A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI"

Átírás

1 Dr. Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT MÉRŐSZÁMAI A műszaki karbanarás elmélee és gyakorlaa a repülőgépek viszonylag rövid 9 éves fejlődése ala nagymérékben kiszélesede. Az üzemeleés a kezdei időszakban az eselegesség jellemeze. Ekkor még öbbnyire az emberek odaadásán és apaszalaán múlo, hogy milyen szinen képesek a gépek karbanarásá elvégezni. A karbanarási sraégiára a meghibásodás szerini üzemeleés vol a jellemző. Többnyire akkor nyúlak a repülőgéphez, ha az üzemképelenné vál. Az üzemeleés mindig valamilyen emberek, előírások és eszközök alkoa összee rendszerben valósul meg. Ennek megbízhaóságán az a ulajdonságo érjük, hogy az ado rendszer megfelelő módon képes kezelni a fellépő kockázaoka A repülőechnika működése és a repülések bizonsága függ a megbízhaóságól. A megbízhaóság ervezéséhez, elemzéséhez, opimalizálásához elengedheelenül szükségesek a megbízhaóságelmélei alapismereek. A megbízhaóság-elméle az a komplex udományág, amely a meghibásodási folyamaok örvényszerűségeivel, a megbízhaóság számszerű jellemzőinek, muaóinak a meghaározásával, a megbízhaóság növelésének leheőségeivel foglalkozik. Kezdeben a műszaki megbízhaóság fogalmá a hibamenes működés valószínűségével azonosíoák (pl. első meghibásodásig működő berendezések). A megbízhaósági vizsgálaok fejlődése a 7-es évek környékén előérbe helyeze a rendszerek megbízhaóságának elemzésé. A vizsgálaok eredményei alapján bebizonyosodo, hogy a megbízhaóság magába foglalja a hibamenesség, a arósság, a javíhaóság és a árolhaóság fogalmá is. Hiszen a korszerű, rendszerekől a felhasználó nemcsak az ado időaram alai hibamenes működés köveeli meg, hanem az is, hogy a rendszer az előírásszerű üzemeleés, karbanarások és javíások melle arós legyen. A megbízhaóság-elméle alapfogalmainak rendszeré valamin a lényegesebb mennyiségi muaóka az 1. ábra szemlélei. [1, 2, 6, 7, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 26, 27]. Megbízhaóság Hibamenesség Javíhaóság Tarósság Tárolhaóság Mennyiségi muaói: - hibamenes működés valószínűsége; - meghibásodási valószínűség - meghibásodási ráa; - álagos működési idő; - meghibásodások közöi álagos működési idő. Mennyiségi muaói: - álagos javíási idő; - álagos állásidő; - helyreállíási inenziás; - javíás elői álagos várakozási idő. Mennyiségi muaói: - álagos üzemi működés; - álagos élearam; - relaív üzemi működés. 1. ábra. Megbízhaósági alapfogalmak és muaók [6, 21] Mennyiségi muaói: - álagos árolhaósági időaram; - relaív árolási idő. A legújabb MSZ IEC (191): 1992 szabvány 16 a megbízhaóságo olyan álalános gyűjőfogalomkén érelmezi, amelye a használhaóság és az az befolyásoló ényezők, azaz a hibamenesség, a karbanarhaóság és a karbanarás elláás leírására használnak. A gyakorlai felhasználás érdekében új, vagy javíhaó berendezések megbízhaó működésének vizsgálaánál a gyakorlaban az alábbi főbb muaóka használják.

2 A HIBAMENTES MŰKÖDÉS VALÓSZÍNŰSÉGE A hibamenes működés valószínűsége ado időaram ala nem más, min annak valószínűsége, hogy a T időaram, ami a berendezés hibamenes működésének időarama, nagyobb ennél a előre megado időaramnál R PT (1) A meghibásodás bekövekezésének valószínűsége megado időaram ala annak valószínűsége, hogy a hibamenes működés T időarama kisebb min A feni meghaározásnak megfelelően F PT (2) F a berendezés hibamenes működési időaramának, vagyis R és F a berendezés a meghibásodás bekövekezési idejének eloszlásfüggvénye. Tehá a működési idejé jellemző időfüggvények (lásd 2. ábra), ezeke aralmuknak megfelelően megbízhaósági és megbízhaalansági függvényeknek nevezzük. R () F () 1,8 R (),6,4 F (),2 2. ábra. A hibamenes működés R() és a meghibásodás F() valószínűség függvények jellegzees alakja az időben [2] Láhaó, hogy a meghibásodás és a hibamenes működés, komplemener események, ezér F 1 R (3) Bármilyen echnikai berendezés hibamenes működésének valószínűsége R() ala annak valószínűségé érjük, hogy a megado időaram ala, az ado üzemeleési körülmények közö meghibásodás nem kövekezik be. Ha a meghibásodásokról megfelelő számú ada áll rendelkezésünkre, a hibamenes működés valószínűségé közelíő relaív gyakoriságo (apaszalai eloszlás) az alábbi képle segíségével haározhajuk meg: R N n N ahol: N a megfigyelés ala levő berendezések száma a megfigyelés kezdeén; n() a időaram ala meghibásodo berendezések száma. (4)

3 A valószínűség éréké jellemző relaív gyakoriságo azér jelölem meg csillaggal, mivel a gyakorlaban korláozo számú berendezés udunk csak megfigyelés alá venni. Minél nagyobb számú azonban a megfigyel berendezések mennyisége, annál jobban meg udjuk közelíeni a valószínűség elmélei éréké. A feni képleből láhaó, hogy R * () éréke a kezdő időpillanaban egy, az időaram növekedésével, a meghibásodások előfordulásával pedig csökken. Ez a paraméer használhajuk mind egyes berendezések, rendszerek, mind az egész repülőechnika komplex jellemzésére a működési idő, és az ala előforduló meghibásodások függvényében. Néha, min minősíő paraméer alkalmazhajuk a hibamenes működés valószínűsége helye a meghibásodás bekövekezésének a valószínűségé jellemző relaív gyakoriságo F * (), ami komplemener valószínűség F 1 R (5) A csillag jelölés mindenü az jeleni, hogy gyakorlai saiszikai adaokkal számolunk. A meghibásodás bekövekezésének valószínűségé megállapíhajuk az alábbi képle alapján is: F n A számíás a gyakorlaban úgy végezhejük, hogy a működési idő során folyamaosan 1, 2,, n időponokban meghaározzuk a meghibásodo berendezések alapján R * () éréké és felépíjük egy R- koordináa rendszerben a hibamenes működés, illeve a F * () meghibásodás bekövekezése valószínűségének alakulásá a működési, ado eseben a repülési idő függvényében [5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 2, 22, 23, 24, 25]. A HIBAMENTES MŰKÖDÉS KÖZEPES IDEJE Saiszikailag a megfigyelés alá ve berendezések hibamenes működésének közepes ideje a hibamenes működési idők összegének álaga, amíg mindegyiken bekövekezik az első meghibásodás oszva a megfigyel berendezések számával. Vagyis képleben: ahol: N n i i 1 (6) T (7) N T a hibamenes működés közepes ideje; az egyes megfigyel berendezések meghibásodásáig elel működési idő. i Mindez a repülőechnikára alkalmazva, a hibamenes működés közepes ideje az a berendezések repül idejének közepes éréke az első meghibásodásig. T * éréke függ a megfigyelés alá ve berendezések számáól. Ha N éréke elég nagy, akkor a hibamenes működés közepes ideje egy meghaározo állandó érékhez fog közelíeni, ami az úgyneveze maemaikai várhaó érék. Ez a jellemző azonban csak az új, javíásra nem kerülő berendezéseknél használják [5, 2, 23]. A MEGHIBÁSODÁSOK KÖZÖTTI ÁTLAGOS MŰKÖDÉSI IDŐ Azokban az eseekben, amikor a rendszerek, berendezések hosszú ideig működnek és a meghibásodo berendezéseke kijavíják, vagy újakra cserélik, a T (a hibamenes működés közepes ideje) érékének alkalmazása nem célravezeő. Ilyen eseekben, min paraméer a meghibásodások közöi álagos működési idő T alkalmazzák [5, 2, 23]. közepes

4 T közepes n n i i 1 ahol: i a hibamenes működés ideje az (i-1) és az i-edik meghibásodás közö; n a meghibásodások száma a megfigyelés időarama, vagyis az üzemelés ala. A T éréké meghaározhajuk mind az üzemeleés eljes időaramára, mind annak egy közepes szakaszára. Ez a nemzeközi gyakorlaban, min ké meghibásodás közöi álagos működési idő használják (Mean Operaing Time Beween Failure MTBF 1 ). Az MTBF kiszámíásánál bizonyos feléeleknek meg kell felelni. A ké meghibásodás közöi álagos működési idő előre jelze, számío idő, ami a repülőgép erveze alkalmazása és ervezési paraméerei haároznak meg [4]. A működeés, alkalmazásnál figyelembe veendőek az alábbi köveelmények: a repülőgép főleg a erveze környezei viszonyok közö kerül alkalmazásra; az álagos évi repül idő feleljen meg a ervezenek (15-17 repül óra/év); az álagos repülési feladaok légi időarama 1 óra (vadászrepülőgépeknél); a repülőgép üzembenarása a gyár álal kiado, illeve a légügyi haóság álal jóváhagyo okmányoknak feleljen meg; a repülőgép alkalmazása során feleljen meg a légi alkalmassági köveelményeknek; a repülőgép vezeője megfelelően kiképze, a feladanak megfelelő ölözeel és felszerelésekkel rendelkezzen; a repülőgép a felada során nem léphei úl a részére meghaározo haárérékeke, korláozásoka. A működeés érdekében a gyáró köeles elkészíeni a ípusra vonakozó MTBF előre becslésé. Az üzembenarás során időközönkén a gyáró köeles az összegyűjö adaok alapján a korábbi MTBF előrejelzés módosíani. Ha a fedélzei berendezésekben, az üzembenarás során ípus csere örén, annak haásá az MTBF-re szinén köeles megadni. Az üzemeleés szemponjából nagyon fonos, hogy milyen gyakorisággal kövekezik be az önálló elemek és berendezések meghibásodása. Minél kisebb ez, akkor az MTBF éréke annál nagyobb lesz és megbízhaóbb a repülőgép. A MEGHIBÁSODÁSOK INTENZITÁSA A meghibásodások inenziása λ() időegység ala a meghibásodások számának és a még működőképes berendezések számának viszonya. n ; N n óra i 1 (9) ahol: N n az üzemképes állapoban marad berendezések mennyisége az ado ni -hez arozó Δ inervallumban, A függvény minden időponban lényegében annak a valószínűségé adja meg, hogy a időponig hibamenesen működő elem a kövekező időegység ala meghibásodik. A meghibásodások inenziásá saiszikai adaok alapján haározhajuk meg. Elég nagyszámú berendezés megfigyelése eseén ipikus összefüggés kaphaunk a meghibásodások inenziása és a berendezések működési idejének arama közö. Ez a görbe minden berendezés ípusra kiszámíhaó és megrajzolhaó. Formájából kapa elnevezésé, ez az úgyneveze kádgörbe (3. ábra) [5, 8, 13, 18, 2, 22, 23, 25, 28]. (8) 1 MTBF (Mean Operaing Time Beween Failure) ké egymás köveő meghibásodás közöi működési idő várhaó éréke. [MSZ IEC 5(191):1992, p. 37.]

5 3. ábra. A meghibásodások inenziása, ráája [2, 22] A kádgörbe az muaja, hogy a berendezések meghibásodásának inenziása az üzemelés első időszakában bejáraási szakaszban magas, de csökkenő endenciájú (főleg az eseleges gyárási hibák mia). A második időszakban üzemi időszak alacsony sabilizál érékű, ami a ényleges üzembenarás időszakának ekinünk (az előforduló meghibásodások száma minimális, és vélelenszerűen, más és más okból kövekezik be). Majd a meghibásodások inenziása újra emelkedni kezd öregedési zóna, amikor célszerű végrehajani a berendezések felújíásá, vagy selejezésé. A feni paraméerek, összefüggések, görbék a csapaoknál a gyakorlai adaokból kiszámíhaók és felépíheők. Ezálal konkré számokkal aláámaszo kövekezeések vonhaók le az üzemben aro repülőechnika pillananyi állapoáról, illeve az addigi üzembenarási evékenység haékonyságából. A gyakorlaban a echnikai berendezések használaa a görbe második szakaszán, amely exponenciális eloszlás köve (3. ábra), ahol a meghibásodások inenziása nem függ az időől és gyakorlailag állandó érékű ( ). Erre az esere a hibamenes működés valószínűsége: A meghibásodások sűrűségfüggvénye: R f e (1) e (11) A hibamenes működés közepes ideje, ha a működés valószínűségé az idő szerin inegráljuk nulláól a végelenig: 1 T közepes (12) A megbízhaósági muaók elemzésével ehá mérni udjuk a repülőechnika reagálásá mind a légi üzemeleés, mind a földi üzembenaró evékenység haásai szemponjából. A légi üzemeleés során a fáradási erhelés nagysága és annak gyakorisága elvileg megfelel a ervezés során alapul ve paraméereknek. Ha például az ado repülőgépre a maximális úlerhelések száma lényegesen meghaladja a spekrum szerini éréke, akkor a sárkány szerkeze különböző elemein a fokozo kifáradás jelekén repedések, örések kelekezhenek. Természeesen udjuk, hogy harci repülőgépek fő igénybevéeli erülee az éles manőverekhez szükséges viszonylag nagy úlerhelések arománya. Ennek ellenére a eljes echnikai üzemidő, élearam minimális kölséggel örénő kihasználása mégis az igényli, hogy a ervezésnél figyelembe ve erhelések gyakoriságá bearsuk, illeve az igénybevéel maximumoka leheőleg csak éles helyzeben alkalmazzuk (lásd 4. ábra).

6 1 n y n (elfogás); y n (műrepülés) y 4. ábra. Túlerhelések méréke különböző repülési feladaok eseében A HARCÁSZATI VADÁSZREPÜLŐGÉPEK MEGBÍZHATÓSÁGI MUTATÓI ÉS A GAZDASÁGOSSÁG A repülőgépek megbízhaósági jellemzői nemzeközileg szabványosíoak, azoka minden gyáró cég, minden ípusra, elmélei úon és a gyakorlai apaszalaok figyelembe véelével számolja, a repülőgépről ado információs anyagaiban szerepelei. A maemaikai saiszika alapján meghaározo számérék akkor igazán ponos, ha minél szélesebb adabázis ud figyelembe venni. A megbízhaósági jellemzők alapveően a ervező és a gyáró álal beépíe szine ükrözik, azonban ez csak szakszerű fennarói evékenység melle realizálhaó. A megbízhaósági paraméerek a gazdaságosság szemponjából azér nagyon fonosak, mer ezek haározzák meg a fennarási kölségeke. Egyrész az alkarész igény és mennyisége, másrész a munka ráfordíás. Ha a paraméerek igazak az éves alkarész igények és a munkavégzés ezen bázison kialakío szervezee megfelelő, ha nem, úgy üzemképelenség és a személyi állomány úlerhelése jelenkezik [19]. Az 1. sz. mellékleben felüneem [3] a legfonosabb álagos jellemzőke, melyeke álalában a ípusok összehasonlíásánál szokak alkalmazni (MTBF, MTTR, sb.). Azonban repülőgép beszerzéskor a gyáró köeles bemuani a éeles, alkarészenkéni, csomópononkéni adaoka, melyek az első ké év alkarész beszerzési bázisakén szolgálnak. Annak kivédésére, hogy eseleg a gyáró nem megalapozo paraméereke közöl, a szerződésben ki lehe köni, hogy ha a apaszalai adaok úllépnek a megado érékeken annak kölségei a gyáró erhelik. A 1. sz. mellékleekben [3] csak bemuaásképpen közölem adaoka. Ezeken kívül még nagyon sok muaó vizsgálaa fonos, azonban kereskedelmi okokból azoka a gyárók csak bizalmas okmányokban, enderen vagy szerződésköésen hajlandók bemuani. Ezér nagyon fonosnak arom a beszerzéskor ajánlaevő cégek részéről szerződésbe foglalhaó megbízhaósági adaok bekérésé.

7 EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK A megbízhaósági jellemzők célszerű kiválaszása, és meghibásodási adaok alapján egy vagy öbb muaó kiszámíása uán, definiáljuk a hasonlósági kriériumoka, és a vizsgál eszköz összehasonlíjuk az ismer eszközökre vonakozó adaokkal. Az összehasonlíás hibájának megállapíásával a várhaó megbízhaósági paraméer vagy akár egy alkalmas összee muaó előrejelzésé végezhejük el. Így eljesíjük az a köveelmény, hogy az előrejelzés muassa meg az eszköz alapveő specifikáció szerini megbízhaóságá az élearama során, hogy alapo bizosíson az élearam kölségre, a logiszikai ámogaásra, és az eszköz működési haékonyságának analíziséhez. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] Alekszandrov, V. G. Mircimov, V. V. Ivlev, Sz. P. Majorov, A. V. Borscskov, K. V. Hajmovics, I. A. Repülőmérnökök kézikönyve. Transzpor könyvkiadó, Moszkva, [2] Békési, B. A megbízhaósági elméle és annak gyakorlai alkalmazása a meghibásodások valószínűségére. Repülésudományi Közlemények, Szolnok, 21/1 ( ) o. [3] Békési, B. A kaonai repülőgépek üzemeleésének, a kiszolgálás korszerűsíésének kérdései. Dokori (PhD) érekezés, Budapes, 26. [4] Dag Hemberg: EBS Gripen. Assumpions for Predicion of Mean Time Beween Failures, MTBF. Saab Miliary Aircraf [5] Денисов, В. Г. Козарук, В. В. Кураев, А. С. Пальчих, М. И. Синдеев, И. М. Эксплуатация авиационного оборудования и безопасность полётов. Транспорт, Москва, [6] Gaál, Z. Kovács, Z. Megbízhaóság, karbanarás, Veszprémi Egyeemi Kiadó, [7] Gnyegyenko Beljajev Szolovjev A megbízhaóságelméle maemaikai módszerei. Műszaki könyvkiadó, Budapes [8] Голего, Н. Л. Ремонт летательных аппаратов. Транспорт, Москва, [9] Гудков, А. И. Лешаков, П. С. Внешние нагрузки и прочность летательных аппаратов. Машиностроение, Москва, [1] Hadudományi Lexikon. Magyar Hadudományi Társaság, Akadémia Kiadó, Bp., Főszerkesző: Dr. Szabó József, ISBN X, 8 [11] Knezevic, J. Sysems Mainainabiliy Analysis, Engineering and Managemen Chapman & Hall, London, [12] Коваленко, И. Н. Филиппова, А. А.: Теория вероятностей и математическая статистика. Высшая школа, Москва, [13] Dr. Kun, I. Dr. Szász, G. Dr. Zsigmond, Gy. Minőség és megbízhaóság, LSI Informaikai Okaó Közpon, Budapes, 22. [14] Dr. Lendvay, M. Dr. Zsigmond, Gy. Komplex villamos rendszerek megbízhaóság-elemzési módszerei, Hadudomány, 24 /2. [15] Dr. Lendvay, M. Megbízhaóság-elemzési eljárások hadiechnikai eszközök és rendszerek minőségbizosíására. Dokori (PhD) érekezés erveze, Budapes, 25. [16] MSZ IEC 5(191):1992 Megbízhaóság és szolgálaás minősége [17] Nagy, E. Megbízhaóság a echnikában. Műszaki könyvkiadó, Budapes, [18] Новиков, В. С. Техническая эксплуатация и надёжность авиационного радиооборудования. Транспорт, Москва, 197. [19] Óvári, Gy. Nyugai és szovje gyármányú légi járművek együes üzemeleésének, valamin repülő mérnök-műszaki bizosíásának leheőségei az MH repülőalakulaainál. Egyeemi dokori érekezés, [2] Dr. Peák, Gy. A repülőechnika üzembenarása és javíása. Főiskolai jegyze. KGYRMF, Szolnok, [21] Pokorádi, L. Hadiechnikai eszközök üzemeleési megbízhaósága. Új honvédségi szemle, 22/5. ( ) o. [22] Rohács, J. Simon, I. Repülőgépek és helikoperek üzemeleési zsebkönyve, Műszaki Könyvkiadó, Budapes, [23] Шпилева, К. М. Инженерно авиационная служба, эксплуатация и ремонт авиационной техники часть I. Военное Издательство Министерства Обороны СССР, Москва, [24] Svehlik, J. A repülőgépek korszerű üzembenarási módszerei és azok elmélei alapjai. I. rész Tansegédle, Szolnok, [25] Смирнов, Н. Н. Андронов, А. М. Владимиров, Н. И. Лемин, Ю. И. Эксплуатационная надёжность и режимы технического овслуживания самолётов. Транспорт, Москва, [26] Dr. Turcsányi, K. A hadiechnikai eszközök megbízhaóságának elmélei alapkérdései, ZMNE, Budapes, [27] Dr. Turcsányi, K. Az üzemfennarás elméle és módszeran, ZMNE, Budapes, p. 16. [28] Туркина, К. Д. Конструкция летательных аппаратов. ВВИА им. Н. Е. Жуковского, 1972.

8 1. sz. mellékle 3-5. generációs vadászrepülőgépek harcászai, repülési és echnikai paraméerei P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 hajómű ípusa P 9 P 1 P 11 P 12 P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 2 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 P 3 P 31 P 32 P 33 Ealon , ,1 1, ,9 43 repülőgép F-15C , (F1-PW-229) 1,38 2, , ,5 F-16C/D ,83 16 (F11-GE-129 1,263 2, ,2 2, ,1 3,4 8,2 45, ,87 EFE) F/A-18A , , ,96 1, , ,3 11,1 9, ,2 F/A-18C 7, , General Elecric 1,114 1, , ,3 11,1 9,8,85 37,2 F F/A , , ,2 1, , ,5 18E/F Tornado , , Turbo-Union,847 2,2 1,2 2, ,6 RB R Mk 13 (2 db) Mirage , Snecma M-53P-,894 2, ,2 1, ,5, MiG , Klimov/Sarkisov 1,9 2, ,22 2, ,6 2, RD-33 SZU , Saurn/Lyulka 1,88 2, ,9 2, AL-31F JAS ,57 85 Volvo RM-12,966 1,8 22 1, ,6 2,5 5,2 1, Rafale , SNECMA M88-1,26 1, ,13 1, ,7 (B) 2 EFA ,9 18 Euroje EJ2 1, , ,87 5 P 1 szériagyárás erveze kezdee P 12 V V emelkedőképesség (H = 1 km-en; M =,8) [m/s] P 23 hajómű összüzemideje [rep. óra] P 2 Max. megengede függőleges úlerhelés n P y m ax. meg. 13 M-szám H= m eseén P 24 MTBF (Mean Operaing Time Beween Failure) ké egymás köveő meghibásodás közöi működési idő várhaó éréke P 3 Üres ömeg m [kg] P 14 M-szám H=11 km eseén P 25 MTTR (Mean ime o repair) a helyreállíás közepes ideje P 4 Belső arályokban árol üzemanyag ömege [kg] P 15 Nekifuási úhossz Sarhossz 4 db légiharc rakéával: [m] P 26 MMH/FH (Mainenance man hours per fligh hour) munkaráfordíás P 5 Max. felsz. ömeg P 16 Sarhossz maximális felszálló ömeggel: P 27 repülés elői előkészíés [perc] P 6 Max. fegyverölés P 17 Leszállási úhossza [m] P 28 isméel előkészíés [perc] P 7 Szárny felülei erhelés G norm A [kg/m 2 ] P 18 Leszálló sebesség [km/h] P 29 repülés uáni előkészíés [perc] p. felsz szárny P 8 olóerő P 19 Külső függeszési ponok száma P 3 A üzemeleési készenléi fok P 9 Tolóerő-súlyviszony P 2 Normál felszálló ömeg [kg] P 31 A repülőgépek repül óránkéni alkarész és fennarás igénye [USD/rep.óra] F p.max G norm. felsz P 1 M-szám P 21 Haósugár [km] P 32 A repülőgépek repül óránkéni álagos üzemanyag fogyaszása [kg/óra] P 11 saikus csúcsmagasság P 22 sárkány összüzemideje [rep. óra] P 33 a szárny felülee [m 2 ]

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához

Szempontok a járműkarbantartási rendszerek felülvizsgálatához A VMMSzK evékenységének bemuaása 2013. február 7. Szemponok a járműkarbanarási rendszerek felülvizsgálaához Malainszky Sándor MÁV Zr. Vasúi Mérnöki és Mérésügyi Szolgálaó Közpon Magyar Államvasuak ZR.

Részletesebben

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése Szilvágyi László - Wolf Ákos Síkalapok vizsgálaa - az EC-7 bevezeése Síkalapozási feladaokkal a geoehnikus mérnökök szine minden nap alálkoznak annak ellenére, hogy mosanában egyre inkább a mélyépíés kerül

Részletesebben

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása

1. ábra A hagyományos és a JIT-elvű beszállítás összehasonlítása hagyományos beszállíás JIT-elvû beszállíás az uolsó echnikai mûvele a beszállíás minõségellenõrzés F E L H A S Z N Á L Ó B E S Z Á L L Í T Ó K csomagolás rakározás szállíás árubeérkezés minõségellenõrzés

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlaok elbírálásáról 9. mellékle a 92/211. (XII. 3.) NFM rendelehez 1. Az ajánlakérő neve és címe: Budesi Távhőszolgálaó Zárkörűen Működő Részvényársaság (FŐTÁV Zr.) 1116 Budes Kaloaszeg

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK BG PzK Módszerani Inézei Tanszéki Oszály GAZDAÁGI É ÜZLETI TATIZTIKA jegyze ÜZLETI ELŐREJELZÉI MÓDZEREK A jegyzee a BG Módszerani Inézei Tanszékének okaói készíeék 00-ben. Az idősoros vizsgálaok legfonosabb

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin 3 ÉETTSÉG VZSG 04. május 0. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉM Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám: 40.)

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin ÉETTSÉG VZSGA 0. május. ELEKTONKA ALAPSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSBEL ÉETTSÉG VZSGA JAVÍTÁS-ÉTÉKELÉS ÚTMTATÓ EMBE EŐFOÁSOK MNSZTÉMA Egyszerű, rövid feladaok Maximális ponszám:

Részletesebben

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak. Plel Álalános áekinés, jel és rendszerechnikai alapfogalmak. Jelek feloszása (folyonos idejű, diszkré idejű és folyonos érékű, diszkré érékű, deerminiszikus és szochaszikus. Előszó Anyagi világunkban,

Részletesebben

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak

2014.11.18. SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: Gazdasági ösztönzők jellemzői. GAZDASÁGI ÖSZTÖNZŐK (economic instruments) típusai. Környezetterhelési díjak SZABÁLYOZÁSI ESZKÖZÖK: 10. hé: A Pigou-éelen alapuló környezei szabályozás: gazdasági öszönzők alapelvei és ípusai 1.A ulajdonjogok (a szennyezési jogosulság) allokálása 2.Felelősségi szabályok (káréríés)

Részletesebben

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

A T LED-ek fehér könyve Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl A T LED-ek "fehér könyve" Alapveõ ismereek a LED-ekrõl Bevezeés Fényemiáló dióda A LED félvezeõ alapú fényforrás. Jelenõs mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a fény izzószál vagy

Részletesebben

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon

Erőmű-beruházások értékelése a liberalizált piacon AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁS ALAPJAI 1.3 2.5 Erőmű-beruházások érékelése a liberalizál piacon Tárgyszavak: erőmű-beruházás; piaci ár; kockáza; üzelőanyagár; belső kama. Az elmúl évek kaliforniai apaszalaai az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmuaó 063 ÉETTSÉG VZSG 006. okóber 4. EEKTONK PSMEETEK KÖZÉPSZNTŰ ÍÁSE ÉETTSÉG VZSG JVÍTÁS-ÉTÉKEÉS ÚTMTTÓ OKTTÁS ÉS KTÁS MNSZTÉM Elekronikai alapismereek

Részletesebben

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció

Túlgerjesztés elleni védelmi funkció Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Budapes, 2011. auguszus Túlgerjeszés elleni védelmi unkció Bevezeés A úlgerjeszés elleni védelmi unkció generáorok és egységkapcsolású ranszormáorok vasmagjainak úlzoan

Részletesebben

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre

4. Fejezet BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE Beruházási pénzáramok értékelése Infláció hatása a beruházási projektekre . Fejeze Pénzáramok (euróban) 0. év. év. év. év. év. év 0 000 9000 900 0 000 000 000 BERUHÁZÁSI PROJEKTEK ÉRTÉKELÉSE... Saikus beruházás gazdaságossági számíások: Neó pénzáramok álaga ARR = Kezdõ pénzáram

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások

GYAKORLÓ FELADATOK 5. Beruházások 1. felada Egymás kölcsööse kizáró beruházások közöi válaszás. Ké külöböző ípusú gépe szerezheük be egyazo művele elvégzésére. A ké egymás kölcsööse kizáró projek pézáramlásai ($) a kövekező ábláza muaja:

Részletesebben

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód

Legfontosabb farmakokinetikai paraméterek definíciói és számításuk. Farmakokinetikai paraméterek Számítási mód Legfonosabb farmakokineikai paraméerek definíciói és számíásuk Paraméer armakokineikai paraméerek Név Számíási mód max maximális plazma koncenráció ideje mér érékek alapján; a max () érékhez arozó érék

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek középszin Javíási-érékelési úmaó 09 ÉETTSÉGI VIZSG 00. májs 4. ELEKTONIKI LPISMEETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ OKTTÁSI ÉS KULTUÁLIS MINISZTÉIUM

Részletesebben

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja: A hőérzeről A szubjekív érzés kialakulásá dönően a kövekező ha paraméer befolyásolja: a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli eloszlása, válozása, a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee,

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012

DIPLOMADOLGOZAT Varga Zoltán 2012 DIPLOMADOLGOZAT Varga Zolán 2012 Szen Isván Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Markeing Inéze Keresle-előrejelzés a vállalai logiszikában Belső konzulens neve, beoszása: Dr. Komáromi Nándor, egyeemi

Részletesebben

Tiszta és kevert stratégiák

Tiszta és kevert stratégiák sza és kever sraégák sza sraéga: Az -edk áékos az sraégá és ez alkalmazza. S sraégahalmazból egyérelműen válasz k egy eknsük a kövekező áéko. Ké vállala I és II azonos erméke állí elő. Azon gondolkodnak,

Részletesebben

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14

Bevezetés 2. Az igény összetevői 3. Konstans jellegű igény előrejelzése 5. Lineáris trenddel rendelkező igény előrejelzése 14 Termelésmenedzsmen lőrejelzés módszerek Bevezeés Az gény összeevő 3 Konsans jellegű gény előrejelzése 5 lőrejelzés mozgó álaggal 6 Mozgó álaggal előre jelze gény 6 Gyakorló felada 8 Megoldás 9 lőrejelzés

Részletesebben

Kockázat és megbízhatóság

Kockázat és megbízhatóság Budapesi Mőszaki és Gazdaságudományi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Dr. Kövesi János Erdei János Dr. Tóh Zsuzsanna Eszer - Eigner

Részletesebben

Ancon feszítõrúd rendszer

Ancon feszítõrúd rendszer Ancon feszíõrúd rendszer Ancon 500 feszíőrúd rendszer Az összeköő, feszíő rudazaoka egyre gyakrabban használják épíészei, lászó szerkezei elemkén is. Nagy erhelheősége melle az Ancon rendszer eljesíi a

Részletesebben

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése

Területi ellátási egyenlőtlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb ellátási tematikus térképek készítése és térbeli statisztikai elemzése Terülei elláási egyenlőlenségek az egészségügyben. Országos kórházi és egyéb elláási emaikus érképek készíése és érbeli saiszikai elemzése OKTK 1646/III.b. sz. kuaás Kuaási zárójelenés Nógrád Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK

2.2.45. SZUPERKRITIKUS FLUID KROMATOGRÁFIA 2.2.46. KROMATOGRÁFIÁS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK 2.2.45. Szuperkriikus fluid kromaográfia Ph. Hg. VIII. Ph. Eur. 4, 4.1 és 4.2 2.2.45. SZUPEKITIKUS FLUID KOATOGÁFIA A szuperkriikus fluid kromaográfia (SFC) olyan kromaográfiás elválaszási módszer, melyben

Részletesebben

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek I. (KOJHA 7) Tengelyköés kisfelada (A ípus) Szilárd illeszés Járműelemek és Hajások Tanszék Ssz.: A/... Név:...................................

Részletesebben

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.

1997. évi LXXXI. törvény. a társadalombiztosítási nyugellátásról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 1997. évi LXXXI. örvény a ársadalombizosíási nyugelláásról, egységes szerkezeben a végrehajásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeleel [A vasag beűs szöveg az 1997. évi LXXXI. örvény (a ovábbiakban:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. május 23. (25.05) (OR. en) Inézményközi dokumenum: 2006/0039 (CNS) 9851/07 ADD 2 FIN 239 RESPR 5 CADREFIN 32 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ 2. KIEGÉSZÍTÉS Küldi:

Részletesebben

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS Dr. habil. Szabolcsi Róber 1 Mészáros Görg PILÓTA ÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ REDSZEREIEK MIŐSÉGI KÖVETELMÉYEI I. BEVEZETÉS A pilóa nélküli repülőgépek (Unmanned Aerial Vehicle UAV), vag mai modern

Részletesebben

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell

Dinamikus optimalizálás és a Leontief-modell MÛHELY Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 29. január (84 92. o.) DOBOS IMRE Dinamikus opimalizálás és a Leonief-modell A anulmány a variációszámíás gazdasági alkalmazásaiból ismere hárma. Mind három alkalmazás

Részletesebben

! Védelmek és automatikák!

! Védelmek és automatikák! ! Védelmek és auomaikák! 4. eloadás. Védelme ápláló áramváló méreezése. 2002-2003 év, I. félév " Előadó: Póka Gyula PÓKA GYULA Védelme ápláló áramváló méreezése sacioner és ranziens viszonyokra. PÓKA GYULA

Részletesebben

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés

STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN. Doktori (PhD) értekezés NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDŐSORELEMZÉS A TŐZSDÉN Dokori (PhD) érekezés Készíee: Hoschek Mónika A kiadvány a TÁMOP 4.. B-/--8

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Porfóliókezelési kereszerződés Válaszo befekeési poliika Jelen szerződés lérejö alulíro helyen és napon a Random Capial Broker Zárkörűen Működő Részvényársaság (székhely: H-1053 Budapes, Szép u.2., nyilvánarja

Részletesebben

5. Differenciálegyenlet rendszerek

5. Differenciálegyenlet rendszerek 5 Differenciálegyenle rendszerek Elsőrendű explici differenciálegyenle rendszer álalános alakja: d = f (, x, x,, x n ) d = f (, x, x,, x n ) (5) n d = f n (, x, x,, x n ) ömörebben: d = f(, x) Definíció:

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin Javíási-érékelési úmuaó ÉETTSÉGI VIZSG 0. okóber. ELEKTONIKI LPISMEETEK EMELT SZINTŰ ÍÁSELI ÉETTSÉGI VIZSG JVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTTÓ EMEI EŐFOÁSOK MINISZTÉIUM Elekronikai

Részletesebben

Gazdasági és megbízhatósági elemzések

Gazdasági és megbízhatósági elemzések Budapesi Mőszaki és Gazdaságudomáyi Egyeem Gazdaság- és Társadalomudomáyi Kar Üzlei Tudomáyok Iéze Meedzsme és Vállalagazdasága Taszék Dr. Kövesi Jáos Erdei Jáos Dr. Tóh Zsuzsaa Eszer Gazdasági és megbízhaósági

Részletesebben

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év.

W W W. A U t O S O f t. h U. Pörög az idei év. S f h Pörög az idei év Remélem, Önnél is jól haladnak a dolgok Mi gőzerővel dolgozunk Készülnek a szofverek újabb és újabb verziói, folyamaosan arjuk a ovábbképzéseke és i van a magazin újabb száma is

Részletesebben

Portfóliókezelési szabályzat

Portfóliókezelési szabályzat A szabályza ípusa: A szabályza jóváhagyója: A szabályza haályba lépeője: Működési Igazgaóság Igazgaóság elnöke Porfóliókezelési szabályza Szabályza száma: 9/015 erziószám: 1.7 Budapes, 015. auguszus 7.

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv EHBH04CB EHBH08CB EHBH11CB EHBH16CB EHBX04CB EHBX08CB EHBX11CB EHBX16CB EHVH04S18CB EHVH08S18CB EHVH08S26CB EHVH11S18CB EHVH11S26CB EHVH16S18CB EHVH16S26CB EHVX04S18CB EHVX08S18CB EHVX08S26CB EHVX11S18CB

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG

SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Krisztián Budapest, 1977. 06. 29. ISKOLAI VÉGZETTSÉG EGYÉB KÉPZETTSÉG SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Szüleési hely, idő: Állampolgárság: Családi állapo: SZEMÉLYES ADATOK dr. Zsombok László Kriszián Budapes, 1977. 06. 29. magyar Nős, ké gyermek édesapja ISKOLAI VÉGZETTSÉG Meől meddig

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK

(Nem jogalkotási aktusok) IRÁNYMUTATÁSOK 2011.8.23. Az Európai Unió Hivaalos Lapja L 217/1 II (Nem jogalkoási akusok) IRÁNYMUTATÁSOK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2011. június 30.) az euróra vonakozó adagyűjésről és a 2. Készpénzinformációs

Részletesebben

A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ÉS ANNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A MEGHIBÁSODÁSOK VALÓSZÍNŰSÉGÉRE

A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ÉS ANNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A MEGHIBÁSODÁSOK VALÓSZÍNŰSÉGÉRE Békési Berold A MEGBÍZHATÓSÁG-ELMÉLET ÉS ANNAK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA A MEGHIBÁSODÁSOK VALÓSZÍNŰSÉGÉRE A műszaki üzemeleés célja a repülőgép, min szerkeze megbízhaóságának a beerveze szinen arása a karbanarás

Részletesebben

ÜZEMELTETÉS ELMÉLETE ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS 1-2 előadás vázlatok

ÜZEMELTETÉS ELMÉLETE ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS 1-2 előadás vázlatok ÜZEMELTETÉS ELMÉLETE ÜZEMELTETÉS, FENNTARTÁS -2 előadás vázlaok f. anár Széchenyi Isván Egyeem, Győr E-mail: zvikli@sze.hu Web: hp://rs.sze.hu/~zvikli A anárgy okaásának célja hogy az üzemeleés és fennarás,

Részletesebben

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz

be/sfphpm01-09272/2015/mlsz A kérelmező adaai A kérelmező szerveze eljes neve Diósgyőr Fuball Club Korláol Felelősségű Társaság A kérelmező szerveze rövidíe neve Diósgyőr FC Kf. Gazdálkodási formakód 113 Tagsági azonosíószám 1549

Részletesebben

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia

Elméleti közgazdaságtan I. A korlátozott piacok elmélete (folytatás) Az oligopólista piaci szerkezet formái. Alapfogalmak és Mikroökonómia Elmélei közgazdaságan I. Alafogalmak és Mikroökonómia A korláozo iacok elmélee (folyaás) Az oligoólisa iaci szerkeze formái Homogén ermék ökélees összejászás Az oligool vállalaok vagy megegyeznek az árban

Részletesebben

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag,

t 2 Hőcsere folyamatok ( Műv-I. 248-284.o. ) Minden hővel kapcsolatos művelet veszteséges - nincs tökéletes hőszigetelő anyag, Hősee folyamaok ( Műv-I. 48-84.o. ) A ménöki gyakola endkívül gyakoi feladaa: - a közegek ( folyadékok, gázok ) Minden hővel kapsolaos művele veszeséges - nins ökélees hőszigeelő anyag, hűése melegíése

Részletesebben

A LED-ek "fehér könyve" Alapvető ismeretek a LED-ekről

A LED-ek fehér könyve Alapvető ismeretek a LED-ekről A LED-ek "fehér könyve" Alapveő ismereek a LED-ekről WhiePaper Bevezeés A fényemiáló dióda A LED félvezeő alapú fényforrás, amely jelenős mérékben különbözik a hagyományos fényforrásokól, amelyeknél a

Részletesebben

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek 5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérsékle, hőmérők A hőmérsékle a esek egyik állapohaározója. A hőmérsékle a es olyan sajáossága, ami meghaározza, hogy a es ermikus egyensúlyban van-e más esekkel. Ezen alapszik

Részletesebben

Megtelt-e a konfliktuskonténer?

Megtelt-e a konfliktuskonténer? Közpoliikai kihívások az új évizedben Vigvári András Megel-e a konflikuskonéner? Néhány pénzügyi szempon a helyzeérékeléshez és a rendszer áalakíásához KKözhelynek és öbb oldalról bizonyíonak 1 számí az

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK Elekronikai alapismereek emel szin 080 ÉETTSÉGI VISGA 009. május. EEKTONIKAI AAPISMEETEK EMET SINTŰ ÍÁSBEI ÉETTSÉGI VISGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKEÉSI ÚTMTATÓ OKTATÁSI ÉS KTÁIS MINISTÉIM Egyszerű, rövid feladaok

Részletesebben

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész

Statisztika II. előadás és gyakorlat 1. rész Saiszika II. Saiszika II. előadás és gyakorla 1. rész T.Nagy Judi Ajánlo irodalom: Ilyésné Molnár Emese Lovasné Avaó Judi: Saiszika II. Feladagyűjemény, Perfek, 2006. Korpás Ailáné (szerk.): Álalános Saiszika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012

TÁJÉKOZTATÓ Technikai kivetítés és a költségvetési szabályok számszerűsítése 2011-2012 TÁJÉKOZTATÓ Technikai kiveíés és a kölségveési szabályok számszerűsíése 2011-2012 2009. okóber 21. Az elemzés szerzői: Baksa Dániel, Benk Szilárd, Berki Tamás, Draban Béla, Fehér Csaba, Gerner Vikória,

Részletesebben

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY

MNB-tanulmányok 50. A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY MNB-anulmányok 5. 26 CZETI TAMÁS HOFFMANN MIHÁLY A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk Czei Tamás Hoffmann Mihály A magyar államadósság dinamikája: elemzés és szimulációk 26. január

Részletesebben

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai A szochaszikus idősorelemzés alapjai Ferenci Tamás BCE, Saiszika Tanszék amas.ferenci@medsa.hu 2011. december 19. Taralomjegyzék 1. Az idősorelemzés fogalma, megközelíései 2 1.1. Az idősor fogalma...................................

Részletesebben

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen

Kiadja a Barankovics István Alapítvány Felelős kiadó: a Kuratórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás ISBN 978-963-85524-4-0 Kiadja a Barankovics Isván Alapívány Felelős kiadó: a Kuraórium Elnöke Nyomda: Onix Nyomda, Debrecen Van megoldás Nyugdíjreform A családi ípusú adórendszer bemuaásakor

Részletesebben

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT

TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomudományi Kar Üzlei Tudományok Inéze Dr. Kolai Tamás TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT okaási segédanyag Budapes, 06 TARTALOMJEGYZÉK.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kisarcsa, Szabadság ú 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyíl ülésen árgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S Kisarcsa Város Önkormánya Képviselő-esüleének

Részletesebben

1 ZH kérdések és válaszok

1 ZH kérdések és válaszok 1. A hőérzee befolyásoló ényezők 1 ZH kérdések és válaok Hőérzee befolyásoló ényezők: - a levegő hőmérséklee, annak érbeli, időbeli elolása, válozása - a környező felüleek közepes sugárzási hőmérséklee

Részletesebben

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS 3. MÉRÉS OTTO-MOTOR ÉS VILLAMOS GENERÁTOR GÉPCSOPORT MÉRÉSE (MOBIL AGGREGÁT) A mérés célja: Egy benzinmooros generáor jelleggörbéinek felvéele: A mérés során a gépcsopor erhelésének válozaása közben a

Részletesebben

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése

A termelési, szolgáltatási igény előrejelzése A ermelés, szolgálaás gény előrejelzése Termelés- és szolgálaásmenedzsmen r. alló oém egyeem docens Menedzsmen és Vállalagazdaságan Tanszék Termelés- és szolgálaásmenedzsmen Részdős üzle meserszakok r.

Részletesebben

Elektronika 2. TFBE1302

Elektronika 2. TFBE1302 DE, Kísérlei Fizika Tanszék Elekronika 2. TFBE302 Jelparaméerek és üzemi paraméerek mérési módszerei TFBE302 Elekronika 2. DE, Kísérlei Fizika Tanszék Analóg elekronika, jelparaméerek Impulzus paraméerek

Részletesebben

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1

TARTÓSSÁG A KÖNNYŰ. Joined to last. www.kvt-fastening.hu 1 APPEX MENEBEÉEK PONOSSÁG ÉS ARÓSSÁG A KÖNNYŰ ANYAGOK ERÜLEÉN Joined o las. www.kv-fasening.hu 1 A KV-Fasening Group a kiváló minőségű köőelem- és ömíésalkalmazások nemzeközileg elismer szakérője. A KV

Részletesebben

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem

Oktatási segédlet. Hegesztett szerkezetek költségszámítása. Dr. Jármai Károly. Miskolci Egyetem Okaás segédle Hegesze szerkezeek kölségszámíása a Léesímények acélszerkezee árgy hallgaónak Dr. Járma Károly Mskolc Egyeem 013 1 Kölségszámíás Az opmálás első sádumában és alkalmazásakor álalában a ömeg,

Részletesebben

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA

BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMI KIVONATA BEFEKTETÉS POLTKA TARTALM KVONATA haályos: 2016.06.02-ől A Pénzár befekeési evékenységének célja a Pénzár agjai álal illeve javára eljesíe befizeések, ezen belül pedig elsősorban a pénzáragok egyéni számláin

Részletesebben

Kamat átgyűrűzés Magyarországon

Kamat átgyűrűzés Magyarországon Kama ágyűrűzés Magyarországon Horváh Csilla, Krekó Judi, Naszódi Anna 4. február Összefoglaló Elemzésünkben hiba-korrekciós modellek segíségével vizsgáljuk a piaci hozamok és a banki forin hiel- és beéi

Részletesebben

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram

Hitelkérelmi adatlap egyéni vállalkozások részére Útdíj Hitelprogram Hielkérelmi adalap egyéni vállalkozások részére Údíj Hielprogram (a hielkérő egyéni vállalkozás elnevezése) A hielkérelmi adalap ávéele nem köelezi a KAVOSZ Vállalkozásfejleszési Zr.- a hielnyújásra! Az

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

A hőszivattyúk műszaki adatai

A hőszivattyúk műszaki adatai Gyáró: Geowa Kf. Vaporline GBI (x)-hacw folyadék-víz hőszivayú család Típusok: GBI 66; GBI 80; GBI 96; A hőszivayúk műszaki adaai Verzió száma: 1.0 2010-02-15 Cím: Békéscsaba Szabó D.u.25. 5600 HUNGARY

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM MUNKAANYAG A KÖLTSÉGVETÉSI RENDSZER MEGÚJÍTÁSÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZÓLÓ KONCEPCIÓ RÉSZLETES BEMUTATÁSA Függelék 2007. június Taralomjegyzék FÜGGELÉK. számú függelék: Az Országgyűlés

Részletesebben

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján

ÁLLAPOTELLENÕRZÉS. Abstract. Bevezetés. A tönkremeneteli nyomások becslése a valós hibamodell alapján Végeselemes módszer alkalmazása csõvezeékekben lévõ korróziós hibák veszélyességének érékelésére enkeyné dr. Biró Gyöngyvér 1 Balogh Zsol 1 r. Tóh ászló 1 Harmai Isván ÁAPOTEENÕRZÉS Absrac anger analysis

Részletesebben

Portfóliókezelési keretszerződés

Portfóliókezelési keretszerződés Széchenyi Kereskedeli Bank Zr. Befekeési Szolgálaási Üzleág Porfóliókezelési kereszerződés A Befekeési Szolgálaási Üzleág Üzleszabályzaának 18.sz. elléklee Porfóliókezelési kereszerződés Jelen szerződés

Részletesebben

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége

Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezhetetlensége Az árfolyamsávok empirikus modelljei 507 Közgazdasági Szemle, XLVI. évf., 1999. június (507 59. o.) DARVAS ZSOLT Az árfolyamsávok empirikus modelljei és a devizaárfolyam sávon belüli elõrejelezheelensége

Részletesebben

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az

A közgazdasági Nobel-díjat a svéd jegybank támogatásával 1969 óta ítélik oda. 1 Az ROBERT F. ENGLE ÉS CLIVE W. J. GRANGER, A 003. ÉVI KÖZGAZDASÁGI NOBEL-DÍJASOK DARVAS ZSOLT A Svéd Tudományos Akadémia a 003. évi Nobel-díjak odaíélésé ké fő alkoással indokola: Rober F. Engle eseén az

Részletesebben

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága

Demográfiai átmenet, gazdasági növekedés és a nyugdíjrendszer fenntarthatósága Közgazdasági Szemle LXI évf 204 november (279 38 o) Varga Gergely Demográfiai ámene gazdasági növekedés és a nyugdírendszer fennarhaósága Magyarországon a ársadalombizosíási nyugdírendszer finanszírozása

Részletesebben

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel

) (11.17) 11.2 Rácsos tartók párhuzamos övekkel Rácsos arók párhuzamos övekkel Azér, hog a sabiliási eléelek haásá megvizsgáljuk, eg egszerű síkbeli, saikailag haározo, K- rácsozású aró vizsgálunk párhuzamos övekkel és hézagos csomóponokkal A rúdelemek

Részletesebben

A tôkemérés néhány alapproblémája

A tôkemérés néhány alapproblémája A ôkemérés néhány alapproblémája Hül Anónia, a KOPINT-TÁRKI Konjunkúrakuaó Inéze Zr. udományos anácsadója E-mail: anonia.hul@kopinarki.hu A reálőke és ezen belül a őkeszolgála mérése a nemzei számlák módszerani

Részletesebben

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen? Impulzusgeneráorok. a) Mekkora kapaciású kondenzáor alko egy 0 MΩ- os ellenállással s- os időállandójú RC- kör? b) Ezen RC- kör kisüésekor az eredei feszülségnek hány %- a van még meg s múlva?. Egy RC-

Részletesebben

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója

A nemzetgazdasági tervezés megújításának koncepciója SZÁMVEVÕSZÉKI KONFERENCIA Báger Guszáv A nemzegazdasági ervezés megújíásának koncepciója AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) ellenõrzései és kuaóinézeének elemzései alapján az a véleményünk, hogy Magyarországon

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! i 7-5'33/07 A Fovárosi Íéloábla 2.Kf.27.561/2006/8.szám "\"?,', " R ".,--.ic-" i" lvöj.bul.lape" evlcz,,-.'{i-.)., Erkze:.. 2007 JúN 1 :szám:......,;.?:j.or; lvi\:dekleek:,""" : Ekiira ik szam ' m.:...,.

Részletesebben

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell*

Rövid távú elôrejelzésre használt makorökonometriai modell* Tanulmányok Rövid ávú elôrejelzésre használ makorökonomeriai modell* Balaoni András, a Századvég Gazdaságkuaó Zr. kuaási igazgaója E-mail: balaoni@szazadveg-eco.hu Mellár Tamás, az MTA dokora, a Pécsi

Részletesebben

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK

OLAJFOGÓK ZSÍRFOGÓK ÁTEMELŐK SZIKKASZTÁS TÁROZÓ TARTÁLYOK ENVI TNC TÁROZÓ TRTÁLYOK SZIKKSZTÁS ÁTEMELŐK ZSÍRFOGÓK OLJFOGÓK OLJLEVÁLSZTÓ ENVI TNC z ENVI TNC vasbeon arályos hordalékfogó és olajleválaszó berendezések kialakíása során bevál echnológiáka alkalmazunk.

Részletesebben

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL

Sávos falburkoló rendszer Sávos burkolat CL Sávos burkola CL A Ruukki a homlokzaburkolaok sokoldalú válaszéká nyújja. A Ruukki CL burkola a leheőségek egész árházá nyújja a homlokza rimusának, alakjának és színének kialakíásához. A CL burkolólamellák

Részletesebben

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze

4. számú melléklet A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal. Határidő. Módja, eszköze 4. számú mellékle ervezsel i nyomvon Munkafolyama, evékenység 1. Kölségvei ervez - a erveze ére v elmélei, szakmai felkzül - a ervez munkafolyamaokra v lebonása, munkamegoszás - a ervezsel feladaelláásra

Részletesebben

"#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + "() *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

#$%& %'($%&$ @ ) & @5-98& @569! @,9 + () *!$ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ?* & @.9?*= @,9 =8 @5-9 "& & @ & @5-98& @569 " " " " " " " " " " " " " " " " " &&"( * + "( *,--.//,--0/,--0//,--1/,--1//,--2/ 3.-.3..42-25.1 0.6-2,2,1511 6-0340. 40,.-3.,2014 6250,,,--2// 4.41. 13..01-010.0,.

Részletesebben

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és

HF1. Határozza meg az f t 5 2 ugyanabban a koordinátarendszerben. Mi a lehetséges legbővebb értelmezési tartománya és Házi feladaok megoldása 0. nov. 6. HF. Haározza meg az f 5 ugyanabban a koordináarendszerben. Mi a leheséges legbővebb érelmezési arománya és érékkészlee az f és az f függvényeknek? ( ) = függvény inverzé.

Részletesebben

Szombathely MJ Város

Szombathely MJ Város Szombahely MJ Város Illés Akadémia ömberüle Településrendezési eszközök módosíása Tárgyalásos eljárás Közgyűlési előerjeszés Munkaközi váloza Megrendelő: Szombahely MJ Város Önkormányzaa 9700 Szombahely,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására

Tárgy: Javaslat önkormányzati rendészeti szerv létrehozására Előerjesző: Készíee: Szika Péer polgármeser Vincze Csaba önkormányzai vezeője rendésze Tárgy: Javasla önkormányzai rendészei szerv lérehozására Tiszel Képviselő-esüle! A Képviselő-esüle 2015. április 14-i

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II.

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK DR. KOVÁCS ERNŐ ELEKTRONIKA II. MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉNÖKI ÉS INFOMATIKAI KA ELEKTOTECHNIKAI-ELEKTONIKAI TANSZÉK D. KOVÁCS ENŐ ELEKTONIKA II. (MŰVELETI EŐSÍTŐK II. ÉSZ, OPTOELEKTONIKA, TÁPEGYSÉGEK, A/D ÉS D/A KONVETEEK) Villamosmérnö

Részletesebben

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat) Mechanikai unka, energia, eljesíény (Vázla). Mechanikai unka fogala. A echanikai unkavégzés fajái a) Eelési unka b) Nehézségi erő unkája c) Gyorsíási unka d) Súrlódási erő unkája e) Rugóerő unkája 3. Mechanikai

Részletesebben

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása 3. Gyakorla A soros áramkör anlmányozása. A gyakorla célkiőzései Válakozó áramú áramkörökben a ekercsek és kondenzáorok frekvenciafüggı reakív ellenállással ún. reakanciával rendelkeznek. Sajáságos lajdonságaik

Részletesebben

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész

Megbízhatóság-elmélet. 2. rész Megbízhaóság-elméle. rész Rendszerek megbízhaósági vizsgálaa Boole modell szerin Min & mb. rész Megbízhaóság szemponjából jellegzees rendszersrukúrák Redundancia menes rendszer - bármely rendszerelem meghibásodása

Részletesebben

Megszakítók TECHNOLÓGIA 1 TERMIKUS KIOLDÓ 2 MÁGNESES KIOLDÓ. Termék- és beépítési szabványok

Megszakítók TECHNOLÓGIA 1 TERMIKUS KIOLDÓ 2 MÁGNESES KIOLDÓ. Termék- és beépítési szabványok Megszakíók TECHNOLÓGIA A úláramoka három különböző eszközzel lehe észlelni: a ermikus egységgel a úlerheléseke, a mágnesessel a rövidzárlaoka, illeve az elekronikussal mindkeő. A ermikus és a mágneses

Részletesebben

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához

Projekt adatlap. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Nemzetiségi tanulók nevelésének és oktatásának segítése c. pályázati felhívásához I. Projek adalap a Társadalmi Megújulás Operaív Program Nemzeiségi anulók nevelésének és okaásának segíése c. pályázai felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.1.A-08/2 A projekek az Európai Unió ámogaásával, az

Részletesebben

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11.

DFG/TFG 660-690 DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90. Használati utasítás 12.12 - 11. DFG/TFG 660-690 12.12 - Használai uasíás 51289402 11.14 U DFG 660 DFG 670 DFG 680 DFG 690 DFG S80 DFG S90 TFG 660 TFG 670 TFG 680 TFG 690 TFG S80 TFG S90 Megfelel ségi nyilakoza Jungheinrich AG, Am Sadrand

Részletesebben

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés

Az ökotérképezés. Az ökotérképezés. Milyen térkép. A térképezés végzésének fázisai. Települési elhelyezkedés. Települési elhelyezkedés Az ökoérképezés Az ökoérképezés Az öko-érképezés az ayagáram elemzése alapuló módszer a köryezei éyezık haásaiak grafikus megjeleíésére a köryezei iformációk megjeleíéséek egyszerő módja viszoylag köye

Részletesebben

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat

Parametrikus nyugdíjreformok és életciklus-munkakínálat Közgazdasági Szemle, LX. évf., 213. november (1169 127. o.) Paramerikus nyugdíjreformok és éleciklus-munkakínála A ársadalombizosíási nyugdíjrendszer finanszírozása puszán a demográfiai folyamaok kövekezében

Részletesebben

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN

STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Nyuga-magyarországi Egyeem Közgazdaságudományi Kar Széchenyi Isván Gazdálkodás- és Szervezésudományok Dokori Iskola STATISZTIKAI IDİSORELEMZÉS A TİZSDÉN Dokori (PhD) érekezés ézisei Polgárné Hoschek Mónika

Részletesebben

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében

Folyamatszemléleti lehetőségek az agro-ökoszisztémák modellezésében Folyamaszemlélei leheőségek az agro-ökosziszémák modellezésében Dokori (D) érekezés Ladányi Mára Témavezeő: Dr. Harnos Zsol, MHAS, egyeemi anár BCE, Kerészeudományi Kar, Maemaika és Informaika Tanszék

Részletesebben

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében.

A Ptk. 201. (2) bekezdése védelmében. -- 1998. 8. szám FÓRUM 403 J...,. ~ Dr. Kovács Kázmér ÜGYVÉD. A BUDAPEST ÜGYVÉD KAMARA ALELNÖKE A Pk. 201. (2) bekezdése védelmében. (Feluno arányalanság és az auópálya-használai szerzodések) Vékás Lajos

Részletesebben

Gépek életciklusának modellezhetőségi jellemzői

Gépek életciklusának modellezhetőségi jellemzői AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.02 Gépek éleciklusának modellezheőségi jellemzői Kakuk Gyula Zsoldos Ibolya Ph.D. Janik József DSc. SZIE GK Gépgyárás- és Javíásechnológia Tanszék Tárgyszavak: éleciklus;

Részletesebben