A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI"

Átírás

1 Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés a kezdei időszakban az eselegesség jellemeze. Ekkor még öbbnyire az emberek odaadásán és apaszalaán múlo, hogy milyen szinen képesek a gépek karbanarásá elvégezni. A karbanarási sraégiára a meghibásodás szerini üzemeleés vol a jellemző. Többnyire akkor nyúlak a repülőgéphez, ha az üzemképelenné vál. Az üzemeleés mindig valamilyen emberek, előírások és eszközök alkoa összee rendszerben valósul meg. Ennek megbízhaóságán az a ulajdonságo érjük, hogy az ado rendszer megfelelő módon képes kezelni a fellépő kockázaoka A repülőechnika működése és a repülések bizonsága függ a megbízhaóságól. A megbízhaóság ervezéséhez, elemzéséhez, opimalizálásához elengedheelenül szükségesek a megbízhaóságelmélei alapismereek. A megbízhaóság-elméle az a komplex udományág, amely a meghibásodási folyamaok örvényszerűségeivel, a megbízhaóság számszerű jellemzőinek, muaóinak a meghaározásával, a megbízhaóság növelésének leheőségeivel foglalkozik. Kezdeben a műszaki megbízhaóság fogalmá a hibamenes működés valószínűségével azonosíoák (pl. első meghibásodásig működő berendezések). A megbízhaósági vizsgálaok fejlődése a 7-es évek környékén előérbe helyeze a rendszerek megbízhaóságának elemzésé. A vizsgálaok eredményei alapján bebizonyosodo, hogy a megbízhaóság magába foglalja a hibamenesség, a arósság, a javíhaóság és a árolhaóság fogalmá is. Hiszen a korszerű, rendszerekől a felhasználó nemcsak az ado időaram alai hibamenes működés köveeli meg, hanem az is, hogy a rendszer az előírásszerű üzemeleés, karbanarások és javíások melle arós legyen. A megbízhaóság-elméle alapfogalmainak rendszeré valamin a lényegesebb mennyiségi muaóka az 1. ábra szemlélei. [1, 2, 6, 7, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 27]. Megbízhaóság Hibamenesség Javíhaóság Tarósság Tárolhaóság Mennyiségi muaói: - hibamenes működés valószínűsége; - meghibásodási valószínűség - meghibásodási ráa; - álagos működési idő; - meghibásodások közöi álagos működési idő. Mennyiségi muaói: - álagos javíási idő; - álagos állásidő; - helyreállíási inenziás; - javíás elői álagos várakozási idő. Mennyiségi muaói: - álagos üzemi működés; - álagos élearam; - relaív üzemi működés. 1. ábra. Megbízhaósági alapfogalmak és muaók [6, 21] Mennyiségi muaói: - álagos árolhaósági időaram; - relaív árolási idő. A legújabb MSZ IEC (191): 1992 szabvány 16 a megbízhaóságo olyan álalános gyűjőfogalomkén érelmezi, amelye a használhaóság és az az befolyásoló ényezők, azaz a hibamenesség, a karbanarhaóság és a karbanarás elláás leírására használnak. A gyakorlai felhasználás érdekében új, vagy javíhaó berendezések megbízhaó működésének vizsgálaánál a gyakorlaban az alábbi főbb muaóka használják.

2 A HIBAMENTES MŰKÖDÉS VALÓSZÍNŰSÉGE A hibamenes működés valószínűsége ado időaram ala nem más, min annak valószínűsége, hogy a T időaram, ami a berendezés hibamenes működésének időarama, nagyobb ennél a előre megado időaramnál R PT (1) A meghibásodás bekövekezésének valószínűsége megado időaram ala annak valószínűsége, hogy a hibamenes működés T időarama kisebb min A feni meghaározásnak megfelelően F PT (2) F a berendezés hibamenes működési időaramának, vagyis R és F a berendezés a meghibásodás bekövekezési idejének eloszlásfüggvénye. Tehá a működési idejé jellemző időfüggvények (lásd 2. ábra), ezeke aralmuknak megfelelően megbízhaósági és megbízhaalansági függvényeknek nevezzük. R () F () 1,8 R (),6,4 F (),2 2. ábra. A hibamenes működés R() és a meghibásodás F() valószínűség függvények jellegzees alakja az időben [2] Láhaó, hogy a meghibásodás és a hibamenes működés, komplemener események, ezér F 1 R (3) Bármilyen echnikai berendezés hibamenes működésének valószínűsége R() ala annak valószínűségé érjük, hogy a megado időaram ala, az ado üzemeleési körülmények közö meghibásodás nem kövekezik be. Ha a meghibásodásokról megfelelő számú ada áll rendelkezésünkre, a hibamenes működés valószínűségé közelíő relaív gyakoriságo (apaszalai eloszlás) az alábbi képle segíségével haározhajuk meg: R N n N ahol: N a megfigyelés ala levő berendezések száma a megfigyelés kezdeén; n() a időaram ala meghibásodo berendezések száma. (4)

3 A valószínűség éréké jellemző relaív gyakoriságo azér jelölem meg csillaggal, mivel a gyakorlaban korláozo számú berendezés udunk csak megfigyelés alá venni. Minél nagyobb számú azonban a megfigyel berendezések mennyisége, annál jobban meg udjuk közelíeni a valószínűség elmélei éréké. A feni képleből láhaó, hogy R * () éréke a kezdő időpillanaban egy, az időaram növekedésével, a meghibásodások előfordulásával pedig csökken. Ez a paraméer használhajuk mind egyes berendezések, rendszerek, mind az egész repülőechnika komplex jellemzésére a működési idő, és az ala előforduló meghibásodások függvényében. Néha, min minősíő paraméer alkalmazhajuk a hibamenes működés valószínűsége helye a meghibásodás bekövekezésének a valószínűségé jellemző relaív gyakoriságo F * (), ami komplemener valószínűség F 1 R (5) A csillag jelölés mindenü az jeleni, hogy gyakorlai saiszikai adaokkal számolunk. A meghibásodás bekövekezésének valószínűségé megállapíhajuk az alábbi képle alapján is: F n A számíás a gyakorlaban úgy végezhejük, hogy a működési idő során folyamaosan 1, 2,, n időponokban meghaározzuk a meghibásodo berendezések alapján R * () éréké és felépíjük egy R- koordináa rendszerben a hibamenes működés, illeve a F * () meghibásodás bekövekezése valószínűségének alakulásá a működési, ado eseben a repülési idő függvényében [5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 2, 22, 23, 24, 25]. A HIBAMENTES MŰKÖDÉS KÖZEPES IDEJE Saiszikailag a megfigyelés alá ve berendezések hibamenes működésének közepes ideje a hibamenes működési idők összegének álaga, amíg mindegyiken bekövekezik az első meghibásodás oszva a megfigyel berendezések számával. Vagyis képleben: ahol: N n i i 1 (6) T (7) N T a hibamenes működés közepes ideje; az egyes megfigyel berendezések meghibásodásáig elel működési idő. i Mindez a repülőechnikára alkalmazva, a hibamenes működés közepes ideje az a berendezések repül idejének közepes éréke az első meghibásodásig. T * éréke függ a megfigyelés alá ve berendezések számáól. Ha N éréke elég nagy, akkor a hibamenes működés közepes ideje egy meghaározo állandó érékhez fog közelíeni, ami az úgyneveze maemaikai várhaó érék. Ez a jellemző azonban csak az új, javíásra nem kerülő berendezéseknél használják [5, 2, 23]. A MEGHIBÁSODÁSOK KÖZÖTTI ÁTLAGOS MŰKÖDÉSI IDŐ Azokban az eseekben, amikor a rendszerek, berendezések hosszú ideig működnek és a meghibásodo berendezéseke kijavíják, vagy újakra cserélik, a T (a hibamenes működés közepes ideje) érékének alkalmazása nem célravezeő. Ilyen eseekben, min paraméer a meghibásodások közöi álagos működési idő T alkalmazzák [5, 2, 23]. közepes

4 T közepes n n i i 1 ahol: i a hibamenes működés ideje az (i-1) és az i-edik meghibásodás közö; n a meghibásodások száma a megfigyelés időarama, vagyis az üzemelés ala. A T éréké meghaározhajuk mind az üzemeleés eljes időaramára, mind annak egy közepes szakaszára. Ez a nemzeközi gyakorlaban, min ké meghibásodás közöi álagos működési idő használják (Mean Operaing Time Beween Failure MTBF 1 ). Az MTBF kiszámíásánál bizonyos feléeleknek meg kell felelni. A ké meghibásodás közöi álagos működési idő előre jelze, számío idő, ami a repülőgép erveze alkalmazása és ervezési paraméerei haároznak meg [4]. A működeés, alkalmazásnál figyelembe veendőek az alábbi köveelmények: a repülőgép főleg a erveze környezei viszonyok közö kerül alkalmazásra; az álagos évi repül idő feleljen meg a ervezenek (15-17 repül óra/év); az álagos repülési feladaok légi időarama 1 óra (vadászrepülőgépeknél); a repülőgép üzembenarása a gyár álal kiado, illeve a légügyi haóság álal jóváhagyo okmányoknak feleljen meg; a repülőgép alkalmazása során feleljen meg a légi alkalmassági köveelményeknek; a repülőgép vezeője megfelelően kiképze, a feladanak megfelelő ölözeel és felszerelésekkel rendelkezzen; a repülőgép a felada során nem léphei úl a részére meghaározo haárérékeke, korláozásoka. A működeés érdekében a gyáró köeles elkészíeni a ípusra vonakozó MTBF előre becslésé. Az üzembenarás során időközönkén a gyáró köeles az összegyűjö adaok alapján a korábbi MTBF előrejelzés módosíani. Ha a fedélzei berendezésekben, az üzembenarás során ípus csere örén, annak haásá az MTBF-re szinén köeles megadni. Az üzemeleés szemponjából nagyon fonos, hogy milyen gyakorisággal kövekezik be az önálló elemek és berendezések meghibásodása. Minél kisebb ez, akkor az MTBF éréke annál nagyobb lesz és megbízhaóbb a repülőgép. A MEGHIBÁSODÁSOK INTENZITÁSA A meghibásodások inenziása λ() időegység ala a meghibásodások számának és a még működőképes berendezések számának viszonya. n ; N n óra i 1 (9) ahol: N n az üzemképes állapoban marad berendezések mennyisége az ado ni -hez arozó Δ inervallumban, A függvény minden időponban lényegében annak a valószínűségé adja meg, hogy a időponig hibamenesen működő elem a kövekező időegység ala meghibásodik. A meghibásodások inenziásá saiszikai adaok alapján haározhajuk meg. Elég nagyszámú berendezés megfigyelése eseén ipikus összefüggés kaphaunk a meghibásodások inenziása és a berendezések működési idejének arama közö. Ez a görbe minden berendezés ípusra kiszámíhaó és megrajzolhaó. Formájából kapa elnevezésé, ez az úgyneveze kádgörbe (3. ábra) [5, 8, 13, 18, 2, 22, 23, 25, 28]. (8) 1 MTBF (Mean Operaing Time Beween Failure) ké egymás köveő meghibásodás közöi működési idő várhaó éréke. [MSZ IEC 5(191):1992, p. 37.]

5 3. ábra. A meghibásodások inenziása, ráája [2, 22] A kádgörbe az muaja, hogy a berendezések meghibásodásának inenziása az üzemelés első időszakában bejáraási szakaszban magas, de csökkenő endenciájú (főleg az eseleges gyárási hibák mia). A második időszakban üzemi időszak alacsony sabilizál érékű, ami a ényleges üzembenarás időszakának ekinünk (az előforduló meghibásodások száma minimális, és vélelenszerűen, más és más okból kövekezik be). Majd a meghibásodások inenziása újra emelkedni kezd öregedési zóna, amikor célszerű végrehajani a berendezések felújíásá, vagy selejezésé. A feni paraméerek, összefüggések, görbék a csapaoknál a gyakorlai adaokból kiszámíhaók és felépíheők. Ezálal konkré számokkal aláámaszo kövekezeések vonhaók le az üzemben aro repülőechnika pillananyi állapoáról, illeve az addigi üzembenarási evékenység haékonyságából. A gyakorlaban a echnikai berendezések használaa a görbe második szakaszán, amely exponenciális eloszlás köve (3. ábra), ahol a meghibásodások inenziása nem függ az időől és gyakorlailag állandó érékű ( ). Erre az esere a hibamenes működés valószínűsége: A meghibásodások sűrűségfüggvénye: R f e (1) e (11) A hibamenes működés közepes ideje, ha a működés valószínűségé az idő szerin inegráljuk nulláól a végelenig: 1 T közepes (12) A megbízhaósági muaók elemzésével ehá mérni udjuk a repülőechnika reagálásá mind a légi üzemeleés, mind a földi üzembenaró evékenység haásai szemponjából. A légi üzemeleés során a fáradási erhelés nagysága és annak gyakorisága elvileg megfelel a ervezés során alapul ve paraméereknek. Ha például az ado repülőgépre a maximális úlerhelések száma lényegesen meghaladja a spekrum szerini éréke, akkor a sárkány szerkeze különböző elemein a fokozo kifáradás jelekén repedések, örések kelekezhenek. Természeesen udjuk, hogy harci repülőgépek fő igénybevéeli erülee az éles manőverekhez szükséges viszonylag nagy úlerhelések arománya. Ennek ellenére a eljes echnikai üzemidő, élearam minimális kölséggel örénő kihasználása mégis az igényli, hogy a ervezésnél figyelembe ve erhelések gyakoriságá bearsuk, illeve az igénybevéel maximumoka leheőleg csak éles helyzeben alkalmazzuk (lásd 4. ábra).

6 1 n y n (elfogás); y n (műrepülés) y 4. ábra. Túlerhelések méréke különböző repülési feladaok eseében A HARCÁSZATI VADÁSZREPÜLŐGÉPEK MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓI ÉS A GAZDASÁGOSSÁG A repülőgépek megbízhaósági jellemzői nemzeközileg szabványosíoak, azoka minden gyáró cég, minden ípusra, elmélei úon és a gyakorlai apaszalaok figyelembe véelével számolja, a repülőgépről ado információs anyagaiban szerepelei. A maemaikai saiszika alapján meghaározo számérék akkor igazán ponos, ha minél szélesebb adabázis ud figyelembe venni. A megbízhaósági jellemzők alapveően a ervező és a gyáró álal beépíe szine ükrözik, azonban ez csak szakszerű fennarói evékenység melle realizálhaó. A megbízhaósági paraméerek a gazdaságosság szemponjából azér nagyon fonosak, mer ezek haározzák meg a fennarási kölségeke. Egyrész az alkarész igény és mennyisége, másrész a munka ráfordíás. Ha a paraméerek igazak az éves alkarész igények és a munkavégzés ezen bázison kialakío szervezee megfelelő, ha nem, úgy üzemképelenség és a személyi állomány úlerhelése jelenkezik [19]. Az 1. sz. mellékleben felüneem [3] a legfonosabb álagos jellemzőke, melyeke álalában a ípusok összehasonlíásánál szokak alkalmazni (MTBF, MTTR, sb.). Azonban repülőgép beszerzéskor a gyáró köeles bemuani a éeles, alkarészenkéni, csomópononkéni adaoka, melyek az első ké év alkarész beszerzési bázisakén szolgálnak. Annak kivédésére, hogy eseleg a gyáró nem megalapozo paraméereke közöl, a szerződésben ki lehe köni, hogy ha a apaszalai adaok úllépnek a megado érékeken annak kölségei a gyáró erhelik. A 1. sz. mellékleekben [3] csak bemuaásképpen közölem adaoka. Ezeken kívül még nagyon sok muaó vizsgálaa fonos, azonban kereskedelmi okokból azoka a gyárók csak bizalmas okmányokban, enderen vagy szerződésköésen hajlandók bemuani. Ezér nagyon fonosnak arom a beszerzéskor ajánlaevő cégek részéről szerződésbe foglalhaó megbízhaósági adaok bekérésé.

7 EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK A megbízhaósági jellemzők célszerű kiválaszása, és meghibásodási adaok alapján egy vagy öbb muaó kiszámíása uán, definiáljuk a hasonlósági kriériumoka, és a vizsgál eszköz összehasonlíjuk az ismer eszközökre vonakozó adaokkal. Az összehasonlíás hibájának megállapíásával a várhaó megbízhaósági paraméer vagy akár egy alkalmas összee muaó előrejelzésé végezhejük el. Így eljesíjük az a köveelmény, hogy az előrejelzés muassa meg az eszköz alapveő specifikáció szerini megbízhaóságá az élearama során, hogy alapo bizosíson az élearam kölségre, a logiszikai ámogaásra, és az eszköz működési haékonyságának analíziséhez. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Alekszandrov, V. G. Mircimov, V. V. Ivlev, Sz. P. Majorov, A. V. Borscskov, K. V. Hajmovics, I. A. Repülőmérnökök kézikönyve. Transzpor könyvkiadó, Moszkva, [2] Békési, B. A megbízhaósági elméle és annak gyakorlai alkalmazása a meghibásodások valószínűségére. Repülésudományi Közlemények, Szolnok, 21/1 ( ) o. [3] Békési, B. A kaonai repülőgépek üzemeleésének, a kiszolgálás korszerűsíésének kérdései. Dokori (PhD) érekezés, Budapes, 26. [4] Dag Hemberg: EBS Gripen. Assumpions for Predicion of Mean Time Beween Failures, MTBF. Saab Miliary Aircraf [5] Денисов, В. Г. Козарук, В. В. Кураев, А. С. Пальчих, М. И. Синдеев, И. М. Эксплуатация авиационного оборудования и безопасность полётов. Транспорт, Москва, [6] Gaál, Z. Kovács, Z. Megbízhaóság, karbanarás, Veszprémi Egyeemi Kiadó, [7] Gnyegyenko Beljajev Szolovjev A megbízhaóságelméle maemaikai módszerei. Műszaki könyvkiadó, Budapes [8] Голего, Н. Л. Ремонт летательных аппаратов. Транспорт, Москва, [9] Гудков, А. И. Лешаков, П. С. Внешние нагрузки и прочность летательных аппаратов. Машиностроение, Москва, [1] Hadudományi Lexikon. Magyar Hadudományi Társaság, Akadémia Kiadó, Bp., Főszerkesző: Dr. Szabó József, ISBN X, 8 [11] Knezevic, J. Sysems Mainainabiliy Analysis, Engineering and Managemen Chapman & Hall, London, [12] Коваленко, И. Н. Филиппова, А. А.: Теория вероятностей и математическая статистика. Высшая школа, Москва, [13] Dr. Kun, I. Dr. Szász, G. Dr. Zsigmond, Gy. Minőség és megbízhaóság, LSI Informaikai Okaó Közpon, Budapes, 22. [14] Dr. Lendvay, M. Dr. Zsigmond, Gy. Komplex villamos rendszerek megbízhaóság-elemzési módszerei, Hadudomány, 24 /2. [15] Dr. Lendvay, M. Megbízhaóság-elemzési eljárások hadiechnikai eszközök és rendszerek minőségbizosíására. Dokori (PhD) érekezés erveze, Budapes, 25. [16] MSZ IEC 5(191):1992 Megbízhaóság és szolgálaás minősége [17] Nagy, E. Megbízhaóság a echnikában. Műszaki könyvkiadó, Budapes, [18] Новиков, В. С. Техническая эксплуатация и надёжность авиационного радиооборудования. Транспорт, Москва, 197. [19] Óvári, Gy. Nyugai és szovje gyármányú légi járművek együes üzemeleésének, valamin repülő mérnök-műszaki bizosíásának leheőségei az MH repülőalakulaainál. Egyeemi dokori érekezés, [2] Dr. Peák, Gy. A repülőechnika üzembenarása és javíása. Főiskolai jegyze. KGYRMF, Szolnok, [21] Pokorádi, L. Hadiechnikai eszközök üzemeleési megbízhaósága. Új honvédségi szemle, 22/5. ( ) o. [22] Rohács, J. Simon, I. Repülőgépek és helikoperek üzemeleési zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapes, [23] Шпилева, К. М. Инженерно авиационная служба, эксплуатация и ремонт авиационной техники часть I. Военное Издательство Министерства Обороны СССР, Москва, [24] Svehlik, J. A repülőgépek korszerű üzembenarási módszerei és azok elmélei alapjai. I. rész Tansegédle, Szolnok, [25] Смирнов, Н. Н. Андронов, А. М. Владимиров, Н. И. Лемин, Ю. И. Эксплуатационная надёжность и режимы технического овслуживания самолётов. Транспорт, Москва, [26] Dr. Turcsányi, K. A hadiechnikai eszközök megbízhaóságának elmélei alapkérdései, ZMNE, Budapes, [27] Dr. Turcsányi, K. Az üzemfennarás elméle és módszeran, ZMNE, Budapes, p. 16. [28] Туркина, К. Д. Конструкция летательных аппаратов. ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1972.

8 1. sz. mellékle 3-5. generációs vadászrepülőgépek harcászai, repülési és echnikai paraméerei P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 hajómű ípusa P 9 P 1 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 2 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 P 3 P 31 P 32 P 33 Ealon , ,1 1, ,9 43 repülőgép F-15C , (F1-PW-229) 1,38 2, , ,5 F-16C/D ,83 16 (F11-GE-129 1,263 2, ,2 2, ,1 3,4 8,2 45, ,87 EFE) F/A-18A , , ,96 1, , ,3 11,1 9, ,2 F/A-18C 7, , General Elecric 1,114 1, , ,3 11,1 9,8,85 37,2 F F/A , , ,2 1, , ,5 18E/F Tornado , , Turbo-Union,847 2,2 1,2 2, ,6 RB R Mk 13 (2 db) Mirage , Snecma M-53P-,894 2, ,2 1, ,5, MiG , Klimov/Sarkisov 1,9 2, ,22 2, ,6 2, RD-33 SZU , Saurn/Lyulka 1,88 2, ,9 2, AL-31F JAS ,57 85 Volvo RM-12,966 1,8 22 1, ,6 2,5 5,2 1, Rafale , SNECMA M88-1,26 1, ,13 1, ,7 (B) 2 EFA ,9 18 Euroje EJ2 1, , ,87 5 P 1 szériagyárás erveze kezdee P 12 V V emelkedőképesség (H = 1 km-en; M =,8) [m/s] P 23 hajómű összüzemideje [rep. óra] P 2 Max. megengede függőleges úlerhelés n P y m ax. meg. 13 M-szám H= m eseén P 24 MTBF (Mean Operaing Time Beween Failure) ké egymás köveő meghibásodás közöi működési idő várhaó éréke P 3 Üres ömeg m [kg] P 14 M-szám H=11 km eseén P 25 MTTR (Mean ime o repair) a helyreállíás közepes ideje P 4 Belső arályokban árol üzemanyag ömege [kg] P 15 Nekifuási úhossz Sarhossz 4 db légiharc rakéával: [m] P 26 MMH/FH (Mainenance man hours per fligh hour) munkaráfordíás P 5 Max. felsz. ömeg P 16 Sarhossz maximális felszálló ömeggel: P 27 repülés elői előkészíés [perc] P 6 Max. fegyverölés P 17 Leszállási úhossza [m] P 28 isméel előkészíés [perc] P 7 Szárny felülei erhelés G norm A [kg/m 2 ] P 18 Leszálló sebesség [km/h] P 29 repülés uáni előkészíés [perc] p. felsz szárny P 8 olóerő P 19 Külső függeszési ponok száma P 3 A üzemeleési készenléi fok P 9 Tolóerő-súlyviszony P 2 Normál felszálló ömeg [kg] P 31 A repülőgépek repül óránkéni alkarész és fennarás igénye [USD/rep.óra] F p.max G norm. felsz P 1 M-szám P 21 Haósugár [km] P 32 A repülőgépek repül óránkéni álagos üzemanyag fogyaszása [kg/óra] P 11 saikus csúcsmagasság P 22 sárkány összüzemideje [rep. óra] P 33 a szárny felülee [m 2 ]

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten?

( r) t. Feladatok 1. Egy betét névleges kamatlába évi 20%, melyhez negyedévenkénti kamatjóváírás tartozik. Mekkora hozamot jelent ez éves szinten? Feladaok 1. Egy beé névleges kamalába évi 20%, melyhez negyedévenkéni kamajóváírás arozik. Mekkora hozamo jelen ez éves szinen? 21,5% a) A névleges kamalába időarányosan szokák számíani, ehá úgy veszik,

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben

Excel parancsfájlok felhasználása a statisztikai elemzésekben Kehl Dániel Dr. Sipos Béla Excel parancsfájlok felhasználása a saiszikai elemzésekben (Okaási segédle) Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar Pécs,. Íra: Dr. Sipos Béla egyeemi anár, PTE KTK Az Excel

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János

AUTOMATIKA. Dr. Tóth János UTOMTIK UTOMTIK Dr. Tóh János TERC Kf. udapes, 3 Dr. Tóh János, 3 3 Kézira lezárva:. november 9. ISN 978-963-9968-57-8 Kiadja a TERC Kereskedelmi és Szolgálaó Kf. Szakkönyvkiadó Üzleága, az 795-ben alapío

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Iskola. Ács Attila Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságani Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés Témavezeő: Dr. Boos Kaalin Dr. Pap Gyula

Részletesebben

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra

A személyi jövedelemadó reformjának hatása a társadalombiztosítási nyugdíjakra Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 20. december (029 044. o.) Cseres-Gergely Zsombor Simonovis András A személyi jövedelemadó reformjának haása a ársadalombizosíási nyugdíjakra 2009 és 203 közö a magyar

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály Környezevédelmi és Vízügyi Miniszérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főoszály Hulladékgazdálkodás ervezése a nemzeközi ámogaásokból kimaradó erüleeken Dél-Kele Alföld Régió Budapes, 2004. november

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény

Bethlendi András: Ph.D. - Tézisgyűjtemény BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Gazdálkodás- és Szervezésudományi Dokori Iskola A Dokori Iskola vezeője: Dr. Szlávik János Témavezeő: Dr. Veress József

Részletesebben

Gépészeti automatika

Gépészeti automatika Gépészei auomaika evezeés. oole-algebra alapelemei, aiómarendszere, alapfüggvényei Irányíás: az anyag-és energiaáalakíó ermelési folyamaokba való beavakozás azok elindíása, leállíása, vagy bizonyos jellemzoiknek

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435. Használati utasítás 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - Használai uasíás 51287768 11.14 U DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Részletesebben

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata

Radnai Márton. Határidős indexpiacok érési folyamata Radnai Máron Haáridős indexpiacok érési folyamaa Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási Egyeem Pénzügy anszék émavezeő: Dr. Száz János Minden jog fennarva Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben

SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpolitikai kihívások az új évtizedben Taralom SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Közpoliikai kihívások az új évizedben Közpoliikai kihívások az új évizedben 403 CSAPODI PÁL: Kihívások a számvevõszéki ellenõrzés elõ, az ÁSZ anácsadó szerepe 405 PULAY

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát.

Kollégáimmal arra az elhatározásra jutottunk, hogy kicsit átfabrikáljuk, napra késszé tesszük cégünk magazinjának első számát. Üdvözlöm! Kollégáimmal arra az elhaározásra juounk, hogy kicsi áfabrikáljuk, napra késszé esszük cégünk magazinjának első számá A magazin célja ugyanaz, min a miénk, azaz levenni azoka a erheke az Ön válláról,

Részletesebben

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE Készül a Baranya Megyei Önkormányza megbízásából BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELFOGADÁSI TERVFÁZIS II. KÖTET MEGALAPOZÓ MUNKARÉSZEK 2011. DECEMBER 1085 Budapes Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Polgárné Hoschek Mónika Nyuga-magyarországi Egyeem Sopron. STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Érekezés dokori (PhD) fokoza elnyerése érdekében

Részletesebben

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás

A budapesti közlekedési dugók okai és következményei. Összefoglalás A budapesi közlekedési dugók okai és kövekezményei Összefoglalás A fennarhaó gazdasági fejlődés elengedheelen feléele a jól működő közlekedési hálóza. Az írás legfonosabb célja az, hogy felhívja a figyelme

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA

OTDK-dolgozat. Váry Miklós BA OTDK-dolgoza Váry iklós BA 203 EDOGÉ KORRUPCIÓ EGY EOKLASSZIKUS ODELLBE EDOGEOUS CORRUPTIO I A EOCLASSICAL ODEL Kézira lezárása: 202. április 6. TARTALOJEGYZÉK. BEVEZETÉS... 2. A KORRUPCIÓ BEVEZETÉSE EGY

Részletesebben

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek

Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában egyszerű modellek Közgazdasági Szemle, LXii. évf., 215. január (1 26. o.) Király Júlia Simonovis András Jelzáloghiel-örleszés forinban és devizában egyszerű modellek A devizaalapú jelzáloghielek néhány éves népszerűség

Részletesebben

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés

Fenntartható makrogazdaság és államadósság-kezelés és államadósság-kezelés Balaoni András Tóh G. Csaba (Századvég Gazdaságkuaó Zr.) Budapes, 2011. május Taralom 1. Bevezeés...4 2. A fennarhaó gazdasági növekedés...10 2.1. A neoklasszikus növekedési modell...

Részletesebben

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS

Zsembery Levente VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS Zsembery Levene VOLATILITÁS KOCKÁZAT ÉS VOLATILITÁS KERESKEDÉS PÉNZÜGYI INTÉZET BEFEKTETÉSEK TANSZÉK TÉMAVEZETŐ: DR. SZÁZ JÁNOS Zsembery Levene BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

Részletesebben

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. Használati utasítás 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - Használai uasíás 51151944 03.13 U EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

Piaci mikrostruktúra és likviditás

Piaci mikrostruktúra és likviditás . KILENCEDIK ÉVFOLYAM 6. SZÁM 539 MICHALETZKY MÁRTON Piaci mikrosrkúra és likvidiás A anlmány hármas céllal íródo. Egyrész röviden ismerei a iaci mikrosrkúra szakerüleé, legfonosabb kaási kérdései és alafogalmai,

Részletesebben

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA

RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Közgazdasági és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem Közgazdaságudományi Kar MŐHELYTANULMÁNYOK RÖVID TÁVÚ ELİREJELZİ MODELL MAGYARORSZÁGRA Balaoni András - Mellár Tamás 2011/3 2011. szepember

Részletesebben

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában

A határidős és az opciós hedge nyújtotta lehetőségek a gabonatermelők jövedelembiztosításában A haáridős és az ociós hedge nyújoa leheőségek a gabonaermelők jövedelembizosíásában Kozár László Debreceni Egyeem Agrárudományi Cenrum, Agrárgazdasági és Vidékfejleszési Kar, Markeing és Üzlei Tanszék,

Részletesebben

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem. Közgazdaságtani PhD. program Budapesi Közgazdaságudoányi és Állaigazgaási Egyee Közgazdaságani PhD. progra JÖVEDELEMARÁNYOS VISSZAFIZETÉSEN ALAPULÓ HALLGATÓI HITELRENDSZEREK PhD. érekezés Berlinger Edina Budapes 2003 Berlinger Edina

Részletesebben

Architektúra, memóriák

Architektúra, memóriák Archiekúra, memóriák Mirıl lesz szó? Alapfogalmak DRAM ípusok Mőködés Koschek Vilmos Jellemzık vkoschek@vonalkod.hu 2 Félvezeıs memóriák Hozzáférési idı Miér is? Mőködési sebesség kérése kérése kérése

Részletesebben

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában

A monetáris aggregátumok szerepe a monetáris politikában MNB-anulmányok 71. 2008 KOMÁROMI ANDRÁS A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában A moneáris aggregáumok szerepe a moneáris poliikában 2008. január Az MNB-anulmányok sorozaban megjelenõ írások

Részletesebben

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát?

Mikor éri el a magyar gazdaság fejlettsége az Európai Unió átlagát? Közgazdasági Szemle, XLVIII. évf., 2001. december (995 1008. o.) MELLÁR TAMÁS Mikor éri el a magyar gazdaság fejlesége az Európai Unió álagá? A anulmány az Európai Unió álagos fejleségi szinjéhez való

Részletesebben

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében

Kóbor Ádám. A piaci kockázatmérési eszközök alkalmazási lehetoségei a pénzügyi stabilitás elemzésében Kóbor Ádám A piaci kockázamérési eszközök alkalmazási leheoségei a pénzügyi sabiliás elemzésében Befekeések Tanszék Témavezeo: Dr. Király Júlia Copyrigh 3 Budapesi Közgazdaságudományi és Államigazgaási

Részletesebben

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus

Frekvenciaváltók Altivar 312. Katalógus Frekvenciaválók Kaalógus Taralomjegyzék Frekvenciaválók b Kiválaszási úmuaó... 2 b ATV 32 frekvenciaválók v Bemuaás... 4 v Jellemzők... 6 v Speciális alkalmazások... v Rendelési számok... 2 b Kiegészíők

Részletesebben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben

Demográfia és fiskális fenntarthatóság DSGE-OLG modellkeretben Demográfia és fiskális fennarhaóság DSGE-OLG modellkereben Baksa Dániel* és Munkácsi Zsuzsa** 2. szepember 24. Absrac A hagyományos dinamikus szochaszikus álalános egyensúlyi DSGE modellkere jellegéb l

Részletesebben

instal katalógus 2010-2011

instal katalógus 2010-2011 OVK Kf. insal kaalógus 2010-2011 INSTALLÁCIÓS ESZKÖZÖK A VÉDELEMRE ÉS KAPCSOLÁSRA ELEKTRONIKAI ESZKÖZÖK ÉRZÉKELÉSRE ÉS SZABÁLYOZÁSRA www.insal.hu oldal 4 INSTAL VÉDELMI ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 5-7 I-6 Kismegszakíók

Részletesebben

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján

LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesült Államok példáján Szegedi Tudományegyeem Gazdaságudományi Kar Közgazdaságudományi Dokori Iskola Ács Aila LIKVIDITÁS ÉS REÁLGAZDASÁG KAPCSOLATA Az Egyesül Államok példáján Dokori érekezés ézisei Témavezeő: Dr. Boos Kaalin

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2014. április 29. LŐTRJSZTÉS a Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár küldöközgyűlésére 214. április 29. M G H Í V Ó Tiszel Küldö! A Hnvéd Közszlgálai Önkénes Nyugdíjpénzár 214. április 29-én (kedden) 1 órakr arandó küldöközgyűlésére

Részletesebben

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással

Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással Közgazdasági idősorok elemzése X-11/12 ARIMA eljárással 1. Az idősor-elemzés menee Az idősor-elemzés célja, hogy a közgazdasági aralmú idősor hosszú ávú és rövid ávú viselkedésé egyérelmű módon széválassza,

Részletesebben

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC.

M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. M ISKOLCI E GYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT AKKREDITÁLT DOKTORI PROGRAM PROGRAMVEZETŐ: PROF. SZINTAY ISTVÁN, CSC. Galbács Péer Akív szabályozás, vagy gazdaságpoliikai nihilizmus?

Részletesebben

Finanszírozás, garanciák

Finanszírozás, garanciák 29..9. Fiaszíozás, gaaciák D. Fakas Szilvesze egyeemi doces SZE Gazdálkodásudomáyi Taszék fakassz@sze.hu hp://d.fakasszilvesze.hu/ Fiaszíozás émaköei. A péz idıééke, jövıéék és jeleéék, speciális pézáamlások

Részletesebben

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban

Az üzleti döntéshozó tudásmegosztása az e-korszakban BUDAPESI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGUDOMÁNYI EGYEEM Gazdaság- és ársadalomudományi Kar Műszaki Menedzsmen Gazdálkodás és Szervezésudományi Dokori Iskola Az üzlei dönéshozó udásmegoszása az e-korszakban dokori

Részletesebben

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán

KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Zsolt Schepp Zoltán Közgazdasági- és Regionális Tudományok Inézee Pécsi Tudományegyeem, Közgazdaságudományi Kar KELET-KÖZÉP EURÓPAI DEVIZAÁRFOLYAMOK ELİREJELZÉSE HATÁRIDİS ÁRFOLYAMOK SEGÍTSÉGÉVEL Darvas Zsol Schepp Zolán

Részletesebben

MINTAVÉTELI TERVEZET

MINTAVÉTELI TERVEZET NAPSUGÁR akció 2008 Élelmiszerlánc-felügyelei nyári kiemel ellenőrzés MINTAVÉTELI TERVEZET baromfi előkészíe hús [gyárónál]* serés előkészíe hús [gyárónál]* hőkezelés igénylő grillkolbász, sünivaló kolbász

Részletesebben

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése

A vállalati tıkeszerkezet-elméletek tesztelése XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14-16. A vállalai ıkeszerkeze-elméleek eszelése Szerzı: Beder Róber, Babeş-Bolyai Tudományegyeem, Közgazdaság- és Gazdálkodásudományi

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN

PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN VÉLEMÉNYEK PRÓBAÉRETTSÉGI: ELÉGTELEN Az új, készinû éreségivel eddig csak véleményezésre kiküldö anyagok formájában alálkozam. Már ezek alapján sem váram sok jó. Nem a ké szinel kapcsolaban vannak fennarásaim

Részletesebben

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók

Altivar 31 fordulatszám-szabályozók fordulaszám-szabályozók Kaalógus 2004 3-fázisú aszinkron,8 kw-ól 5 kw-ig Taralom b Bemuaás... 2. b Jellemzôk... 0. b Rendelési számok... 4. b Opciók v Fékezôellenállások... 8. v Hálózai fojóekercsek...

Részletesebben

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

21/2006. (V. 18.) IM rendelet. a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről 21/2006. (V. 18.) IM rendele a cégbejegyési eljárás és a cégnyilvánarás egyes kérdéseiről A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelolásról sóló 2006. évi V. örvény (a ovábbiakban: Cv.)

Részletesebben

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei

A mágneses tér alapfogalmai, alaptörvényei A mágneses ér alapfogalma, alapörvénye A nyugvó vllamos ölések közö erőhaásoka a vllamos ér közveí (Coulomb örvénye). A mozgó ölések (vllamos áramo vvő vezeők) közö s fellép erőhaás, am a mágneses ér közveí.

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET. Szolnok 2004. 04. 23. TARTALOM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET. Szolnok 2004. 04. 23. TARTALOM ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BJKMFK REPÜLŐMŰSZAKI INTÉZET Szolnok 004. 04. 3. TARTALOM Repülőgépek fejlődése A repülőgép, mint individuális harci-műszaki rendszer Csapásmérő repülőeszközök gazdaságossága,

Részletesebben

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07

TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes településmérnök TT-20-0277/07 TESKÁND KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FELELŐS TERVEZŐ: Fercsák Ágnes elepülésmérnök TT-20-0277/07 MEGBÍZÓ: Teskánd Község Önkormányza Képviselő Tesülee 8991 Teskánd, Rákóczi F. u. 3. 2012. február

Részletesebben

Miért fagyálló az ôszi gabona?

Miért fagyálló az ôszi gabona? Miér fagyálló az ôszi gabona? GALIBA GÁBOR azánkban az ôszi gabonafélék 15 25 százalékkal öbbe eremnek a avasziaknál. Korai érésük mia elkerülik a nyáron gyakran fellépô szárazságo és beegségeke, a él

Részletesebben

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS

A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS Dr. Békési László A MIG-15 REPÜLŐGÉP GEOMETRIAI, REPÜLÉSI ÉS AERODINAMIKAI JELLEMZŐI BEVEZETÉS A Véget ért a MIG-korszak a konferencia címéhez kapcsolódva a Magyarországon elsőként repült és gázturbinás

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása

Budapesti Corvinus Egyetem. Tudományos Diákköri Konferencia. A CDD-call opció gyakorlati alkalmazása Budapesi Corvinus Egyee Tudoányos Diákköri Konferencia A CDD-call opció gyakorlai alkalazása Bella Klaudia Taralojegyzék 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ IDŐJÁRÁSI DERIVATÍVÁK GYAKORLATI JELENTŐSÉGE 5 2.1. Konrakusok

Részletesebben

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től

Vonali menetrend. 30a. Budapest Érd alsó Tárnok Martonvásár Székesfehérvár. Érvényes: 2013. december 15-től Vonali menerend 30a Budapes Érd alsó Tárnok Maronvásár Székesfehérvár Érvényes: 2013. decemer 15-ől MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49 (00:00-24:00 óráig helyi arifával hívhó kék szám) küldföldről: +36 (1) 444

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam

Ember a természetben műveltségterület Természetismeret 5. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS Ember a ermészeben művelségerüle Természeismere 5. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készíee: Boronkai Dóra 3. 1. A vöröshagyma 14. 2. A szarvasmarha 30. 3. Hazánk éghajlaa 47. 4. Környezeünk

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL MODELLEZÉSE Dokori érekezé Buzá Jáno Gödöllő 2009 SZEN ISVÁN EGYEEM NAPENERGIÁS MELEGVÍZKÉSZÍŐ ÉS ÁROLÓ RENDSZEREK BLOKKORIENÁL

Részletesebben

REZONANCIÁRA HANGOLVA

REZONANCIÁRA HANGOLVA REZONANCIÁRA HANGOLVA r. Bagány Mihály, r Kodácsy János, Nagy Péer 3, r. Pinér Isván 4 Jelen anulmányunkban egy igen onos izikai jelensége a rezonanciá járjuk körül. Az elsı három részben sajá munkáink

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA

A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA JÁROSI PÉTER * A KÖZÖSSÉGI DÖNTÉSEK ELMÉLETE ÉS A TÉRBELI ÁLTALÁNOS EGYENSÚLYI MODELL EGY LEHETSÉGES ADAPTÁCIÓJA MAGYARORSZÁGRA Magyarországon a gazdaság érbeli folyaaainak száíógépes odellezésére ég kevés

Részletesebben

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI

FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI FEGYVERNEKI SÁNDOR, Valószínűség-sZÁMÍTÁs És MATEMATIKAI statisztika 4 IV. MINTA, ALAPsTATIsZTIKÁK 1. MATEMATIKAI statisztika A matematikai statisztika alapfeladatát nagy általánosságban a következőképpen

Részletesebben

A gazdasági növekedés mérése

A gazdasági növekedés mérése 3. lecke A gazdasági növekedés mérése Nominális és reál GDP, érék-, volumen- és árindex. Gazdasági növekedés és üzlei ciklusok. Hogyan mérjük a gazdasági növekedés? dinamikus elemzés: hány százalékkal

Részletesebben

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról

Tájékoztató a portfólió értékelésérıl, illetve a portfólión elért hozam számításáról Tájékozaó a pofóló éékeléséıl, lleve a pofólón elé hoza száíásáól Jelen ájékozaó elválaszhaalan észé képez az Ügyfél és az EQUILOR Befekeés Z. (ovábbakban EQUILOR) közö léejö pofólókezelés szezıdésnek.

Részletesebben

cukorbeteg kedvencének kezelése

cukorbeteg kedvencének kezelése Caninsulin VePen Soha nem vol ilyen egyszerû cukorbeeg kedvencének kezelése Ha kedvence cukorbeeg Elôször lehe, hogy lesújoa a cukorbeegség diagnózisa, de gondoljon csak bele, mi is jelen ez: sikerül beazonosíani

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓ távoktatási segédletek-

INFOKOMMUNIKÁCIÓ távoktatási segédletek- INFOKOMMUNIKÁCIÓ ávokaási segédleek- Készíee: a GDF Redszerechikai Iéze Iformaikai Alkalmazások Taszék mukaközössége. TAGJAI: DR. HÁZMAN ISTVÁN DR. ZSIGMOND GYULA SPISÁK ANDOR PUSKÁS ISTVÁN LSI KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI MÉRÉSI EREDMÉYEK POTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI. A mérési eredmény megadása A mérés során kapott értékek eltérnek a mérendő fizikai mennyiség valódi értékétől. Alapvetően kétféle mérési hibát különböztetünk

Részletesebben