BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról"

Átírás

1 BALATONBERÉNY Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011(II.23.) önkormányzati rendelete az államháztartási mérlegek tartalmáról Balatonberény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2. pontja alapján az államháztartási mérlegek tartalmi követelményeiről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az Önkormányzat költségvetésének előterjesztésére, valamint a zárszámadási előterjesztésre terjed ki. (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor az alábbi mérlegeket kell szöveges indoklással együtt bemutatni az Áht.118..(1) bekezdés 2. pontja szerint: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. (2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor az alábbi mérlegeket kell szöveges indoklással együtt bemutatni az Áht (2) bekezdés 2. pontja szerint: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, b) az adósság állomány lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, e) a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. 2. (1) Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 118. (1) bekezdés 2.a) pontjában meghatározott, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegének szerkezete megegyezik a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott mérleggel azzal a különbséggel, hogy a mérlegben csak a római és arab számmal feltüntetett tételeket kell szerepeltetni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget vonatkozó évi várható, vonatkozó évet megelőző év várható, valamint a vonatkozó évet két évvel megelőző év tény bontásban kell elkészíteni. (3) Az (1) bekezdés szerinti mérleget el kell készíteni önkormányzati szintre összevontan, valamint ha működik kisebbségi önkormányzat, akkor a kisebbségi önkormányzatra elkülönítetten is.

2 (4) A mérleg szöveges indoklásának tartalmaznia kell a) a mérleg főösszeg változásának tendenciáját, b) a mérleg főösszeg változás nagyságrendjét, c) a vagyon változás főbb területeit és annak okait. 3. (1) Az Áht (1) bekezdés 2. b) pontjában meghatározott, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve kimutatásnak tartalmazni kell a) a többéves kihatással járó döntés megnevezését, b) a döntés számszerűsített hatását a költségvetési kiadásokra és bevételekre. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat az itt megadottak szerint kell bemutatni a) a vonatkozó évi várható, b) a vonatkozó évet követő további 4 év várható. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatás szöveges indoklásának tartalmaznia kell a kimutatásban szereplő valamennyi döntés vonatkozásában a) a döntés dokumentumának számát, b) a döntés több évre vonatkozó kihatásának okát, c) annak az évnek a megjelölését, melyben a döntés hatása először érződik, d) azt, hogy a döntés hatása várhatóan hány éven keresztül érződik. 4. (1) Az Áht (1) bekezdés 2. c) pontjában meghatározott közvetett támogatásokat, figyelembe véve az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) kormányrendelet 36. (2) bekezdését az alábbi tagolásban kell bemutatni: a) intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások, aa) szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség, b) intézmények egyéb saját bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások, ba) bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás, bb) intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség, bc) az alkalmazottak térítésének kedvezménye, menetessége, c) kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezmény, mentesség, d) helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmény, mentesség, da)... helyi adóhoz kapcsolódó mentesség, kedvezmény, db)... helyi adóhoz kapcsolódó mentesség, kedvezmény, dc)... helyi adóhoz kapcsolódó mentesség, kedvezmény, dd)... helyi adóhoz kapcsolódó mentesség, kedvezmény, de)... helyi adóhoz kapcsolódó mentesség, kedvezmény, df) pótlék, bírság mérséklés, elengedés, e) átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatás, ea) gépjárműadóhoz kapcsolódó mentesség, kedvezmény, f) talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatás, g) egyéb sajátos folyó bevételhez kapcsolódó közvetett támogatás, ga) önkormányzati lakások lakbérbevételéhez kapcsolódó mentesség, kedvezmény, gb) Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény, h) kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatás, ha) lakásépítéshez vagy lakásfelújításhoz adott kölcsön elengedés lakosság részére, hb) lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés lakosság részére,

3 hc) dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés, i) közvetített támogatások összesen. (2) Az (1) bekezdés bb) alpontjában szereplő közvetett támogatást az alábbi bontásban lehet szerepeltetni a) ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése, b) ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége. (3) Az (1) bekezdés bc) alpontjában szereplő közvetett támogatást az alábbi bontásban lehet szerepeltetni a) ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon, b) alkalmazottak kártérítésnek elengedése. (4) Az (1) bekezdés szerinti kimutatásban az adatokat vonatkozó évi várható, vonatkozó évet megelőző év várható, valamint a vonatkozó évet két évvel megelőző év tény bontásban kell elkészíteni. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatás szöveges indoklásának tartalmaznia kell a közvetített támogatások főösszegének tendencia jellegét, továbbá a vonatkozó évben várhatóan az első három legnagyobb támogatást jelentő jogcím kiemelését, valamint a támogatás biztosításának okait. 5. Az Áht (2) bekezdés 2.a) pontjában meghatározott, az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. (1), (3) és (4) bekezdése szerinti tartalmi követelménnyel kell készíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget vonatkozó évi terv, a vonatkozó év tény, valamint a vonatkozó évet megelőző év tény bontásban kell elkészíteni. 6. (1) Az Áht (2) bekezdés 2.b) pontjában meghatározott, az önkormányzat adósságállományát lejárat, eszközök, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban bemutatandó kimutatás három fő részből áll a) kimutatás az önkormányzat adósságállományáról lejárat szerint, b) kimutatás az önkormányzat adósságállománya hitelezők szerint, c) kimutatás az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint. (2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti kimutatásnak tartalmaznia kell a) az önkormányzat adósságállományát, ezen belül aa) a hosszú lejáratra kapott kölcsönöket, ab) a beruházási és fejlesztési hiteleket, ac) az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségeket, ad) az igénybe vett rövid lejáratú kölcsönöket, ae) az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeket; b) az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát, ezen belül ba) a tartósan adott kölcsönöket, bb) az egyéb hosszú lejáratú hitel követelés, bc) a rövid lejáratra nyújtott kölcsönöket, bd) az egyéb követeléseket; c) az a) és b) pont különbözeteként a tartozások és követelések egyenlegét. (3) Az (1) bekezdés b) pont szerinti kimutatásnak tartalmazni kell a) az önkormányzat által igénybe vett belföldi hiteleket összesen, valamint hitelezőnkénti bontásban, b) az önkormányzat által igénybe vett külföldi hiteleket összesen, valamint hitelezőnkénti bontásban,

4 c) az önkormányzat által nyújtott hiteleket összesen, valamint ezen belül hitellel érintett személyenkénti, valamint szervezetenkénti bontásban. (4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kimutatásnak tartalmaznia kell a) az önkormányzat adósságállományát összesen, valamint ezen belül a hitellel érintett eszköz megnevezését és a hozzá tartozó adósságállományt, b) az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát összesen, valamint ezen belül a nyújtott hitellel érintett eszköz megnevezését és a hozzá tartozó követelést. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásokat vonatkozó évi terv, a vonatkozó év tény, illetve a vonatkozó évet megelőző év tény bontásban kell elkészíteni. 7. Az Áht (2) bekezdés 2.c) pontjában meghatározott vagyonkimutatás tartalmi követelményeit a Balatonberény önkormányzat vagyonáról szóló 8/2007 (IV.26.) önkormányzati rendelet a tartalmazza. 8. (1) Az Áht (2) bekezdés 2.d) pontjában meghatározott a zárszámadás előterjesztésekor benyújtandó, az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve bemutató kimutatást 3. (1) és (3) bekezdés szerinti tartalommal kell elkészíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kimutatásban az adatokat az itt megadottak szerint kell bemutatni a) a vonatkozó évet eggyel megelőző év tény, b) vonatkozó év tény c) a vonatkozó évet követő további 4 év várható. 9. (1) Az Áht (2) bekezdés 2.e) pontjában meghatározott a zárszámadás előterjesztésekor benyújtandó, az önkormányzat közvetett támogatásait bemutató kimutatást 4. (1) és (3) bekezdés szerinti tartalommal kell elkészíteni. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott mérleget vonatkozó évi terv, a vonatkozó év tény, valamint a vonatkozó évet megelőző év tény bontásban kell elkészíteni: 4. Záró és egyéb rendelkezések 10. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, s ezzel, e napon a Balatonberény Önkormányzatának 1/2006.(II.23.) számú rendelete hatályát veszti. Záradék: polgármester jegyző A rendeletet a mai napon kihirdettem. P.H.

5 Kelt: Balatonberény, február 23. P.H. jegyző 1. számú melléklet a 3/2011 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. (1).a) pontjához Az önkormányzati szintre összesített mérleg

6 Eszközök Tárgy évet megelőző két évi tény Előző évi várható Tárgy évi terv Források Tárgy évet megelőző két évi tény Előző évi várható Tárgy évi terv 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 3. Vagyoni értékű jogok I. Tartós tőke összesen 4. Szellemi termékek 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 5. Immateriális javakra adott előlegek 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tőkeváltozások összesen I. Immateriális javak összesen 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 2. Gépek, berendezések és felszerelések III. Értékelési tartalék összesen 3. Járművek D) Saját tőke összesen 4. Tenyészállatok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 5. Beruházások, felújítások 2. Költségvetési pénzmaradvány 6. Beruházásra adott előlegek 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 7. Állami készletek, tartalékok 4. Költségvetési bevételi lemaradás 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5. Előirányzat-maradvány II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Tartós részesedés 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2. Vállalkozási maradvány 3. Tartósan adott kölcsön 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása 4. Hosszú lejáratú betétek 4. Vállalkozási bevételi lemaradása 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések II. Vállalkozási tartalékok összesen 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése E) Tartalékok összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba I. Hosszú lejáratú adott, vagyonkezelésbe vett kötelezettségek összesen eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 1. Anyagok 2. Rövid lejáratú hitelek

7 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások I. Készletek összesen 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 2. Adósok 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 3. Rövid lejáratú kölcsönök III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 4. Egyéb követelések F) Kötelezettségek összesen II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) 1./a számú melléklet a 3/2011 (II.23.) önkormányzati rendelet 1. (2).a)pontjához Az önkormányzati szintre összesített mérleg

8 Eszközök Vonatkoz ó évi tény Vonatkoz ó évi terv Vonatk ozó évet megelőző év tény Források Vonatkoz ó évi tény Vonatkoz ó évi terv Vonatk ozó évet megelőző év tény 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje 3. Vagyoni értékű jogok I. Tartós tőke összesen 4. Szellemi termékek 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása 5. Immateriális javakra adott előlegek 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tőkeváltozások összesen I. Immateriális javak összesen 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka 2. Gépek, berendezések és felszerelések III. Értékelési tartalék összesen 3. Járművek D) Saját tőke összesen 4. Tenyészállatok 1. Költségvetési tartalék elszámolása 5. Beruházások, felújítások 2. Költségvetési pénzmaradvány 6. Beruházásra adott előlegek 3. Költségvetési kiadási megtakarítás 7. Állami készletek, tartalékok 4. Költségvetési bevételi lemaradás 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 5. Előirányzat-maradvány II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Tartós részesedés 1. Vállalkozási tartalék elszámolása 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 2. Vállalkozási maradvány 3. Tartósan adott kölcsön 3. Vállalkozási kiadási megtakarítása 4. Hosszú lejáratú betétek 4. Vállalkozási bevételi lemaradása 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések II. Vállalkozási tartalékok összesen 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése E) Tartalékok összesen III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 2. Koncesszióba adott eszközök 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba I. Hosszú lejáratú adott, vagyonkezelésbe vett kötelezettségek összesen eszközök összesen A) Befektetett eszközök összesen (I+II+III+IV) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 1. Anyagok 2. Rövid lejáratú hitelek

9 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés fejében átvett eszközök, készletek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 1. Költségvetési passzív függő elszámolások I. Készletek összesen 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 2. Adósok 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások 3. Rövid lejáratú kölcsönök III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 4. Egyéb követelések F) Kötelezettségek összesen II. Követelések összesen 1. Forgatási célú részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök számlái IV. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) Forgóeszközök összesen Eszközök összesen (A+B) Források összesen (D+E+F) 2. melléklet a 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. (1).b) bekezdéséhez

10 1 2 A.. költségvetési szerv. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H A többéves kihatással járó feladat megnevezése Előirányzat és egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Szöveges indoklás: Előirá nyzato k éves bontás ban Vonatkoz ó év várható Vonatk ozó évet követő első év Vonatk ozó évet követő második év Vonatk ozó évet követő harmadik év Vonatk ozó évet követő negyedik év Össz. 2./a melléklet a 3/2011. (II.23.) önkormányzati rendelet 1. (2).d) bekezdéséhez

11 1 2 A.. költségvetési szerv. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és ai éves bontásban Adatok ezer Ft-ban A B C D E F G H I Előirányzat és egyenleg A többéves kihatással járó feladat megnevezése Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Egyenleg Szöveges indoklás: Előir ányzat ok éves bontásb an Vonatkozó évet megelőző év tény Vonatkozó év tény Vonatk ozó évet követő első év Vonatk ozó évet követő második év Vonatk ozó évet követő harmad ik év Vonatk ozó évet követő negyedik év Össz.

12 3. számú melléklet az önkormányzat 3/2011 (II.23.) rendeletének 1. (1). c) pontjához Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással Megnevezés I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások 1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség - Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése - Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége 3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége 4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége - Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon - Alkalmazottak kártérítésének elengedése III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény 5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások 1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény 2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés 2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés 3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés IX. Közvetett támogatás összesen Vonatkozó év várható Von.évet megelőző év várható Von. évet két évvel megelőző tény Szöveges indoklás 3./a számú melléklet az önkormányzat 3/2011 (II.23.) rendeletének 1. (2). e) pontjához

13 Az önkormányzat közvetett támogatásairól számszakilag és szöveges indoklással Megnevezés I. Intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások 1.Szolgáltatások ellenértékéből adott kedvezmény, mentesség II. Intézmények egyéb sajátos bevételeihez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Bérlet és lízing díjbevételhez kapcsolódó közvetett támogatás - helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 2. Intézményi ellátási díj kedvezmény, mentesség - Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése - Ellátottak tandíj kedvezménye, mentessége 3. Az alkalmazottak térítésének kedvezménye, mentessége 4. Alkalmazott, hallgató, tanuló kártérítése és egyéb térítés kedvezménye, mentessége - Ellátottak kártérítésének elengedése méltányossági alapon - Alkalmazottak kártérítésének elengedése III. Kamatbevételekkel összefüggésben biztosított kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások IV. Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezményhez, mentességhez kapcsolódó közvetett támogatások helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény helyi adó mentesség, kedvezmény 5. Pótlék, bírság mérséklés, elengedés V. Átengedett központi adókhoz kapcsolódó közvetett támogatások 1. Gépjármű adó mentesség, kedvezmény VI. Talajterhelési díjhoz kapcsolódó közvetett támogatások VII. Egyéb sajátos folyó bevételekhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Önkormányzati lakások lakbérbevétele mentesség, kedvezmény 2. Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevétellel összefüggő mentesség, kedvezmény VIII. Kölcsön elengedéséhez kapcsolódó közvetett támogatások 1. Lakásépítéshez/felújításhoz adott kölcsön elengedés 2. Lakásvásárláshoz adott kölcsön elengedés 3. Dolgozók részére nyújtott lakáscélú kölcsön elengedés IX. Közvetett támogatás összesen Vonatkozó év terv Vonatkozó év tény Von. évet megelőző év tény Szöveges indoklás

14 5./a sz.melléklet a 3/2011.(II.23.) rendelet 1. (2).b)-hoz II. Az önkormányzat adóssága és a nyújtott hitelek állománya eszközök szerinti bontásban... évi költségvetéshez Érintett eszközök Az önkormányzat adósságállománya 1. Deviza hitel(munkaügyi perek fedezete) 2. Nat.Kemping üzletsor építés 3. Folyószámlahitel működési kiad.fedezet Összes adósságállomány: Összeg VonatkozóVonatkozó Von.évet évi terv évi tény megel.tény Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya Érintett eszközök Összeg VonatkozóVonatkozó Von.évet évi terv évi tény megel.tény 1. Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs. Összes hitelállomány:

15 5. sz.melléklet a 3/2011.(II.23.) rendelet 1. (2).b)-hoz... évi zárszámadáshoz Kimutatás az önkormányzat adóssága és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományáról mérlegszerűen I. Az önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint, bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban Lejárat Megnevezés Összeg VonatkozóVonatkozó Von.évet évi terv évi tény megel.tény Az önkormányzat adósságállománya 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Beruházási és fejlesztési hitelek OTP Kaposvár 3. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) köt.lízing díj Működési célú deviza hitel 4. Rövid lejáratú kölcsönök 5. Rövid lejáratú hitelek Folyószámlahitel 6. Egyéb rövid lejáratú (hitel) kötelezettségek Összes adósságállomány: Az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya 1. Tartósan adott kölcsönök összesen Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs. 20. Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs.

16 2014. Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs Dolgozóknak, lakosságnak lak.ép.kölcs. 2. Egyéb hosszú lejáratú (hitel) kötelezettségek 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb (hitel) követelések 5. Összes hitelállomány: Megnevezés 1. Összes adósságállomány 2. Összes hitelállomány 3. Adott és kapott hitelek egyenlege (1-2) VonatkozóVonatkozó Von.évet évi terv évi tény megel.tény

17 Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről (3/2011(II.23.) rendelet 7. -ához) 4.sz.melléklet Megnevezés Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan Forgalomképtelen forgalomképes Br. Érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Br. Érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték A )BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális Javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriélis javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni ért. Jogok 2. Gépek,berendezések, felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

18

19 Vagyonkimutatás a mérlegben kimutatott eszközökről (3/2011(II.23.) rendelet 7. -ához) Megnevezés Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes III. Befektetett pénzügyi eszközök 1.Egyéb tartós részesedés 2.Tartós hitelviszonyt megtest. Értékpap. 3.Tartósan adott kölcsön 4.Hosszú lejáratú bankbetét 5.Egyéb hosszú lejáratú követelés 6.Befektetett pénzügyi eszk.értékhely. IV.Üzemeltetésre,kezelésre átadott koncesszióba adott,vagyonkez.be vett eszk Br. Érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték Br. Érték Nettó érték Bruttó érték Nettó érték FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok IV. Pénzeszközök V. Egyébb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen

20

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 503545 1251 01 0003 881000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: BUDAPEST, III.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2012 szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL

ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZÁMVITEL 2014 ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS!! Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. Rendelet Új Áhsz. 2 ÚJ ÁHSZ Hatályát veszti a) az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet)

84 Vegyszegyszerbeszerzés. 179 Irodaszer, nyomtatvány. 84 Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés % 104. 117 Adatátviteli célú távközési dijak (Internet) Gyógyszerbeszerzés 34 55 55 46 84 Vegyszegyszerbeszerzés 35 410 410 736 179 Irodaszer, nyomtatvány 36 400 400 338 84 Könyv beszerzés 37 Folyóirat beszerzés 38 Egyéb információ beszerzés 39 4 4 Hajtó,-kenőanyag

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról

A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról 29626 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 175. szám A Kormány 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelete a mikrogazdálkodói egyszerûsített éves beszámolóról A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

ÉVES ELEMI A) KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 0003 28 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2014. április 30. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Tanácskozó

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Eötvös Loránd Tudományegyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem S Z Á M L A R E N D AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI SZAKMAI SZABÁLYAINAK IDEIGLENES MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 7/2006. (VII. 11.) számú rektori utasítás 5. sz. melléklete

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben