Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)"

Átírás

1 ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én Hitel jellege éve éve után Működési célú Felhalmozási célú hitel áll Összesen: (1+6) "Japán" hitel összegéből visszafizetendő: Ebből: Berhida Papkeszi Évben ezer Ft ezer Ft Évben ezer Ft ezer Ft Évben ezer Ft ezer Ft Fűtéskorszerűsítési hitel: Ingatlanvásárlási hitel: Évben ezer Ft Évben ezer Ft Évben ezer Ft Évben ezer Ft 20. Évben ezer Ft Évben ezer ft Összes Hiteltörlesztés: Évben ezer Ft 200 Évben ezer Ft

2 2009. Évben ezer Ft

3 6/a.sz. melléklet évi költségvetéséről ezer Ft-ban Sor évi évi szám Bevételi jogcím tény Eredeti Módosított Teljesítés előir. előir I.Önkormányzat működési bevételei I/1. Intézményi működési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos műk.bev. Illetékek 5. Helyi adók 6. Átengedett központi adók 7. Bírságok, egyéb bevételek II.Felhalmozási és tőkejell.bevételek Tárgyi eszk.,immateriális javak érték. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebev.-ei 11. Pénzügyi befektetések bevételei 12. III. Támogatások, kiegészítések 13. Normatív támogatások 14. Központosított előirányzatok 15. Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkorm. támogatása Normatív kötött felhaszn. támogatás Címzett támogatás 19. Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolg.fejl.célú tám. Céljellegű decentralizált támogatás 22. Egyéb központi támogatás IV.Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett 26. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett 2 V.Véglegesen átvett pénzeszközök 29. Működési célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 30. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről 31. VI.Tám.kölcs.visszatér.igénybev.,értékp.bev. 32. Működési célú kölcsön visszatér.értékp.bev. 33. Felhalm.célú kölcsön visszatér.értékp.bev. 34. Folyó bevételek összesen 35. Előző évi várható pénzmarad.igénybevétele 39. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 40. Költségvetési bevételek összesen 41. VII.Finanszírozási bevételek 42. Hitelek felvétele 43. Értékpapírok bevételei 44. Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek 45. nyitó pénzkészlet 46. Bevételek összesen:

4 6/b. számú melléklete..évi költségvetéséről ezer Ft-ban Sorszám Kiadási jogcím 2005.évi évi tény Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat I. I. Folyó (működési) kiadások 2. Személyi juttatások 3. Munkaadót terhelő járulékok 4. Dologi kiadások 5. Egyéb folyó kiadások Tám.értékű műk.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott műk.célú.pénze. Társadalom-és szoc.pol.juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II.Felhalm. és tőke jell.kiadások Felújítás 12. Intézményi beruházási kiadások Tám.értékű felh.célú pénze.átadás Államh.kívülre átadott felh.célú pénze. Pénzügyi befektetések kiadásai 16. EU-s támogatásból megvalósuló 17. projekt kiadásai 1 Tartalékok 19. Általános tartalék 20. Céltartalék 21. Egyéb tartalék 22. IV. Hitelek kamatai 23. V. Egyéb kiadások 24. VI. Finanszírozási kiadások 25. Hitelek, kölcsönök kiadásai 26. Értékpapírok kiadásai VII.Függő, átfutó, kiegyenlítő tételek VIII. Záró pénzkészlet 29. Kiadások összesen:

5 Vagyonkimutatása 20. Év ESZKÖZÖK M É R L E G Sorszám 7.sz. melléklet eszközök állományi érték Tárgyév Ezer forintban! Változás I. Immateriális javak összesen Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 02 - Ebből: - forgalom képes ingatlanok 03 - korlátozottan forgalomképes ingatlanok 04 - forgalomképtelen ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) Járművek (1321., 1322-ből) Tenyészállatok (141., 142-ből) Beruházások, felújítások (1227., 127., , 1317., , ,1327., , , 147.) %-a Beruházásra adott előlegek (12, 131, 132, , 1599.) Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 11 - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 12 - II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( , 1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (17) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 19 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 16) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 25 - IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) 26 - A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) 31-5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., ) 32-5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 33 - I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.) Rövid lejáratú kölcsönök (27., 27) Egyéb követelések ( , , 19-ből) 38 - Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet ( ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből) támogatási program előlege (2871.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 43 - II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951., 298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) Előző év (nyitó) 46 - III. Értékpapírok összesen (45+46) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) Költségvetési bankszámlák (34.) Elszámolási számlák (35.) Idegen pénzeszközök számlái (36.) 51 - IV. Pénzeszközök összesen ( ) 52 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 53 - B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 54 - ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (27+54) 55 -

6 M É R L E G Berhida város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 20. év FORRÁSOK Sorszám 7. Sz. melléklet források Tárgyév Ezer forintban! Változás állományi érték %-a Induló tőke (411.) Tőkeváltozások (412.) Értékelési tartalék (417.) 58 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 61 - I. Költségvetési tartalékok összesen (60+61) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (64+65) 63 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 65 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 72 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 44, 449., 4551.) 77 - Ebből: költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetés (4472.) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) Előző év (nyitó) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 84 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 85 - F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 86 - FORRÁSOK ÖSSZESEN (59+86) 87 -

7 sz. melléklet..évi költségvetéséről Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül Kedvezmények elérhető összege bevétel e/ft e/ft Iparűzési adó Összesen: - -

8 Berhida Város Önkormányzat PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 9.sz. melléklet Sorszám Megnevezés Összeg ( E Ft ) Bevételek ( + ) 5. Kiadások ( - ) Pénzkészlet 200 december 31-jén Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Záró pénzkészlet 200 december 31-én Ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746

I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746. 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 Adatok: ezer forintban! ESZKÖZÖK Sorszám Bruttó Könyv szerinti Becsült állományi érték 1 2 3 4 5 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 01. 2 884 2 746 1. Törzsvagyon (03+06) 02. 2 884 2 746 1.1. Forgalomképtelen

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2012 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

É V E S B E S Z Á M O L Ó

É V E S B E S Z Á M O L Ó Cégjegyzék szám: 09-09-016935 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. a vállalkozás megnevezése 4032 Debrecen, Ady Endre út 1. a vállalkozás címe 2014. évi Éves zárómérleg 2014.01.01-2014.12.31 M É R L E G

Részletesebben

2014 Mérleg - III. negyedév

2014 Mérleg - III. negyedév A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 722854 1051 14 12/00 230858 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6721 Szeged

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatal. 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND. Hatályos 2010. január 1. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. SZÁMLAREND Hatályos 2010. január 1. napjától S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben