Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló évi CXCV.tv. alapján a Csólyospálos Községi Önkormányzat az évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 2.. Az évi költségvetés teljesített bevétele: ,- Ft. ( A bevételek részletezését az 1/a, 1/b, számú melléklet tartalmazza.) Az önkormányzat gazdálkodásának bevételi jogcímei: - Közhatalmi bevételek összesen: Közhatalmi bevételek Személyijövedelemadó Gépjárműadó: Helyi adó: Pótlék, bírság Helységek bérleti d Intézményi működési bevétel Költségvetési tám: Támogatás érték működési bevétel TB. al. átvétel: elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzattól EU-s programokra központi költségvetési szervtől Első lakáshoz jutók Felhalmozási bevétel államháztartáson kivülről Körjegyzőség bevétele Pénzforgalmi bevételek összesen: Pénzforgalom nélküli bevételek: Költségvetési bevételek összesen:

2 3.. Az évi költségvetés teljesített pénzforgalmi kiadásai: ,- Ft. ( A kiadások részletezését a 2.,3.,4., 5, számú melléklet tartalmazza.) Kiadások főbb jogcímenként: Személyi juttatások Dologi kiadások Munkaadót terh.jár Társ.szoc.pol.jutt Beruházás kiadás Speciális célú támogatás Felújítás Első lakáshoz jutók támogatása Körjegyzőség támogatás Pénzforgalmi kiadások összesen: Függő kiadás Kiadások összesen: Pénzforgalom egyeztetése: Pénzkészlet a tárgyi időszak elején: - költségvetési számla betétkönyv Körjegyzőség Pénzkészlet összesen: Bevételek: bevételek intézmény finanszírozás Kiadások: pénzforg.kiadás kiegyenlítő függő Körjegyzőség Körjegyzőség függő kiadás Pénzkészlet a tárgyi időszak végén: költségvetési számlák betétkönyv Önkormányzat pénzkészlet összesen költségvetési számla betétkönyv Körjegyzőség pénzkészlete Pénzkészlet összesen

3 5.. Pénzmaradvány kimutatás: Költségvetési bankszámla záró egyenlege: Betétkönyv záró egyenlege: Önkormányzat pénzkészlete: Körjegyzőség pénzkészlete: Összes pénzkészlet: Egyéb aktív és passzív pü. elsz Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem indított. 7.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Csólyospálos, április 23. ( : Á.Fúrús János : ) ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) polgármester körjegyző Kihirdetve: április 24. ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) körjegyző

4 1/a. számú melléklet Csólyospálos Községi Önkormányzat évi beszámoló összevont BEVÉTELEI (ezer forintban) Forrás megnevezés Terv Mód Tény Igazgatási szolgáltatási díj (Körjegyzőség) Szolgáltatások Bérleti és lízing bevételek Alkalmazottak térítése Intézményi ellátás díja ÁFA Egyéb sajátos bevétel 726 Intézményi működési bevételek összesen Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül Előző évi központi költségvetés kiegészítés visszatérítés 283 Támogatás értékű működési költségvetési szerv Támogatás érték működési bevétel Felhalmozás célú kölcsön visszatérítés Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatás Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Fejezettől átvett pénzeszköz Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel Bevételek összesen Intézményi finanszírozás Bevételek mindösszesen

5 1/b. számú melléklet Önkormányzat évi beszámoló BEVÉTELEI (ezer forintban) Forrás megnevezés Terv Mód Tény Intézmény ellátási díj Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízing díj bevétel Egyéb sajátos bevétel 726 Alkalmazottak térítési díja ÁFA Intézményműködési bevételek összesen: Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Helyi iparűzési adó Telekadó Gépjárműadó Pótlék, bírság Jövedelemkülönbség mérs Szja. helyben maradó. 8% Egyéb sajátos bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: Fejezettől működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozás célú kölcsön visszatérítés Koncessziós bevétel Támogatás értékű működési bevétel Előző évi költségvetési visszatérülés 283 Kömpöc községtől Körjegyzőséghez Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele Önkormányzat bevételei összesen:

6 2. számú melléklet Önkormányzat 2011.évi beszámoló Működési jellegű kiadásai (ezer forintban) Feladat Terv Módosított Tény Személyi jell. Munkáltatót terh. Dologi jell. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése Zöldterület kezelés Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatások Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi egészségügyi gondozás Falugondnoki szolgáltatás Könyvtári szolgálat Közművelődési intézmények működtetése Sportlétesítmények működtetése Köztemető fenntartás és működtetés Máshova nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység Munkahelyi étkeztetés Ápolási díj TB Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

7 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás közhasznú Óvodai nevelés Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása Szociális étkeztetés Helytörténeti gyűjtemény Óvodai étkezés Iskolai étkezés Önkormányzati kiadás összesen Körjegyzőség KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 3. számú melléklet Speciális célú támogatások évi beszámoló (ezer forintban) Intézmény megnevezése Terv Módosított Tény Iskola támogatás Óvoda támogatás Háziorvosi ügyeleti ellátás Járó beteg ellátás Sportlétesítmények működési támogatása Közművelődési intézmény, Közösségi Színterek Önkormányzat és Többcélú Kistérségi Társulás Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Civilszféra megerősítését segítő egyéb támogatás Falugondnoki támogatás Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás Társadalmi szociálpolitikai juttatás Iskola támogatás (helyi) Óvoda támogatás (helyi) Összesen:

9 Önkormányzat évi beszámoló Felhalmozási kiadásai (ezer forintban) 4. számú melléklet Feladat megnevezése Terv Mód Tény Közösségi ház riasztó 400 Temető földterület vásárlás Mg. Gépvásárlás Helytörténeti gyűjtemény riasztó vásárlás Belvíz II. ütem Rendezési Terv Fűnyíró stihl vásárlás Számítógép programvásárlás Tűzoltó autó vásárlás Belvíz III. ütem GR ÉDER vásárlás 186 ÁFA Felhalmozási kiadás összesen:

10 Önkormányzat évi beszámoló Felhalmozási kiadásai (ezer forintban) 4/a. számú melléklet Feladat megnevezése Terv Mód Tény Belterületi utak javítása Sportépület felújítás ÁFA Felújítás összesen:

11 Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2011.évi beszámoló KIADÁSAI (ezer forintban) 5. számú melléklet Feladat megnevezése Terv Mód Tény Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Átmeneti szociális segély Egyszeri rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Temetési segély Természetben nyújtott egyéb ellátás Bérpótló juttatás Szociális étkeztetés Mozgáskorlátozottak támogatása Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen:

12 6. számú melléklet Csólyospálos Községi Önkormányzat évi beszámoló összevont mérlege (ezer forintban) Bevételek Terv Mód Tény Kiadások Terv Mód Tény Önkormányzat költségvetési támogatása Működési jellegű: Önkormányzat sajátos működése ebből önk.: körjegyzőség: Intézmény működése Speciális kiadások összesen: Ebből önk: Körjegyzőség támogatása körj: Felhalmozási kiadás Előző évi költségvetés kieg. visszafizetés 283 Felhalmozás célú kölcsön visszatérítés Támogatás érték működési bevétel Felújítási kiadás Támogatás értékű felhalmozás Első lakáshoz jutók Sajátos felhalmozási tőke bevétel Előző évi központi költségvetési kiegészítés Kiadások összesen: Pénzforgalmi /folyó évi bevételek/: Előző évi támogatás ért. bevétel visszafizetés Pénzmaradvány Tartalék ebből Műk működési célú Fejl. -fejlesztési célú Bevételek összesen: Felügyelet alá tartozó támogatás folyós Költségvetési bevétel Le Intézményi finanszírozás miatt Bevételek összesen: Kiadások összesen:

13 7. sz. melléklet Megnevezés Összeg A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékű jogok - bruttó érték - nettó érték * szellemi termékek - bruttó érték nettó érték 269 Immateriális javak összesen bruttó érték nettó érték 269 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok összesen bruttó érték nettó érték Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték nettó érték Járművek - bruttó érték nettó érték Tenyészállatok - bruttó érték - nettó érték 5. Beruházások, felújítások ig leírt eszközök Érték nélkül nyilvántartott eszközök Az önkormányzat vagyona TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték nettó érték III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK 793 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték nettó érték BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 388 II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök me: ezer F

14 V. Egyéb aktív pü-i elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke Tőkeváltozások E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 386 FORRÁSOK ÖSSZESEN Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket

15 8. számú melléklet Csólyospálos Községi Önkormányzat 2011.évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft Összesen eft 1 Óvodás gyermek tér.d.mérs 40Ft/a Lakosság Köz.H.bérl Háziorvos bérl.díj Összesen

16 9.sz.melléklet KIMUTATÁS A községi önkormányzat és intézményei 2011.évi létszámáról Intézmény megnevezése Tervezett létszám Tényleges létszám Konyha 3 4 Önkormányzat 8 13 Körjegyzőség Összesen: 21 27

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867.

MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról. 867. MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2008.(III.26.) Ök rendelete a 2007. évi zárszámadásról Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Nagyoroszi Község Önkormányzata 4/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Az önkormányzat Képviselő - testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete. A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 21/2005. (X.28.) Kt. számú rendelete A költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.( II.11.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011.

A rendelet hatálya. (2) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2011. (II. 09.) r e n d e l e t e az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Nagymizdó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület)

Részletesebben

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.

Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete. az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (IV.30.)) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról. Decs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember 10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 10 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2009. (II. 16.) rendelet. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2009. (II. 16.) rendelet Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2011. (IV.28.) Ök. számú rendelete az önkormányzat költségvetési zárszámadásáról Az önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350448 Pénzügyi k.:0100 FOGYATÉKOSOK OTTHONA EDLÉNY. 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/214. (III.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 214. évi költségvetéséről Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (II.23.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testülete a

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Gönyű Község Önkormányzat 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1 számú melléklet Gönyű Község Önkormányzat 211. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím 29. évi tény 21. évi várható 211. évi előirányzat

Részletesebben

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft

A B C D E F. 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft A B C D E F 1 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje Címrend 1 melléklet 2 2012 június 30-i teljesítési adatokkal 3 adatok e/ft 4 Megnevezés Címek költségvetési 5 főösszeg 6 2012-ben 7 módosított kiadások

Részletesebben

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj,

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve

1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez. Címrend. Alcím száma és neve. Cím száma és neve 1. számú melléklet az 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelethez Címrend Cím száma és neve I. Nyáregyháza Község Önkormányzata 1. Alcím száma és neve Nyáregyháza Község Polgármesteri Hivatala 2.

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási

Heves Megyei Önkormányzat. 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete. A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási 3/2012. (I.27.) önkormányzati rendelete A Heves Megyei Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei tartalmának meghatározásáról A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (V.06.) rendelete az Önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Heresznye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5..

1.. Az önkormányzat működési bevételei forrásonként 5.. Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16 /2009. ( XI.26. ) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009. (II. 16.) rendeletének módosításáról Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben