Kárpótlás Kelet-Közép-Európában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kárpótlás Kelet-Közép-Európában"

Átírás

1 MEGBÉKÉLÉ A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN Kárpótlás Kelet-Közép-Európábn Esettnulmány: németek I. Mgyrország A kollektív jogfosztás: vgyon- és földbirtokvesztés, kitelepítés Az Ideiglenes Nemzeti Kormány március 15-én rendeletet bocsátott ki ngybirtokrendszer megszüntetésérõl és földmûves nép földhöz jutttásáról (600/1945. M. E.). Az szeptember 16-án törvényerõre emelt földreform-rendelet (1945. évi VI. törvény) földbirtokelkobzássl büntette hzárulók, nyils, nemzetiszocilist és egyéb fsiszt vezetõket, Volksbund-tgokt, továbbá háborús és népellenes bûnösöket. A rendelet értelmében földbirtokok, mûvelésükre Hldunk, igz, lssú ütemben Dun menti népek történelmi megbékélése felé. Egymást és mgunkt emésztõ önvizsgáltokt élünk meg. Átélõk, utódok, politikusok, történészek egyránt. Most zerbiábn törtek felszínre viták II. világháború utáni háborús bûnök felülvizsgált és z árttlnok kárpótlás körül. Milliós tömeget érintõ erkölcsi és nygi kárpótlásról vn szó. Politiki és etniki lpon megölt, vgy kiközösített, vgyonuktól megfosztott emberekrõl, leszármzottikról. Elsõsorbn szerbekrõl, de kisebb ránybn horvátokról, németekrõl, mgyrokról, zsidókról, volt királypártikról, polgári demokrtákról és tényleges fsisztákról is után Mgyrországon, Csehszlovákiábn, Romániábn, Lengyelországbn, Németországbn már lejátszódott folymtról vn szó. jnos térség összehsonlító történeti vizsgált így háború utáni felelõsségre vonások összehsonlító vizsgált is hiányzik. Felkértük z MTA Etniki-nemzeti Kisebbségkuttó Intézetének vezetését: djon áttekintést, hol trt z egyes országokbn kárpótlási folymt. Válogtás Históri kitelepítéssel fogllkozó számiból, cikkeibõl 28

2 MNM Történeti Fényképtár MNM Történeti Fényképtár Zsákhlmok, formátln btyuk, tétov emberek, tehervgonok... Zjlik svábok kitelepítése Békásmegyerrõl, 1947 szolgáló összes eszközzel, élõ és holt gzdsági felszerelésükkel, vlmint rjtuk levõ épületekkel, s z úgynevezett belsõségekkel együtt z állmr szálltk át. A rendelet áltl sújtott személyek z igénybe vett földbirtok, ingó és ingtln felszerelés elkobzáskor törvényben rögzített kivételként kárpótlásr nem voltk jogosultk. A /1945. M. E. számú kitelepítési rendelet súlyos vgyoni korlátozásokt rendelt el: áttelepülésre kötelezett személyeknek tekintet nélkül rr, hogy z ország területén vgy zon kívül trtózkodnk minden ingó és ingtln vgyonát rendelet htályb lépése npjától kezdõdõen zár lá vettnek kell tekinteni. kb. 4,8 millió német kb. 3,25 millió német z kb. 370 ezer német, 1944 u d é t P o A mgyrországi német közösség erkölcsi rehbilitációj viszonylg gyorsn rendszerváltozás során és z zt követõ esztendõkben történt meg Mgyr Köztársság Országgyûlése 35/1990. (III. 28.) OGY htároztábn tehát még Németh-kormány elõterjesztésében, mely mgyrországi német kisebbség kollektív sérelmeinek orvoslásáról szólt. Ugynez z országgyûlési htározt mondt ki zt is, hogy mgyrországi németek ugynolyn elbírálásbn részesüljenek kártlnításról szóló törvényjvsltbn, mint zok nem német nemzetiségû mgyr állmpolgárok, kik hsonló sérelmeket szenvedtek. Ennek z lpelvnek tett eleget tuljdonviszonyok rendezése érdeké- kb. 2,7 millió német 1944 vége május L E N G Y E L O R Z Á G - K m z i v e e r i d é k - t e l l é z kb. 3 millió német kb. 180 ezer német AUZTRIA OLAZO. C E H Z kb. 150 ezer német 1944 i á n i kb. 200 ezer német 1945 JUGOZLÁVIA á B c s k Kelet- Poroszország zepesség L O V Á K I MAGYARORZÁG kb. 150 ezer német 1944 A zár lá vett vgyon helyzetét A telepítésrõl és földreform befejezésének elõmozdításáról szóló évi IX. törvény szbályozt. A törvény 1. - rögzítette, hogy zövetséges Ellenõrzõ Tnács évi november hó 20. npján hozott htározt lpján Németországb áttelepített mgyrországi német lkosság áltl visszhgyott minden vgyon tuljdonjog tehermentesen mgyr állmr száll. A törvény ezt követõen megdt lehetõséget, hogy z ily módon mgyr állm tuljdonává vált ház-, mezõ- és erdõgzdsági ingtlnokt, z ezekkel kpcsoltos mezõ- és erdõgzdsági ipri üzemeket, vlmint terményeket, álltokt, gzdsági és háztrtási felszerelési tárgykt A E r d é l y R O M Á N I A B á n s á g A NÉMET LAKOÁG MENEKÜLÉE É KITELEPÍTÉE ( ) Z O V J E T U N I Ó z á s z f ö l d Német többségû területek 1944-ben A német lkosság menekülése Vörös Hdsereg elôl ben A német lkosság kitelepítése 1945 után és egyéb ingóságokt földreformrendelet (600/1945. M. E.) lpján eddig jutttásbn nem részesített helyi földigénylõk kielégítésére, illetõleg telepítési célokr hsználják fel (2. ). Az október 28-án kihirdetett /1947. kormányrendelet immár egy normszövegen belül szbályozt z áttelepülésre kötelezett személyek ingtlnánk zár lá vételét (8. ) és állmi tuljdonb kerülését (10. ). A rendelet értelmében zár lá vett ingó és ingtln vgyon z áttelepülési kötelezettség megállpításávl egyidejûleg tehermentesen z állmr szállt át, és Földbirtokrendezõ Alp állgához trtozott. zbály lóli kivételt csk z z ingóság jelentett, melyet z áttelepülésre kötelezett személy Németországb vló áttelepülés esetén mgávl vihet. Kárpótlás: 1990, 1991,

3 ben, z állm áltl z állmpolgárok tuljdonábn igzságtlnul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló évi XXV. törvény. A törvény lpján járt kárpótlás z elvett termõföldért, egyéb ingtlnért (lkásért), üzemért mgyrországi német polgárok számár kár Mgyrországon, kár más országbn éltek, de megfeleltek törvényi feltételeknek. A törvény összhngbn szövetkezeti, úgynevezett átmeneti törvénnyel meghtározt termõföldlpok létrehozásánk módját. Végezetül kárpótlás járt z életüktõl és szbdságuktól politiki okból jogtlnul megfosztottk kárpótlásáról szóló évi XXXII. törvény lpján zoknk mgyrországi német polgároknk, kiket, illetõleg hozzátrtozóikt március 11. és október 23. között z életüktõl vgy szbdságuktól politiki okból jogtlnul megfosztottk. E törvény lpján zok mgyrországi németek kptk kárpótlást, kik szovjet fronton estek hdifogságb, mlenkij robotr hurcolták, vgy mgyr htóságok áttelepítették õket Mgyrországon belül. Mind vgyoni, mind személyes szbdság korlátozás, illetve z élet elvesztése mitti kárpótlás kérhetõ volt kárpótlási jegyben vgy életjárdékbn is. Bár nem készítettek elemzést kérdéskörben, ismereteink szerint mgyrországi német kárpótoltk jellemzõen kárpótlási jegyben nyújtották be igényüket. 30 II. Románi vélelmezett ellenségek: mgyrok, németek A II. világháborút követõ idõszkbn CABI-törvény (Cs de Administrre i uprveghere Bunurilor Inmice Ellenséges Jvkt Kezelõ és Felügyelõ Pénztár), z 1945-ös grárreform és z 1948-s állmosítási folymt járt súlyos következményekkel románii kisebbségek fõleg mgyr és német számár. A CABI-törvény szerint: román kormány és fõprncsnokság kötelezi mgát, hogy nem engedélyezi Németország és Mgyrország vgy ezek állmpolgári, vgy ezek területén, vgy z áltluk elfogllt területeken lkhellyel bírók tuljdonát képezõ bármilyen természetû vgyonok beleértve z értéktárgykt és pénzt is fõprncsnokság engedélye nélkül történõ kivitelét vgy kisjátítását. A román kormány és fõprncsnokság ezeket vgyontárgykt szövetséges fõprncsnokság részérõl megállpíthtó feltételek mellett fogj megõrizni. A törvény értelmében elrendelték Románi területén trtózkodó mgyr természetes és jogi személyek, vlmint z úgynevezett vélelmezett ellenségek jvink zárolását. Vélelmezett ellenségnek tekinthetõk német vgy mgyr területen, vgy ezek áltl elfogllt területeken trtózkodó személyek, állmpolgárságr vló tekintet nélkül, vlmint zok román állmpolgárok, kik szeptember 12-e elõtt vgy után Németországb vgy Mgyrországr, vgy áltluk elfogllt területekre menekültek. Az 1945-ös földreform immár második volt z elsõt 1921-ben hjtották végre Románi történetében, és z állmosítási törvényekkel együtt teljesen tönkretette mgángzdságokt, továbbá konzervált z életképtelen törpebirtokokt június 11-én lépett életbe román állmosítási törvény, mely kiterjedt mind z ingó, mind z ingtln vgyonr. Az állmosítás szinte z es rendszerváltásig folyt. Utolsó ngy hullám 1974-ben zjlott, mikor visszmenõleges htállyl is elkobozták zoknk vgyonát, kik nem rendelkeztek állndó románii lkhellyel, vgyis hzájukt elhgyni kényszerült mgyr és német nemzetiségûekét. Kárpótlás: megindult, megáll 1989 után Románi z elkobzott jvk természetbeni visszdás, vgyis restitutio in integrum mellett döntött. Amennyiben erre nem volt mód, úgy kártérítésre dtk lehetõséget. Az március 6. és december 22. között jogtlnul elkobozott ingtlnok (épületek, erdõk, szántók és egyéb mezõgzdsági célú területek) jogi helyzetének rendezése, zz visszszolgálttás terén z elmúlt két évtizedben törvények és (sürgõsségi) kormányrendeletek sor született: 18/1991., 19/1991., 112/1995., 169/1997., 83/1999., 94/1999., 1/2000., 94/2000., 10/2001., 501/2002., 290/2003., 66/2004., 127/2005., 247/2005., /2005. Ebbõl legfontosbbk: 18/1991. sz. földlpról szóló és z zt kiegészítõ, módosító 169/1997. törvény; 10/2001. törvény z március 6. és december 22. között jogtlnul elkobzott ingtlnok jogi helyzetérõl, illetve kártérítés rendezésérõl; 501/2001. törvény z ugynebben z idõszkbn z egyházktól elkobozott vgyonr vontkozón; 66/2004. törvény nemzeti kisebbségektõl kisjátított vgyonról; 9/1998. törvény bolgár állm áltl román állmpolgároktól 1940-ben kisjátított vgyonr vontkozón; és 290/2003. törvény Besszrábi, Észk-Bukovin és Hert megyékben 1947-ben állmosított vgyonr vontkozón. A jvk visszszolgálttás zonbn ngyon vonttottn hld, bizonyos területeken le is állt. III. zerbi szeptember ót szerb prlment npirendjén vn restitúciós törvény. Ennek kpcsán szbdki székhelyû Német Népi zövetség (NNZ) II. világháború végén még zerbiábn élt, illetve m is ott élõ németektõl elkobzott tuljdon visszdását követeli. Becslésük szerint z egykor elkobozott vgyon mi értéke 30 milliárd euró. (A szerb kormány szerint jogosultnk tláltk személyesen vgy z õ hozzátrtozóik kpnák vissz tuljdont, h ez nem lehetséges, kkor 2 milliárd eurónyi összeg álln kártlnítás rendelkezésére, záloglevél formájábn. A kormány mintegy 150 ezer igénnyel számol.) A szeptember 26-án elfogdott törvény zonbn kizárt kedvezményezettek (vlmikori károsultk) körébõl zokt személyeket és leszármzottikt, kik II. világháború idején megszállók hdseregében hrcoltk. Az NNZ 1996 ót követeli következõket, és ezt 2001 ót minden évben átdj z állmi szerveknek: 1. z november 21-i AVNOJ-htároztok eltörlését, és minden olyn törvényét, mely ezeken nyugszik; 2. z rchívumokbn lévõ nygok feldolgo-

4 zását; 3. kártlnítást és jóvátételt; 4. gyilkosságok és táborok helyén emlékmûvek állítását. Eddig 400 német cslád igényelte vissz tuljdonát. (zerbiábn mintegy 4000 német él.) A visszigénylés tárgyi legtöbbször házk, földek, szõlõk. okn ttól trtnk, hogy világháború után elûzött németek semmit sem fognk kpni, mivel törvények szerint zerbiábn külföldinek nem lehet földingtln. Márpedig ezeket németeket nnk idején megfosztották állmpolgárságuktól. A kritikusok szerint zerbi úgy jár mjd el, mint Lengyelország, zlováki vgy Csehország. Az Európi Unió elõszobájábn rendszeresen megegyezés szükségességérõl beszélnek mjd, de h bekerülnek, kkor onnntól kezdve már semmi sem kötelezi õket visszszolgálttásr. A kárpótlás ellenzõi rr hivtkoznk, hogy Tito és Brndt megegyeztek voln rról, hogy z NZK lemond kisjátított jvk visszdásáról. Többen vittják, hogy egy ilyen jellegû formális megállpodás vlóbn létrejött-e. Rudolf Weiss (NNZ) rr bizttj honfitársit, hogy dják be kárpótlási kérelmeiket, s h kell, forduljnk Hágához mjd z ügyben. Fontos érvet hozott fel Weiss németek kárpótlásból vló kizárás ellen: A háború idején Vjdságbn különbözõ ktonságok mozgósították helybéli lkosságot, márpedig köztudomású, hogy mi járt zért, h vlki nem tett eleget mozgósítási prncsnk hlál [...] Most pedig zt tényt, hogy ezek z emberek, hlálbüntetés terhe mellett eleget tettek mozgósítási prncsnk, ürügyként hsználják fel rr, hogy utódiktól megtgdják vgyon visszdását. IV. Lengyelország Németország és Lengyelország november 14-én megkötötte szomszédsági és brátsági szerzõdést, mjd június 17-én htárszerzõdést. Ezek egyike sem trtlmzott kitételeket háborús és kitelepítéssel kpcsoltos kártlnításról. A Preußische Treuhnd GmbH (mgáncég) 2004-ben, szövetségi kormánytól függetlenül pnszokt készített elõ lengyel és nemzetközi bíróságokon z elmrdt lengyelországi kártlnítások ügyében. (2006-ig 22 pnsz érkezett be hozzájuk pnszr számítottk összesen, melyek lpján Lengyelországot z Európi Emberi Jogi Konvenció megsértésével vádolják.) Gerhrd chröder utódjánk, Angel Merkelnek és Jroslw Kczynskinek is tudomásár hozt, hogy német kormány Treuhnd törekvéseit nem támogtj. A német prlmenti pártok sem álltk Lengyelországgl szemben megfoglmzott kártérítési igények mellé. Erik teinbch, Bundesverbnd der Vertriebenen elnöke visszfogottn regált törekvésre, és egy nemzeti kártlnítási törvény meghoztlát jvsolt Lengyelországnk. Minden bizonnyl erre z kciór válszul lengyel szejm szeptember 10-én felszólított kormányt, hogy tegyen lépéseket bb z irányb, hogy Németország fizessen kártérítést világháború ltt Németország áltl okozott károkért. Egyúttl elutsított nnk lehetõségét, hogy Lengyelország kártérítést fizessen német állmpolgároknk. Ebben kérdésben feszültség bn ismét nõtt két állm között. A lengyel tuljdonjogi törvény vitáj kpcsán Donld Tusk Jeruzsálemben kijelentette, hogy ez törvény minden nemzetiségre vontkozni fog, mely tuljdonát kommunist htlomátvétel következtében elvesztette. Nem sokr rá zonbn pénzügyminiszter-helyettes (K. H. szkiewicz), ki reprivtizációs törvényt készítette elõ, kijelentette, hogy német kisebbség vontkozásábn szó sem lehet kártlnításról, mert õk háború után kibocsátott rendeletek értelmében még m is ellenségeknek tekintendõk. Hivtlosn német részrõl nem fogllkoztk kérdéssel, mondván, törvény elõkészítõ fázisbn vn. A sjtó áltl megszóllttott kormány közeli források zonbn jelezték, hogy ebben formábn törvény elfogdását Németország diszkriminációnk tekintené. Wlodzimierz Borodziej történész szerint hivtkozott dekrétumok és törvények 1949 után jórészt érvényüket vesztették. Jelenleg Németország és Lengyelország álláspontj közel áll egymáshoz, h más okokból is. Németország számár A vsútállomás felé indulnk Lengyelországból kitelepített németek, 1945 után lengyelországi gzdsági kpcsoltok bírnk elsõdleges fontossággl, kitelepítettek törekvései inkább zvró tényezõnek számítnk. Új szempontként került be képbe nemzetiszocilizmus lengyel szármzású németországi áldoztink kártlnítási kérdése 2011-ben. A német kormány ez elõl nem zárkózott el. Júniusbn, egy lengyel német külügyminiszteri szintû kereksztlbeszélgetésen zonbn kérdés nem került npirendre, csupán rról volt szó: z áldoztokról mindkét oldlon megemlékeznek. V. Németország Kölcsönösen lemondni kártlnításról? Németországbn 1952 után érvénybe lépett z úgynevezett Lstenusgleichgesetz, melynek legfontosbb célkitûzése háborús károk és kitelepítettek vgyoni kárink kárpótlás volt. (A kifizetések mintegy 64 milliárd eurót tettek ki.) Ez Németország integrációs politikájánk egyik lpköve volt. A kormányok úgy tekintik, hogy kitelepítettek, illetve menekültek ezután beilleszkedhettek német társdlomb. Egyesek láhúzzák zonbn törvénnyel kpcsoltbn, hogy z egyáltlán nem jelenti zt, hogy z érintettek lemondtk voln bárminemû kártlnítás jogosságáról ben német kormány és német gzdság létrehozott egy lpítványt Emlékezet, Felelõsség, Jövõ névvel, összesen 10 milliárd márk tõkével, hogy z egykor kényszermunkár kötelezetteket leglább részben kártlnítsák ig lengyel prtner- 31

5 szervezetnek mintegy 970 millió eurót utltk át, mivel lengyel áldozt igényét pozitívn bírálták el. (Persze gondot jelentett, hogy sokn nem érték meg kártlnítást.) zkértõi megjegyzés sjtóból: z lenne kívántos, h mindkét állm egyszer s mindenkorr kölcsönösen lemondn kártlnítások igényérõl. 32 A csehországi zudét-vidékrõl kitelepített németek menete vsúthoz, 1947 VI. Csehország Benes-dekrétumok A Lndesversmmlung der Deutschen in Böhmen, Mähren und chlesien für die deutsche Minderheit in der R 2001 márciusábn Csehország uniós belépési szándékár építve, nyomásgykorlás érdekében ht pontbn fogllt össze német kisebbséget ért jogsértésekért kívánt kárpótlásr vontkozó követeléseit. Augusztus közepén pedig hivtlosn is eljutttt dokumentumot cseh prlment petíciós bizottságánk. 1. Hivtlosn is nyilvánítsák érvénytelennek Beneš-dekrétumokt. 2. A német nemzetiségû polgároktól dekrétumok lpján elkobzott tuljdont szolgáltssák vissz. Amennyiben ez érdekeket sértene, kkor tuljdon jnuár 1-jei becsértékét utlják át z érintetteknek. 3. Azon személyek munkszolgáltáért, kik elvesztették állmpolgárságukt: 100 koron jár minden egyes npért, mit gyûjtõ-, internáló- vgy munktáborbn töltöttek. Ezen túl z öregségi nyugdíj tekintetében 15 koronát kpnk minden ledolgozott hónpért. Emellett egyszeri kifizetésként kpják következõ összeget: minden megkezdett hónpr minimálbér 20%-át. 4. A befgysztott számlák visszdását tuljdonosnk jnuár 1-jei vásárlóerõre átszámítv. 5. Egyszeri koronát igényelnek zoknk személyeknek, kik tuljdonviszonyikbn kárt szenvedtek z erõszkos áttelepítés, továbbtnulás betiltás, z iskolák bezárás, z erõszkos névváltozttás és német kisebbség kriminlizálás mitt. 6. Egyszeri koronát igényelnek zoknk, kiknek rendeletekkel z egyetemi végzettségét törölték, s Edvrd Bene, Csehszlováki köztárssági elnöke május 14. és október 27. között 143 dekrétumot bocsátott ki. Ezeket z október 28-án meglkult ideiglenes nemzetgyûlés 1946 márciusábn, visszmenõleges htállyl törvényerõre emelte. A 143 dekrétumból 13 vontkozott közvetlenül német és mgyr kisebbségre, s jó néhány további közvetve szintén trtlmzott olyn rendelkezéseket, melyek összefüggtek két kisebbség kollektív bûnösként vló elmrsztlásávl. A nemzeti kisebbségi csoportokr vontkozón trtlmzták kollektív felelõsségre vonást, vgyonelkobzást, kitelepítést, kényszermunkár kötelezést. (Vö. Históri 2002/2., 2004/5., 2006/4. számivl.) A pünkösdi szudétnpok egyik eseménye: néprjzi kiállítás. Augsburg, 2011 emitt nem dolgozhttk végzettségüknek megfelelõ állásbn. H z érintett elhunyt, kkor házstárs vgy gyerekei lesznek z igényjogosultk. H ilyenek nincsenek, kkor testvérei, illetve jogos örökösei. Az igényeket cseh pártok egyértelmûen elutsították. Mindössze KDU-CL ( Cseh Kereszténydemokrt Néppárt) muttott némi hjlndóságot rr, hogy felvetett igények közül némelyikkel fogllkozni kellene ben cseh törvényhozás megmásíthttlnnk nyilvánított Beneš-dekrétumok zon rendelkezéseit, melyek tuljdonviszonyok megváltozttását eredményezték. Ezek után német mgánszemélyek kereseteit sorr utsították vissz cseh bíróságok ben 79 kitelepített szudétnémet mgánszemély beperelte Csehországot, z Emberi Jogok Európi Bíróságánál kárpótlást követelve. Igényeik 50 ezer eurótól 4 millió euróig terjedtek. Keresetüket bíróság elutsított. (Azért, mert nem merítették ki közbeesõ jogi fórumok lehetõségét.) 2008 elején z ENZ Emberi Jogi Bizottság elõtt 47 szudétnémet pnszolt be cseh állmot kárpótlásból vló kimrdásuk mitt nyrán Prág betiltott szudétnémetek csehországi, követeléseket támsztó szervezetét júniusábn szudétnémetek 62., Augsburgbn trtott pünkösdi gyûlése lklmávl Václv Klus kemény szvkkl bírált szudétnémet törekvéseket, mivel zok vezetõje bocsántkérésre szólított fel Prágát Beneš-dekrétumok mitt. EILER FERENC, MARCHUT RÉKA, TÓTH ÁGNE

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően

európa modern alkotmányos demokráciái ma jellemzően z lkotmánybíróság többé nem z lkotmányvédelem legfó bb sz e rv e sólyom lászló volt köztárssági elnökkel kovács kriszt beszélget A Mgyrországon meglehetősen népszerűvé vált álláspont szerint z lkotmány

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén

Családi napközi hálózatok pedagógiai munkájának támogatása a napközbeni kisgyermekellátás területén Trtlom: Murányi Beát: Bevezető Tímárné Huny Tünde: A csládi npközi hálózti koordinátor kompetenciái Szombthelyiné dr. Nyitri Ágnes: A hálózti koordinátor támogtó, segítő szerepe Szombthelyiné dr. Nyitri

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN

Amiről mindenki hallgat (angliai támogatási rendszer) - Élet az Egyesült Királyságban (Angliában)! - FRAN Amiről mindenki hllgt (nglii támogtási rendszer) - Élet z Egyesült Királyságbn (Angliábn)! - FRAN Bevezetként hd szögezzem le senki ne költözzön ki csk támogtások mi tt Angliáb mert z cslódni fog A támogtások

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor

Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Ingatlan és Birtokrendezés az erdélyi restituciós folyamat tükrében Dr. Dimén Levente, Gyulafehérvári T.E Komáromi Attila Sándor Közösségi javak államosításasa Az államosítások sok és s elkobzások okát

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2007. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: -6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 9/ (XI..) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: /7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya és alkalmazása unsziget özség Önkormányzt épviselő-testületének 8/2002. (XI.19.) T, 10/2003. (VIII.8.) T, 6/2005. (IX.9.) T, 9/2005. (X.14.) T, 7/2007. (V.31.) T, 10/2007. (VIII.9.) T, 13/2007. (VIII.31.) T, 1/2008.

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra Észk-mgyrországi Strtégii Füzetek VII. évf. 2010 1 27-35 Kereskedelmi szálláshelyek kihsználtságánk vizsgált, különös tekintettel z Észk-mgyrországi és Dél-lföldi régiór A turizmusfejlesztés egyik prioritás

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6.

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pap Károly u. 4-6. FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 1139 BUDAPEST, Pp Károly u. 4-6. Nyilvántrtási szám: 01-0849-04 Akkreditációs ljstromszám: AL-2057 Prtneri ségmérés 2011. november Közlpítványunk

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

A Képviselő-testület 18 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: - 09- A Képviselő-testület 8 igen szvzttl, 2 trtózkodás mellett következő htároztot hozt: 27/997. (IV. 24.) számú képviselő-testületi htározt: Várplot Város Önkormányzti Képviselő-testülete szükségesnek

Részletesebben

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja

Lépések... ... a fenntarthatóság felé. A tartalomból: A környezettudatos és társadalmilag felelős vállalatvezető szaklapja KÜLÖNKIADÁS. október A környezettudtos és társdlmilg felelős vállltvezető szklpj esület y g E T E V Ö K Különkidás ból á m l k l j ó fordul v é. 5 1 k n á fennállás A trtlomból: Wintertől Üzenet Dr. Georg

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó

Szombathelyi Csónakázó- és Horgásztó Szombthelyi Csónkázó- és Horgásztó Előzmények A Sporthorgász Egyesületek Vs Megyei Szövetségének horgászti kezelésében lévő Gersekráti Sárvíz-tó után z idei évben elkészült Szombthelyi Csónkázóés horgásztó

Részletesebben

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS

Részletesebben

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat

0 /2013. sz. igazgatói utasítás Adatvédelmi Szabályzat Alsó-Dun-völgyi Vízügyi Igzgtóság Ikt. szám: 0010-CCO/2013. Témfelelős és szerkesztette: dr. Szőke Év, dr. Petz Gábor 0 /2013. sz. igzgtói utsítás Adtvédelmi Szbályzt Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER

Diszkriminatív, piac- és versenyellenes állami MIHÁLYI PÉTER MŰHELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2016/7 Diszkrimintív, pic- és versenyellenes állmi gzdságpolitik Mgyrországon, 2010 2015 MIHÁLYI PÉTER MTA KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT KÖZGAZDASÁG-TUDOMÁNYI

Részletesebben

Kárpótlási statisztikák I.

Kárpótlási statisztikák I. Törvények Kárpótlási statisztikák I. Vagyoni kárpótlás (1991-2015) Az elvett ingatlanok és ingóságok utáni kárpótlás Kérelmek száma Meghozott határozatok száma Megállapított kárpótlás összege kárpótlási

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Latin-Amerika gazdasági fejlõdésének lehetõségei, ökológiai problémái

Latin-Amerika gazdasági fejlõdésének lehetõségei, ökológiai problémái Ltinmerik gzdsági fejlõdésének lehetõségei, ökológii problémái Szerzõ dezs dezs.extr.hu tételek gyûjteménye Mgyrország gépipr Történelem tétel &ndsh; Ltinmerik gzdsági fejlõdésének lehetõségei, ökológii

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Hsználti útmuttó Windows rendszerhez Az üzeme helyezéssel kpcsoltos hielhárítás Megoldás gykori üzeme helyezési prolémákr. A nyomttó áttekintése Tudnivlók nyomttó részegységeiről

Részletesebben

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra.

A tárgy szerinti rendelettervezetet terjesztem a Képviselő-testület elé rendeletalkotással történő jóváhagyásra. 'huipest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt Képviselő-testület ülése Budpest Főváros X. kerület Kőbányi Önkormányzt J9 / föylq /yf^ /DjOO$ Polgármestere f- r / *^ Budpest MEUfi Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész

Én ebből az egész ügyből azt vonom le, hogy ha a Főépítész -77- Én ebből z egz ügyből zt vonom le, h Főépítz úr egyértelműen pozitív szkvéleményt d márpedig közöttünk ő ebben z egyedüli szkember kkor ezt el kellene fogdni mi z épület elhelyezét megjelenét jelenti.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület november 23-i nyilvános ülésére 12. NAPIREND Ügyirtszám: 14/1085-2/2012. ELŐTERJESZTÉS Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgylj: i tuljdonbn lévő földrészletek állmi tuljdonb

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS

MARADÉKANOMÁLIA-SZÁMÍTÁS MARADÉKANOMÁLIASZÁMÍTÁS **'* Kivont STEINER FERENC" okl középiskoli tnárnk Nehézipri Műszki Egyetem Bánymérnöki Krához benyújtott és elfogdott doktori értekezéséből Az értekezés bírálói: Dr csókás János

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen

Az Európa Tanács Egyezménye A gyermekek védelméről a szexuális kizsákmányolás és a szexuális bántalmazás ellen Európ Tnács Egyezmény Sorozt - 201. sz. Az Európ Tnács Egyezménye A gyermekek védelméről szexuális kizsákmányolás és szexuális ántlmzás ellen Lnzrote - 2007.10.25. 2 CETS 201 A gyermekek védelme szexuális

Részletesebben

javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezetet.

javasolja a Képviselő-testületnek a rendelettervezetet. 41 eredeti rendelet 12. át érinti nem jvsolj elfogdásr Képviselőtestületnek, így z dó mértéke mrdjon továbbr is z 1.000, Ft/fő sttisztiki állományú létszám után. Városrendezési és Kommunális Bizottság

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Üzemeltetési útmutató magyar. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good mgyr 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.krcher.com

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK.

BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1 BIOKOMPATIBILIS ANYAGOK. 1Bevezetés. Biokomptbilis nygok különböző funkcionális testrészek pótlásár ill. plsztiki célokt szolgáló lkos, meghtározott méretű, nygok ill. eszközök, melyek trtósn vgy meghtározott

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

: kalandok a levéltárban

: kalandok a levéltárban Közzétette: www.flgmgzin.hu (https://www.flgmgzin.hu) 2014 március 16. Flg 0 Értékelés kiválsztás értékelve Mérték Még nincs levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn levéltárbn 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus

Kezelési útmutató ECO és ECO Plus Kezelési útmuttó ECO és ECO Plus Kidás: 2012.12.15. Eredeti kezelési útmuttó Gép Clssic Plus Gép szám Clssic Plus Gép típus Clssic Plus Verzió Berendezés jellege Álltfj Ügyfél neve & Co. KG Ügyfél címe

Részletesebben

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS

INGARISCHE BAUKUNST* ARCHITETTURA UNGHERESE ARCHITECTURE IONGROISE HUNGÁRIÁN ARCHITECTURE MADJARSKO GRADJEVINARSTVO 40. ÉVFOLYAM 1941 JUNIUS 40. ÉVFOLYM 1941 JUNIUS w Mgyrországi vendégforglom fejlesztése * B u d p e s t n y r l á s és Cdülés s z o l g á l t á b n * Blfonvidélt r e n d e z é s i és építészeti kérdései * M á t y á s k i r á

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben