Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére"

Átírás

1 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Az elıterjesztést készítette: - Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: - Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság - Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı Kutasiné Nagy Katalin s.k. jegyzı

2 Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Ikt.sz: I/5/14/2011. Tisztelt Képviselı-testület! Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadta 2/2011. (II. 24.) rendeletével a évi költségvetést. Ennek módosítása az alábbiakban felsoroltak miatt szükséges: (1) A biztonságos egészségügyi ellátáshoz elengedhetetlen defibrillátor készülék cseréjének biztosítása. A szakmai álláspontok megismerése után, a Lifepak 1000 bázisú félautomata defibrillátor (AED) típusú gép beszerzése javasolt, melynek bruttó összege: Ft. A évi költségvetés nem tartalmazza a defibrillátor készülék forrását, ezért az általános tartalék nyújt fedezetet a beszerzésére. (2) Az elmúlt évben több alkalommal merült fel probléma az ügyeleti rendelıben található, es beszerzéső, közel 10 éves HS 112F 6 csatornás EKG készülék mőködésében. A biztonságos betegellátáshoz egy új EKG készülék megvásárlására van szükség. Ennek beszerzési forrását a Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetıje nyilatkozata alapján az intézmény mőködési többletbevétele biztosítja. A beszerzést ennek terhére kéri engedélyezni. Az EKG készülék beszerzési ára Ft. (3) Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő KEOP azonosító számú pályázati kiírásra. A fejlesztéshez szükséges önerı bruttó összege: forint, melynek felhalmozási célú hitel felvétele biztosítja a fedezetet. Tájékoztatásul jelzem, hogy ezzel a tervezett hitellel sem meríti ki az önkormányzat a jogszabályban rögzített hitelkorlát mértékét. Fentiekre tekintettel az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselı-testület elé: Lajosmizse, május 12. Basky András s.k. polgármester 2

3 Rendelet-tervezet Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.w. és 3.1.l pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság és az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a), b) pontja helyébe a következı rendelkezések lépnek: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] a) tárgyévi költségvetési bevételek fıösszegét e Ft-ban aa) mőködési költségvetést e Ft-ban ab) felhalmozási költségvetést e Ft-ban b) tárgyévi költségvetési kiadások fıösszegét e Ft-ban ba) mőködési költségvetést e Ft-ban bb) felhalmozási költségvetést bc) pénzforgalom nélküli kiadások melybıl: általános tartalék és céltartalék e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. (2) bekezdés a következı e) ponttal egészül ki: [A Képviselı-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) évi költségvetésének] e) Költségvetési hiány belsı finanszírozását meghaladó összegének külsı finanszírozására szolgáló bevételek: Felhalmozási célú hitel felvétele e Ft-ban 3

4 3. (1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4.3. melléklete helyébe az 6. melléklet lép. (7) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (8) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (9) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (10) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 4. A rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba és a hatályba lépését követı napon hatályát veszti. / Basky András / / Kutasiné Nagy Katalin / polgármester jegyzı A kihirdetés napja: / Kutasiné Nagy Katalin / jegyzı 4

5 2. 1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása. Megnevezés Szakfeladat Személyi juttatás Munka-adókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Általános tartalék Céltartalék Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Összesen Engedélyezett létszámkeret (fő) 1. Víztermelés, kezelés, ellátás Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Települési hulladékbegyűjtés, szállítás Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Folyadék szállítási szolgáltatás.közmű építése (csatorna) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (belterület.) Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása (külterület.) Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac) Zöldterület-kezelés (Park) Települési kisebbségi önk. igazgatási tevékenység (CKÖ) Közvilágítás Város-, községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatások Bölcsıdei ellátás Civil szervezetek mőködési támogatása Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Köztemető fenntartás és üzemeltetés Önkormányzat igazgatási tevékenysége Szociálpolitikai ellátás Összesen

6 1.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Megnevezés A Hivatal igazgatási tevékenységének szakfeladatokra történı megbontása Szakfeladat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Szociálpolitikai juttatás Működési célú és támogatásértékű működési kiadás Tartalék Beruházás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen Engedélyezett létszám keret (fő) 1. Igazgatási tevékenység Adó, illeték kiszabása, beszedése Területi igazgatás Jogalkotás Összesen

7 2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 1. Költségvetési bevételek Az Önkormányzat évi bevételei Megnevezés Hivatal IGSZ E Összesen 1.1. Mőködési bevételek Mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Mőködési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatokból mőködési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elıadó-mővészeti szervezetek támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ebbıl: támogatás értékő mőködési bevételek társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási támogatások Központosított elıirányzatokból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Mőködési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás mőködési célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás

8 3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi bevételei Megnevezés IGSZ EGYSZI FIÁI FIÁI Kollégiuma Művelődési Ház Óvoda FIÁI Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 1. Költségvetési bevételek Mőködési bevételek Mőködési bevételek Egyéb mőködési bevételek Támogatásértékő mőködési bevételek összesen ebbıl: támogatás értékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Elızı évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt Irányító szervtıl kapott támogatás Összesen 8

9 5. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi kiadásai 1. Költségvetési kiadások Megnevezés Hivatal IGSZ Összesen 1.1. Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások: Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Finanszírozási kiadások Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai Mőködési célú hitel törlesztése és mőködési célú kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 1.8. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás

10 Megnevezés Céltartalék részletezése Önkormányzat 1. Környezetvédelmi Alap Kezességvállalás Óvoda Bölcsıde tagintézményének mőködési kiadásai Gyermekétkeztetés támogatása Iskolapszichológiai pályázat (Többcélú Kistérségi Társulás) Közfoglalkoztatás támogatása Urnafal kerítés, urnasírhely kialakítása Céltartalék összesen

11 4.3. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások részletezése Megnevezés 1. KEOP /2F/ Lajosmizse város csatornahálózatának kiépítése és szennyvíztisztító telepének bıvítése 2. DAOP-4.1.3/C-2f Elsı Esély Program Bölcsıdei ellátás biztosítása Lajosmizse Városban 3. TIOP / "Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson" 4. DAOP-5.2.1/E Folyékony hulladéklerakó rekultiváció 5. DAOP-5.2.1/E Folyékony hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás) 6. DAOP-5.2.1/E Szilárd hulladéklerakó rekultiváció 7. DAOP-5.2.1/E Szilárd hulladéklerakó rekultiváció (saját forrás) 8. KEOP Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (önerı) eredeti elıirányzat Beruházási kiadások ÁFÁ-val

12 5. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez 7. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó; önállóan mőködı költségvetési szervek évi kiadásai 1. Költségvetési kiadások IGSZ EGYSZI FIÁI FIÁI Kollégiuma Művelődési Ház Óvoda FIÁI Felsőlajosi tagintézménye Óvoda Felsőlajosi tagintézménye 1.1. Működési kiadások Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb mőködési kiadások: Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Elızı évi mőködési célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Elızı évi felhalmozási célú elıirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Pénzforgalom nélküli kiadások ebbıl: általános tartalék céltartalék Költségvetési kiadások összesen Ezer Ftban Összesen 12

13 8. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen Hivatal (+CKÖ) IGSZ Mindösszesen 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1 Mőködési költségvetés Működési költségvetés Mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Mőködési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó Egyéb mőködési bevételek kiadások Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegő támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele Mőködési célra 0 0 törlesztése Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele I.+II.+III.+IV Mőködési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás 1.8.Tárgyévi bevételek, a belsı és külsı finanszírozási mőveletekkel együtt: Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:

14 9. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 6.1. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Hivatal Hivatal CKÖ Hivatal + CKÖ (CKÖ nélkül) (CKÖ nélkül) CKÖ Hivatal + CKÖ 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Működési költségvetés Működési költségvetés Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Működési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegű támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Működési célra Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Intézményfinanszírozás Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai 1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:

15 10. melléklet a /2011. ( ) önkormányzati rendelethez 6.2. melléklet a 2/2011. (II. 24.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege Önkormányzat CKÖ Mindösszesen Önkormányzat CKÖ Mindösszesen 1. Költségvetési bevételek 2. Költségvetési kiadások 1.1. Működési költségvetés Működési költségvetés Működési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei Munkaadókat terhelő járulékok Működési támogatások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Egyéb működési bevételek Egyéb működési kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felhalmozási jellegű támogatások Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási bevételek Egyéb felhalmozási kiadások Támogatási célú kölcsönök visszatérülése, 2.3. Támogatási célú kölcsönök nyújtása, igénybevétele törlesztése Működési célra Működési célra Felhalmozási célra Felhalmozási célra Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési bevételek összesen: 2.5. Költségvetési kiadások összesen: Előző évek pénzmaradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási kiadások összesen Értékpapírok értékesítésének bevétele Értékpapírok vásárlásának kiadása Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás bevételei kiadásai 1.8. Tárgyévi bevételek, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt: Tárgyévi kiadások, a belső és külső finanszírozási műveletekkel együtt:

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. május 23. 72/2013. (V. 23.) ÖH. Sportcsarnok felújításával kapcsolatos döntés Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/11/213. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 213. május 23. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről

(4) Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetésről Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7./2013.(III.25.) önkormányzati rendelete Balatonudvari Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről Balatonudvari Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete

Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (III.24.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.24.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/23/2013. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. november 21. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése

2007. december 6. 12. szám. Tartalomjegyzék. 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 2007. december 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 101/2007. (XI. 22.) Kgy. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 3 RENDELET 9/2007. (XII. 6.)

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2011. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben