7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról"

Átírás

1 Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján. és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembe vételével a évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplı költségvetési szervekre. 2. A képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes évi költségvetési teljesítését Ezen belül: ezer forint bevétellel, ezer forint kiadással állapítja meg. a mőködési célú bevételt ezer forintban a mőködési célú kiadásokat ezer forintban ebbıl: - a személyi juttatások kiadásait ezer forintban - a munkaadókat terhelı járulékokat ezer forintban - a dologi és folyó kiadásait ezer forintban - mőködési célú támogatásokat ezer forintban - államházt. kívülre adott támogatást ezer forintban a felhalmozási célú bevételt ezer forintban a felhalmozási célú kiadást ezer forintban ebbıl: - a felújítás, beruházás összegét ezer forintban - kölcsönök nyújtása 809 ezer forintban a finanszírozási bevételt a finanszírozási kiadást a pénzforgalom nélküli bevételt a függı bevételt a függı kiadást ezer forintban ezer forintban ezer forintban 154 ezer forintban ezer forintban állapítja meg.

2 2 3. (1) Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek évi teljesített költségvetési bevételeinek részletezését a 2., 3. számú melléklet, (2) Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek évi teljesített kiadásait a 4., 5. számú melléklet szerint elfogadja. (3) Az Önkormányzat és önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerveinek évi felújítási, beruházási kiadásait feladatonkénti részletezésben az 5. számú melléklet szerint elfogadja. 4. (1) A Képviselı-testület az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat egyszerősített pénzforgalmi jelentését. (2) A Képviselı testület a 6. számú melléklet szerint elfogadja az önkormányzat egyszerősített mérlegét. 5. (1) Az önkormányzat évi, módosított pénzmaradványa ezer forint, a következı összegek alapján képzıdött: a.) Önkormányzat b.) Kaposmérıi Közös Önkormányzati Hivatal c.) Alapszolgáltatási Központ d.) Bokréta Óvoda ezer forint, ezer forint, 943 ezer forint, 36 ezer forint. (2) A Képviselı testület az önkormányzat egyszerősített pénzmaradvány kimutatását a 7. számú melléklet szerint jóváhagyja. 6. (1) A Képviselı testület az önkormányzat 2013.évi kötelezettségeit és követeléseit a 8. és a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7. (1) Az önkormányzat vagyonát a Képviselı-testület ezer forint összegben állapítja meg, a 10. számú melléklet szerint. 8. (1) A Képviselı-testület az Önkormányzat és a költségvetési szerveinél foglalkoztatottak létszámkeretét a 11. számú melléklet szerint elfogadja.

3 3 (2) A Képviselı-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja. (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Záró rendelkezések 9. (2) E rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. Kaposmérı, május 27. dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı Prukner Gábor sk. polgármester Kihirdetve: május 30. dr. Mészáros Renáta sk. jegyzı

4 4 1. sz. melléklet Egyszerősített pénzforgalmi jelentés Megnevezés eredeti módosított elıirányzat teljesítés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőköd. célú támogatért. kiadások, egyéb tám Államházt. kívülre végleges mőköd. átadás Ellátottak juttatásai 7. Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm.célú támog. ért. kiadás, egyéb tám Államháztart. kívülre végl. pénzeszk. 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. KIADÁSOK Ö.: Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelvisz. megtest. értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapír kiad. 18. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: PÉNFORGALMI KIADÁSOK (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási célú kiadások 22. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Mőködési célú támogatás ért. bevételek Államháztart. kívülrıl átvett végleges pénzeszk Felhalmozási és tıke jellegő bevételek ból önkorm. sajátos felhalmozási és tıkebev Felhalm. célú támogatás ért. bevétel, egyéb tám. 31. Államházt. kívül. átvett végleges pénzeszk. átvét. 32. Támogatások, kiegészítések bıl Önkorm. költségvetési támogatás 34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORG. BEVÉTELEK Ö: Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38. Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelvisz. megtest, értékpapír Forgatási célú hitelvisz. megt. értékpapír 41. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)

5 5 43. Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási célú bevételek 45. Kiegyenlítı átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN( ) Költségvet.-i bevételek,kiadások különbsége Finansz. mőv. eredménye(41-18) Továbbad. bevét. különbsége (44-21) Aktív és passzív pénz. mőv. eredm.(45-22) Önkormányzat és költségvetési szervei összevont bevételei 2. sz. melléklet BEVÉTELEK évi évi évi tervezet módosított ei. tény A települési önkormányzat mők. támogatása Óvoda mőködésének támogatása Gyermekétkeztetés Egyes jöved. pótló támog. kiegészítése Hozzájárulás pénzbeni szoc. ellátásokhoz Szociális Alapszolgáltatási Központ Tanyagondnoki szolgálat Könyvtári támogatás Központosított mőködési célú támogatások Szerkezetátalakítási tartalék Egyéb központi támogatás Feladatalapú támogatás összesen Támogatás központi költégvetésbıl-start-pr Egészségügyi feladatok ellátásához OEP-tıl Körjegyzıség mőködt. K.újlaki hozzájárulás Társulási tám. önkormányzatoktól TÁMOGATÁS ÉRTK. BEVÉTEL Elızı évi normatíva visszatérítése Elızı évi pénzmaradvány visszavétele Intézményi térítési díj Egyéb bevételek Bérleti díj bevétel Hozam és kamatbevételek Továbbszámlázott szolgáltatások Kötbér,egyéb befizetés Áfa bevétel(telek,bérleti, térítési díj) INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTEL önk INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTEL hivatal INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTEL szaszk INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTEL óvoda 1 INTÉZMÉNYI MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Magánszemélyek kommunális adója

6 6 Iparőzési adó Egyéb sajátos bevételek Gépjármő adó SAJÁTOS MŐKÖDÉSI BEVÉTEL Kölcsön visszatérülés lakosságtól Mőködési célú támogatás Áht. kívüli mőködési célú bevétel MŐKÖD. BEVÉTEL ÖSSZESEN: sz. melléklet FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK évi évi évi tervezet módosított tény Koncessziós díjból bevétel Ingatlan értékesítés SAJÁTOS FELHALM. ÉS TİKEBEVÉTEL Felhalmozási c.pe. áht. kívülrıl Felhalmozási c.pe. áht. belülrıl KEOP IKSZT Faluház SZASZK-TIOP támogatás 622 DDOP-5.1.5/C (belvíz) KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás Fordított ÁFA miatti bevétel KEOP-1.2.szennyvíz önerı Óvoda fejlesztési támogatás TÁMOP elıleg Beruházási bevételek összesen FELHALMOZÁS ÖSSZESEN Költségvetési bevételek összesen Pénzügyi mőveletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Függı bevétel 154 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Önkormányzat és költségvetési szervei összevont kiadásai 4. sz. melléklet MŐKÖDÉSI KIADÁSOK évi évi évi tervezet módosított tény Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások

7 7 Külsı személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN önk SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN óvoda SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN hivatal SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN szaszk SZEMÉLYI JUTTATÁS MINDÖSSZESEN MUNKAADÓT TERHELİ JÁRULÉK önk MUNKAADÓT TERHELİ JÁRULÉK óvoda MUNKAADÓT TERHELİ JÁRULÉK szaszk MUNKAADÓT TERHELİ JÁRULÉK hivatal MUNKAADÓT TERHELİ JÁRULÉKOK Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Általános forgalmi adó Áfa befizetés Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Szellemi tevékenység Egyéb dologi kiadások Adók, díjak, befizetések Utalványok adója,szja Kamatkiadások DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN önk DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN óvoda DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN szaszk DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN hivatal DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN továbbadott társulási támogatás MŐKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN önk MŐKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN óvoda MŐKÖDÉSI CÉLÚ TÁM.ÖSSZESEN szaszk MŐKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÖSSZESEN társulási hozzájárulások (fogászat, tagdíj) nonprofit és egyéb szervezetek támogatása sport támogatás kölcsön ÁHT. KÍVÜLRE ADOTT TÁMOGATÁS szociálpolitikai támogatások TÁMOGATÁSÉRTÉKŐ KIADÁSOK ÖSSZ Mőködési kiadások összesen: sz. melléklet FELHALMOZÁSI KIADÁSOK évi évi évi tervezet módosított tény DDOP-5.1.5/C (belvíz) IKSZT Faluház

8 8 KEOP-1.20/B Szennyvíz beruházás Szennyviz-fordított áfa Hivatali épületrész visszavásárlása START-programhoz eszközbeszerzés Óvodai fejlesztés Komposztáló kialakítása Havasi köz bekötés Vízbekötések cseréje Támop - Szaszk eszközbeszerzés START-program szolgálati lakások felújítása kasza Rézsőkasza Felhalmozási kiadás közös hivatal Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási pénzeszköz átadás Költségvetési kiadások Pénzügyi mőveletek Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások összesen Pénzforgalom nélküli kiadások Függı kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Egyszerősített mérleg 6. sz. melléklet Megnevezés 2012.év 2013.év Eszközök A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök 10 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen Források D.) Saját tıke összesen Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje I. Tartós tıke Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása

9 9 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása II. Tıkeváltozások Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka III. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen Egyszerősített pénzmaradvány kimutatás 7. sz. melléklet Megnevezés év év Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi mőveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy(+-) Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) Pénzmaradvány terhelı elvonások ( +, - ) Vállalk. tev. eredm.-bıl alaptev. ellát-ra felhasznált összeg Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány sz. melléklet KIMUTATÁS A ÉVI KÖTELEZETTSÉGEK ÁLLOMÁNYÁRÓL Megnevezés Lejárat év év További évek Összesen Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség Egyéb kötelezettség miatti tartozás elızı évi (gépjármőadó befizetés) Egyéb kötelezettség miatti tartozás tárgyévi évi (gépjármőadó befizetés) Mindösszesen:

10 10 9. sz. melléklet Kimutatás a évi követelések állományáról -ban Megnevezés Lejárat év év évi További évek Összesen Térítési díj hátralék Szállítói követelések Bírság 2 2 Kommunális adó hátralék Iparőzési adó hátralék Gépjármőadó hátralék Pótlékok Adókövetelések értékvesztése Adósok összesen: Rövid lejáratú kölcsönök Mindösszesen: Kaposmérı Község Önkormányzat évi összevont vagyon kimutatása 10. sz. melléklet Eszközök év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1.1. Immateriális javak nettó értéke II. Tárgyi eszközök Földterületek Forgalomképtelen földterület Korlátozottan forgalomképes földterület Törzsvagyon körébe nem tartozó földterület Telek Forgalomképes telkek Épületek nettó értéke Forgalomképtelen épületek Korlátozottan forgalom képes épületek Építmények nettó értéke Forgalomképtelen építmények Korlátozottan forgalomképes építmények Forgalomképes gépek,berendezések nettó értéke Forgalomképes ügyvitel- és számítástechnikai eszk. nettó értéke Jármővek nettó értéke Folyamatban lébı beruházás

11 11 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés 10 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Üzemeltetésre átadott építmények B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések Vevık Adósok Gépjármőadó hátralék Iparőzési adó hátralék Kommunális adó hátralék Értékvesztés helyiadók Lakbér hátralék (folyó évi) Bírság Hátralék térítési díj Rövid lejáratú kölcsön 801 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár Lekötött betét Költségvetési elszámolási számla V. Egyéb aktív pü. elszámolások 495 Eszközök összesen Források év december 31-ei záró adat ezer Ft-ban D) SAJÁT TİKE Tartós tıke Tıkeváltozások E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek II/5. Helyi adó túl fizetés II./2.Egyéb kötelezettség miatti elızı évi gépj. 105 II/7. Egyéb helyi adó túlfizetés 191 III. Egyéb passzív pü.elszámolások 264 Források összesen sz. melléklet Intézmény, szakfeladat BOKRÉTA ÓVODA 13 fı Ellátott tevékenység ei m. ei tény óvónı 8 fı 8 fı 8 fı dada 4 fı 4 fı 4fı technikai 1 fı 1 fı 1 fı

12 12 KÖZÖS HIVATAL jegyzı 1 fı 1 fı 1 fı 9 fı ügyintézı 8 fı 8 fı 8 fı intézményvezetı 1 fı 1 fı 1 fı ALAPSZOL. KÖZP. szociális 9,5 fı 8,5 fı 8,5 fı 8,5 fı munkások könyvtáros, FALUHÁZ 1 fı 1 fı 1 fı mővelıdés 2 fı 1fı 1 fı szervezı VÉDİNİI SZOLGÁLAT 1 fı védını 1 fı 1 fı 1 fı KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 4 fı kommunális dolgozók 4 fı 4 fı 4 fı FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT falugondnok 1 fı 1 fı 1 fı 1 fı KÖZTEMETİ 0,5 fı temetı gondnok 0,5 fı 0,5 fı 0,5 fı Közfoglalkoztatott fı 19 fı 19 fı ÖSSZESEN: 39 fı 59 fı 59 fı ÉVBEN AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK (kedvezmények) Jogcím Tervezett Tényleges Helyi adó mentesség kommunális adó gépjármő adó 162 ÖSSZESEN sz. melléklet

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09%

Eredeti előirányzat. Bevételek mindösszesen: 1 843 594 2 340 818 2 061 986 88,09% Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1./49. sz. oldal II./1. sz. melléklet BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 219 687 301 307 254 185 84,36% II.

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer

Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képvisel -testülete részére a 2006. évi egyszer Független könyvvizsgálói jelentés Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete részére a 2006. évi egyszerősített összevont éves jának könyvvizsgálatáról Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS A megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv:... Baranya Pécs... Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala... Pécs, Széchenyi tér 9....... számjel 3 3 0 2 0 0 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 2 0 0 PIR-törzsszám szektor

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D. Hatályos: 2012. január 1. napjától MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYTÁRA 1051 Budapest, Arany János u.1. S Z Á M L A R E N D Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Nárav-Szabó Gábor főigazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Számlatükör oldal

Részletesebben