Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet. Felvétel éve. Lejárat éve"

Átírás

1 Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása 6.számú melléklet! Sorszám Hitel jellege Felvétel éve Lejárat éve Állomány január 1-jén Mőködési célú Rövid lej. felhalmozási célú Hosszú lejáratú felhalmozási célú Kötvény Tolna kötvény Tolna 2 kötvény Összesen:

2 TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBİL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN 7.számú melléklet Sorszám Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve Kiadás vonzata évenként után Összesen Mőködési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kötvény visszaváltás és kamatfizetés Tolna kötvény Kamat Tolna 2 kötvény Kamat Beruházás célonként Tolna, Kisfaludy utca útépítés Tolna, Vásártéri lejáró építés Mözs, Árpád utca útépítés Mözs, Szent István utca 0237/3 hrsz útépítés Felújítás feladatonként TEUT 2008 Mözs, Deák F. utca útburkolat felújítás TEUT 2008 Tolna, Dohány utca útburkolat felújítás TEUT 2008 Tolna, Gém utca útburkolat felújítás TEUT 2008 Tolna, Zrínyi utca útburkolat felújítás TEUT 2008 Tolna, Garay utca útburkolat felújítás Tolna, Petıfi utca útburkolat felújítás Tolna, Kaszárnya utca útburkolat felújítás Tolna, kerékpárút felújítás Pénzügyi befektetés Összesen

3 8. sz. melléklet Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve évekre I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek(felh.áfa visszatérülés nélkől) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatások Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszk.átvétel ÁH kívül Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszk.átadásl ÁH kívül Szociális juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Általános tartalék Mőködési tartalék Mőködési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei Kommunális adó Fejlesztési célú támogatások Támogatás értékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívül Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immater.javak ÁFÁ-ja Továbbszámlázott (közv) szolg.felh.bev Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszúlejáratú hitel 0 Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Továbbszámlázott (közv) szolg.felh.kiad Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak után ÁFA befizetése Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH kívül Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitelek kamata Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

4 Elıirányzatfelhasználási ütemterv 2009.évre 9.számú melléklet Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: Bevételi elıirányzatok Mőködési bevételek Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bev Támogatás értékő bevétel Átvett pénzeszközök Kölcsönvisszatérülés Hitelfelvétel Elızı évi pénzmaradvány Bevételi elıirányzat összesen: Kiadási elıirányzaotk Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalm. és tıkejell. kiadások Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás Társ.és szoc.pol juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalékok Kölcsönnyújtás Finanszírozási kiadások Kiadási elıirányzat összesen:

5 10.sz.melléklet Az önkormányzat által évben nyújatani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények) Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel Kedvezmények összege Iparőzési adó Magánszemélyek kommunális adója Gépjármőadó Helység bérleti díj Nyújtott kölcsön /mőködési/ Nyújtott kölcsön /felhalmozási/ Összesen:

6 11.sz.melléklet Az önkormányzat által folyósítandó ellátások évi terv 2009.évi kiadási terv visszaigényelhetı rész önkormányzati forrás Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által foly.ellátás keresı tev.mellett Rendelkezésre állási támogatás Idıskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorúltságtól függı ellátások ápolási díj 29 % fogl.járulék ápolási díj az Szt. 41. (1) bekezdése alapján ápolási díj az Szt. 43/B. bekezdése alapján (helyi megállapítás) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 0 Egyéb önkormányzati rend.megáll.támogatás (lakbértámogatás) Rászorultságtól függı pénzbeli szoc.ellátás Természetben nyújtott szoc.ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott egyéb ellátások 0 Természetben nyújtott szoc.ellátások Önk.által folyósított ellátások össz.:

7 Tájékoztató az önkormányzat évi tervezett Támogatás értékő kiadása és Államháztartáson kívüli pénzeszközátadása eft-ban évi terv Kisebbség Német Kisebbségtıl nemzetiségi óvodának 80 Ph.bel Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (751922) 400 Ph.bel Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása (751922) 400 Támogatás értékő mőködési kiadás: 880 Kisebbség Cigány Kisebbségtıl 0 Kisebbség Német Kisebbségtıl non-profit szerveknek 450 Ph.bel Családi napközi Ph.bel Mők.c.pe.átad.egyháznak 120 Ph.bel Tolnai Önkéntes Tőzoltóság Ph.bel Polgárırség 700 Ph.bel Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 50 Ph.bel Gyermektábor (fenntartási hozzájárulás) 600 Ph.sport Sportegyesületeknek 0 Mőködési célú pe.átadás államháztartáson kívőlre: Támogatás értékő Felhalmozási kiadás: 0 Ph.mélyép Közmőfejlesztés támogatása (gázbekötés) 100 Ph.bel Társulásoknak (Szd-Paksi Vizitárs.érdekeltségi hozzájárulás) 250 Ph.bel Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2008./ 400 Ph.szennyvíz Felh.c.pe.átad.háztartásoknak (szennyvízbekötés) 500 Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre Végleges pénzeszközátadás összesen: 9 098

8 Tájékoztató az önkormányzat évi tervezett Támogatás értékő bevételérıl és pénzeszközátvételérıl Bevételi elıirányzat évi terv Kisebbségi önkormányzatok 800 Társközségtıl (eü.) ügyeletre MEP (eü.) ügyeletre , MEP (CSSK ) védınıi feladatokra Társulástól gyermekjóléti szolg., házi gondozás, jelzırendzs. (CSSK) Társközségtıl gyermekjóléti szolg., házi gondozás, jelzırendzs. (CSSK) Támogatási értékő mőködési bevétel: Köztemetı fenntartás 50 Mőködési célú pénzeszközátvétel államh.kívőlrıl 50 TEUT Támogatás értékő felhalmozási bevétel Lakosságtól szennyvízhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Végleges pénzeszközátvétel összesen:

9 Tájékoztató az önkormányzat évre tervezett tartalékainak összegérıl eft-ban Tartalékok megnevezése év Általános tartalék Államháztartási tartalék 0 Müködési céltartalék Gyermekönkormányzat támogatása 300 Városi nagyrendezvények Polgármesteri keret /bármely célra/ Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/ Közmővelıdési pályázatokra Gyermektáboroztatásra (80 fı) Kitőntetı díjakra Sportegyesületek támogatása Illetménykiegészítés Cigány Kisebbségi Önkormányzat 0 Német Kisebbségi Önkormányzat 0 Felhalmozási céltartalék Városközpont rehabilitáció saját forrás Óvoda építés Szennyvíztelep rekonstrukció I. forduló saját forrás Útfelújítás/építés pályázat saját forrás Tolnai kápolna melletti terület térrendezés vázlatterve Tolna Duna-part térrendezési vázlatterve TÁMOP-3.2.4/08/01 /Könyvtár/ pályázat saját forrás ÁROP-1.A.2. /szervezetfejlesztés/ pályázat saját forrás Egyéb (pénzmaradvány terhére nem nevesített tartalék) Összesen:

10 Tájékoztató Az önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv.88, (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának(hitelképességének) felsı határa Sorszám év Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság 5 Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevételek Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 8 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 9 Kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Az önkormányzat adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalásának felsı határa (6-10)x0,

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege

Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege Költségvetés Pécs M.J.V.Önkorm.összevont költségvetési mérlege és a kisebbségi önkormányzatok mérlege 1. melléklet a /2011.(..) önkormányzati rendelethez M ű k ö d é s i b e v é t e l e k M ű k öd é s

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Balatonkenese Önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Balatonkenese Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. sz. melléklet B E V É T E L E K ezer Ft-ban Sorszám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) 538 093 538093 2. I/1.

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen:

Intézményi működési bevételek és lakbérbevételek összesen: 1. Megnevezés 1. melléklet a 8/2013. (IX.25.) Monoszló önkormányzati rendelethez Monoszló önkormányzat 2013. első félévi - módosításához főösszesítő adatok A B C D 2013. évi eredeti 2013 első félévi változás

Részletesebben

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/

bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 2015. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213.

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti 1. melléklet Sárhida Község Önkormányzata 214. évi tervezett bevételei forrásonként, tervezett kiadásai kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt, állami szerinti bontásban és engedélyezett létszám

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint

Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint 1. melléklet 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok, rovatrend szerint A B C

Részletesebben