0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS" name="description"> 0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS">

Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győr-Sopron megyei Tanács VB. Szigorúan titkos! JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitikai"

Átírás

1 Győr-Sopron megyei Tnács VB. Szigorún titkos! Egyházügyi Elődójától. Készült": 35 peldiiybn. pld. 4) M M ^ ^VVy**, foú; tf^l^v^^ { v>0 ** JELENTÉS Győr- Sopron megye egyházpolitiki helyzetéről. OBS2GOS LEVÉLTÁR imi

2 Győr-Sopron megye felszbdulás előtt m e z ő g z d s á g i jellegű megye volt. földbirtokosok mellett - ugy gzdsági, politiki tekintetben - kiemelkedő szerepet játszott p p s á g. z i s k o l á k 9 o % - z e g y h á z k k e z é b e n v o l t. m e g y e több szerzetesrend ság n g y r é s z e dolgozó területén működött. Ilyen körülmények között erős v l l á s i felszbdulás és k l e r i k á l i s ót f ö l d o s z t á s, emberek politiki befolyás z i p r o s i t á s, ltt megye rcult. lkosság klerikál befolyás lzult vllási kötöttség. E t e k i n t e t b e n k ü l ö n ö s e n befejeugy tekintetben. 1. / m e g y e t e r ü l e t é n 2? 6 r k. 15 r e f o r m á t u s 2 9 győri ppnevelő jelentő- z egyházk pozicióit politiki-, m i n t g z d s á g i és v l l á s i 1 dventt, köré- jelentősen szocilt átszervezésének zése, m e l y é r e z h e t ő e n g y e n g i t e t t e 1 zsidó, és 1 bptt: evngélikus, összesen 322 pp működik. i n t é z e t n e k 12 t n á r és 70 n ö v e n d é k e G y ő r b e n és P n n o n h l m á n 2 e g y h á z i k ö z é p i s k o l m ű k ö d i k 5oo tnulóvl. Mindkét kolánk vn kollégium. tnárképző főkol, vl egy p p i s z o c i á l i s szerzetes központ vgn. kb, tnári kr tgji bencés szerzetesek. Pnnonhlmán működik Pnnonhlm, következ- ben ngymértékben csökkent séggel bir mezőgzdság állott. vl és kulturál f e l e m e l k e d é s e tében teljesen megváltozott lkos- egy otthon, / közel looo fős s z á m á v l / o r s z á g o s v i s z o n y l t b n k ü l ö n ö s f i g y e l m e t létér- demel. Ez sok egyházi intézmény és n g y s z á m ú p p s á g m é g m * komoly vszhúzó erőt jelent 2. / ppok életmódj, vl megyében. z e g y h á z i felujitás lpján megállpíthtó, gye t e r ü l e t é n 2,5.millió ngyszámú hogy z egyházk m e - jó n y g i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t v n n k. n ö s e n áll ez k t o l i k u s ktolikus épületek egyházr* egyház kimuttott költségvetése z Porint volt. győri rk. plébániák.több Ft-os költséggel Külö- krnk renoválttni. évben református

3 e g y h á z G y ő r - S z b d h e g y e n két h é t l t t tudott összegyűjteni összeget fentiek mellett Ft-ot'- templom céljir. soproni rás n é h á n y tsz-ében m u n k e g y s é g e n k é n t filléres l^o.ooo f e l j á n l o t t k sőt.7o plébánosnk. szporodnk z olyn főleg munkáslkt területeken, 3o-4o, de k ö z s é g e k b e n i s - szkoskodás következtében fizetnek hivők nykár, egyházi szemtelenül velkedik mig n e m összegből részesedést gyének legtöbb esetben ellenséges h á z i dó b e s z e d é s é t utonómi, Győr város részt szeminárium jár lklmznk, - kpnk. Ezek z e- érzületüek. z egy egy- Ktolikus egy K t o l i k u s Konvent E z e k v e z e t ő i és l k l m z o t t i c i v i l e k és r e k c i ó s o k. ' pökség dót, és d d i g területén Sopron területén pedig nevü intézmény végzi. erő- fizetnek./ ppok legtöbb h e l y e n dóbeszedőket kik befolyt j e l e n s é g e k. - h o g y többen egyáltlán nem, vgy csk z egyház /Több pénzbeszedő já- befolyt összegből és v á r o s i p l é b á n i á k Tudomásunk vn rról, hogy e z e k z ciméh volt ktontzteket, ngy- püs- részésülnek. "intézmények".segély deklsszált elemeket tá- mogtnk". ppság nygi helyzetének és lkossággl vló kpcso- ltánk lkl- jvítás érdekében változtos módszereket mz. Többen sorkosztoláson vesznek részt. Vn olyn, ki rádió, televizió sel f o g l l k o z i k. Ngyon stb. jvitássl, fényképezés- "preciz" munkát végez. Többen fogllkoznk méhészettel. megye területén igen jedt, h o g y z egyes t e m p l o m o k b n szentek pei köré köszönő szöveggel " X I szent köszönöm, ügyemet", vgy lkást kptm", "Köszönöm, elintézni hogy segitettél el. bbn, z i l y e n s z e n t e k p e r s e l y e i elter- szobri táblákt helyeznek hogy segitettél pp és.képl. nyugdij hogy legjövedel- mezőbbek. nnk ellenére, hogy ppi békemozglom letén elég széles, politikilg /melyek legjövedelmezőbbek fontos megye terü- plébániákt /-, m é g n e m f o g l l t á k l e g m e g b í z h t ó b b b é k e p p o k. P l. G y ő r és S o p r o n. Nem el

4 köztük lévő kicsinyes i n t r i k á k és é r z e l g ő s s é g e k b n g y k r n z v r j á k ezt z e g y ü t t m ű k ö d é s t eredményességét. Z e g y h á z k o r m á n y z á s t tudták szilárdn kezükbe békeppok többsége és munkájuk zért még politiki kenységet végez. lkosság lojlitás mellett nygi lelkész békepp, z.il- náluk. politiki Pl.Byer kérdések- b e n nyiltn állástfbgll m e l l e t t ü n k. p j v g o n g y á r i kás v o l t. Bátyj vgongyári mérnök, specilizált okttást végez. mult Nevezett mgát. zott. e g y t n u l ó t, h o g y 3 n p i g n e m h l l o t t. ny. és k á n t o r j p á c. / z i l y e n e k e t sokkl nehezébb, politikilg 2./ rekciós ppok többsége részükről jelentősebb Szoros kpcsoltot hitélet ben ellenállást Gzdsszo- rekcióst./ élettől idején som lehetett tpsztlni. f o k o z á s és t ö m e g k p c s o l t u k egyénekkel. erősitése d e m é g m f e n y e g e t i k tevékenységet i d ő s k o r és lojál egészségi következtében nem képes kifejteni. ppság ngyobb mértékben támogtj. z utóbbi Igen befolyásolhtó fokozottbbn ki kell e m b e r. Ezt játszik. kebb- hjlndósánnk jövőben hsználni. 3./ Pnnonhlm nemcsk megyei, hnem tekintetben nemzetközi egyén. állpot 9o % ~ időben Bur- ppokt. got mutt.megyei vezetőkkel vló együttműködésre, kiépitésére. pol- és p á c á k t. Ppp Kálmán püspök teljesen rekciós beállítottságú Jelentősebb érdeké- megye területén lkó, főleg gári vonlon dolgozó, volt szerzeteseket kolt formábn, megpofo- politiki trtnk rekciós jól f e l h s z n á l j á k hit- felelősségrevonni pyilvános v i s s z v o n u l t. Még n g y átszervezés mun- munkás Illegál évben témplombn ugy - tevé- zsrolásától legál hitokttásig minden megtlálhtó lelkipásztorlcodásr nem venni. s o k s z o r zt f e l h s z n á l v - s z é l e s k ö r ű h i t é l e t i Károly Gorkijvárosi zon- szempontból országos, j e l e n t ő s S p k n u g y b e s z é l n e k ról,, m i n t Vtikánról. Ngyszámú rekciós sőt szerzetes bizonyos szerepet mgyrországi és p á c tr-.

5 tözkodik kolostorbn. /Pl. 3 1 Zsiros, Sziv Újság volt volt zirci r e n d f ő n ö k jezsuit, köztük főszerkesztője, Páter Endrédi stb,/ szerzetesek Vendel, továbbr m e g t r t o t t á k s-zéleskörü r e k c i ó s k p c s o l t i k t. Igen jelentős tényező s z á m u k r z e g y h á z i k ö z é p i s k o l tnu- lóivl, vl ngyszámú bel vló és k ü l f ö l d i érintkezés ben 15.ooo-en kolostor vendégkönyvébe /köztük Pnnonhlm fontos továbbképzésében szerepet,.z ide l e l k i g y k o r l t r. látogtóvl irták be.nevüket sok külföldi./ t o l t b e z o r s z á g ország egész ppjink területéről Ebben z évben püspökök Shvoy, Dudás, Kberk, Hmvs, Rlemp, Kovács volt Pnnonhlmán lelkigykorlton ppjivl Á lelkigykorltokt /Pl.Hlász Pius legrekciósbb közül Sándor együtt. egyének jezsuit, Rjz Mihály Pétery járnk trtják segédpüs- pöke,: stb./ kolostorbn két csoportosulás bert főpát egy k ö z é p k o r i lkult ki, Legányi szerzetes lkítni. Kemény fegyelmet követel. re törekszik, de'bizonyos életmódot ki- Politikmentesség- lojlitást mutt szemben. másik csoportosulás kr Nor- z állmml Monsberger Ulrich perjel körül lkult ki. Ezek képvelik tömény rekciót. rendi életben vzont szbdbb légkört követelnek. főpátot lojlitás^ mitt támdják, komoly hrc nnk hogy Pnnonhlmi t o v á b b r volt plébániái között ellenőrzést egyházmegye és i r á n y í t á s t megszűnt, gykorol felett. fenti körülmények csoport folyik. ellenére, Főpát két zt muttják, h o g y jövőben sokkl lposbbn Pnnonhlmávl és r e n d s z e r e s e n k e l l fog- llkozni. / protestáns ppok-szerepe ktolikusoké. többségük nős, megyében lényegesen Számszerűleg kevesen vnnk. csládos. Politiki tekintetben problém v n velük, Zoltán református Ngy kevesebb ktolikusokkl. hitélet r ü l e t é n z o n b n e z e k s o k n e h é z s é g e t rász kebb, esperes okoznk. gyűléseken ngy te- Pl.Dr.Mdhngon Kt i ORSZÁGOS LEVÉLTÁR - 4

6 m g u k t e m p l o m b járnk. Pl. várblogi tnácselnök lány társdlmi m u n k á b n r e n d s z e r e s e n résztvett- lom temp- épitésénél. J V S L T O K 1. / m e g y e i és járási djnk helyi kilkításához tegye szerveknek.helyes tősebb munk és v é g z é s é h e z. z E g y h á z ü g y i H i v t l pedig djon z feldtok kpcsoltot eddiginél jöjjön együttműködés sokkl fokozottbb 4./' g y ő r i jvítás politiki törekedni, hogy csökkentsük ellentéteik teljesen kivegyük elmélyítésén,vl egyházpolitiki kezükből, nygi csökkentsük rekciós és m e g e g y e z é s u t j á n 5./ teológi rektorát le k e l l v á l t t n i ppi békemozglom El kell távolítni elnökét és S o p r o n b ó l távolitni és h e l y é b e kell Rákosi kineveztetni.. Dr, hogy létszám. jelentősebb rekciós ppokt tóbb lojál ppokt kell Budpest, püspök- biztosíts. Hegyi László tnárokt. Helyüket.nem kell betölteni, 6./ Győrből intézménye- t n á r i k r b ó l D r. N é m e t h P á l és csökkenjen tnári kr for- szerepét, és s o p r o n i u t o n ó m i á k t, kel vló tárgylás Pn- kpcso- k e t m e g k e l l s z ü n t e t n i. Ezt z E g y h á z ü g y i H i v t l. Eleket, jelen- gondot kell fordítni rásik fokoztos befgysztásán keresztül kolostor további h o g y ' p ü s p ö k k e l z i d e g e n f o r g l m t és b e l s ő segitséget szer- létre. nonhlmár. rr kell ltikt, és j á r á s i megoldásához. mellett rr kell törekedni, 3./ z megyei eddiginél fokozottbb 2./ ppi békemozglomml vló együttműködés segitséget egyházpolitiki intenzivebbé vekkel, szervek jövőben fokozottbb plébániákról és h e l y ü k b e el k e l l legmegbízh- állítni. 196o. szeptember hó 13. Dömötör József sk. egyházügyi főelődó

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj

Zebegény. Ilyen nehéz idõkben a legfontosabb az összefogás. Díszpolgári cím és Kulturált Települési Környezet Díj Zebegény Ilyen nehéz idõkben legfontosbb z összefogás "Minden szbd, de nem minden hsznál. Minden szbd, de nem minden épít. Ne keresse senki mg jvát, hnem másét." (1 kor 10,23-24) Amikor e sorokt írom,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám

Ő CSÉNYI. Emlékfa avatás 1 MAJÁLIS. Anyák napjára. 2008. április. 2008. áprilisi szám 2008.áprilisi szám Ő CSÉNYI H ÍRMONDÓ Emlékf vtás 00 2008. április Trtlom: 2008. április 12-én 14 órkor került sor z emlékf vtásr Református templom kertjében. A Hősök terén lévő kopjfát 2007. június 11-én

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I.

A tiszta technológiák és környezeti biztonsági rendszerek fejlesztése és bevezetése I. Mgyrország z ezredfordulón MTA strtégii kuttások ZÖLD BELÉPŐ EU-cstlkozásunk környezeti szempontú vizsgált Mng Bél István Zsolt Murvi József Csizmdi László Tóth András A tiszt technológiák és környezeti

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését!

Támogasd lapunkat és a budatétényi cursillok működését! A Budtétényi Cursillo Titkárság időszkos hírlevele Püspökszentelés Esztergombn Idő nélküli küzdelem Csk végcél fontos Elrjtoltunk tehát. Beindult z újság kezdeti ngy lendülettel. De mint hogyn z tlét is

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. A solymári templom. Dallos András. Témavezető: Jernyei Kiss János

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. A solymári templom. Dallos András. Témavezető: Jernyei Kiss János Pázmány Péter Ktolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kr A solymári templom Dllos András Témvezető: Jernyei Kiss János Dllos András művészettörténet 2006 1 TARTALOM: BEVEZETŐ...2 Bevezető A solymári templomról

Részletesebben

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla

közéleti lap xv/18. 2007. október 17. Zuschlag követői Keszthelyen is? Távfűtési értesítés Csak kérhet Szólt a harmonika partnerség Béla közélet lp xv/18. 2007. október 17.»»»»» Zuschlg követő Keszthelyen s? Távfűtés értesítés Csk kérhet Szólt hrmonk prtnerség Bél Öné pénz, ménk munk Bél szerk. Keszthely, Kossuth L. u. 44. Tel.: 06-83/510-357

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak!

Szentmihályi. Lecturis salutem üdvözlet az olvasónak! Szentmihályi Életünk Rákosszentmihályi Plébáni lpj 2010. október 3., Szent Mihály búcsú Lecturis slutem üdvözlet z olvsónk! Ezzel klsszikus köszöntsel kezdték jánlni műveiket régi ngy írók z olvsóiknk.

Részletesebben