T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T A R T A L O M. magyar drámafesztivál a Szovjetunióban. színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) játékszín. fórum. szemle."

Átírás

1

2 S Z Í N H Á Z M Ű VÉ S ZE T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 1. S Z Á M N O V E M B E R FŐSZERKE S Z TŐ ' B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKE S Z TŐ - H E LYE T T ES : C S A B A I N É T O R O K M Á R I A Szerkesztőség: 1054 Budpest V., Báthory u. 10. Telefon: , T A R T A L O M M A R I A N N A S Z T R O JE V A Váltások szovjet rendezőművészetben (1) N Y I K O L A J Z S E G I N Kettős portré (12) mgyr drámfesztivál Szovjetunióbn A L E K S Z A N D R G E R S K O V I C S Színházi krónikám (20) N Á N A Y I S T V Á N M egj el enik hv ont A kézirtok megőrzésére és visszküldésére nem v áll l k oz unk K i dj Lpk i dó V áll l t, Budpest VII., Lenin körút Lev él c í m : 1906, pos t fiók 223. A ki dás ért f el el : Siklósi Norbert igzgtó Terjeszti Mgyr Post Előfizethető bármely posthivtlnál, kézbesitőknél. P os t hírlpüz l etei ben és P os t K öz ponti H í rl p I r odánál ( K H I, 1900 B udpes t V., J óz s ef nádo r t ér 1.) közvetlenül vgy postutlványon vlmint átutlássl K H I pénzforglmi jelzőszámár E l őfi z etési díj: 1 évre 240,- Ft, fél évre 12,- Ft P él dány onk énti ár: 2 0, - F t K ül f öl dön t erjes z ti K ul t úr K ül k eresk edel mi V ál l l t, H B udp es t. P os t fi ók 149 I ndex s z ám : Atheneum Nyomd, Budpest Í v es m gs ny om ás Felelős vezető: Soproni Bél vezérigzgtó HU ISSN A b o r í t ó n : U d v r o s D o r o t t y ( Lé n ) és V é g v á r i T m ás (Dmitrijev) T ri f onov C s ere c í m ű drbján k szolnoki elődásábn ( M T I f o t ó - Ilovszky Bél f el v. ) A h á t s ó b o r í t ó n : E. Goncsrov díszlete Az ember trgédiáj minszki elődásához Az újrértelmezés fokozti (27) S ZŰCS M I K L ÓS Történelem és jelenkor - két elődás tükrében (29) színháztörténet Mejerhold műhelyéből (32) E L B E R T JÁNOS Vázlt Alekszndr Vmpilovról (36) játékszín fórum szemle T A R J Á N T A M Á S Tizenhárms csere (38) R A J K A N D R Á S Színházzá t et t szobák" (42) C S i K I S T V Á N PQ '79 (45) K O L T A I T A M Á S Mészáros Tmás: Kulisszák nélkül (47) drámmelléklet A L E K S Z A N D R V A M P I L O V : Vdkcsvdászt

3 M ARI ANN A SZTROJEVA Váltások szovjet rendezőművészetben A XIX. százd színházát még viszonylgos stbilitás jellemezte. Az egyes ember és környezete viszonyát kifejező áltlános jelzések, színész és színpdi környezetének viszony megingthttlnnk tűnt, szobdíszlet pedig színpd elidegeníthetetlen kellékének. Középpontjábn mindig színész állt, mintegy színpd egyetlen fontos része. A díszlet szinte észrevétlen mrdt, nem szólt bele dilógusb. Sztnyiszlvszkij és Művész Színház Ez helyzet bbn történelmi pillntbn változott meg, mikor rendezőművészet mint önálló művészet jelent meg. Oroszországbn ez pillnt kkor következett be, mikor Csehov Sirály felrebbent Művész Színház függönyére. Ettől kezdve rendező színpd teljhtlmú ur, ki mintegy z élet, vlóság meghtlmzásávl cselekszik. Az emberábrázolást kiegészítette világ, teljes élet összetettebb ábrázolásár vló törekvés. Megszűnt színpdi tér psszivitás. A színpd lárhtóvá tette z embernek környezetével, természettel vló viszonyát, mgát történelmi folymtot. Megkezdődött színpdon z embernek és világnk, százdnk párbeszéde. Ez folymt, mely voltképpen klsszikus orosz irodlom filozófii és művészi felfedezéseire lpozódott, színpdi relizmus új formáját teremtette meg. Ezeknek törekvéseknek célj nem egyszerűen z volt, hogy színpdon hitelessé tegye z ábrázolt világot, vgy hogy ezzel ingerelje megmerevedett színpdi rutint. Sztnyiszlvszkij rendezői módszere egészen új viszony ki-lkításár törekedett z ember és vlóság között. Az utzások, kuttások során összegyűjtött tárgyk, vázltok egy sjátos színpdi vlóság részévé váltk. A színpdon megjelenve ezek nemcsk egyszerűen z életet ábrázolták - zt z életet, melyet mindennpokbn mg körül néző is lát -, hnem zt másik, láthttln életet is, mely eddig nem fért he színpd keretei közé. Az életmetszet, melyet színpdom láttunk, nem metszette ketté színpd előtti és mögötti teret, hnem éppen ellenkezőleg, blkot nyitott rjt végtelen természet felé. Például: h kinyílt egy jtó, kkor mögötte ház meleg, lkott gyomráb tekinthettünk. H kinyílt egy blk, következő pillntbn virágzó fágk hjoltk be rjt. A távolbn mezőn folyóknyr tűnik fel, még messzebb ködbe vesző horizont, honnn szinte - mint z égből felhngzik Cseresznyéskertben nnk megpttnt húrnk fájdlms hngj. A szerény, hétköznpi Csehovbőseikben mindennpi életük kisszerűsége mellett feltárult z is, hogy milyen lehet és milyen is lesz még z élet egyszer. Fel-tárultk bennük z emberi méltóság trtléki, melyek mintegy jövendő zálogává váltk ezekben figurákbn. Közelinek tűnt z pillnt, mikor egy új szinten hrmóni létesülhet ezek között tuljdonságok között. A néző meg-érezte ennek pillntnk közelségét. Elmúlt néhány esztendő, és mindez egyszerre csk fölöslegessé vált. A Művész Színház igzság hszontln igzság lett, mint ezt mg Nyemirovics- Dncsenko megjegyezte. A szerényen poétikus csehovi hősök befejezték küldetésüket. Létük, mely véghez közeledve egy pillntr még fellobbnt, megszkdt. Feleslegessé váltunk - ismerték fel Cseresznyéskert gzdái. Feleslegessé váltk ngyszerű, okos sszonyok, kik Jelenet Vhtngov 1922-es Dibuk-rendezéséből hosszú szoknyábn jártk, fehér blúzbn, melyeknek mgs nyk volt, széles krimájú klpokbn, mely puh árnyékot vetett z rcukr, furcs férfik, kik mindig kissé bizlmtlnul, de udvrisn néznek beszélgetőprtnerükre cvikkerük felett, mely hosszú zsinóron lóg, és kik egész éjszk tudnk vittkozni z élet értelméről, rról, hogy mi lesz mjd két-háromszáz év múlv. A Művész Színház híres csehovi világ feledésbe tűnt. És mgávl vitte z egész színpdi berendezést. A telezsúfolt, belkott " színpdtér most már szinte nkronizmusnk tűnt. A házából, természetes világából kiűzött ember így, csupszon szembekerült történelemmel. Kizökkent z idő. " Az élet komótos folymtát egy ktsztrofális robbnás megszkított.,,szörnyű időket élünk, minden drbokr tört. " Ezek gorkiji szvk jellemzik születő színház jellegét. A százd háborúk és forrdlmk korszkáb lépett. A természetes környezetéből kiszkított embert lövészárkokb és brikádokr sodort történelem. Élesen kirjzolódott z osztályok ntgonisztikus ellentéte. Az első orosz forrdlom után beköszöntött rekció korszk. Ezeket történelmi változásokt z orosz értelmiség, köztük művészértelmiség egy része is ktsztrófánk, régi értékek megsemmisülésének érezte. Úgy tűnt, hogy z emberiség pusztulás szé-

4 lén áll, humnist kultúrát megsemmisülés fenyegeti. A százd első évei-nek demokrtikus illúzióit hnytlás, dekdenci eszméi váltják fel. Az orosz kultúr legjobbji természetesen rekciónk ebben nehéz korszkábn is ellenálltk ezeknek hngultoknk. Folyttódott demokrtikus és szocilist kultúr elemeinek kilkítás. A művészt zonbn trgikus előérzetek kerítik htlmukb. Az új százd ellentmondásit megoldhttlnnk érzi. Megjelennek hlál motívumi. A lírát felváltj trgédi. A művész htlms erőfeszítésekkel igyekszik történelmet megérteni, felemelkedni z új idők filozófiájáig. Művészet és vlóság új típusú viszonyát célozzák filozófii és költői áltlánosítások, szimbólumok keresése. Új metforák jönnek létre, új színpdi nyelv születik. A Művész Színház lkítás után mindössze öt évvel újbb váltás következik be tehát rendezői formáknk. A színház új jelzésrendszert dolgoz ki mgánk. Képzeletét láthttln erők kerítik htlmukb. Az emberek mindennpi élete eltűnik színpdról. Eltűnik horizont is, légkörből ki-fogy z oxigén. A létezésének szbdságától és teljességétől megfosztott ember egyedül mrd egy ijesztően üres színpdon. Meg-mrd egy-egy elődásbn egy szob-szöglet, de csk zért, hogy mögötte ngybetűs Hlál várj z embert. A szín-pdot fekete bársony borítj, mint z élet végtelen bántánk jelképe vgy mint szürke, áthtolhttln köd, mint világ végtelen és rc nélküli ljsságánk megtestesülése. A színpdot elöntötték trgikus hngvételű vásári komédi elemei, végét járó élet álrcosbálj, pestistánc jelképe. Gordon Crig tervezett díszleteket Művész Színház Hmletelődásához. Htlms lpji zzl fenyegették kis emberfigurákt, hogy elnyelik őket kozmikus tér titokztosn villogó pusztságábn. Mejerhold és z új stilizáció Az új rendezői szisztémát Povrszkj utci stúdióbn kezdték el kikísérletezni, melyet 1905-ben Sztnyiszlvszkij és Mejerhold együtt tervezett, mjd mindegyik rendező mg művészetében gondolt tovább z itt lefektetett lpelveket. Sztnyiszlvszkij zért kereste stilizáció lehetőségeit, hogy relizmust szimbólum mélységéig dolgozz ki, hogy már kilkult művészetét egy költőileg áltlánosított rendszerbe illeszthesse bele. Mejerhold viszont mg szimbólumit színész nturális léte ellenében hsznált. Arr törekedett, hogy lá., rendelje zt mg elvont metforikus rendezői elképzeléseinek. Ez két különböző szisztém. Az egyik z élő színész színház, másik z elvont, metforikus formák színház. Az új korszk színházművészetét ez két egymássl szüntelen vitázó, de egymáshoz né-h mégis meglepően közel kerülő, egy-mást szerencsésen kiegészítő rendezői irányzt htározz meg. Mindegyik mg módján fejezte ki kort, melyben született. Sztnyiszlvszkij zért fogllt műveibe korszk trgikus vonásit, hogy meghldhss zokt. A kortársi élet diszhrmóniájár ő z élet örök hrmóniáj, egyfjt örök emberi " pozíciójából tekintett. Mejerhold géniuszát z orosz kultúránk egy másik ág táplált, mely kortársi élet diszhrmóniáját, ktsztrofikus voltát fejezi ki. Az új százd trgikus ellentmondásit ő mint sját egyéni trgédiáját fejezte ki. Úgy lépett színpdr, mint mg XX. százd nyugtln lelke. Sztnyiszlvszkijjl ellentétben Mejerhold lktánál fogv trgikus világérzés képviselője volt. Sztnyiszlvszkij világ Puskintól Tolsztojig és Csehovig terjedő orosz klsszikus irodlom világ. Mejerholdé z diszhrmonikus, szggtott vonl, mely Lermontovtól Gogolhoz és Dosztojevszkijhez vezet. Mindkét rendező mg módján értelmezte stilizált színház foglmát. Sztnyiszlvszkij zért dott helyt színpdon stilizációnk, hogy z élő emberi figuráknk megdj zt z áltlános jelentést is, melyet természet kölcsönöz nekik. Mejerhold elhtárolt mgát minden nturálistól színpdon. A stilizáció segítségével színháznk és világ-nk egy különös modelljét lkott meg, melyet szembeállított reális világgl. Sztnyiszlvszkij és Mejerhold művészi különbözőségei szüntelenül tszították és vonzották egymást. Sztnyiszlvszkij és Mejerhold áltlábn z újítók türelmetlenségével tört előre, és néh egyenetlen ütésre kényszerítette színház pulzusát. Amikor forrdlom egész vidám vkmerőségével betört z életbe és színpdr, újbb ngy változások történtek. Ez mejerholdi stilizáció korszk. Nem véletlen, hogy ő lett Színházi Október" vezetője. Nemcsk zért, mert színházi formák szüntelen megújításá nk hrcos volt. Egyszerűen eljött ő ideje. Azért vetette bele mgát zonnl forrdlom vihráb, mert ez z eleme mg kitöréseivel, totális ellentmondásivl, vkmerőségével és szüntelen előretekintésével rokon volt z ő lázdó lktávl, z ő újító tempermentumávl Az Mejerhold, ki nemrég még Gologyinnl együtt rendezte keresett, dekdenskedő Álrcosbál-elődást, most h tározottn szkít z esztétizáló formávl A színpdot újr történelemnek rendeli lá. A trgikusn árnylt ünnepélyeség helyett színpdr ömlött győztesek fitl, kihívó és kegyetlen új hngj Láthtó díszítéstől mentes, csupsz hátsó téglfl, színpdtér pedig tömeggyűlések színhelye lesz. A tömeg, né vált színház hősévé. Bátrn hrsogott kórus, s z ember vgy vörös prncsnok volt, vgy ellenség. Prncsszv hlltszottk, és sortűz dördült. Semmi motiválás: ki nincs velünk, z ellenünk vn. És z ellenséges burzsoá elemme együtt kisöpörtünk színpdról mindent, mi személyes, egyéni, konkrét volt Ez volt z z időszk, mikor forrt dlom csk milliókbn számolt, elvesztette érzékét z egyes ember problémái iránt. A mgunk elé tűzött ngyszer feldtok és z nygi, vlmint kulturális szempontból is érezhető igénye közti ellentmondás, melyet Lenin szituáció kulcsánk nevezett, vlmi furcs dcos szketizmust eredményezett, visszutsítását nemcsk fiziki, de szellemi jvknk is. A szigorú szketizmus demokráci szinonimájává, korszk lptörvényévé vált. Az önfeláldozás emberi mgtrtás lpformáj lett. A művészek szbdság, z igzság szóztát, jövő friss zenéjét hllották kstélyrombolás hngjibn. Ezért jő vőért hoztk áldoztokt, z életben és művészetben. Az éhező, félig megfgyott Moszkvábn, hol szinte megszűnt minden hgyományos értelemben vet kultúr, hol nehéz volt z élet, és hol dolgozni még nehezebb volt, Vhtngov lelkesen rr hívt fel tnítványit, hogy hllgssák forrdlom zenéjét ". Sztnyiszlvszkij tnítvány, Vhtngov z elsők között cstlkozott Mejerhold cél kitűzéseihez. Nem zért, minth megingott voln hite Sztnyiszlvszkij művészetének lpelveiben, hnem mert érez te: z dott pillntbn ezek nem időszerűek. De Vhtngov látnokin zt is megjövendölte, hogy jövő vlmikor mjd egyesíteni fogj Sztnyiszlvszkij és Mejerhold nevét. Az élő színész szín

5 házánk és z elvont metforikus színháznk szintézise benne vn Vhtngov utolsó rendezésében, Turndot regnőben is, mint álom, mint jövő megérzése. De kkor ez z előérzet még nem látszott reálisnk. Csk később, mikor visszvonult z gitációs színház tvszi árhullám, mely minden régi holmitól meg krt tisztítni színházt, került elő újr pszichológii színház. E s bár kritik még mindig rr törekedett ngy zjjl, hogy semmiből vlmiféle tiszt proletárművészetet" teremtsen, régi színházk újr szükségesek lettek társdlom számár. Az ország békés időszkr rendezkedett be. Véget ért rombolás, elkezdődött z építés korszk. A frontmódszerek, rekedt prncsszvk, hngos kibálás, puskák és ágyúk fenyegető zj, hdikommunizmus korszk átdt helyét békés építőmunkánk. Vissztérés relizmushoz Igy tehát forrdlom után nyolc-kilenc évvel új ciklus kezdődött szovjet rendezőművészetben, melyet így nevezhetünk: pszichológii relizmushoz vló vissztérés korszk. Az ebben z időszkbn született elődások - kkor is, h mg Mejerhold rendezte őket - fokoztosn szkítottk z szketizmussl, sémákkl, z egyenruhákkl, csupsz színpddl, színészi munkánk ngy tömegek mozgásár és z krobtikár vló leegyszerűsítésével, politiki plkátok nyelvével. Egy új típusú színészszínház kezdett formálódni. Vissztért jogib mindennpi élet, melyet forrdlom átlkított. Ismét érdekessé vált z emberi pszichológi, z érzések, z emberi lélek dilektikájánk feltárás, újr előtérbe kerültek z emberi élet pró igzsági, melyeket forrdlom egy időre háttérbe szorított. Nem véletlen, hogy Művész Színház A Turbinok régnpji című elődását ngy sikere mitt Sirállyl együtt emlegették. Ez fejlődés z 1930-s években egybeesett egy új nemzedék jelentkezésével. Sztnyiszlvszkij és Mejerhold tnítványi - Vhtngov, Tirov, Popov, mindegyikük mg módján, más-más oldlról - vlmiféle szintézisre törekedtek. Ehhez jutott el végül Nyemirovics-Dncsenko is. Az első ötéves terv hősét nem lehetett krosszékbe vgy díványr ültetni, szobáb zárni - ez kor más szceniki megfoglmzást és környezetet követelt. Építőállványztot, egy gőzhjó fedélze tét, plkátokt, mgs színpdi emelvényeket. Az ember ngyon dinmikus és ugynkkor áltlános jelentést kpott. Az építőállványztok életprózáj mint z élet poézise jelent meg. Az élő embert távltb helyezi rendező, mintegy kiemeli, felmgsztosítj. Az ember győz történelmi szükségszerűség megvlósításáért vívott ütközetben. Olysmit hjt végre, mely több mint ő. Elek, élek, brátim! Élek!" Ez kétségbeesetten örvendező kiáltás romntikus himnuszként szól z emberről, ki túlélte történelem vihrát. Így jött létre egy új színpdi filozófi. A háború utáni évek progresszív európi művészei rr törekedtek, hogy tények igzságát tlálják meg. Hogy újr vissztérjenek z egyszerű ember életéhez, megtisztítsák műveiket hzugságtól és frizeusságtól, mely fsizmus totális htlm ltt rkódott művészet-re. A mi színházunk ebbe neorelist hullámb vlmivel később kpcsolódott be, mikor már mozi, prózirodlom és költészet is elmondt mgáét. A színházi neorelizmus nálunk szerényen kezdődött, minden sokt ígérő bejelentés nélkül. Egyszerűen összeszövetkezett Művész Színház stúdiójánk Mejerhold 1931-es rendezése (Visnyevszkij: Döntő cspás)

6 Jelenet Ajtmtov Föl Fudzsijmár című színművének elődásából (Szovremennyik Színház) egyik végzős osztály Oleg Jefremov vezetésével. Nem krtk különböző színházkhoz kerülni. Együtt mrdtk, és éjszkánként (sját zsebükre és felelősségükre) elkezdték próbálni egy kezdő drámíró drbját: Viktor Rozov örökké élnek című művét. Jefremov és Szovremennyik A Szovremennyik (Kortárs) elnevezés csk ezután lkult ki. Művészi progrmjukként Sztnyiszlvszkij és Nyemirovics-Dncsenko hgytékánk újrélesztését jelölték meg. Csk jóvl később kptk önálló helyiséget, fizetést, és csk zután jelentek meg z első plkátok. Egyszóvl vártlnul és hívtlnul jött létre Művész Színház új stúdiój. A Művész Színház régi, elszárdt fáj egyszer csk új hjtást eresztett. A Szovremennyik z Örökké élnek című drbbl kezdett, egy olyn ember-nek drbjávl, ki átélte háborút, lövészárkot, sebesülést, kórházt - ki z irodlomb egyenesen háborúból érkezett. Viktor Rozov ott értette meg, hogy hlál kegyetlen megpróbálttásábn elpusztul mindz, mi hzug. Csk z igzság mrd meg örökké. Leomlnk hmis tekintélyek, régi dogmák, niv, cslók illúziók. Csk z igzi bátorság állj ki próbát. A testvériség. És ebben kegyetlen próbtételben születik újjá hz eszméje, tisztul meg lelkiismeret, hogy bármely pillntbn föláldozzuk mgunkt z igz ügyért. Rozov bbn különbözik Tyihonovtól vgy Kzkevicstől, Bondrjevtől vgy Bklnovtól, hogy soh nem igyekezett művészetében háborút regény-témként fölhsználni. Még z Örökké élnek című drbbn sem fronton ábrázolj hőseit, hnem hátországbn, z evkuáció körülményei között. Rozovnk mindörökre megmrdt z szokás, hogy z embereket nem lövészárokbn vizsgázttj, mikor fegyver vn kezükben, mikor világos, hogy ki z ellenség és ki brát, hnem békés körülmények között, messze z ütközetektől. A rozovi rövidndrágosok " és Vologyin gyári lányi ", kik kkor Szovremennyik elődásibn és más elődásokon is megjelentek, mindenféle mrdiság ellen fellázdtk: hzugság, megfélemlítés, hllgtás, közömbösség, kispolgári önelégültség és konformizmus ellen. Hrgjuk mögött páik indult volt: zoké, kik hrcoltk és meghltk háborúbn. A Boldogság merre vgy? című Rozov-drb hőse Oleg, gyermekes hrgjábn édespj krdjávl prór szbdlj egy kispolgári lkás bútorztát. A Szovremennyik Művész Színház örökösének vllj mgát. És vlóbn zzá is teszi hlltln érzékenysége z életigzságok iránt, mely itt rendező munkájánk lpjává vált. Oleg Jefremov, kinek bszolút hllás vn z emberi igzságok iránt, mgávl tudt rgdni fitl színészeket. Mindegyikük, legyen z Kvs, Tbkov vgy Jesztyignyejev, kezdetben krtlnul is z ő hngvételével, hngszínével dolgozott, z ő lumberjckjit viselte, z ő széles, szögletes mozdultit ismételte, mgáévá tette kissé nehézkes, de z igzság iránt hlltlnul érzékeny tempermentumát. Aztán később kiderült, hogy mindegyiküknek megvn mg, másikhoz nem hsonlíthtó egyénisége. Így jött létre z z új stílus, melyről zonnl meg lehet ismerni Szovremennyik színészeit. Az első időben mindnnyin egy-ívásúk voltk, és egyformán gondolkoztk. Közösen fejezték ki zt z igzságot, mely z egész csoport lpélménye volt. Ez közös ügy fontosbb lett számukr z egyéni sikernél. Éppen ebben volt bájuk és tisztságuk: ennek közös klásznk, Szovremennyiknek minden egyes szálát átkötötte egy fonál, egy gondolt. Ebben stúdiójellegben persze - mint kiderült -, bizonyos kor látok is voltk. A fitl színháznk nyilvánvlón nem lehetett meg megfelelő esztétiki kultúráj, művészi gondolkodásuk skáláj sem volt még elég széles. Egyre nyilvánvlóbbá vált, hogy Szovremennyik neorelizmus kifulld. Ez először bbn muttkozott meg hogy formák nem voltk eléggé pontosk, szceniki megoldások elmázolódtk. Az egyszerűségből szegényesség lett A hős ebben színházbn áltlábn nem lépett ki soh cslád, lkóház z utc, z iskol fli közül. Konfliktus lokális jellegű volt: közvetlen környezetével került szembe. Ez áltlábn nem érintett ngy társdlmi-politik problémákt, hnem csupán erkölcsi jel legűeket. Ezért ztán társdlmitermészeti környezet rjz kevéssé érdekel te színházt. A rendezés z egyes emberrel fogllkozott. A mg kiválsztott hős jellemét mgtrtását nlizált, és ritkán emelkedett fel áltlános emberi, filozófii, morális kérdésekig. A mindennpi élet, z kkori fitlság hngultát - még beszédmódját, szokásit is - ngyon jól és pontosn érzékeltette Jefremov, de még sokáig nem jutott el történelemhez, kor áltlános problémáihoz. Telt-múlt z idő megváltozott ezeknek hősöknek z életkor. Az iskolásokból, kik még éppen csk helyüket kezdték keresni z életben, érett emberek váltk, kiknek vissz kellett tekinteniük megtett útr és nem volt már kit megkérdezni, hogy mi helyes, mi nem. Bármilyen furcs hiáb nőttek fel, igzábn mégsem váltk felnőttekké; tuljdonképp korvén gyerekek lettek. Ez z z átkozott infntilizmus ", mely Jevtusenkót, Voznyeszenszkijt és Akszjonovot is gyötörte. Amikor Rozov Érettségi tlálkozójánk negyvenéves szereplői újr összegyűlnek z osztályteremben, csodálkozv veszik észre, hogy régi iskol pdji még mindig jók nekik. És mikor Fenn Fudzsijmán című drbbn egy újbb mgsltr krnánk eljutni, sehogy sen sikerül. Hiáb tekintenek vissz z életükre, tnulságot nem tlálnk. Nincsen új nézőpontjuk: fitlságukt továbbr is fitlságuk gondoltrendszerében próbálják felmérni. Így ztán lír, mindennpi lét és morál, z élő színész lehetőségeinek htárin belül mrdv nem születtek ngy rendezői megoldások. A színház lssnként elvesztette kpcsoltát z idővel

7 EIérkezett z pillnt, mikor világossá ált, hogy történelemhez kell fordulnnk tpsztltából kell segítséget kpniuk jelen megértéséhez: z elmúlt korok hőseitől kphtnk csk seg ítséget önmguk felnőtté válásához. gy született meg Dekbristák, Nrodo-,olecek, Bolsevikok című trilógi, melyet Ngy Októberi Szocilist Forrdlom tvenedih évfordulójár mutttk be. bból ngyszbású elképzelésből természetesen nem minden vlósult meg. A trilógiábn színháznk ugynzok,korvén " fitlji szerepeltek, mint modern drbokbn, csk történelmi köntösöket ggttk mgukr. De ezekben történelmi mskrákbn mégis több volt nyereség, mint veszteség. Amikor Oleg jefremov színpd tükrökkel megsokszorozott mélyén L Mik-lós cárt lkított, mint ngy színészi tökéllyel vezeti dekbristák kikérdezését, és mindenáron rr törekszik, hogy zok beismerjék bűnösségüket, egy új színpdi típus született: képmuttó zsrnoké. A legtöbb színpdi nyereség Bolsevikokbn született. Nemcsk zért, mert Strov dokumentumdrámáj mg hitelességében közel állt színház stílusához. Az elődás igzi érdeme z volt, hogy tlán színház történetében először z egyes kiváló színészi lkítások egységes rendezői egésszé, színpdi koreográfiává álltk össze. Úgy tűnik, hogy forrdlom történetének áltlánosít-htó értékei rákényszerítették rendezőt ngy színpdi áltlánosításokr. A drb dokumentrist jellegének megfelelően színpdi játék is szimultán folyt, és úgy tervezték meg, hogy minden szereplő mindig színpdon legyen. A cselekmény időben is kitágult. Tizenöt percenként, megszkítv cselekményt, fitl ktonák jöttek előre díszlépésben színpd vörös drpériávl borított mélyéből, és ünnepélyes őrségváltást hjtottk végre Lenin-muzóleum előtt. Ez dokumentumbetét z egész cselekménynek izgtón mély hátteret, dimenziót kölcsönzött. A színház eszmei és esztétiki útkereséséhez ngy segítséget dtk klsszikus művek. De ezekhez is mguk módján közeledtek - színész révén. Goncsrov Hétköznpi története, z Éjjeli menedékhely és Szltikov-Scsedrin Blljkin és bráti című drbj elsősorbn színészi felfedezéseket hozott. Jevsztyignyejev, Kvs, Scserbkov ezekben szerepekben nőttek fel igzán. De ezeket drbokt sem lehet ngy rendezői telitláltnk nevezni. Vlószínűleg ezért is nem sikerült színháznk z igzán ngy szerzőket meghódítni: Csehovot vgy Shkespere-t. Ezek komoly rendezői koncepciót igényelnek. A Sirály és Mcbeth elődásához színház nem bizonyult még elég erősnek. Fejlődésében stgnáló szksz következett be. Ez rr késztette rendezőket, hogy újbb megoldásokt, lehetőségeket keressenek. Ljubimov és Tgnk Bár már régen készülődött, csk htvns évek közepén cspott fel szovjet rendezőművészet új hullám bn Vhtngov Színház stúdiójánk kis színpdán jurij Ljubimov végzős osztályánk tgjivl színre vitte Brecht A szecsuáni jólélek című drámáját. Ekkor vette kezdetét szovjet színház új korszk. (Hbár sok szempontból ez is Szovremennyik szellemében jött létre.) A htvns évek főiskolási, kik felemelt ököllel vitték Brecht rcképét, nemcsk rá esküdtek fel, hnem z 1920-s évek trdícióir is. A Tgnk Színház Mejerhold, Vhtngov és Eizenstein művészetét krt feltámsztni és összhngb hozni Brecht epikus színházávl. Ezt már régen megértett történelmi feldtot Tgnk más színházknál rdikálisbbn hjtott végre, mert sikerült mgáb olvsztni z elvont metforikus színház minden hgyományát, és sikerült ezen z lpon tovább is lépnie. A stúdió első Brecht-elődásán színpdteret csk jelezték; megszüntették és nézőtérről felvitt székekkel helyettesítették hgyományos értelemben vett díszleteket, színészek munkruhát, egyszerű tréningruhát viseltek. Mindez rr szolgált, hogy feloldják hgyományos színpd kötöttségeit. A fitl szín-ház nemcsk hgyományos kortársi drámánk fordított hátt - Arbuzovnk, Rozovnk, Vologyinnk -, de még Csehovtól is elfordult. A színészek kereken kijelentették: nem hjlndók többé Rozov rövidndrágos fiúit" játszni. A Tgnk htározottn Szovremennyik színpdi stílus ellenében jött létre, ellenpólusává vált z átélés iskolájánk. Elsjátítv brechti elidegenítés fogásit, új színpdi mozgást lkítottk ki, mely lehetővé teszi szereppel vló zonosulást, de szerepből bár-melyik pillntbn vló kilépést is. Ez htlms lehetőségeket jelentett, A színész nemcsk z áltl ábrázolt ember nevében beszélt, de mg nemzedékének élettpsztltát, véleményét, vágyit is elmondt. A Tgnk első évtizede után világossá vált, hogy jurij Ljubimov teljesen új irányztot hozott létre színházművé- A Tí z np, mely megrengette v i l á g o t... el ődás Tgnkán (Korni ss Péter fel v.)

8 Efrosz Romeo és Júliáj Központi Gyermekszínházbn: Grcsev (Romeo) és Volkov (Lorenzio) szetben. Költői estekkel és publicisztiki elődásokkl kezdte. Ezekben új viszonyt lkított ki színház és nézők között. Minden módon ktivizálni krt nézőt: fel krt ébreszteni állmpolgári felelősségét, el krt szkítni krosszéktől. Ennek érdekében felhsznált Mejerhold felfedezéseit: negyedik fl eltüntetését, rivld megszüntetését, portált, járásokt, díszleteket, jelmezeket, mszkokt és prókákt. Színészei mind ngyszerűen mozognk, énekelnek, táncolnk, verset tudnk mondni, krobtmuttványokt, pntomimot és bűvészmuttványokt dnk elő. A külső színészi technik, mely jó ideig háttérbe szorult mi színházinkbn, most htlms lökést dott z egész színházművészetnek. Mindenki, ki belép Tgnk szín-ház hosszúkás lkú, keskeny, mindig zsúfolt nézőterére, z elődás résztvevőjének érzi mgát. És színház tudtosn hngsúlyozz is ezt nézői részvételt z elődásbn. A Tíz np, mely megrengette világot című elődás előtt nézők jegyét z előcsrnokbn strázsáló vörösktonák veszik át és tűzik szuronyuk he-gyére. A hjnlok itt csendesek című elő-dásbn nézőtérre lépve félre kell hj-tni egy sátorlpot. A Flovk színpdán futószőnyeg vezet átlósn - nézőknek keresztül kell hldniuk rjt. A Kpcsolják be biztonsági öveket! című produkcióbn pedig ezt felszólítást egyenesen nézőkhöz intézik. És érezzük is mindnyájn, hogy rólunk vn szó. A színpdi látványnk ez dinmikáj kilkított mg sjátos jelzésrendszerét, mely lehetővé teszi, hogy nézőhöz hiánytlnul eljusson rendezői gondolt. Az lpj ennek jelzésrendszer-nek mg kellék mint színpdi metfo- r. Ljubimov rendezői gondolkodás persze nem egyszerre lkult ki. Először ő is inkább zzl fogllkozott, hogy megtisztíts színpdot minden régitől, hogy új formákt lkítson ki. Aki A szecsuáni jólélek után megnézte Voznyeszenszkij Antivilágok című műsorát, z E/ők és holtkt vgy Tíz np, mely megrengette világot című elődásit, bizonyos ismétléseket fedezhetett fel. Igen, megint fényfüggöny, megint csupsz hátsó fl, megint fekete tréningruhák, pntomim, gitár. De hogy telt z idő, fokról fokr új metforrend-szert épített ki színház. Ljubimov nem fordított hátt egyik régi megoldásánk sem, hnem egy teljes jelrendszerbe kpcsolt be őket. És itt már feltétlenül szüksége volt díszlettervezők segítségére. Egy olyn ngy színházi fntáziávl rendelkező emberrel tlálkozott, mint Dvid Borovszkij. Ez tlálkozás lpvető jelentőségű volt. Először is közösen meghtározták színpdi tér új lpelveit. Úgy lehetne ezt nevezni, hogy mindennpi légkör, szimbólumhoz vezető hidk megépítése. Az lpot mindig egy egyszerű, házi készítésű nyg dt: f, vászon. Ez htározt meg z elődás lphngját": z ábécé betűivel jelölt építőkockák Hllgsstok meg! című Mjkovszkij-produkcióbn, egy htlms utci ór Csúcsforglombn, egy teherutó pltój és néhány oldldeszkáj A hjnlok itt csendesekben, egy szürkésbrn, durv nygból szőtt függöny, mint történelem kíméletlenségének szimbólum Hmletben, kézirtok és ügyirtok ppírpelyhei, melyek lssn hóesésként borítják be színpdot Brátom, higgy! című Puskin-műsorbn. Ezek metforikus díszletelemek minden elődásbn mguk életét élték, funkcionálisn is. A Pugcsovbn szereplő láncok gúzsb kötötték lázdó prsztok félmeztelen testét. A Mjkovszkij-műsor játékkockái egy pillnt ltt sorb rendeződtek, és tribünné váltk szónokló költő, vgy írósztlokká kritikusi számár. A teherutó pltói felemelkedtek, és függőleges helyzetben fákt ábrázoltk, mjd ismét leereszkedtek mocsárb mint híd, és végül ktonlányok sírját ábrázolták, z elődás befejeztével híres keringőjelenetben pedig szinte kör-bekörbe táncoltk színpdon. A függöny szinte Hmlet főszereplőjévé vált. Mint kísértet beszélt Hmlethez, de át tudott lkulni trónszékké, melynek krfáját belétűzött krdok lkották, és végén ő söpörte le hullákt történelem színpdáról. Ljubimov ngy felfedezése színpdi metfor. Rendezői fntáziáj kifogyhttlnnk látszik. Legutóbbi elődásibn még rövidebbé vált mindennpi léttől szimbólumig vezető híd. A szín-pdon megjelentek z életből vett" tárgyk, melyeket nem stilizáltk, nem dolgoztk át, nem ngyítottk fel. Egy rozsdás boron, egy nyírfágból készült doboz, ppucs, bocskor és egy drb fekete kenyér Flovkbn. A Kpcsolják be biztonsági öveket! című elődásbn vlódi repülőgépülések szerepelnek. Ezek tárgyk zonbn nem rr szolgáltk, hogy színpdot mindennpi élet tmoszféráj kerítse htlmáb. Tágbb érvényű jelképpé váltk. Az egyik elődásbn mint letűnt flusi élet tárgyi szerepeltek, másikbn mint egy repülőgép-szerencsétlenség mrdványi. A rendezői gondolt dinmikáj zt célt szolgált, hogy ezeket szimbólumokt hozzákpcsolj z élethez. És ebben egy sjátos logik jelent meg. Először hozzá kellett szokttni nézőt ehhez metforikus gondolkodásmódhoz. Ezért kezdetben közvetlenül minden-npi összefüggésekből indult ki. Az-után fokról fokr jutott el z élet különböző rétegeinek mélyebb vizsgáltáig. Most már minden elődás ngy, globális kérdésekkel fogllkozott, mint nép és forrdlom ( A z ny), nép és háború ( A hjnlok itt csendesek), z ember és z idő (Flovk). Az egyes ember ütköztetése történelemmel minden esetben sjátosn dinmikus, korszk lényegét tükröző metforát csihol ki. A színpdi tárgyk nturális volt pedig vlódiságot igzolj, metfor relist jellegét.