Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási"

Átírás

1 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. -a, 24. -a, illetve 91. -a alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat költségvetésére, költségvetés m 2. A költségvetési és a zárszámadási rendeletnek tartalmaznia kell: 1. 1 az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait csoportok, kiemelt ok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2. a költségvetési egyenleg összegét 3. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét 4. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit 5. a kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti bontásban 6. a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletekből várható együttes összegével együtt 7. a Stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének a végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig 1 Módosította: 1/2013. (II.8.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon február 9.

2 8. a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 9. az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékát és céltartalékát 10. az önkormányzat költségvetési mérlegét 11. az önkormányzat felhasználási tervét 12. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesen 13. a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást 14. a felújítási okat célonkénti bontásban 15. a felhalmozási kiadások feladatonként 16. az önkormányzati hivatal költségvetését szakfeladatonként, 17. az éves létszámkeret 18. elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat, 19. a kiemelt ok jóváhagyását, melyek a következők: a. személyi jellegű kiadások, b. munkaadókat terhelő járulékok, c. dologi jellegű kiadások, d. ellátottak pénzbeli juttatásai, e. speciális célú támogatások, f. beruházások, g. felújítások, h. egyéb felhalmozási célú kiadás (pl. pénzeszköz átadás), i. létszámkeret. 20. a tervévet megelőző év költségvetési adatait, 21. a következő két év várható bevételi kiadási ait, 3. A költségvetési rendeletben rendelkezni kell: 1. a köztisztviselői illetményalapról,

3 2. a köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező adott évi célokról, 3. a költségvetési ok évközi módosításainak szabályairól, 4. egyéb, a költségvetési gazdálkodást szabályozó előírásokról. 4. (1) A zárszámadási rendeletben a pénzügyi teljesítés adatainak tartalma és szerkezete a költségvetési rendelethez igazodik azzal,hogy összehasonlítható formában kell elkészíteni a tényleges adatokra vonatkozóan. (2) A zárszámadási rendeletben a 2. -ban meghatározottakon kívül jóvá kell hagyni: 1. az önkormányzati hivatalra vonatkozó pénzmaradványt, 2. az önkormányzati adósságot, a hitelek állományát lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban, 3. az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel. 4. az egyszerűsített beszámolót, 5. az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását 5. 1 A Heves Megyei Közgyűlés a 2. -ban jelzett előterjesztések kötelező mellékleteként ezen rendelet 1-17 sz. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteit a jogszabályi követelményeknek megfelelően értelem szerűen használva az egyes mellékleteket a különböző rendeletekben. 6. Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a Heves Megyei Önkormányzat 17/2005.(IX.30) sz. rendelete hatályát veszíti. Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője Szabó Róbert Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 1 Módosította: 1/2013. (II.8.) önk. rend. Hatályos: kihirdetését követő napon február 9.

4 1 sz. melléklet A 20.. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege B E V É T E L E K K I A D Á S O K Ezer forintban Megnevezés Eredeti Teljesítés Megnevezés Eredeti Teljesítés MŰKÖDTETÉS Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Illetékek Személyi jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele összesen: Normatív támogatások Központosított ok Kieg. tám. a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Szinház támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Központi költségvetési támogatás összesen: Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Működési célra átadott pénzeszközök Hiteltörlesztés és kamat Tartalékok Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Hitel Elôzô évi pénzmaradvány MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Megyei Kórház működési bevétele FELHALMOZÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: Megyei Kórház felújítási és felhalmozási kiadásai Személyi jövedelemadó Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.: Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási ki dá i Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Felhalmozási célra átadott pénzeszkőzők Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztés és kamat Pénzmaradvány tartalék FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

5 2. sz. melléklet B E V É T E L E K Az önkormányzati költségvetés 20.. évi pénzforgalmi mérlege K I A D Á S O K Ezer forintban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai - személyi jellegű kiadások Illetékek - munkaadókat terhelő járulékok Személyi jövedelemadó - dologi jellegű kiadások Egyéb sajátos bevételek - ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat sajátos működési bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzati költségvetési szervek felújítása Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Önkormányzati Hivatal működési kiadásai - személyi jellegű kiadások Normatív támogatások - munkaadókat terhelő járulékok Központosított ok - dologi jellegű kiadások Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz - ellátottak pénzbeli juttatásai Szinház támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Központi költségvetési támogatás Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök Kölcsönök visszatérülése Hitel Elôzô évi pénzmaradvány Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Átadott pénzeszközök Kölcsönök nyújtása Hiteltörlesztések Tartalékok Pénzmaradvány tartalék Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 3.sz.melléklet Ezer forintban Jogcí Címszászám Alcím- m- szám Kiemelt elôirányzati szám Elôirányzati csoportszám Címnév Alcímnév B E V É T E L E K Előirányzati csoportnév Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-a Az Önkormányzati bevételei forrásonként, főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben.

7 4.sz.melléklet Címszám Alcímszám Jogcímszám Elôirányzati csop.- szám Kiemelt elôirányzati szám Cím -név Alcímnév Elôirányzati csoportnév K I A D Á S O K Kiemelt elôirányzatnév Eredeti Módosított Teljesítés Ezer forintban Teljesítés %-a Működési, fenntartási, felhalmozási kiadások kiemelt onként, az Önkormányzatnál azon belül feladatonként részletezve.

8 5. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ssz. Megnevezés Kötelezettségek évenként év év év év Ezer forintban Összesen Összesen

9 6.sz. melléklet Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai EU-s projekt neve, azonosítója: Források után Összesen Saját erő EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás, központi költségvetés Összesen Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatsok igénybevétele Adminisztratív költségek Általános költségek Összesen

10 A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege 7. sz. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Ezer forintban Megnevezés...évi...évi irányszám...évi irányszám Megnevezés...évi...évi irányszám...évi irányszám Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai Önkormányzati költségvetési szervek felújítása Illetékek Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai Személyi jövedelemadó Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati Hivatal működési kiadásai Önkormányzat sajátos működési bevétele össz.: Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásai Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: Működési célra átadott pénzeszközök Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Normatív támogatások Átadott pénzeszközök összesen: Kieg.tám.a helyi önkorm. bérkiadásaihoz Szinház támogatása Hiteltörlesztések Normatív kötött felhesználású támogatás Fejlesztési célú támogatások Tartalékok Központi költségvetési támogatás összesen: Pénzmaradvány tartalék Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Átvett pénzeszközök összesen: Hitel Elôzô évi pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN:

11 8. sz. melléklet Az Önkormányzat fennálló hitelállomány 20. év december 31-én Pénzintézet Szerződés kelte célja H i t e l felvett összege ezer Ft állománya ezer Ft Lejárat időpontja

12 9. sz. melléklet 20.. évi vagyonmérleg ESZKÖZÖK Ssz. ezer Ft-ban Előző év Tárgyév állományi érték Változás %- a I. Immateriális javak összesen Ingatlanok, kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121, 122) Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312) Járművek (1321, 1322) Tenyészállatok (141, 142) Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171, 1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( , 1752) Tartósan adott kölcsönök ( ből, 1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzeszközök értékehelyesbítése (179) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) 23 IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésre vett eszk. 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21-241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) 34 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások 35 5/b. Követelések fejében átvett eszközök és készletek 36 I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) ( , 288) Adósok (281, 2881) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , ) 41 - Ebből: kölcsöntörlesztés évet követő részletei 42 II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951, 298-ból) Forgatési célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 47 III. Értékpapírok összesen (46+47) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) 52 IV. Pénzeszközök összesen ( ) 53 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 58 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) 59 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 60

13 FORRÁSOK Ssz. Előző év ezer Ft-ban Tárgyév állományi érték Változás %- a Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékesítési tartalék (417) 63 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (66+67) 65 Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 66 előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) Előirányzat-maradvány (424) 71 I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) 72 II. Vállalkozási tartalékok összesen 79 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) Hosszú lejáratú kölcsönök (4351, 4361) Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341) Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4341) Beruházási, fejlesztési célú hitel (4311, 4321, 4331) Működési célú hosszú lejáratú hitel (43112) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438) 86 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571) Rövid lejáratú hitelek (4511, 4521, 4531, 4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441, 443) (91+92) 90 Ebből: tárgyévi költségvetés terhelő szállítói kötelezettségek 91 tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43, , 4551) 93 Ebből: beruházási hitel köv. évi törlesztőrészlete (43-ból) 103 működési célú hosszú lejáratú hitel következő évi törlesztőrészlete (43-ból) 104 tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) 106 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) 108 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen 115 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) 116 FORRÁSOK ÖSSZESEN 117

14 10. sz. melléklet Önkormányzati vagyonkimutatás 20.. december 31-én Megnevezés É Forgalomképtelen Törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes Összesen Forgalomképes vagyon Á Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon Ezer forintban Mindösszesen Önkormányzati Hivatal I. Immateriális javak Földterület Telek Épület Építmény Ingatlanhoz kapcsolódó vagyonértékű jogok Ingatlanok összesen Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Önkormányzati Hivatal összesen (I.+II.): Intézmények I. Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Beruházások, felújítások II. Tárgyi eszközök összesen Intézmények összesen (I.+II.): Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök össesen: IV: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen: Forgóeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

15 11.sz.melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés év Ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen:

16 2 Ezer Ft M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítés Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszközök Ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen: Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

17 12.sz.melléklet Egyszerűsített mérleg 20.. év M e g n e v e z é s Eszközök Ezer Ft Állományi érték Előző év Tárgyév A.) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B.) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

18 2 M e g n e v e z é s Állományi érték Előző év Tárgyév Források D.) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) Tartalékok összesen I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) Kötelezettségek összesen I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

19 13. sz. melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás év Ezer Ft M e g n e v e z é s Előző év Tárgyév 1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív elszám. összev. záróegyenl. ( +,- ) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - ) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( ) 6. Finanszírozásból származó korrekciók ( +, - ) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( +, - ) 8. Vállalkozási tev. eredményéből alaptev. ellátásra felh. összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel ( + - ) 10.Módosított pénzmaradvány ( ) ből egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszk. maradványa

20 14. sz. melléklet A Megyei Önkormányzat évi felhasználási és likviditási ütemterve Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II. Kiadások 1. Megyei Önkorm. műk. kiadásai 2. HMÖ felújítási,felhalm.kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Intézményfinanszírozás 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány (Bevétel - Kiadás) Ezer Ft-ban Január Február Március Április Május Június I. félév h ó n a p o k összesen

21 2 Megnevezés I. Bevételek 1. Illetékek 2. Személyi jövedelemadó 3. Egyéb sajátos önkormányzati bevételek 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Központi költségvetési támogatás 6. Átvett pénzeszközök műk. célra felhalm. célra 7. Pénzmaradvány Bevételek összesen Likvid.hitel felvétel II.Kiadások 1. Megyei Önkorm.működ.kiad. 2. HMÖ felújítási,felhalm. kiad. 3. Átadásra tervezett pénzeszközök 4. Hiteltörlesztések 5. Intézményfinanszírozás 6. Tartalékok Kiadások összesen Likvid.hitel visszafizetés Hiány ( Bevétel - Kiadás) Ezer Ft-ban Július Augusztus Szeptember Október November December 20.. év h ó n a p o k összesen

22 15.sz. melléklet adatok: fő-ben Megnevezés Eng.létsz... I.1. Tényl. létsz... XII.31. Átl..létsz... évre Megyei Önkormányzati Hivatal - köztisztviselők - munkatvkönyve alá tartozók ÖSSZESEN

23 16.sz. melléklet ezer Ft-ban Sor- Záró Egyéb akt. Előző év- Tárgyévi Finansz. Módosított Tb.alapból Előző év Korrigált szám Intézmény megnevezése pénzkészl. passz.elsz. ben képz. helyesb. származó pénzm. foly.pénz- miatti pénzp.maradv. korrekció eszk. korrekció maradv Heves Megyei Önkormányzat Mindösszesen

24 1. számú melléklet 17.sz. melléklet Heves Megyei Önkormányzat Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi bevételek Egyéb bev. Egyenleg Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi bevételek Egyéb bev. Egyenleg Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi bevételek Egyéb bev. Egyenleg

25 i Hivatal Kötelező feladatok: Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi bevételek Egyéb bev. Egyenleg Önként vállalt feladatok Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi bevételek Egyéb bev. Egyenleg Államigazgatási feladatok Kiadások Bevételek Címszám Megnevezés Személyi Járulék Dologi P.e. átadás/ egyéb Központi bevételek Egyéb bev. Egyenleg

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

C) ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ A megye megnevezése, székhelye: A felügyeleti szerv: Pest megye, Budapest... Pest Megye Önkormányzatának Hivatala 1052 Budapest, Városház u. 7. számjel 4 4 0 2 1 5 1 2 5 1 1 3 9 1 0 0 9 2 5 1 0 0 PIR-törzsszám

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÁMLARENDJE (Hivatal, Helyi önkormányzat, Helyi nemzetiségi önkormányzat) Hatályos: 2013. március 1-jétől. S Z Á M L A R E N D Készült a számvitelről szóló 2000. évi

Részletesebben

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Fejezet. Éves beszámoló. 2012 Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 324799 1051 03 01/00 033484 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1015 Budapest

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 09 0200 48 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez. Számlakerettükör. 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 9. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez Számlakerettükör 1. Számlaosztály BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Immateriális javak aktivált állományának értéke 112. Immateriális

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest. 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat Fejezet megnevezése, székhelye: Felügyeleti szerv: XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM... Budapest 323880 1051 16 0500 841216 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Cím/Alcím Szakágazat A költségvetési

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND 2. verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 2. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM SZÁMLAREND BUDAPEST, 2013 Tartalomjegyzék I. Számlatükör...

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009. (IV. 24.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 1 Tolna Megyei Önkormányzat hatályos (egységes szerkezetű) rendeletei 10/2009. (IV. 24.) Tolna m. ör. a Tolna Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2009.

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/102-14/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben