Kárpótlás Kelet-Közép-Európában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárpótlás Kelet-Közép-Európában"

Átírás

1 MEGBÉKÉLÉ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kárpótlás Kelet-Közép-Európábn Esettnulmány: németek I. Mgyrország A kollektív jogfosztás: vgyon- és földbirtokvesztés, kitelepítés Az Ideiglenes Nemzeti Kormány március 15-én rendeletet bocsátott ki ngybirtokrendszer megszüntetésérõl és földmûves nép földhöz jutttásáról (600/1945. M. E.). Az szeptember 16-án törvényerõre emelt földreform-rendelet (1945. évi VI. törvény) földbirtokelkobzássl büntette hzárulók, nyils, nemzetiszocilist és egyéb fsiszt vezetõket, Volksbund-tgokt, továbbá háborús és népellenes bûnösöket. A rendelet értelmében földbirtokok, mûvelésükre Hldunk, igz, lssú ütemben Dun menti népek történelmi megbékélése felé. Egymást és mgunkt emésztõ önvizsgáltokt élünk meg. Átélõk, utódok, politikusok, történészek egyránt. Most zerbiábn törtek felszínre viták II. világháború utáni háborús bûnök felülvizsgált és z árttlnok kárpótlás körül. Milliós tömeget érintõ erkölcsi és nygi kárpótlásról vn szó. Politiki és etniki lpon megölt, vgy kiközösített, vgyonuktól megfosztott emberekrõl, leszármzottikról. Elsõsorbn szerbekrõl, de kisebb ránybn horvátokról, németekrõl, mgyrokról, zsidókról, volt királypártikról, polgári demokrtákról és tényleges fsisztákról is után Mgyrországon, Csehszlovákiábn, Romániábn, Lengyelországbn, Németországbn már lejátszódott folymtról vn szó. jnos térség összehsonlító történeti vizsgált így háború utáni felelõsségre vonások összehsonlító vizsgált is hiányzik. Felkértük z MTA Etniki-nemzeti Kisebbségkuttó Intézetének vezetését: djon áttekintést, hol trt z egyes országokbn kárpótlási folymt. Válogtás Históri kitelepítéssel fogllkozó számiból, cikkeibõl 28

2 MNM Történeti Fényképtár MNM Történeti Fényképtár Zsákhlmok, formátln btyuk, tétov emberek, tehervgonok... Zjlik svábok kitelepítése Békásmegyerrõl, 1947 szolgáló összes eszközzel, élõ és holt gzdsági felszerelésükkel, vlmint rjtuk levõ épületekkel, s z úgynevezett belsõségekkel együtt z állmr szálltk át. A rendelet áltl sújtott személyek z igénybe vett földbirtok, ingó és ingtln felszerelés elkobzáskor törvényben rögzített kivételként kárpótlásr nem voltk jogosultk. A /1945. M. E. számú kitelepítési rendelet súlyos vgyoni korlátozásokt rendelt el: áttelepülésre kötelezett személyeknek tekintet nélkül rr, hogy z ország területén vgy zon kívül trtózkodnk minden ingó és ingtln vgyonát rendelet htályb lépése npjától kezdõdõen zár lá vettnek kell tekinteni. kb. 4,8 millió német kb. 3,25 millió német z kb. 370 ezer német, 1944 u d é t P o A mgyrországi német közösség erkölcsi rehbilitációj viszonylg gyorsn rendszerváltozás során és z zt követõ esztendõkben történt meg Mgyr Köztársság Országgyûlése 35/1990. (III. 28.) OGY htároztábn tehát még Németh-kormány elõterjesztésében, mely mgyrországi német kisebbség kollektív sérelmeinek orvoslásáról szólt. Ugynez z országgyûlési htározt mondt ki zt is, hogy mgyrországi németek ugynolyn elbírálásbn részesüljenek kártlnításról szóló törvényjvsltbn, mint zok nem német nemzetiségû mgyr állmpolgárok, kik hsonló sérelmeket szenvedtek. Ennek z lpelvnek tett eleget tuljdonviszonyok rendezése érdeké- kb. 2,7 millió német 1944 vége május L E N G Y E L O R Z Á G - K m z i v e e r i d é k - t e l l é z kb. 3 millió német kb. 180 ezer német AUZTRIA OLAZO. C E H Z kb. 150 ezer német 1944 i á n i kb. 200 ezer német 1945 JUGOZLÁVIA á B c s k Kelet- Poroszország zepesség L O V Á K I MAGYARORZÁG kb. 150 ezer német 1944 A zár lá vett vgyon helyzetét A telepítésrõl és földreform befejezésének elõmozdításáról szóló évi IX. törvény szbályozt. A törvény 1. - rögzítette, hogy zövetséges Ellenõrzõ Tnács évi november hó 20. npján hozott htározt lpján Németországb áttelepített mgyrországi német lkosság áltl visszhgyott minden vgyon tuljdonjog tehermentesen mgyr állmr száll. A törvény ezt követõen megdt lehetõséget, hogy z ily módon mgyr állm tuljdonává vált ház-, mezõ- és erdõgzdsági ingtlnokt, z ezekkel kpcsoltos mezõ- és erdõgzdsági ipri üzemeket, vlmint terményeket, álltokt, gzdsági és háztrtási felszerelési tárgykt A E r d é l y R O M Á N I A B á n s á g A NÉMET LAKOÁG MENEKÜLÉE É KITELEPÍTÉE ( ) Z O V J E T U N I Ó z á s z f ö l d Német többségû területek 1944-ben A német lkosság menekülése Vörös Hdsereg elôl ben A német lkosság kitelepítése 1945 után és egyéb ingóságokt földreformrendelet (600/1945. M. E.) lpján eddig jutttásbn nem részesített helyi földigénylõk kielégítésére, illetõleg telepítési célokr hsználják fel (2. ). Az október 28-án kihirdetett /1947. kormányrendelet immár egy normszövegen belül szbályozt z áttelepülésre kötelezett személyek ingtlnánk zár lá vételét (8. ) és állmi tuljdonb kerülését (10. ). A rendelet értelmében zár lá vett ingó és ingtln vgyon z áttelepülési kötelezettség megállpításávl egyidejûleg tehermentesen z állmr szállt át, és Földbirtokrendezõ Alp állgához trtozott. zbály lóli kivételt csk z z ingóság jelentett, melyet z áttelepülésre kötelezett személy Németországb vló áttelepülés esetén mgávl vihet. Kárpótlás: 1990, 1991,

3 ben, z állm áltl z állmpolgárok tuljdonábn igzságtlnul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXV. törvény. A törvény lpján járt kárpótlás z elvett termõföldért, egyéb ingtlnért (lkásért), üzemért mgyrországi német polgárok számár kár Mgyrországon, kár más országbn éltek, de megfeleltek törvényi feltételeknek. A törvény összhngbn szövetkezeti, úgynevezett átmeneti törvénnyel meghtározt termõföldlpok létrehozásánk módját. Végezetül kárpótlás járt z életüktõl és szbdságuktól politiki okból jogtlnul megfosztottk kárpótlásáról szóló évi XXXII. törvény lpján zoknk mgyrországi német polgároknk, kiket, illetõleg hozzátrtozóikt március 11. és október 23. között z életüktõl vgy szbdságuktól politiki okból jogtlnul megfosztottk. E törvény lpján zok mgyrországi németek kptk kárpótlást, kik szovjet fronton estek hdifogságb, mlenkij robotr hurcolták, vgy mgyr htóságok áttelepítették õket Mgyrországon belül. Mind vgyoni, mind személyes szbdság korlátozás, illetve z élet elvesztése mitti kárpótlás kérhetõ volt kárpótlási jegyben vgy életjárdékbn is. Bár nem készítettek elemzést kérdéskörben, ismereteink szerint mgyrországi német kárpótoltk jellemzõen kárpótlási jegyben nyújtották be igényüket. 30 II. Románi vélelmezett ellenségek: mgyrok, németek A II. világháborút követõ idõszkbn CABI-törvény (Cs de Administrre i uprveghere Bunurilor Inmice Ellenséges Jvkt Kezelõ és Felügyelõ Pénztár), z 1945-ös grárreform és z 1948-s állmosítási folymt járt súlyos következményekkel románii kisebbségek fõleg mgyr és német számár. A CABI-törvény szerint: román kormány és fõprncsnokság kötelezi mgát, hogy nem engedélyezi Németország és Mgyrország vgy ezek állmpolgári, vgy ezek területén, vgy z áltluk elfogllt területeken lkhellyel bírók tuljdonát képezõ bármilyen természetû vgyonok beleértve z értéktárgykt és pénzt is fõprncsnokság engedélye nélkül történõ kivitelét vgy kisjátítását. A román kormány és fõprncsnokság ezeket vgyontárgykt szövetséges fõprncsnokság részérõl megállpíthtó feltételek mellett fogj megõrizni. A törvény értelmében elrendelték Románi területén trtózkodó mgyr természetes és jogi személyek, vlmint z úgynevezett vélelmezett ellenségek jvink zárolását. Vélelmezett ellenségnek tekinthetõk német vgy mgyr területen, vgy ezek áltl elfogllt területeken trtózkodó személyek, állmpolgárságr vló tekintet nélkül, vlmint zok román állmpolgárok, kik szeptember 12-e elõtt vgy után Németországb vgy Mgyrországr, vgy áltluk elfogllt területekre menekültek. Az 1945-ös földreform immár második volt z elsõt 1921-ben hjtották végre Románi történetében, és z állmosítási törvényekkel együtt teljesen tönkretette mgángzdságokt, továbbá konzervált z életképtelen törpebirtokokt június 11-én lépett életbe román állmosítási törvény, mely kiterjedt mind z ingó, mind z ingtln vgyonr. Az állmosítás szinte z es rendszerváltásig folyt. Utolsó ngy hullám 1974-ben zjlott, mikor visszmenõleges htállyl is elkobozták zoknk vgyonát, kik nem rendelkeztek állndó románii lkhellyel, vgyis hzájukt elhgyni kényszerült mgyr és német nemzetiségûekét. Kárpótlás: megindult, megáll 1989 után Románi z elkobzott jvk természetbeni visszdás, vgyis restitutio in integrum mellett döntött. Amennyiben erre nem volt mód, úgy kártérítésre dtk lehetõséget. Az március 6. és december 22. között jogtlnul elkobozott ingtlnok (épületek, erdõk, szántók és egyéb mezõgzdsági célú területek) jogi helyzetének rendezése, zz visszszolgálttás terén z elmúlt két évtizedben törvények és (sürgõsségi) kormányrendeletek sor született: 18/1991., 19/1991., 112/1995., 169/1997., 83/1999., 94/1999., 1/2000., 94/2000., 10/2001., 501/2002., 290/2003., 66/2004., 127/2005., 247/2005., /2005. Ebbõl legfontosbbk: 18/1991. sz. földlpról szóló és z zt kiegészítõ, módosító 169/1997. törvény; 10/2001. törvény z március 6. és december 22. között jogtlnul elkobzott ingtlnok jogi helyzetérõl, illetve kártérítés rendezésérõl; 501/2001. törvény z ugynebben z idõszkbn z egyházktól elkobozott vgyonr vontkozón; 66/2004. törvény nemzeti kisebbségektõl kisjátított vgyonról; 9/1998. törvény bolgár állm áltl román állmpolgároktól 1940-ben kisjátított vgyonr vontkozón; és 290/2003. törvény Besszrábi, Észk-Bukovin és Hert megyékben 1947-ben állmosított vgyonr vontkozón. A jvk visszszolgálttás zonbn ngyon vonttottn hld, bizonyos területeken le is állt. III. zerbi szeptember ót szerb prlment npirendjén vn restitúciós törvény. Ennek kpcsán szbdki székhelyû Német Népi zövetség (NNZ) II. világháború végén még zerbiábn élt, illetve m is ott élõ németektõl elkobzott tuljdon visszdását követeli. Becslésük szerint z egykor elkobozott vgyon mi értéke 30 milliárd euró. (A szerb kormány szerint jogosultnk tláltk személyesen vgy z õ hozzátrtozóik kpnák vissz tuljdont, h ez nem lehetséges, kkor 2 milliárd eurónyi összeg álln kártlnítás rendelkezésére, záloglevél formájábn. A kormány mintegy 150 ezer igénnyel számol.) A szeptember 26-án elfogdott törvény zonbn kizárt kedvezményezettek (vlmikori károsultk) körébõl zokt személyeket és leszármzottikt, kik II. világháború idején megszállók hdseregében hrcoltk. Az NNZ 1996 ót követeli következõket, és ezt 2001 ót minden évben átdj z állmi szerveknek: 1. z november 21-i AVNOJ-htároztok eltörlését, és minden olyn törvényét, mely ezeken nyugszik; 2. z rchívumokbn lévõ nygok feldolgo-

4 zását; 3. kártlnítást és jóvátételt; 4. gyilkosságok és táborok helyén emlékmûvek állítását. Eddig 400 német cslád igényelte vissz tuljdonát. (zerbiábn mintegy 4000 német él.) A visszigénylés tárgyi legtöbbször házk, földek, szõlõk. okn ttól trtnk, hogy világháború után elûzött németek semmit sem fognk kpni, mivel törvények szerint zerbiábn külföldinek nem lehet földingtln. Márpedig ezeket németeket nnk idején megfosztották állmpolgárságuktól. A kritikusok szerint zerbi úgy jár mjd el, mint Lengyelország, zlováki vgy Csehország. Az Európi Unió elõszobájábn rendszeresen megegyezés szükségességérõl beszélnek mjd, de h bekerülnek, kkor onnntól kezdve már semmi sem kötelezi õket visszszolgálttásr. A kárpótlás ellenzõi rr hivtkoznk, hogy Tito és Brndt megegyeztek voln rról, hogy z NZK lemond kisjátított jvk visszdásáról. Többen vittják, hogy egy ilyen jellegû formális megállpodás vlóbn létrejött-e. Rudolf Weiss (NNZ) rr bizttj honfitársit, hogy dják be kárpótlási kérelmeiket, s h kell, forduljnk Hágához mjd z ügyben. Fontos érvet hozott fel Weiss németek kárpótlásból vló kizárás ellen: A háború idején Vjdságbn különbözõ ktonságok mozgósították helybéli lkosságot, márpedig köztudomású, hogy mi járt zért, h vlki nem tett eleget mozgósítási prncsnk hlál [...] Most pedig zt tényt, hogy ezek z emberek, hlálbüntetés terhe mellett eleget tettek mozgósítási prncsnk, ürügyként hsználják fel rr, hogy utódiktól megtgdják vgyon visszdását. IV. Lengyelország Németország és Lengyelország november 14-én megkötötte szomszédsági és brátsági szerzõdést, mjd június 17-én htárszerzõdést. Ezek egyike sem trtlmzott kitételeket háborús és kitelepítéssel kpcsoltos kártlnításról. A Preußische Treuhnd GmbH (mgáncég) 2004-ben, szövetségi kormánytól függetlenül pnszokt készített elõ lengyel és nemzetközi bíróságokon z elmrdt lengyelországi kártlnítások ügyében. (2006-ig 22 pnsz érkezett be hozzájuk pnszr számítottk összesen, melyek lpján Lengyelországot z Európi Emberi Jogi Konvenció megsértésével vádolják.) Gerhrd chröder utódjánk, Angel Merkelnek és Jroslw Kczynskinek is tudomásár hozt, hogy német kormány Treuhnd törekvéseit nem támogtj. A német prlmenti pártok sem álltk Lengyelországgl szemben megfoglmzott kártérítési igények mellé. Erik teinbch, Bundesverbnd der Vertriebenen elnöke visszfogottn regált törekvésre, és egy nemzeti kártlnítási törvény meghoztlát jvsolt Lengyelországnk. Minden bizonnyl erre z kciór válszul lengyel szejm szeptember 10-én felszólított kormányt, hogy tegyen lépéseket bb z irányb, hogy Németország fizessen kártérítést világháború ltt Németország áltl okozott károkért. Egyúttl elutsított nnk lehetõségét, hogy Lengyelország kártérítést fizessen német állmpolgároknk. Ebben kérdésben feszültség bn ismét nõtt két állm között. A lengyel tuljdonjogi törvény vitáj kpcsán Donld Tusk Jeruzsálemben kijelentette, hogy ez törvény minden nemzetiségre vontkozni fog, mely tuljdonát kommunist htlomátvétel következtében elvesztette. Nem sokr rá zonbn pénzügyminiszter-helyettes (K. H. szkiewicz), ki reprivtizációs törvényt készítette elõ, kijelentette, hogy német kisebbség vontkozásábn szó sem lehet kártlnításról, mert õk háború után kibocsátott rendeletek értelmében még m is ellenségeknek tekintendõk. Hivtlosn német részrõl nem fogllkoztk kérdéssel, mondván, törvény elõkészítõ fázisbn vn. A sjtó áltl megszóllttott kormány közeli források zonbn jelezték, hogy ebben formábn törvény elfogdását Németország diszkriminációnk tekintené. Wlodzimierz Borodziej történész szerint hivtkozott dekrétumok és törvények 1949 után jórészt érvényüket vesztették. Jelenleg Németország és Lengyelország álláspontj közel áll egymáshoz, h más okokból is. Németország számár A vsútállomás felé indulnk Lengyelországból kitelepített németek, 1945 után lengyelországi gzdsági kpcsoltok bírnk elsõdleges fontossággl, kitelepítettek törekvései inkább zvró tényezõnek számítnk. Új szempontként került be képbe nemzetiszocilizmus lengyel szármzású németországi áldoztink kártlnítási kérdése 2011-ben. A német kormány ez elõl nem zárkózott el. Júniusbn, egy lengyel német külügyminiszteri szintû kereksztlbeszélgetésen zonbn kérdés nem került npirendre, csupán rról volt szó: z áldoztokról mindkét oldlon megemlékeznek. V. Németország Kölcsönösen lemondni kártlnításról? Németországbn 1952 után érvénybe lépett z úgynevezett Lstenusgleichgesetz, melynek legfontosbb célkitûzése háborús károk és kitelepítettek vgyoni kárink kárpótlás volt. (A kifizetések mintegy 64 milliárd eurót tettek ki.) Ez Németország integrációs politikájánk egyik lpköve volt. A kormányok úgy tekintik, hogy kitelepítettek, illetve menekültek ezután beilleszkedhettek német társdlomb. Egyesek láhúzzák zonbn törvénnyel kpcsoltbn, hogy z egyáltlán nem jelenti zt, hogy z érintettek lemondtk voln bárminemû kártlnítás jogosságáról ben német kormány és német gzdság létrehozott egy lpítványt Emlékezet, Felelõsség, Jövõ névvel, összesen 10 milliárd márk tõkével, hogy z egykor kényszermunkár kötelezetteket leglább részben kártlnítsák ig lengyel prtner- 31

5 szervezetnek mintegy 970 millió eurót utltk át, mivel lengyel áldozt igényét pozitívn bírálták el. (Persze gondot jelentett, hogy sokn nem érték meg kártlnítást.) zkértõi megjegyzés sjtóból: z lenne kívántos, h mindkét állm egyszer s mindenkorr kölcsönösen lemondn kártlnítások igényérõl. 32 A csehországi zudét-vidékrõl kitelepített németek menete vsúthoz, 1947 VI. Csehország Benes-dekrétumok A Lndesversmmlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und chlesien für die deutsche Minderheit in der R 2001 márciusábn Csehország uniós belépési szándékár építve, nyomásgykorlás érdekében ht pontbn fogllt össze német kisebbséget ért jogsértésekért kívánt kárpótlásr vontkozó követeléseit. Augusztus közepén pedig hivtlosn is eljutttt dokumentumot cseh prlment petíciós bizottságánk. 1. Hivtlosn is nyilvánítsák érvénytelennek Beneš-dekrétumokt. 2. A német nemzetiségû polgároktól dekrétumok lpján elkobzott tuljdont szolgáltssák vissz. Amennyiben ez érdekeket sértene, kkor tuljdon jnuár 1-jei becsértékét utlják át z érintetteknek. 3. Azon személyek munkszolgáltáért, kik elvesztették állmpolgárságukt: 100 koron jár minden egyes npért, mit gyûjtõ-, internáló- vgy munktáborbn töltöttek. Ezen túl z öregségi nyugdíj tekintetében 15 koronát kpnk minden ledolgozott hónpért. Emellett egyszeri kifizetésként kpják következõ összeget: minden megkezdett hónpr minimálbér 20%-át. 4. A befgysztott számlák visszdását tuljdonosnk jnuár 1-jei vásárlóerõre átszámítv. 5. Egyszeri koronát igényelnek zoknk személyeknek, kik tuljdonviszonyikbn kárt szenvedtek z erõszkos áttelepítés, továbbtnulás betiltás, z iskolák bezárás, z erõszkos névváltozttás és német kisebbség kriminlizálás mitt. 6. Egyszeri koronát igényelnek zoknk, kiknek rendeletekkel z egyetemi végzettségét törölték, s Edvrd Bene, Csehszlováki köztárssági elnöke május 14. és október 27. között 143 dekrétumot bocsátott ki. Ezeket z október 28-án meglkult ideiglenes nemzetgyûlés 1946 márciusábn, visszmenõleges htállyl törvényerõre emelte. A 143 dekrétumból 13 vontkozott közvetlenül német és mgyr kisebbségre, s jó néhány további közvetve szintén trtlmzott olyn rendelkezéseket, melyek összefüggtek két kisebbség kollektív bûnösként vló elmrsztlásávl. A nemzeti kisebbségi csoportokr vontkozón trtlmzták kollektív felelõsségre vonást, vgyonelkobzást, kitelepítést, kényszermunkár kötelezést. (Vö. Históri 2002/2., 2004/5., 2006/4. számivl.) A pünkösdi szudétnpok egyik eseménye: néprjzi kiállítás. Augsburg, 2011 emitt nem dolgozhttk végzettségüknek megfelelõ állásbn. H z érintett elhunyt, kkor házstárs vgy gyerekei lesznek z igényjogosultk. H ilyenek nincsenek, kkor testvérei, illetve jogos örökösei. Az igényeket cseh pártok egyértelmûen elutsították. Mindössze KDU-CL ( Cseh Kereszténydemokrt Néppárt) muttott némi hjlndóságot rr, hogy felvetett igények közül némelyikkel fogllkozni kellene ben cseh törvényhozás megmásíthttlnnk nyilvánított Beneš-dekrétumok zon rendelkezéseit, melyek tuljdonviszonyok megváltozttását eredményezték. Ezek után német mgánszemélyek kereseteit sorr utsították vissz cseh bíróságok ben 79 kitelepített szudétnémet mgánszemély beperelte Csehországot, z Emberi Jogok Európi Bíróságánál kárpótlást követelve. Igényeik 50 ezer eurótól 4 millió euróig terjedtek. Keresetüket bíróság elutsított. (Azért, mert nem merítették ki közbeesõ jogi fórumok lehetõségét.) 2008 elején z ENZ Emberi Jogi Bizottság elõtt 47 szudétnémet pnszolt be cseh állmot kárpótlásból vló kimrdásuk mitt nyrán Prág betiltott szudétnémetek csehországi, követeléseket támsztó szervezetét júniusábn szudétnémetek 62., Augsburgbn trtott pünkösdi gyûlése lklmávl Václv Klus kemény szvkkl bírált szudétnémet törekvéseket, mivel zok vezetõje bocsántkérésre szólított fel Prágát Beneš-dekrétumok mitt. EILER FERENC, MARCHUT RÉKA, TÓTH ÁGNE

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

IMAF 2013. őszi szeminárium

IMAF 2013. őszi szeminárium IMAF 2013. őszi szeminárium 2013.10.18-20. Érd, Mgyrország Beszámolók - Aikido - Iido - tolmács szemével - Jujutsu - Krtedo Előszó Trtlom Előszó Aikido divízió Képek Aikido Iido divízió Képek Iido A tolmács

Részletesebben

Karácsonyi és újévi köszöntés

Karácsonyi és újévi köszöntés Levél Önkormányztánk időszki lpj Krácsonyi és újévi köszöntés A Krácsony és Újév küszöbén, mint polgármester köszöntöm Önöket. Mit is kívánhtnék mást, mint ngyon boldog ünnepeket, kiegyensúlyozott és sikeres

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/

VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj alatt in: Köz-Gazdaság, 8.évf.1.sz/2013/ 1 VÁLSÁGKEZELÉS EURÓPÁBAN: ÚJ GAZADASÁGFILOZÓFIA FELÉ? Megj ltt in: Köz-Gzdság, 8.évf.1.sz/2013/ CSABA László 1 KIVONAT: Az évek ót trtó európi válságkezelés leírás és részletek bemuttás helyett rögtönzött,

Részletesebben