2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. gyakorlat 2. Mérési adatok feldolgozása, mérési eredmény megadása. 2.1. Matematikai statisztikai alapismeretek (kiegészítés)"

Átírás

1 . gyakorlat. Méréi adatok feldolgozáa méréi eredméy megadáa... Matematikai tatiztikai alapimeretek (kiegézíté) A matematikai tatiztika tárgya az hogy a tapaztalati adatokból következtee a telje okaág vagy elleőrizedő gyártátétel má eetekbe a gyártái (zolgáltatái) folyamat elméleti valózíűégi elozlááak imeretle jellemzőire. Mide méréi eredméy tartalmaz hibát a valódi méretet cak közelítjük becüljük több keveebb hibával. A méréi eredméyt befolyáoló meyiégek lehetek például a mérőezköz hőméréklete (hozméré) a ehézégi gyorulá (egye mérlegekél) frekvecia légyomá portartalom tb. A várható (valódi) érték beclééél a okzor imételt méré célja a véletle hibák cökketée. A méréek többzöri imétléével kapott eredméyeket méréi orozatak evezzük. A méréi orozat elemei elemi eeméyek. A várható (valódi) érték tehát a véletle hibáktól mete eredméy. Vége zámú méréél a valódi méretet potoa em lehet meghatározi de lehetége olya itervallum (tartomáy) megadáa mely tetzőlege valózíűéggel tartalmazza a várható értéket. A változatla körülméyek között mért méréi orozat zámú méréből áll. A mért értékeket jelöljük a következőképpe:. i. Az eredméy a várható érték általuk legvalózíűbbek tartott beclée valamit körülötte egy itervallum mely tetzőlege valózíűéggel tartalmazza a várható értéket. A várható érték legjobb beclée a orozat átlaga vagy egye eetekbe a mediá vagy a móduz. Átlag: = = i i= ahol: - a méréi orozat átlaga - méréek záma - a mért értékek Az átlag körüli zóródát véletle hatáok okozzák redzere é durva hiba em lép fel. Az átlag az a zám amelytől az egye mért értékek külöbégéek özege zéru. Vagyi ha az átlagtól agyobb értékek midegyikéből kivojuk az átlagot é a külöbégeket özeadjuk akkor ez a zám egyelő az átlag é a áláál kiebb értékek külöbégéek özegével. Az átlag az a zám amely biztoítja azt hogy a tőle vett külöbégek égyzetözege miimáli. Emiatt alkalma az átlag a valódi várható érték becléére ezért evezik a legvalózíűbb értékek. Mediá: a orozat középő eleme (vagy páro zámú mért érték eetébe a két középő elem zámtai közepe) jele: Me. A mediá két rézre oztja a mitát az aló réz mediája a 5%-o aló kvartili a felő réz mediája a 75%-o felő kvartili. agyobb meyiégű adat birtokába meghatározhatók a percetiliek (zázalék). A percetili érték egy olya zázaléko érték ami kifejezi hogy a vizgált egyedekek legfeljebb mekkora háyadára jellemzõ az adott érték. Móduz: a legagyobb gyakoriággal (legtöbbzör) előforduló elem jele: Mo. A mért adatok zóródáa. A zóródá legikább jellemezhető a terjedelemmel (jele: R) vagy a becült zóráal (jele: vagy ). Terjedelem: R= ma mi ahol: ma - a legagyobb mért érték mi - a legkiebb mért érték R - a terjedelem. Szórá beclée má éve becült zórá:

2 A zóráégyzet (variacia) beclée: σˆ = = ± i i= ˆσ = = i i= ahol: vagy σˆ - a becült zórá (tadard eltéré) Az téyező evezője a orozat zabadágfoka. A zabadágfokot úgy kapjuk meg hogy a orozat tagzámából levojuk azokat a orozat elemeiből zármaztatott tagokat amelyeket felhazáltuk. A zórá zámítááál elemű mitáál - az oztó mivel a zámítá orá az átlagot felhazáltuk. Az átlag zóráa A külöböző időpotokba vagy má zemélyek illetve körülméyek között azoo daraboko végzett méréek átlagértékei általába em azooak. Ezért célzerű megadi olya véletle helyzetű itervallumot amely agy valózíűéggel tartalmazza a becüli kívát paramétert pl. ormáli elozlá eetébe a μ várható értéket. Eek határai az ú. kofidecia határok. Ezeket azokból az adatokból kell meghatározi amelyből az átlagot becülték. Az zámú méréi eredméy középértékéek (átlagáak) zóráa egyelő az egye értékek zórááak i -ed rézével azaz = ahol: - az átlagérték zóráa i - az egye értékek zóráa - a méréek záma Aak valózíűége hogy egy változóak az átlagtól való eltérée a zórá -zoroáál agyobb legye kiebb mit λ azaz P( λ ) λ Máképpe fogalmazva: az ± λ tartomáyo belül megtalálható az öze eeméy - λ zeree. Tetzőlege elozlá eeté például az ± 3 itervallumba megtalálható legalább az öze méré 8/9-ed réze 889 %-a. ormáli elozláál ez a biztoág agyobb (9973%). A ormáli elozlát két paraméter határozza meg: a μ várható érték é a σ zórá. ormáli vagy má éve Gau-elozláak evezük mide olya elozlát amelyek űrűégfüggvéye μ f() = e σ σ π ahol μ - az a várható érték amely felé az értékek átlaga ( ) közelít ha a méréek záma a végtelehez tart ( ) é σ - zórá amely felé a ˆ becült tapaztalati zórá közelít ha a méréek záma a végtelehez tart ( ). A ormáli elozlá űrűégfüggvéye - -től tart + -ig maimuma a μ várható értékél va zimmetriku az ifleió potok távolága a μ várható értéktől (a függőlege tegelytől) - σ é + σ. A zórá a várható érték é az elozlá ifleió potja közötti távolággal egyelő. Ha a görbe alatti

3 területet özegezzük é ezt ábrázoljuk a koordiátaredzerbe a - -től idulva kapjuk a függvéy F() elozlágörbéjét. Az f () űrűégfüggvéy alatti terület a (- + ) itervallumba -gyel egyelő. Ez azt jeleti hogy F( )=. A ormáli elozlá űrűégfüggvéye A ormáli elozlá elozlágörbéje A μ várható értékű é σ zóráú elozlát ( μ σ) jelöli a zakirodalomba. Az ehhez tartozó F() elozláfüggvéy értékeit táblázatból kell meghatározi. A táblázatot a zakköyvek tartalmazzák. A táblázatot az u. tadardizált ormáli elozlára adják meg amelyek várható értéke μ = 0 zóráa pedig = jelölée (0) elozláfüggvéyét pedig Φ() jelöli. Az (mσ) elozlát úgy vezetjük viza a tadardizált elozlára hogy bevezetjük az m u = σ helyetteítét é ekkor F () = Φ m ez lez a tadardizált ormáli elozlá elozláfüggvéye. Bármely ormáli elozlá eetébe eek táblázatából az elozláfüggvéy értéke meghatározható. Ebből a táblázatból az i meghatározható hogy milye valózíűéggel eik a megfigyelé (méré) eredméye az (m - k.σ; m + k.σ) zakazba (k zorzó téyező). Az tegely értékeiek függvéyébe a területeket táblázat tartalmazza épp úgy mit a ormáli elozlá értékeit. A következő ábra zemlélteti ezeket a valózíűégeket; az értékek: k=-re 0686 (686%) k=-re (9544%) k=3-ra (9973%).

4 .. Méréi adatok feldolgozáa feladat A feladat célja: A méréi adatok feldolgozááak gyakorláa. Elméleti imeretek A méretet megbízhatóa megbecüli cak több méré eredméyéből lehet. A kíérletorozat vagy gyártá eredméyéek meghatározáa kiértékeléi feladat mely matematikai tatiztikai feldolgozára ad lehetőéget. Két módzert hazálak: a kimiták módzerét melyek legagyobb mitaagyága 0 db a agymiták módzerét melyek legkiebb mitaagyága 40 db. A kimita módzer zerit meghatározzuk a méréi eredméyek tatiztikai jellemzőit: A mita átlaga = i i= ahol: - átlag é a mita elemeiek agyága A mita zóráégyzete: = i ebből a zórá: = i= A megbízhatóági határokat a következőképpe határozzuk meg. A kofidecia-itervallum (megbízhatóági tartomáy) a ormáli elozláú változó várható értéke körüli tartomáyt ad meg meghatározott valózíűéggel. Ez azt jeleti hogy a mért érték megbízhatóági határai mekkorák az előírt megbízhatóági zit eeté. Ha a megbízhatóági korlátokat é vel jelöljük é az -p jelölét megbízhatóági zitek (valózíűégek) evezzük akkor Imert zórá eeté a korlátok: σ az aló határ α = u p σ a felő határ α = +u p ahol: az imert zórá értéke é az u p téyező értékeit a táblázat tartalmazza: Valózíűégi zit Hibaaráy Az u p téyező értéke 90 % % % % 0 39 Imeretle zórá eeté két módo határozhatjuk meg a korlátokat.. Imerjük a tapaztalati zórá () értékét ekkor az a imeretle várható értékéek megfelelő kofidecia itervallum t a + az aló határ α = t a felő határ α = + t ahol t a Studet-faktor agyága a táblázatba található: t

5 A ormáli elozlá várható értékéek itervallumát az (-p) megbízhatóági zit é f = - érték függvéyébe meghatározó Studet-faktor f = p f = -p A mitaterjedelem alapjá i meghatározható az -p megbízhatóági zithez az a várható érték kofidecia-itervalluma ha q R a +q R az aló határ: a felő határ: α = q R α ; = +q R A q téyező értékeit az átlag kofidecia-itervallumáak zámítáához a táblázat tartalmazza. a mitaagyág q téyező ha a megbízhatóági zit a mitaagyág q téyező ha a megbízhatóági zit Kofidecia itervallum a ormáli elozláú változó zóráára a tapaztalati zórá alapjá. Megadjuk az -p megbízhatóági zitet majd az tapaztalati zórá értékét a mitából kizámítjuk. Az 4.7 táblázat a téyezőket adja meg a ormáli elozláú változó zórááak aló é felő kofidecia határához az - p megbízhatóági zit é az f = függvéyébe. Az - p é az f = értékekhez (zabadágfok) a táblázatból a é téyezőket kikereük. A téyezők egítégével tudjuk a kofidecia itervallum A aló é F felő határait a következő képlettel meghatározi: σ A = Ψ é σ F = Ψ A zóráégyzetekre érvéye kofidecia-itervallumot ezek égyzetre emeléével kapjuk: σ A σ σ F

6 -p f

7 ÓE BGK AGI Hozmérétechika abor. gyakorlati feladatlap A gyakorlat tárgya: Méréi eredméy megadáa hibaterjedé zámítá feladat A gyakorlat időpotja:.feladat A feladat célja: A méréi eredméy megadá gyakorláa A feladat leíráa: év évf.:... Állítuk öze mérőhaábból a.méretet a legkeveebb elem felhazáláával a táblázat adataiak felhazáláával! Írjuk be a táblázatba a méret özeállítáához felhazált mérőhaábok évlege méreteit () ha imerjük a redzere hibákat (H) é a mérőhaábok megegedett eltéréeit a táblázat felhazáláával ( a valódi hoz bizoytalaága a helye érték bizoytalaága)! i [mm] = = 3 = 4 = 5 = H i i Számítuk ki a mérőhaáb-kombiáció redzere hibáját a hozát é a hoz bizoytalaágát! A mérőhaáb-kombiáció redzere hibája: H = H + H + H 3 + H 4 + H 5 = A valódi hozt helyetteítő helye érték vagy a korrigált érték: = ( ) + H =.. A korrigált érték bizoytalaága a hibaterjedéi törvéy zerit zámítva: = ± = A mérőhaábok megegedett eltéréei a középmérettől é a párhuzamoágtól évlege méret [mm] potoági oztályú mérőhaáb megegedett eltérée [m] felett -ig Középmérettől Párhuzamoágtól Középmérettől Párhuzamoágtól Középmérettől Párhuzamoágtól Középmérettől Párhuzamoágtól Adjuk meg a mérőhaáb-kombiáció özeállítááak eredméyét a mértékegyég feltütetéével! X = =

8 . feladat Módzer: külöbég méré Elv: optomechaiku Méré módja: éritkezée Mérőezköz: optiméter ( m) A méréi folyamat leíráa A mukadarab méretéek megállapítáa közelítő méréel kegyele mikrométerrel. A közelítő méret imeretébe mérőhaáb-kombiáció özeállítáa. A mérőezköz ullára állítáa a mérőhaáb-kombiáció egítégével. Az özeállított mérőhaáb-kombiáció mérée 0-zer. A mért értékek a következők: 0; ; 0; -; ; ; ; 0; -; 0 m. A mukadarab méretéek mérée 0-zer. A mért értékek a következők: ; 3; -; ; -3; 0; ; 3; ; 3 m. A méréi eredméy megadáa. A mukadarab közelítő mérete kegyele mikrométerrel mérve: =.. mm. A zükége mérőhaáb-kombiáció mérete: =.mm. A mérőhaáb-kombiáció tagjai: =..mm =..mm 3 =..mm 4 =..mm 5 =..mm. Írja be az alábbi táblázatba a mért értékeket eltéréeket a beállított 0-tól m Méréek záma (k) Átlag Mérőhaáb eltéré a 0 helyzettől Mukadarab eltéré a 0 helyzettől A mért értékek tatiztikai feldolgozáa A mérőhaáb-kombiáció mért értékeiek zóráégyzete k 0 i i A mukadarab mért értékeiek tapaztalati zóráégyzete k 0 i i Az egye bizoytalaágok jellegük zerit redzere é véletle hibák melyek rézbizoytalaágokat tartalmazak. ahol mh a mukadarab mérééek bizoytalaága a mérőhaáb-kombiáció mérééek bizoytalaága mh a mérőhaáb-kombiáció méretéek bizoytalaága.

9 ahol valamit K é K - a mérőműzer (optiméter) legagyobb bizoytalaága a műzerhez tartozó hazálati leírá alapjá a telje méréi tartomáyba = 0 m; K é K a mukadarab illetve a mérőhaáb méré megbízhatóági (kofidecia) itervalluma: K t k ahol t a Studet elozlá paramétere (k-) = 9 zabadági fokzám eeté értéke 6; 95%-o valózíűégi zite. K t k Tehát mh H T ahol H = H + H + H 3 + H 4 + H 5 Jelöléek: Tehát valamit ahol: H = E + F =.. H = E + F =.. H 3 = E 3 + F 3 =.. H 4 = E 4 + F 4 =.. H 5 = E 5 + F 5 =.. H a mérőhaáb-kombiáció bizoytalaága (hibakorlátja) melyet a gyárilag megadott két bizoytalaág (E é F ) alapjá zámítuk E a mérőhaáb megegedett eltérée a középmérettől (ld.. oldal) F a mérőhaáb megegedett eltérée a párhuzamoágtól (ld.. oldal) H T a hőméréklet eltéréből adódó hiba ha a mukadarab é a mérőhaáb hőtágulái együtthatói ill. hőmérékletei em azooak. Számítáa: ahol Tehát T =. T. T a 0 o C-tól mért külöbég külöbég a hőtágulái együtthatók között. Példákba T elhayagolható mértékű. mh mh A méréi eredméy: X = + = hallgató aláíráa gyakorlatvezető aláíráa

10 Özefoglaló kérdéek. Mi a okzor imételt méré célja?. Mi a méréi orozat? 3. Tartalmaz-e véletle hibát a valódi érték? 4. Vége zámú méréél mi tartalmazza a várható értéket? 5. A várható érték beclééek módzerei. 6. Mit jelet: kvartili? 7. Mit jelet percetili? 8. Mivel jellemezhető a zórá? 9. Hogya becüljük a variaciát? 0. Hogya özegezzük a redzere hibákat ha imerjük agyágukat é előjelüket?

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése

VII. A határozatlan esetek kiküszöbölése A határozatla esetek kiküszöbölése 9 VII A határozatla esetek kiküszöbölése 7 A l Hospital szabály A véges övekedések tétele alapjá egy függvéy értékét egy potba közelíthetjük az köryezetébe felvett valamely

Részletesebben

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok

Valós számok 5. I. Valós számok. I.1. Természetes, egész és racionális számok Valós számok 5 I Valós számok I Természetes, egész és racioális számok I Feladatok (8 oldal) Fogalmazz meg és bizoyíts be egy-egy oszthatósági kritériumot a -vel, -mal, 5-tel, 7-tel, 9-cel, -gyel való

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Sorozatok A szürkített hátterű feladatrészek em tartozak az éritett témakörhöz, azoba szolgálhatak fotos iformációval az éritett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo

SZÁMELMÉLET. Vasile Berinde, Filippo Spagnolo SZÁMELMÉLET Vasile Beride, Filippo Spagolo A számelmélet a matematika egyik legrégibb ága, és az egyik legagyobb is egybe Eek a fejezetek az a célja, hogy egy elemi bevezetést yújtso az első szite lévő

Részletesebben

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK

VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK VÉGTELEN SOROK, HATVÁNYSOROK írta: SZILÁGYI TIVADAR. VÉGTELEN SOROK.. Alapfogalmak, a végtele mértai sor, további példák Az aalízisek a végtele sorok cím fejezete abból a problémából fejl dött ki, hogy

Részletesebben

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor

6. Elsőbbségi (prioritásos) sor 6. Elsőbbségi (prioritásos) sor Közapi fogalma, megjeleése: pl. sürgősségi osztályo a páciesek em a beérkezési időek megfelelőe, haem a sürgősség mértéke szerit kerülek ellátásra. Az operációs redszerekbe

Részletesebben

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag

Numerikus sorok. Kónya Ilona. VIK, Műszaki Informatika ANALÍZIS (1) Oktatási segédanyag VIK, Műszaki Iformatika ANALÍZIS Numerikus sorok Oktatási segédayag A Villamosméröki és Iformatikai Kar műszaki iformatikus hallgatóiak tartott előadásai alapjá összeállította: Fritz Józsefé dr. Kóya Iloa

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele sorok. Bevezetés és defiíciók Bevezetéskét próbáljuk meg az 4... végtele összegek értelmet adi. Mivel végtele sokszor em tuduk összeadi, emiatt csak az első tagot adjuk össze: legye s = 4 8 =,

Részletesebben

18 referencia megtérülési idővel

18 referencia megtérülési idővel MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energiatakaréko megoldáok hűtéi/fűtéi rendzerek felújítáához 18 referencia megtérüléi idővel A füzetben zereplő való beruházáokon, való költégeken alapuló eettanulmányok megmutatják,

Részletesebben

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita

A Venn-Euler- diagram és a logikai szita A Ve-Euler- diagram és a logikai szita Ebbe a részbe a Ve-Euler diagramról, a logikai szitáról, és a két témakör kapcsolatáról íruk, számos jellemző, megoldott feladattal szemléltetve a leírtakat. Az ábrákak

Részletesebben

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós

Komplex számok (el adásvázlat, 2008. február 12.) Maróti Miklós Komplex számok el adásvázlat, 008. február 1. Maróti Miklós Eek az el adásak a megértéséhez a következ fogalmakat kell tudi: test, test additív és multiplikatív csoportja, valós számok és tulajdoságaik.

Részletesebben

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek

hogy alkalmas konstrukcióval megadható-e olyan sztochasztikus folyamat, melynek ezek Wieer folyamatok A következő két feladat azt mutatja, hogy az az eseméy, hogy egy sztochasztikus folyamat folytoos trajektóriájú-e vagy sem em határozható meg a folyamat véges dimeziós eloszlásai segítségével,

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8

Kalkulus I. Első zárthelyi dolgozat 2014. szeptember 16. MINTA. és q = k 2. k 2. = k 1l 2 k 2 l 1. l 1 l 2. 5 2n 6n + 8 Név, Neptu-kód:.................................................................... 1. Legyeek p, q Q tetszőlegesek. Mutassuk meg, hogy ekkor p q Q. Tegyük fel, hogy p, q Q. Ekkor létezek olya k 1, k 2,

Részletesebben

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció

2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció 2. Logika gyakorlat Függvények és a teljes indukció Folláth János Debreceni Egyetem - Informatika Kar 2012/13. I. félév Áttekintés 1 Függvények Relációk Halmazok 2 Természetes számok Formulák Definíció

Részletesebben

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Almássy Kornél*, Subert István* Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész) Az M70 Letenyei szakaszán épülő földmű és ágyazat rétegein összehasonlító méréseket végezhettük

Részletesebben

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha

Innen. 2. Az. s n = 1 + q + q 2 + + q n 1 = 1 qn. és q n 0 akkor és csak akkor, ha q < 1. a a n végtelen sor konvergenciáján nem változtat az, ha . Végtele soro. Bevezetés és defiíció Bevezetését próbálju meg az + + 4 + + +... végtele összege értelmet adi. Mivel végtele soszor em tudu összeadi, emiatt csa az első tagot adju össze: legye s = + +

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

Transzformátorok tervezése

Transzformátorok tervezése Transzformátorok tervezése Többféle céllal használhatunk transzformátorokat, pl. a hálózati feszültség csökken-tésére, invertereknél a feszültség növelésére, ellenállás illesztésre, mérőműszerek méréshatárának

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben)

II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) 1 II. RÉSZ A TÖMEGTÁRSADALMAK KEMÉNY TÖRTÉNELME (A tömegtársadalmak mechanikája és termodinamikája az időben) BEVEZETÉS Az alcímben hivatkozott hosszabb tanulmány 1 megalapozta a tömegtársadalmak mechanikáját

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma

A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése. A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma A Riemann-Siegel zeta függvény kiugró értékeinek keresése A matematikai egyik legnehezebb problémája, avagy a prímszámok misztériuma 2013 A probléma fontossága és hatása a hétköznapi életre A prímszámok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA

AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KERESZTMETSZETI FORGALMA Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1024 Budapest, Fényes Elek utca 7-13. Telefon: (1) 8199000. Fax: (1) 8199540. E-mail: info@kozut.hu Web: www.kozut.hu AZ ORSZÁGOS KÖZUTAK 2010.

Részletesebben