Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011."

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı ELİTERJESZTÉS Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosítására Az önkormányzat évi költségvetését az 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelettel eft mőködési és eft fejlesztési hitelfelvétel mellett Ft fıösszeggel állapította meg a képviselı-testület. Az azóta eltelt idıszakban az állami támogatásokban történt növekedések, a képviselı-testületnek a tartalék terhére hozott döntései, valamint a jelen testületi ülésen elfogadásra kerülı zárszámadási rendelettel való összhangba hozás igénye szükségessé teszi a rendelet módosítását. A költségvetési rendelet jelen módosítása során épülnek be a városi költségvetésbe a különbözı szociális ellátásoknak a központi költségvetés által fedezett hányadai: A jövedelemmel nem rendelkezı idıskorúak járadékának 10 %-a a költségvetést terheli, míg a 90 %-át állami támogatás fedezi. A támogatásnak januártól februárig esı része eft, mely összeg az Idıskorúak járadéka szakfeladaton eft segély jellegő kiadási elıirányzat növekedést eredményez. A rendszeres szociális juttatások 90 %-ának állami támogatással való finanszírozása eft támogatásnövekedéssel jár október-november hónapokra. Ezek alapján a Rendszeres szociális segély szakfeladaton eft a segély jellegő kiadások elıirányzatának növekedése. Az Ápolási díj alanyi jogon szakfeladaton jelent eft elıirányzat növekedést az ápolási díj 75 %-os állami támogatással történı megtérülése, melybıl a segély jellegő kiadás elıirányzata eft-tal, a járulék jellegő kiadás elıirányzata eft-tal nı. A rendelkezésre állási támogatás finanszírozására eft támogatásban részesült az önkormányzat, mely összeg a Rendszeres szociális segély szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát növeli. Lakásfenntartási támogatás finanszírozására eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a Lakásfenntartási támogatás normatív alapon elnevezéső szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát emeli. Bérpótló juttatás címen eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg a Rendszeres szociális segély elnevezéső szakfeladaton a segély jellegő kiadások elıirányzatát növeli.

2 2 Egyéb állami támogatás változások: A helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások keretében a Prémiumévek program támogatására 719 eft támogatást kapott az önkormányzat, mely összeg nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. A zárszámadásról szóló rendeletben meghatározott immár pontos pénzmaradványoknak megfelelıen az alábbi módosítások válnak szükségessé: Az önkormányzati intézmények pénzmaradványa eft-ról eft-ra módosul, ennek megfelelıen nınek a költségvetés belsı finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek és Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az intézmények pénzmaradványát tartalmazó céltartalék, mely a tényleges felhasználásig marad tartalékban. A Polgármesteri Hivatal évi és elızı évek pénzmaradványa eft-ról eft-ra változik, ennek következtében eft-tal csökken a felhalmozási hitelfelvétel elıirányzata és eft-tal nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. A fentiekben jelzett felhalmozási hitelfelvétel csökkentés indoka az, hogy a 2010-ben az önkormányzat által a Mártírok útja 14. sz. alatti ingatlan megvásárlásához, közbeszerzési eljárás lefolytatása után, az OTP Bank Nyrt-tıl eft hitel felvételét határozta el a képviselı-testület. A hitelszerzıdés december 27-én került megkötésre, azonban a hitel folyósítása csak 2011-ben történt, illetve történik meg, így a évi költségvetés tervezésekor ezt az összeget felhalmozási hitelként terveztük. A évi beszámoló készítése során azonban a hitel összegét pénzforgalom nélküli teljesítésként megjelenítettük a évi beszámolóban. Ennek következtében 2010-ben megnıtt a hitelállomány és az egyéb átfutó kiadás állomány eft-tal, így a évi költségvetésben ezen hitelnek elıirányzatként nem kell megjelennie. A képviselı-testület döntései a tartalék felhasználásáról: Az 58/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 250 eft-ot biztosított a távfőtési rendszer korszerősítésére, hatékonyságának vizsgálatára vonatkozó stratégiai terv-tanulmány elkészítésére, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a felhalmozási kiadás elıirányzata. A 67/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal az Országos Mentıszolgálat Alapítvány számára a Hajdúnánási Mentıállomás mentéstechnikai eszközeinek bıvítésére 100 eft támogatást nyújtott a képviselı-testület, ilyen mértékben csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célú pénzeszközátadás elıirányzata. A 68/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának Hajdúnánási Kirendeltségének 240 eft támogatást biztosított, ilyen mértékben csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata.

3 3 A 70/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat eft-ot határozott meg az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı kamerákhoz fogyasztásmérı felszerelésére és a kamerák mérıhelyeinek szabványosítására, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Biztonsági rendszer szolgáltatás szakfeladaton a felhalmozási kiadás elıirányzata. A 71/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Hajdúnánás-Tedej Rózsa F. u. 1. szám alatti ingatlan főtésének korszerősítésére eft értékő felújításról határozott a képviselı-testület, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 75/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat eft-ot biztosított a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. számára a Városi Fürdı fejlesztése és tágabb környezetének városfejlesztési koncepciója tárgyú tanulmányterv elkészítésére, ilyen mértékben csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a felhalmozási célra átadott pénzeszközök elıirányzata. A 79/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal a képviselı-testület támogatta a HPV elleni védıoltás Hajdúnánáson a hetedik és nyolcadik évfolyamos lányok részére történı beadását, ennek következtében eft összeggel csökken az egészségügyi céltartalék, eft-tal az általános tartalék az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton és nı ezen a szakfeladaton eft-tal a dologi kiadások elıirányzata. A 84/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat eft-ot biztosított a Szociális Földprogram költségeinek fedezetére, ilyen összeggel csökken az általános tartalék az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton és nı a Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése szakfeladaton a dologi kiadások elıirányzata. A 98/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Hajdúnánás Baross u. 11/a. szám alatti ingatlan felújításáról, átalakításáról határozott a képviselı-testület. Az ingatlan felújításának, átalakításának engedélyezési tervdokumentációjára 500 eft-ot biztosított, így ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 101/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdúnánás Iskola u. 10. szám alatti ingatlan átalakításának tervdokumentációjának elkészítésére 250 eft-ot biztosított, így ezen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 103/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat a Hajdúnánás Bocskai u. 13. szám alatti épület egyik helyiségének felújítására 800 eft-ot biztosított, így ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı a Lakó- és nem lakóépület építése szakfeladaton a felhalmozási kiadások elıirányzata. A 124/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Régió egyesülethez való csatlakozásról döntött a képviselı-testület és lakosságszámhoz igazodóan 495 eft éves tagsági díj megfizetésérıl határozott, ilyen

4 4 összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a mőködési célú pénzeszközátadás elıirányzata. A 127/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozattal a Városi Rendırkapitányság és a Hajdúnánási Polgárır Egyesület támogatásáról döntött a képviselı-testület összesen 638 eft összegben, ilyen összeggel csökken az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék és nı ugyanezen szakfeladaton a dologi kiadások elıirányzata. A képviselı-testület az alábbi határozatokat hozta még, eft összegben, a tartalék felhasználásáról, azonban e kiadásokat csak akkor lehet elıirányzatosítani amennyiben azok ténylegesen is felmerülnek: 65/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozat 537 eft 74/2011. (II. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat eft 78/2011. (III. 24.) számú Képviselı-testületi Határozat eft 88/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat eft 118/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 750 eft 122/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat eft 125/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat 526 eft 126/2011. (III. 31.) számú Képviselı-testületi Határozat eft Az önkormányzatnál elkezdett átszervezési, fejlesztési tevékenységek fedezetének biztosítására szükségessé vált az általános tartalék kiegészítése, melyre az alábbiak szerint teszek javaslatot: A 70/2011. (II. 08.) számú Képviselı-testületi Határozattal döntöttünk az önkormányzat által üzemeltetett térfigyelı kamerákhoz fogyasztásmérı felszerelésérıl és a kamerák mérıhelyeinek szabványosításáról, melynek következtében kb eft-tal csökken az elektromos áram fogyasztás, így ezen összeggel csökken a Biztonsági rendszer szolgáltatás szakfeladaton a dologi kiadás elıirányzata és nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. Egyes nem hasznosított ingatlanok, melyek száma az intézményracionalizálással növekszik, értékesítésére teszek javaslatot, így nı eft-tal a Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladaton a tıkejellegő bevételek elıirányzata és ugyanilyen összeggel nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. Az általános tartalék kiegészítése érdekében javaslom a mőködési hitel elıirányzatának eft-tal történı emelését, ugyanilyen összeggel nı az Önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladaton az általános tartalék. A fentiek alapján a rendelet-tervezet eft általános tartalékot tartalmaz, azonban ebbıl eft-ra már kötelezettséget vállalt a képviselı-testület, így a szabad tartalék eft. Az önkormányzat évi létszám-elıirányzatát bemutató melléklet annyiban módosult, hogy a létszámadatok bázisa január 1-je lett, szemben az eddigi, a rendelet hatálybalépése szerinti, állapottal. A költségvetési rendelet elfogadásakor még nem tették közzé a helyi kisebbségi önkormányzatok évi mőködési támogatásának mértékét, így az elızı évi támogatást vettük figyelembe. A tényleges támogatás ismeretében a rendeletünket módosítani szükséges. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, határozatában, ennek megfelelıen elfogadta.

5 5 Az elıterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezet a fenti módosításokat tartalmazza. A fentiek alapján elıterjesztem az alábbi H a t á r o z a t i j a v a s l a t -ot: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet módosításáról szóló.../ (......) Önkormányzati Rendeletét megalkotja. Felkéri a jegyzıt, hogy a rendelet kihirdetésérıl gondoskodjon. Felelıs: Dr. Kiss Imre jegyzı Határidı: május 5. Hajdúnánás, április 19. Szólláth Tibor polgármester

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

BESZÁMOLÓ a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról, és elıterjesztés az arról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2. POLGÁRMESTERÉTİL Száma: 8945-3/2012. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Beszámoló törvényességi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 2. Száma: 3436-18/2015. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. február 14-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzata Sorszám: III/1 2008. évi költségvetése Döntéshozatal módja: Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály A határozatokhoz és a rendelethez minısített

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 6. Száma: 18671-29/2014. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17.

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. 1 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. ELİTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. november 23-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Sümegprága

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

Jegyzıkönyv. 1. 2012. évi ivóvízdíj megállapításáról szóló 31/2011.(XII.16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. február 9. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról

K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Heves megye

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. február 22-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 10-25. Rendeletek száma: 3-4. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. DECEMBER 12-ÉN TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁS

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE

ELİTERJESZTÉS. A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére ALPOLGÁRMESTERE Budapest Fıváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út. 14 /Fax231-3141/231-3151 e-mail: mszabolcs@ujpest.hu ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. február 23-i ülésére

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2013.(III.14.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl Szank Község Önkormányzatának Képviselıtestülete az önkormányzat

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 5/2009.(III.4.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

A 2013. évi költségvetés tervezésének irányelvei

A 2013. évi költségvetés tervezésének irányelvei A 2013. évi költségvetés tervezésének irányelvei Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. (1) bekezdésének elıírása alapján, jegyzı által elkészített, a következı évre vonatkozó költségvetési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné és Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 23-i rendes nyílt ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához.

E l ı t e r j e s z t é s. a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Aszód Város Önkormányzat E l ı t e r j e s z t é s a 2009. szeptember 24-i pénzügyi elıirányzatok átcsoportosításához. Tisztelt Képviselı-testület! A 2009. III. negyedévi pénzügyi elıirányzatok módosításával

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben