Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ (IV.4.) számú önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ 2011. (IV.4.) számú önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testületének 3/ (IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 65. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 1.. Darvas Község Önkormányzata az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2010. (II.3.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja: (1) A R. 3. -a az alábbiak szerint módosul: A képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésnek a) kiadási fıösszegét ezer forintban b) bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 2.. (1) A R. 5. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat mőködési és fenntartási kiadási elıirányzatait a képviselı-testület a következık szerint határozza meg: - Mőködési kiadások elıirányzata összesen: ezer forint Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: ezer forint - munkaadót terhelı járulékok: ezer forint - dologi jellegő kiadások: ezer forint - társadalom-, szoc.pol. támogatások ezer forint - mőködési célú pénzeszköz átadások ezer forint 3.. (1) A R. 6.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai ezer forint A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - a beruházások elıirányzata: 791 ezer forint - folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálata 456 ezer forint - településrendezési terv 55 ezer forint - tárgyi eszközök vásárlás 280 ezer forint - beruházások ÁFÁ-ja 184 ezer forint 1

2 - a folyékony hulladék lerakó talajvíz vizsgálat ÁFÁ-ja 114 ezer forint - tárgyi eszközök vásárlás ÁFÁ-ja 70 ezer forint - a felújítások elıirányzata ezer forint - útfelújítás ezer forint - óvoda felújítás ezer forint - szociális konyha felújítás ezer forint - orvosi rendelı felújítása ezer forint - ravatalozó felújítása ezer forint - a felújítások ÁFA-ja ezer forint - útfelújítás ÁFÁ-ja ezer forint - óvoda felújítás ÁFÁ-ja ezer forint - szociális konyha felújítás ÁFÁ-ja ezer forint - orvosi rendelı felújítás ÁFÁ-ja ezer forint - ravatalozó felújítás ÁFÁ-ja 592 ezer forint - pénzügyi befektetések kiadásai 308 ezer forint - ELMIB részvény vásárlás 308 ezer forint 4.. (1) A R.7.. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az általános és céltartalék elıirányzatok: a, általános tartalék: 671 ezer forint b, céltartalék: 0 forint (2) A. R. 7.. (7) bekezdéssel kiegészül az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek betétben történı elhelyezése miatt az alábbiak szerint: Egyéb értékpapírok vásárlása ezer forint 5.. (1) A R. 8.. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A Román Kisebbségi Önkormányzat 4/2011.(III.30.) RKÖ számú határozata szerint a évi bevételeinek és kiadásainak fıösszege e Ft. (2) A R. 8.. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (3) Darvas község Önkormányzat évi költségvetési fıösszege mindösszesen ezer forint. 2

3 Záró rendelkezések 6.. Ez a rendelet április 5-én lép hatályba.. Darvas, március 31. Máté József Polgármester Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı 1. számú melléklet /ezer forintban/ évi bevételek I. Saját bevételek - 1.Mőködési bevételek - Étkezési térítési díjak Lakásbérleti díj Bérleti díjak: - Postahivatal Magyar Posta 60 - Varroda 66 - MATÁV Rt Terembérleti díjak 50 - Piaci helypénz Továbbszámlázott mőködési bevételek - Posta 70 - Háziorvos 90 - Védınıi 90 - Temetkezési vállalkozó 30 - Közkifolyós vízdíj 28 - Lakossági szennyvíszippantás Földbérleti díjak - Csabai L Csiff Land Kft 22 - Fekete T évi 679 3

4 - Gulyás János Csabai István Budai László Kocsis István Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások - Teleház bevételei 70 - Mérlegelési díj 20 - Sírhely befizetések 20 - Bontott anyag értékesítés Felújítási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérítés Értékesített tárgyi eszköz ÁFÁ-ja 50 Mőködési bevételek összesen: Adó bevételek - Gépjármőadó Iparőzési adó Helyszíni és szabálysértési bírságok Adópótlékok,- bírságok 20 - Környezetvédelmi bírság 491 Adó bevételek összesen Felhalmozási bevételek - Építési telek értékesítés 200 Felhalmozási bevételek összesen: 200 II. Átengedett bevételek - Személyi jövedelemadó SZJA kiegészítés Átengedett bevételek összesen III. Állami támogatások - Település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok 18 - Társadalmilag, gazd-ilag elmaradott tel Pénzbeli és természetbeni ellátások Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás + szociális étkeztetés Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 28 - Egyes szociális feladatok támogatása Bérpolitikai intézkedés miatti támogatások Nyári szociális gyermekétkeztetés Óvoda felújítás támogatása Útfelújítás támogatása Állami támogatások összesen:

5 IV. Egyéb bevételek - Kríziskezelı program miatti támogatás 47 - HBM-i Önkormtól polgárvéd. miatt Mozgáskorlátozotak közleked.támogatása HBM-i Önkorm. választások miatti támogatása Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Egyéb értékpapír értékesítés Egyéb bevételek összesen VI. Pénzmaradvány VII. Román Kisebbségi Önkormányzat bevételei évi bevételek összesen: Darvas Község Önkormányzat 2. számú melléklet Képviselı-testülete (ezer forintban) évi kiadások Elıirányzat jogcíme Módosított személyi járulékok dologi Elıirányzat juttatások kiadások Igazgatási tevékenység Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s. szolgált Közutak, hidak üzemeltetése Ebbıl útjelzı táblák 215 Ár- és belvízvédelemmel ö.f.tev Köztemetı fenntartása és mőködtet Óvodai nevelés,ellátás Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt Közmővelıdési tevékenységek Könyvtári szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-nıvédelmi eü.gondozás Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzb. ellátások Mőködési célú pénzeszk. átadások Felhalmozási kiadások

6 Általános tartalék 671 Egyéb értékpapir vásárlás Kiadások összesen: Ebbıl: Román Kisebbs. Önkorm. kiadásai: Ebbıl: MINDÖSSZESEN: Ebbıl: Darvas Község Önkormányzat Képviselı-testülete 3. számú melléklet / ezer forintban/ évi létszám, személyi juttatások és járulékok Elıirányzat jogcíme Létszám Személyi juttatások Járulékok Igazgatási tevékenység fıfoglalkozású 5 fı Város-k.gazd.-i m.n.s.szolgált. közcélú teljes munkaidı 1 fı közcélú részfoglalkoztatott 1 fı Házi segítségnyújtás fıfoglalkozású 1 fı Családsegítés, részfoglalkozású 0,75 fı Gyermekjóléti szolgáltatás Közmüv.tev., könyvtári tev fıfoglalkozású 1 fı 6

7 Szociális étkeztetés Fıfoglalkozású 2 fı részfoglalkozású 0,75 fı közcélú foglalkoztatott 0,5 fı Fıfoglalkozású 9 fı Részfoglalkozású 1,5 fı Közcélú foglalkoztatott 2,5 fı Összesen 13 fı Román Kisebbs.Önkorm évben összesen 13 fı Darvas község Önkormányzat Képviselı-testülete 4. számú melléklet /ezer forintban/ évi beruházások, felújítások, pénzeszköz átadások 1. Beruházások - Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata Településrendezési terv 55 - Tárgyi eszközök vásárlása 350 Ebbıl - ÁFA 184 Beruházások összesen: Felújítások - Útfelújítás Óvoda felújítás Szociális konyha felújítás Orvosi rendelı felújítás Ravatalozó felújítás Ebbıl: - ÁFA Felújítások összesen: Egyéb pénzügyi befektetések - ELMIB Zrt. részvény vásárlás 308 Egyéb pénzügyi befektetések összesen: Mőködési célú pénzeszköz átadás - Furta önkormányzatnak közokt.intézmény mőködéséhez

8 - Berettyó Vízgazdálkodási Társulat hozzájárulása 75 - Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása Bihar-Sárrét Nonprofit Kft támogatása 20 - Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás 40 - BM Polgári Védelmi hozzájárulás 30 - TÖOSZ évi tagdíja 15 - Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program 90 - Nyugdíjas klub támogatása 50 - Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása 50 Mőködési célú pénzeszköz átadások összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás évi kiadások összesen Napirend Beszámoló a évi költségvetés teljesítésérıl /Elıterjesztés írásban mellékelve/ Máté József polgármester: Tényként hangsúlyozza ki, hogy a évi bevétel e Ft, a kiadás e Ft., és 5, 3 %-os a vagyongyarapodás. Nem sok önkormányzat mondhatja el azt, hogy hitel felvétel nélküli a vagyongyarapodása. Az önkormányzat gazdálkodását követendı példának tartja. Javasolja, hogy a teljesítésrıl szóló beszámolót fogadják el. Több hozzászólás nincs, így a testület egyhangúlag 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül alkotja meg az alábbi rendeletet: Darvas község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2011.(IV.4.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetés teljesítésérıl Darvas Község Önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény 82. -ában biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 16.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetés zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1)A képviselı-testület az önkormányzat évi bevételeit eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és teljesítéssel jóváhagyja az 1. számú melléklet szerint. (2) A képviselı-testület az önkormányzat évi közszolgáltatásait és a hozzátartozó intézmények mőködési és fenntartási kiadásait eredeti elıirányzattal módosított elıirányzattal és e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft 8

9 teljesítéssel jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti részletezésben. (3) A képviselı-testület a évi bérfelhasználást a 3. számú melléklet alapján összegben jóváhagyja. (4) A képviselı-testület a évi beruházások, felújítások és pénzeszköz átadások kiadásait a 4. számú melléklet összegben jóváhagyja. (5) A képviselı-testület a éi költségvetés módosított Pénzmaradványát az 5. számú mellékletben részletezettek szerint összegben jóváhagyja e Ft e Ft e Ft (6) Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti mérleg fıösszegét Darvas község Önkormányzat Képviselı-testülete a 6. számú melléklet szerint összegben állapítja meg e Ft 2.. A rendelet április 5. napján lép hatályba. Darvas, március 31. Máté József Polgármester Gulyásné Szilágyi Krisztina jegyzı Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 1. számú melléklet (ezer forintban) évi bevételek teljesítése Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Saját bevételek Mőködési bevételek Gépjármőadó Iparőzési adó Helyszíni és szabálysértési bírságok

10 Adópótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Felhalmozási bevétel (telek értékesítés) II. Átengedett bevételek Személyi jövedelemadó SZJA kiegészítés III. Állami támogatások Lakosságszámhoz kötött normatív tám Feladatmutatóhoz kötött normatív tám Kieg.támog.egyes szoc.feladatokhoz Központosított támogatás Óvoda felújítás támogatása Útfelújítás támogatása Elızı évi kv-i kieg. visszatérítés 327 IV. Egyéb bevételek Kríziskezelı program miatti támogatás HBM-i Önkorm-tól polgárvéd.miatt HBM-i Önkorm. választások támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Furta Önkorm. étkeztetés miatti támogatás Egyéb értékpapír értékesítés Függı bevételek V. Pénzmaradvány VI. Román Kisebbségi Önkorm. bevételei évi bevételek összesen: Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestület 2. számú melléklet (ezer forintban) évi kiadások teljesítése Eredeti ei. Módosított ei Teljesítés Igazgatási tevékenység Állategészségügyi ellátás Közvilágítás Város és k.gazd.m.n.s.szolgált

11 Közutak, hidak üzemeltetése Ár- és belvízvédelemmel ö.f.tev Köztemetı fenntartása és mőködtetése Óvodai nevelés, ellátás Ált. iskolai tanulók n.r.nev.okt Közmővelıdési tevékenységek Könyvtári szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Család- nıvédelmi eü.gondozás Szociális étkeztetés Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Házi segítségnyújtás Közcélú foglalkoztatás Rendszeres és eseti pénzbeli ellátások Mőködési célú pénzeszköz átadások Felhalmozási kiadások Egyéb értékpapír vásárlás Általános tartalék Függı kiadások Kiadások összesen: Román Kisebbségi Önkormányzat kiadásai évi kiadások összesen: Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 3. számú melléklet (ezer forintban) évi személyi juttatások teljesítése Elıirányzat jogcíme Létszám eredeti ei. módosított ei. Teljesítés Igazgatási tevékenység fıfoglalkozású 5 fı Város-k.gazd-i.m.n.s.szolgált. 11

12 Közcélú foglalkoztatottak 2 fı Házi segítségnyújtás fıfoglalkozású 1 fı Családsegítés részfoglalkozású 0,75 fı Gyermekjóléti szolgáltatás Közmőv.tev., könyvtári tev. fıfoglalkozású 1 fı Szociális étkeztetés foglalkozású 2 fı részfoglalkozású 0,75 fı közcélú foglalkoztatott 0,5 fı Fıfoglalkozású Részfoglalkozású Közcélú foglalkoztatott 9 fı 1,5 fı 2,5 fı Összesen: 13 fı Román Kisebbségi Önkormányzat évi kiadások összesen Darvas község Önkormányzat Képviselıtestülete 4. számú melléklet (ezer forintban) évi beruházások, felújítások, mőködési célú pénzeszköz átadások Beruházások Eredeti ei. Módosított ei. teljesítés % Folyékony hulladéklerakó talajvíz vizsgálata Településrendezési terv Tárgyi eszközök vásárlása Felújítások Útfelújítás

13 Óvoda felújítás Szociális konyha, raktár felújítás Orvosi rendelı felújítás Ravatalozó felújítás Befektetési célú részesedések ELMIB Zrt. részvény vásárlás Mőködési célú pénzeszköz átadások Furta önkom-nak közokt.intézmény mőködéséhez Berettyó Vízgazdálkodási Társulat hozzájárulása Darvasi Gyermekekért Alapítvány támogatása Közoktatási Közalapítvány támogatása 20 Bihar-Sárrét Nonprofit Kft támogatása Területfejlesztési Tanács mőködési hozzájárulás BM Polgári Védelmi hozzájárulás TÖOSZ évi tagdíja Határon átnyúló veszélyhelyzet kezelési program Nyugdíjas klub támogatása Darvasi Erıemelı Egyesület támogatása évi kiadások összesen Darvas Község Önkormányzat Képviselıtestülete 5. számú melléklet (ezer forintban) ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS Pénzkészlet január 1-én évi bevételek évi kiadások Pénzkészlet december 31-én 961 Egyéb értékpapírok záró állománya évi aktív és passzív elszámolás egyenlege

14 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Kv-i kiutalás évi normatíva elszámolás alapján 544 Költségvetési pénzmaradvány Ebbıl - Darvas k. Önkorm. pénzmaradványa: Román Kisebbs.Önkorm. Pénzmaradványa:

15 Darvas Község Önkormányzat 6. számú melléklet Képviselıtestülete évi M É R LE G ( ezer forintban) Eszközök Elızı év Tárgy év Források Elızı év Tárgyév A.I. 4. Szellemi termékek D.I.1. Saját tulaj.eszk.tartós tıkéje A.II.1. Ingatlanok D.I Tartós tıke A.II.2. Gépek, berend D.II.2. Saját tul.eszk tıkeváltozása A.II.5. Befejezetlen beruh D.II. Tıkeváltozások A.II. Tárgyi eszközök D. SAJÁT TİKE ÖSSZ A.III.1.Egyéb t.részesed E.I.1. Költségvetési tart.elszám A.III. Befekt.pü-i eszk E. TARTALÉKOK ÖSSZ A. BEFEKT.ESZK F.II.3. Kötelezettségek (szállítók) B.I.1. Anyagok F.II.4. Egyéb rövid lejáratú köt B.I. Készletek F.II. Rövid lejáratú köt.összesen B.II.1. Adósok F.III.1. Kv-i passzív függı elszám B.II. Követelések F.III. Egyéb passzív pü-i elsz.össz B.III.2. Forg.célú értékpapir F. KÖTELEZETTSÉGEK Ö B.III. Értékpapírok B.IV.1.Pénztárak B.IV.2.Ktgv-i bankszámlák IV. PÉNZESZKÖZÖK V.1. Ktgv-i aktív függı V.2. Ktgv-i aktív átfutó V. Egyéb aktív pü-i elsz B. FORGÓESZK ESZKÖZÖK FORRÁSOK

16 16

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı testülete

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év

Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 2009. év Megnevezés Bevétel Cigánd Városi Önkormányzat költségvetésének mérlege 1.sz. melléklet Eredeti Módosított Megnevezés Eredeti Módosított % % I. Működési bevételek 206 681 221 863 222 265 100,2% I. Működési

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés

2007. évi teljesítés. 2006. évi teljesítés 1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 28.12.31. 26. évi teljesítés

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének

Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének Igal Város Önkormányzata Képvisel Testületének 4/2012. (IV. 23.) önkormányzati rendelete Igal Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Igal Város Önkormányzata Képvisel Testülete az

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v

*************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v *************************************************************************** J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 20-i s o r o s ülésén N a

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése

Részletesebben

Az címrendje Szigetszentmiklós Város Címrendje a költségvetési rendelet 2.. (4 ) bekezdéséhez Cím száma Cím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1.1.. Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 26. évi költségvetésének végrehajtásáról TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése /27. (IV.24.) rendelete a 26. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2007.(IV.27.) Kt számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetési zárszámadásáról Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés A Képviselő-testület 2015. március 19-i ülésére Tárgy: Javaslat Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben