Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl"

Átírás

1 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdése, valamint a 68. (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2. (1) Az önkormányzat költségvetési szerve: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal. b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (munkáltatói jogkörrel rendelkezı, de a gazdálkodással kapcsolatos feladatait külön megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal látja el.): ÁMK, Egyesített Szociális Intézmény Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése 3. A képviselı-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a) kiadási fıösszegét ezer forintban, b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. I. A költségvetési bevételek 4. Az önkormányzat évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve mőködési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza. II. A költségvetési kiadások 5. (1) Az önkormányzat mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: 50624

2 2 - munkaadókat terhelı járulékok: dologi és egyéb folyó kiadások: ellátottak pénzbeli juttatásai: mőködési célú pe.átadások: (2) A képviselı-testület az önkormányzat költségvetési szervének szakfeladatonkénti mőködési kiadásait a 2. számú melléklet, ill. a 2/a és 2/b. (tájékoztató jellegő) kiegészítı melléklet szerint állapítja meg. 6. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 7900 ezer forint. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 7100 ezer forint, - a felújítások elıirányzata: 500 ezer forint, - az egyéb felhalmozási célú kiadások, pénzeszk. átadás elıirányzata 300 ezer forint. 7. Az önkormányzat felújítási, felhalmozási feladatainak elıirányzatait célonként illetve mérleg szerően a 3. számú melléklet rögzíti. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének kiadásait, bevételeit kiemelt elıirányzatonként a 4.sz. melléklet tartalmazza. 9. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését e rendeletnek megfelelı részletezettségben a 5. számú melléklet tartalmazza Az önkormányzat évre készített kiadását, bevételét mérlegszerően a 6.sz. melléklet tartalmazza. IV. A költségvetési létszámkeret 11. (1) A képviselı-testület az önkormányzat létszám-elıirányzatát: - 21 fı átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 21 fı az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az önkormányzat létszám-elıirányzatát a képviselı-testület a 7. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

3 3 I. Általános szabályok 12. Az önkormányzat és a költségvetési szervének bevételi és kiadási elıirányzatai év közben megváltoztathatóak. 15. (1) A képviselı-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (2) Ha év közben az Országgyőlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelıirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatni köteles. A pótelıirányzatról a polgármester a képviselı-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselı-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelıirányzatok szerinti módosításáról. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól - Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - elıirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 14. (1) Az önkormányzat évi költségvetésének egyensúlyának biztosításához 45274/eFt hitel felvételt jelölt meg. A költségvetési hiány finanszírozási módja: - hitel felvétel a pénzintézettıl (mőködési hitel, ill. munkabér hitel) - ÖNHIKI pályázat és egyéb pályázatok benyújtása 15. A képviselı-testület a köztisztviselık illetményalapját Ft-ban állapítja meg A képviselı-testület a helyben szokásos temetési költség legkisebb összegét Ftban határozza meg. II. Az önállóan gazdálkodó intézményere vonatkozó szabályok 17. (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az elıirányzat-módosításról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidıig) - módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelıirányzataikat. 18. (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételüket. (2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörő elıirányzat-módosítás és az azzal egyidejőleg történı - képviselı-testületi - tájékoztatás után történhet.

4 4 Záró rendelkezések 19. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének a 11 / (VI. 09.) számú, a 15 / 2007 (X.25.)számú és a 17 / (XI. 22.) számú rendeleteit hatályon kívül helyezi. (3) A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik polgármester jegyzı Ph. A rendelet kihirdetve: Tiszaigar, március 20. B E V É T E L E K : 2007.évi KÖLTSÉGVETÉS 1.sz melléklet

5 5 M E G N E V E Z É S : Összeg: Ft-ban I. Mőködési bevételek: 1. Intézményi mőködési bevételek: Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bev. 308 II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások ÖNHIKI I-II ütem egyéb támogatás nyári gyermekétkeztetés LEKI pályázat/felh.bev.de ktsgv.tám III. Felhalmozási és tıke jellegü bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei elsı lakáskölcsön törlesztés 70 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 1132 ebbıl OEP -tıl átvett: 62 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papírok ért, - VI. Hitelek: 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás - VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele - B E V É T E L E K MINDÖSSZESEN: sz.melléklet

6 évi KÖLTSÉGVETÉS K I A D Á S O K: M E G N E V E Z É S : Terv Ft-ban /l/ Személyi juttatások - Önkorm. igazgatási tevékenysége Város és községgazdálkodás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Házi segitségnyujtás Családsegítés Nappali szoc. ellátás Közmüv. könyvtári tev Temetk. és ezzel kapcs.szolg. 875 /1/ Ö s s z e s e n : /2/ Munkáltatót terh. járulékok /TB.jár. 29 %, Ma.jár. 3 %, eü. Hozzájárulás/ - Önkormányzat igazgatási tev Város és községgazadálkodás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Házi segitségnyujtás Családsegítés Nappali szoc. ellátás Rendszeres szoc. pénzbeli ellátás (ápolási díj után fiz.) Közmüv. könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcs.szolg. 303 /2/ Ö s s z e s e n : / Dologi kiadások

7 7 /szakmai anyagok, szolgáltatási dijak, üzemeltetés, fenntartás ktg./ - Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzati tev Város és községgazdálkodás Közvilágitás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Háziorvosi ellátás Családsegítés 45 - Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Közmüvelıdés, könyvtári tevékenység Temetkezés és ehhez kapcs.szolg / Ö s s z e s e n : / Müködési célu pénzeszköz átadás /Közoktatási társulásnak,kht, ügyelet/ / Társ. szoc. pol. juttatások / Felhalmozási kiadások /felujitás, beruházás, elsı lak.j.tám./ 7900 K I A D Á S O K M I N D Ö S S Z E S E N:

8 8 2/a. sz. melléklet Mőködési célú pénzeszköz átadás l./ Kistérségi Közoktatási Társulás Tiszafüred Ebbıl: -iskolai normtívák átadása: normatívák kiegészítése: pedagógus szakv, továbbképz kistérségi társ. által még lehívni nem tudott normatíva /Ft 2./ Ügyeletre, készenlétre átadott pe. 2450/eFt 3./ KHT-nak közcélu fogl.-ra átadott pe. 4300/eFt 4./ Társadalmi és egyéb szervek támogatása Vöröskereszt helyi szervezete Zenélı gyermekekért alapítvány TMT hozzájárulás Polgárvédelmi hozzájárulás 20/eFt 20/eFt 25/eFt 40/eFt PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS MINDÖSSZESEN /l-5./: /eft 2/b.sz. melléklet

9 9 Társadalmi-, szociálpolitikai juttatások Összeg: Ft-ban 1./ Rendszeres pénzbeni ellátás - Tartósan mn. rendszeres szoc.segélye Rendsz. Szoc segély keresıtevékenység mellett Rendszeres szoc. segély Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi Ápolási díj 1649 Rendszeres pénzbeni ellátás összesen / Eseti pénzbeni ellátások - Egyéb rászorultságtól függı ell. /átmeneti segélyek/ Tankönyv támogatás Temetési segély 94 - Köztemetés Közgyógyellátás 750 Eseti pénzbeni ellátások összesen: / Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzb. ell. (közlekedési tám.) Természetbeni ellátás - Étkeztetés 95 - Házi segítségnyújtás 57 - rászorultságtól függı normatív kedvezmény iskolatej 326 Természetbeni ellátások összesen: 1748 Mind összesen : sz. melléklet

10 10 KIADÁSOK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK, Összeg: Ft-ban Bevételi források: Kiadások jogcimei: l./ Lakás támogatás /norm.tám.100 %-a/ 1786 l./ Elsı lak.jut.tám / Társ.gazd.elm.település tám. 100%-a / Szociális és gyermekjóléti ellátások fejl. 600 saját erı (Gépjármőbeszerzés ) 3./ Tárgyi eszköz értékesités / Bel- és külterületi úthálózat fejlesztés 500 saját erı (járda felújítás) 5./ Magánszem.komm.adója 84 4./ Belvízelvezetı árok / Belterületi utacanév és információs 500 táblarendszer kiépítés saját erı 6./ Település rehabilitáció saját erı 1500 (településkép javítás) 8/ Közokt. szakmai fejlesztés saját erı / Információs hálózat fejlesztés saját erı / ESZI felújítás, fejlesztés saját erı / közoktatási intézmények infrastrukt. 800 fejlesztése saját erı Bevételek 7900 Kiadások sz. melléklet

11 11 Polgármesteri Hivatal K i a d á s a i év M E G N E V E Z É S : Összeg: Ft-ban - Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok /TB.jár. ma. jár, eü.hozzájár. egyéb jár./ Dologi kiadások Mőködési pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások (felhalm.pe. átadás, felújítás,beruházás) 7900 POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI MINDÖSSZ sz. melléklet

12 12 Helyi Kisebbségi Önkormányzat igazgatási tevékenysége évi kiadásai M E G N E V E Z É S: Összeg: Ft-ban - Irodaszer, nyomtatvány 20 - Kis értékő tárgyi eszköz 50 - Telefon költség Belföldi kiküldetés, saját gk. haszn Reprezentáció 50 - Egyéb dologi kiadás 40 - Egyéb mőködési ktg. CKÖ pályázatra 190 M i n d ö s s z e s e n : 640/eFt 6.sz. melléklet Az önkormányzat bevételeit és kiadásait

13 évekre bemutató mérleg Összeg: Ft-ban M e g n e v e z é s : 2007.év 2008.év 2009.év I. B E V É T E L E K : l./ Intézményi müködési bevételek / Önkormányzat sajátos és átengedett bevételei / Költségvetési támogatás normativ tám./ / Mük. és felhalm..célra átv.pe / Ingatlan, telek értékesités / Hitel felvétel: - Müködési hitel / elızı évi pénzmaradvány bev / B E V É T E L E K MINDÖSSZESEN: II. K I A D Á S O K : 1./ Személyi juttatások / Munkaadót terhelı járulékok / Dologi kiadások / Mőködési célú pénzeszköz átad / Társadalmi és szoc.pol.juttatások / Felhalmozási kiadások K I A D Á S O K MINDÖSSZ.: sz. melléklet

14 14 Önkormányzat létszámkerete szakfeladatonként Önkormányzat igazgatási tevékenysége 7 fı köztisztviselı / 1 fı polgármester, l fı jegyzı 5 fı ügyintézı / Intézményi vagyon müködtetése 2 fı közalkalmazott / 2 fı takaritó Város és községgazdálkodás 4 fı közalkalmazott Házi segitségnyujtás 2 fı közalkalmazott Családsegítés 1 fı közalkalmazott Nappali szociális ellátás 2 fı közalkalmazott Közmüv.könyvtári tev. 2 fı közalkalmazott Temetkezés és ehhez kapcs.sz. 1 fı közalk./üres állás/ Tiszaigar Község Önkormányzat 2007.évi létszámkerete 21 fı

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének 200/19/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. május 14-én megtartott, rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2008. (V.14.) sz. Önkormányzati rendelet A 2008. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Lesencetomaj Község Önkormányzat. Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzat Képviselő-testület 1/2009. (II.06.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Lesencetomaj Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette:vargáné Fodor Rita: Előterjesztő: Mezőfi

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben