ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 71. és 73. -a, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXLVI. tv. rendelkezései alapján Újhartyán Község Önkormányzatának évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı- testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat beszámolóját elfogadja. 2.. Az 1. -ban meghatározott költségvetés fıösszegei a következık: Egységes pénzalap bevétele: Egységes pénzalap kiadása: Ebbıl mőködési kiadás: Személyi juttatás: Járulék: Dologi kiadás: Felújítás, fejlesztési kiadás: Támogatás, pénzeszköz átadás: ebbıl mőködési szociális elsı lakáshoz jutók non profit szervezet hiteltörlesztés, kezességvállalás Átfutó: Pénzmaradvány: Ebbıl kötelezettséggel terhelt

2 3.. Ezen rendelet részét képezi: 1. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat évi bevételi teljesítésérıl 2. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzat évi kiadási teljesítésérıl 3. sz. melléklet: Szöveges elemzés évi költségvetés teljesítésérıl 4. sz. melléklet: Kisebbségi Önkormányzat beszámolójáról határozat 5. sz. melléklet: Mérleg a évi beszámolóhoz 6. sz. melléklet: Kimutatás a évben fennálló hitelállományról 7. sz. melléklet: Kimutatás a évi beruházási és felújítási elıirányzat teljesítésérıl 8. sz. melléklet: Kimutatás a évi létszámkeret teljesítésérıl 9. sz. melléklet: Vagyonkimutatás 10.sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás 11. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik. 4.. Újhartyán, április 29. Göndörné Frajka Gabriella jegyzı Schulcz József polgármester Záradék: Ezen rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került. Újhartyán, 2010.április 29. Göndörné Frajka Gabriella jegyzı

3

4 2. sz. melléklet évi Költségvetés kiadási teljesitése érték E Ft-ban Szakfeladat % Összesen Személyi juttatások Járulék Mőködési kiadás Támogatás, Pénzeszk.átadás Felújítás, fejlesztés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesités Eredeti Módosított Teljesítés Helyi utak M.helyi vendéglátás Köztisztaság Közvilágítás Konyha Karbantartás Rendszeres szoc.s Sportfeladat Háziorvosi szolg Ügyelet Védını Polgármesteri Hivatal Óvoda Iskola Szennyvízelvezetés Vízminıségvédelem Kisebbség Átfutó KIADÁS ÖSSZESEN

5

6 1. sz. melléklet 2009.évi Költségvetés bevételi teljesítése érték E Ft-ban Bevételi forrás Bevétel Eredeti Módosított Teljesített % Normatív állami lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Központi támogatás Kiegészítı tám.közoktatási feladatra Kiegészítı tám. szociális feladatra Egyéb központi támogatás Költségvetési támogatás Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Iparőzési adó Helyi adók összesen SZJA helyben maradó része SZJA jöv.különbség mérséklés Gépjármőadó Átengedett központi adók Pótlék, bírság Talajterhelési díj, mezııri járulék Bírság Egyéb helyi adó TB finanszírozás Önkormányzatoktól Kistérség Ügyeleti autó Kisebbségi Önkormányzat tám Átvett pénz mőködésre Immateriáli jav. ért Óvoda pályázat Ivóvíz pályázat TEUT pályázat Hitelfelvétel Utcanévtábla 933 Felhalmozási bevétel Folyószámlahitel Munkabérhitel Étkezési bevétel Közterületfoglalás Westel bérlet Könyv, póló eladás Termbérlet Egyéb bevétel Mőködési bevételek Kamat ÁFA Átfutó Bevételek összesen

7 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u sz. melléklet Mérleg a évi beszámolóhoz érték E Ft-ban Mőködési bevétel Összeg Mőködési kiadás Összeg Norm.áll.hj SZJA Személyi juttatás Gépjármőadó Járulékok Helyi adó Dologi kiadások Mőködési bevétel Támogatás Átvett pénz Szoc.jell Kamat Hiteltörlesztés Kisebbségi Önk Pénzeszköz átadás Pótlék, bírság Hitelfelvétel Mőködési bevétel Mőködési kiadás Felhalmozási bevétel Felújítás 990 ÁFA Beruházás Pályázati pénz óvoda Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Fejlesztési bevétel Fejlesztési kiadás Átfutó Átfutó Összes bevétel Összes kiadás

8 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u sz. melléklet Kimutatás a évben fennálló hitelállományról lejárat és eszköz szerinti bontásban Hitelkeret Hitel célja Hiteltörlesztés Dátum Összeg fennálló Dátum Összeg érték E Ft-ban Lejárat éve Orvosi ügyelet Ipari Park infrastruktúra bıvítése Faluközpont felújítás Közutak építése Szennyvíztisztító bıvítés Sportöltözı felújítás Közoktatás korszerősítés CHF Területvétel CHF negyedévente Területvétel Folyószámla hitelkeret 2009.

9 Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivataé 2367 Újhartyán, Fı u melléklet Kimutatás A Polgármesteri Hivatal és intézményei engedélyezett és teljesített létszámkeretérıl Tényleges létszám Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám /fı/ /fı/ Polgármesteri hivatal köztisztviselı közmunkás 5 5 Karbantartás 4 4 Konyha 4 4 Óvoda Iskola Háziorvos 1 1 Ügyelet 1 1 Védını 1 1 Összesen 64 64

10 Újhartyán Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán Fı u sz. melléklet Kimutatás évi Fejlesztési és Felújítási kiadásokról érték 1000 Ft-ban Megnevezés Kiadás Eredeti Módosított Teljesített Főnyíró sport Ügyeleti autó vásárlás Iskola számítógép Szennyvíztisztító felúj Konyha edényvásárlás 700 Útépítés Vízminıségvédelem Óvodaépítés Óvoda számítógép Hivatal tervek Hivatal gép, berendezés Hivatal földvásárlás Összesen

11 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u melléklet Az Önkormányzat évi Vagyonkimutatása 1000 Ft-ban ESZKÖZÖK Állományi érték I. Immateriális javak I.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak II. Tárgyi eszközök Ingatlanok Forgalomképtelen ingatlanok Épületek Egyéb építmények Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Föld Telek Egyéb építmény Forgalomképes ingatlanok Föld Telek Erdı Épület Gépek, berendezések, felszerelések Forgalomképtelen képzımővészeti alkotás Korlátozottan forgalomképes gép Korlátozottan forgalomképes hangszer Jármővek Korlátozottan forgalomképes jármő Tenyészállatok - 5. Beruházások Forgalomképtelen épület folyamatban lévı beruházása Forgalomképtelen egyéb építmény folyamatban lévı beruházása III. Befektetett pénzügyi eszközök Forgalomképes tartós részesedés IV. Üzemeltetésrre, kezelésre átadott eszközök Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen építmény A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Készletek 292 II. Követelések Adósok Vevık Munkavállalókkal szemben fennálló Rövid lejáratú kölcsön III. Értékpapírok - IV. Pénzeszközök Pénztárak Bankszámlák 10 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Aktív függı elszámolások Aktív átfutó elszámolások B.) FORGÓESZKÖZÖK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 FORRÁSOK D.) SAJÁT TİKE I. Induló tıke II. Tıkeváltozások E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú beruházási hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Adóval kapcsolatos kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Költségvetéssel szemben fennálló kötelezettség Egyéb rövid lejáratú kötelezettség Hosszú lejáratú hitelek tárgyévi törlesztırészletei III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Passzív átfutó bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN

13 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2367 Újhartyán, Fı u melléklet évi Pénzmaradvány kimutatás 1000 Ft-ban 1. Záró pénzkészlet Aktív függı elszámolások Aktív átfutó elszámolások Aktív elszámolások összesen Passzív átfutó elszámolások Passzív elszámolások összesen Aktív, passzív elszámolások Helyesbített pénzmaradvány Többlettámogatás befizetése Helyesbített pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 9 627

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete

Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére. 5. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 24-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Újhartyán község önkormányzatának 2012. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének..../2013.(IV...) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013.(IV...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraszele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki.

1. A rendelet hatálya Kalocsa Város Önkormányzata költségvetésére, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásra terjed ki. 1 Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (III. 26.) sz. rendelete a költségvetés és zárszámadás mérlegeiről, valamint a költségvetési szervek elemi beszámolójának a rendjéről és tartalmáról

Részletesebben

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL GYÖNGYÖSHALÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 11/2012. (IV.24.) R E N D E L E T E A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL Gyöngyöshalász Községi Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65.

Részletesebben

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 28.12.31. 26. évi teljesítés

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzatának 2010.06.30-i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása

Isaszeg Város Önkormányzatának 2010.06.30-i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása 1 Isaszeg Város Önkormányzatának 2010.06.30-i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása I. Immateriális javak 12.624.005 Ft Szellemi termékek 12.624.005.-Ft Az Önkormányzat tulajdonában lévő programok,

Részletesebben

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év Megnevezés Bevétel Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 1.sz. melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek 206 681 221 863 222 265 100,2% I. Működési

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben