HEFOP/2004/ Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása"

Átírás

1 Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

2 Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás kiválsztás kiválsztás célj: célj: előkzítő előkzítő szksz szksz ( ( rztvevők rztvevők felkuttás, felkuttás, leginkább leginkább megfelelőek megfelelőek kiválsztás, kiválsztás, ráhngolásuk, ráhngolásuk, motiválásuk motiválásuk z z előttük előttük álló álló feldtokr, feldtokr, pályorientációjuk, pályorientációjuk, felzárkózttásuk felzárkózttásuk vgy vgy mereteik mereteik felújítás felújítás stb.), stb.), vl vl fogllkozttást fogllkozttást kísérőpszichoszociál kísérőpszichoszociál támogtás támogtás zt zt szolgálják, szolgálják, lehetőlegkebb lehetőlegkebb legyen legyen ből ből vló vló lemorzsolódás, lemorzsolódás, lehetőlegtöbben lehetőlegtöbben tegyenek tegyenek sikeres sikeres vizsgát. vizsgát. Pályázti Pályázti felhívás: felhívás: pályázti pályázti progrm progrm célkitűze célkitűze helyzetű helyzetű foglkoztthtóságánk foglkoztthtóságánk jvítás, jvítás, munkerőpici munkerőpici társdlmi társdlmi beilleszkedének beilleszkedének elősegíte elősegíte megközelítű, megközelítű, lterntív lterntív képzi képzi ekben ekben vló vló rzvételükkel. rzvételükkel. z z lterntív lterntív képzi képzi modell modell sjátj, sjátj, fogllkozttássl fogllkozttássl összekpcsolt összekpcsolt képzt képzt olyn olyn pszichoszociál pszichoszociál támogtás támogtás kíséri, kíséri, mely mely csökkenti csökkenti képzből képzből vló vló lemorzsolódás lemorzsolódás veszélyét veszélyét jvítj jvítj képzben képzben vló vló eredményes eredményes rzvétel rzvétel feltételeit. feltételeit. z z elszámolhtó elszámolhtó költségek költségek köre köre válllkozások válllkozások melyek melyek fogllkozttóként fogllkozttóként vehetnek vehetnek rzt rzt végrehjtásábn végrehjtásábn csk csk célcsoporttl célcsoporttl kpcsoltos kpcsoltos személyi személyi jellegű jellegű költségeiket költségeiket (bér (bér járuléki) járuléki) számolhtják számolhtják el, el, beszerzeiket beszerzeiket egyéb egyéb költségeiket költségeiket.. pályázt pályázt kedvezményezettjei kedvezményezettjei et et kedvezményezettnek kedvezményezettnek végrehjtás végrehjtás szükséges szükséges bevonásávl, bevonásávl, zokkl zokkl konzorciumi konzorciumi együttműködben együttműködben megvlósítni. megvlósítni. konzorciumi konzorciumi prtnerek prtnerek lehetnek lehetnek nonprofit nonprofit,, önkormányzt(ok), önkormányzt(ok), önkormányztok önkormányztok társulási, társulási, állmi állmi vgy vgy önkormányzti önkormányzti intézmények, intézmények, kebbségi kebbségi önkormányzt(ok), önkormányzt(ok), vl vl képz képz rzeként rzeként megvlósuló megvlósuló fogllkozttásbn fogllkozttásbn fogllkozttóként fogllkozttóként válllkozások válllkozások.. progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

3 Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás Pályázti Pályázti útmuttó útmuttó Célkitűzek Célkitűzek jelenleginél jelenleginél több, több, helyzetű helyzetű különböző különböző csoportjink csoportjink dottságihoz, dottságihoz, szükségleteihez szükségleteihez igzodó igzodó igzolhtó igzolhtó eredményeket eredményeket felmuttni felmuttni képes képes megközelítű megközelítű lterntív lterntív képzi képzi létrejöttének létrejöttének elősegíte; elősegíte; minél minél több több helyzetű(köztük helyzetű(köztük rom), rom), munknélküli munknélküli ember ember trtós trtós munkáb munkáb állásánk, állásánk, munk munk társdlmi társdlmi beilleszkedének beilleszkedének elősegíte; elősegíte; lcsony lcsony koli koli végzettségű végzettségű számár számár lehetőséget lehetőséget biztosítni biztosítni z z állm állm áltl áltl elmert elmert szkképesít szkképesít (fogytékos (fogytékos esetében esetében lehet: lehet: betnított betnított képzettség) képzettség) megszerzére; megszerzére; z z lterntív lterntív képzt képzt vállló vállló nonprofit nonprofit szervezeti szervezeti emberi emberi erőforrásink erőforrásink fejleszte; fejleszte; munknélküliek munknélküliek segítét segítét szolgáló szolgáló erőforrások erőforrások növele növele z z lterntív lterntív képzt képzt vállló vállló nonprofit nonprofit,, önkormányztok, önkormányztok, intézmények, intézmények, válllkozások válllkozások együttműköde együttműköde révén; révén; z z megközelítű, megközelítű, lterntív lterntív képzi képzi modell modell intézményesülének intézményesülének elősegíte. elősegíte. Horizontál Horizontál Nők Nők e e Romák Romák e e Fogytékos Fogytékos e e Fenntrthtó Fenntrthtó fejlőd fejlőd Támogthtó Támogthtó ek ek z z képzi képzi eknek eknek trtlmzniuk trtlmzniuk rztvevők: rztvevők: > > képezhetőségének képezhetőségének fejlesztére, fejlesztére, >munkvégzőképességének, >munkvégzőképességének, munkkultúrájánk munkkultúrájánk fejlesztére, fejlesztére, >szktudásánk >szktudásánk fejlesztére; fejlesztére; >szociokulturál >szociokulturál körülményeinek körülményeinek jvításár, jvításár, >pszichoszociál >pszichoszociál állpotánk állpotánk jvításár, jvításár, >életvitelének >életvitelének fejlesztére, fejlesztére, >munk >munk beilleszkedének beilleszkedének megkönnyítére megkönnyítére progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

4 Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás Pályázti Pályázti útmuttó útmuttó támogtott támogtott ekkel ekkel szembeni szembeni elvárások elvárások ek ek gerincét gerincét képz képz rzeként rzeként csoportbn, csoportbn, védett védett körülmények körülmények végzett, végzett, de de idővel idővel pic pic htásink htásink kitett kitett termel termel vgy vgy szolgálttás szolgálttás ( ( fogllkozttás) fogllkozttás) képezi. képezi. rr rr törekedni, törekedni, rztvevők rztvevők rom rom munknélküliek munknélküliek rány rány reprezentálj reprezentálj rom rom lkosságnk lkosságnk htókörébe htókörébe trtozó trtozó földrjzi földrjzi területen területen jellemzőrányát. jellemzőrányát. célcsoport célcsoport lcsony lcsony koli koli végzettségű, végzettségű, vgy vgy elvult, elvult, picképes picképes szkképzettséggel szkképzettséggel rendelkezőmunknélküli rendelkezőmunknélküli (köztük (köztük romák), romák), de de különösen különösen év év felettiek; felettiek; büntetőeljárásbn büntetőeljárásbn terheltnek terheltnek minősülő; minősülő; fogytékos fogytékos,, illetve illetve megváltozott megváltozott munkképességűek; munkképességűek; helyzetű, helyzetű, z z kolrendszerből kolrendszerből lemorzsolódott lemorzsolódott fitlok; fitlok; gyógyult gyógyult vgy vgy gyógyulófélben gyógyulófélben lévőszenvedélybetegek; lévőszenvedélybetegek; trtósn trtósn munknélküli munknélküli.. Projekt Projekt ütemez ütemez előkzítőszksz előkzítőszksz ( ( rztvevők rztvevők felkuttás, felkuttás, leginkább leginkább megfelelőek megfelelőek kiválsztás, kiválsztás, ráhngolásuk, ráhngolásuk, motiválásuk motiválásuk z z előttük előttük álló álló feldtokr, feldtokr, pályorientációjuk, pályorientációjuk, felzárkózttásuk felzárkózttásuk vgy vgy mereteik mereteik felújítás felújítás stb.), stb.), vl vl fogllkozttást fogllkozttást kísérőpszichoszociál kísérőpszichoszociál támogtás támogtás zt zt szolgálják, szolgálják, lehető lehető legkebb legkebb legyen legyen ből ből vló vló lemorzsolódás, lemorzsolódás, lehetőlegtöbben lehetőlegtöbben tegyenek tegyenek sikeres sikeres vizsgát. vizsgát. progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

5 Hátrányos helyzetű lterntív Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás munkerőpici képze fogllkozttás Esélyegyenlőségi Esélyegyenlőségi útmuttó útmuttó lpvető: lpvető: z z szempontj szempontj válszthtó, válszthtó, zz zz elhgyhtó, elhgyhtó, enhol, enhol, hol hol csk csk lehetséges, lehetséges,.. z z szempontj szempontj járulékos járulékos elem, elem, szerves szerves rzét rzét képezi, képezi, emellett emellett minőségét minőségét jvítj, jvítj, tehát tehát enhol enhol.. z z szempontjánk szempontjánk érvényesíte érvényesíte európi európi uniós uniós követelmény követelmény pályázók, pályázók, z z értékelők értékelők számár. számár. Hol Hol jelenhet jelenhet meg meg z z szempontj szempontj ek ek : : z z i i t t előkzítének előkzítének megvlósításánk megvlósításánk en en szkszábn szkszábn,, így: így: tervezben, tervezben, megvlósításbn, megvlósításbn, nyomon nyomon követben követben z z értékelben értékelben.. z z,, horizontál horizontál elvárás elvárás tehát tehát zt zt en en tel tel kpcsoltos kpcsoltos figyelni figyelni e e nőkreférfikr, nőkreférfikr, vl vl rom rom fogytékos fogytékos személyekre személyekre gykorolt gykorolt htását. htását. dott, dott, jelen jelen esetben esetben képzi képzi keretében keretében z z egyenlőbánásmód egyenlőbánásmód zt zt válogthtunk válogthtunk tnfolymr tnfolymr jelentkezők jelentkezők ük, ük, szármzásuk szármzásuk vgy vgy egzségi egzségi állpot állpot szerint. szerint. képzen képzen nők, nők, rom rom fogytékos fogytékos személyek személyek ugynúgy ugynúgy jogosultk jogosultk rzt rzt venni, venni, bárki bárki.. Ez Ez zonbn zonbn önmgábn önmgábn kev, kev, hzen hzen sokn sokn helyzetükből helyzetükből dódón dódón vlószínűleg vlószínűleg el el sem sem jutnk jutnk odáig, odáig, jelentkezzenek jelentkezzenek tnfolymr. tnfolymr. z z zt zt különbözőeszközökkel különbözőeszközökkel ösztönözzük, ösztönözzük, lehetővé lehetővé tesszük, tesszük, tnfolymon tnfolymon olyn olyn rzt rzt vehessenek, vehessenek, kik kik e e külön külön segítség segítség nélkül nélkül ezt ezt tudnák tudnák megoldni megoldni (pl. (pl. képz képz ideje ideje ltt ltt gyermekfelügyelet gyermekfelügyelet megszerveze megszerveze kgyermekes kgyermekes nyák nyák rzére, rzére, képz képz helyszínére helyszínére történőutzás történőutzás költségeinek költségeinek megtéríte, megtéríte, fogytékos fogytékos személyek személyek számár számár jól jól megközelíthetőképzi megközelíthetőképzi helyszín helyszín kiválsztás, kiválsztás, jeltolmácsolás, jeltolmácsolás, stb..) stb..) progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

6 Hátrányos helyzetű lterntív Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás munkerőpici képze fogllkozttás Esélyegyenlőségi Esélyegyenlőségi útmuttó útmuttó Milyen Milyen további további előnyökkel előnyökkel jár, jár, h h z z szempontji szempontji szervesen szervesen beépülnek beépülnek be: be: pályázt pályázt teljesíti teljesíti támogtás támogtás odítéléhez odítéléhez szükséges szükséges i i minimumelvárást. minimumelvárást. Erősíti Erősíti kiegyensúlyozottbbá kiegyensúlyozottbbá teszi teszi et, et, h h z z átfogó átfogó jelleggel jelleggel fogllkozik fogllkozik közösség, közösség, célcsoport célcsoport vgy vgy szektor szektor széles széles körű körű i i szükségleteivel. szükségleteivel. pályázt pályázt több több pontot pontot szerez, szerez, ily ily módon módon ngyobb ngyobb z z esélye esélye támogtás támogtás megszerzére. megszerzére. Sokkl Sokkl könnyebb könnyebb htékonybb htékonybb z z i i módszereket módszereket kezdettől kezdettől fogv fogv szem szem előtt előtt trtni, trtni, tervezni tervezni lklmzni, lklmzni, kőbb kőbb utólgosn utólgosn beépíteni beépíteni be. be. z z i i figyelembevétele figyelembevétele hosszbb hosszbb távon távon fenntrthtóvá fenntrthtóvá teszi teszi et. et. példként példként szolgálht szolgálht pályázók pályázók számár számár helyes helyes követendői követendői gykorlt gykorlt vontkozásábn. vontkozásábn. megvlósítás megvlósítás kifejlesztett kifejlesztett képességek, képességek, megszerzett megszerzett tpsztltok tpsztltok segítséget segítséget dhtnk dhtnk ek ek megvlósításához, megvlósításához, további további támogtások támogtások megszerzéhez megszerzéhez.. (vö. (vö. Phre Phre pályáztok pályáztok megvlósítás megvlósítás nyert nyert tudás, tudás, tpsztlt tpsztlt segítséget segítséget nyújtht nyújtht Nemzeti Nemzeti Fejleszti Fejleszti Terv Terv keretébe keretébe trtozó trtozó ek ek végrehjtásához). végrehjtásához). Megszbj kereteket ugynkkor tág tág teret teretd dz zegyéni megoldásoknk!! progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

7 Hátrányos helyzetű lterntív Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás munkerőpici képze fogllkozttás kiválsztás kiválsztás megtervezének megtervezének lpkérdei: lpkérdei: Meg Meg e e tervezni tervezni egyáltlán, egyáltlán, s s h h igen igen mikor? mikor? Mi Mi lpján lpján tervezzünk? tervezzünk? toborzás toborzás forrási, forrási, formái? formái? z z egy egy fordulós, fordulós, ill. ill. több több fordulós kiválsztás fordulós kiválsztás kérde? kérde? Kik Kik mi mi lpján lpján vegyenek vegyenek rzt rzt kiválsztásbn? kiválsztásbn? Ki, Ki, ill. ill. kik kik dönt/enek dönt/enek mi mi lpján? lpján? kiválsztás kiválsztás szempontji szempontji rendszere? rendszere? z z egyes egyes hngsúlyi? hngsúlyi? Ki Ki igen igen ki ki kerülhet kerülhet be be miért? miért? Vne, Vne, lehete lehete feldtunk feldtunk be be kerülőkkel kerülőkkel kpcsoltbn? kpcsoltbn? Trtlék Trtlék lt lt képze képze kilépők, kilépők, kiesők, kiesők, lemorzsolódók lemorzsolódók pótlás? pótlás? kiválsztási kiválsztási folymt folymt dokumentálhtóság dokumentálhtóság dokumentálás? dokumentálás? Mikor Mikor tekinthető tekinthető kiválsztás kiválsztás sikeresnek? sikeresnek? Pozitív Pozitív tpsztltok tpsztltok mit mit csinálnánk csinálnánk legközelebb legközelebb ként? ként? progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

8 Hátrányos helyzetű lterntív Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás munkerőpici képze fogllkozttás Együttműködüket, segítségüket köszönöm! Tztelettel: SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál lp támogtj.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán

AMagyar. közlekedéspolitika. stratégiai környezeti. vizsgálata. Fleischer Tamás. Dr. Szlávik János. Baranyi Rita. Kósi Kálmán LV. évfolym 2. szám 47 Fleischer Tmás Szlávik János AMgyr KÖZLEKEDÉSPOLITIKA Brnyi Rit Brnner közlekedpolitik Füle Miklós Ferenc Kósi Kálmán strtégii környezeti Ngypál Noémi Pálvölgyi Tmás vizsgált Princz-Jkovits

Részletesebben

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása.

UgorjUnk! Budapest Turizmus Stratégia 2012/2013 2017. 6. Monitoring és felülvizsgálat. 5. 4. A BTDM Nonprofit Kft. szerepvállalása. 5. 4. BTDM Nonprofit Kft. szerepválllás Budpest zetközi pozicionálás. BTDM Nonprofit Kft. z séges turztiki városrcult megfoglmzás után Budpest hosszú távú márkszemléletű pozicionálásár törekszik zetközi

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8.

Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére. Munkaanyag. 2004. január 8. Esélyegyenlőségi Útmutató pályázók és értékelők részére Munkaanyag 2004. január 8. Tartalom I. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG, MINT HORIZONTÁLIS ELVÁRÁS FONTOSSÁGA 1. El lehet-e felejtkezni erről a feladatról? 2.

Részletesebben

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS

INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS INNOVÁCIÓ, KÖRNYEZETVÉDELEM, SZIGETELÉS 2015. FEBRUÁR Ös s z e f o g l l ó z U r s U r l i t 2 0 1 4 - e s ú j d o ns á g i b ó l, c i k k e i b ő l online kidás ISO Innovációs Díj: z Székely-mgyr álomprojekt

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Nyílt Levél levélieknek LOCSOLÓ VERSEK. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj Nyílt Levél levélieknek Tisztelt lkosok, mint zt Hír-Levél előző számábn olvshtták, Veszélyben vn z iskol! konkrét dtokkl szemben én csk pedgógus szemszögéből

Részletesebben

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization

SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC GUIDELINE. Guidelines on myocardial revascularization SCIENTIFIC JOURNAL OF THE HUNGARIAN SOCIETY OF CARDIOLOGY Crdiologi Hungric ESC GUIDELINE Guidelines on myocrdil revsculriztion Crdiologi Hungric Al pí tot t/founded by: Dr. Ghyczy Kál mán Fe le lõs szer

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal)

Republiknet Magazin. Üdvözlünk a. második számában! Tartalom. Cormac előszava (2. oldal) Üdvözlünk Republiknet Mgzin (www.republiknet.com) második számábn! Trtlom Cormc előszv (2. oldl) Republik 4 (4. oldl) Tippek-trükkök R4-ben (4. oldl) Interjúk (8. oldl) Szemezget Világhírekből (17. oldl)

Részletesebben

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE-

STRATÉGIÁK II.1 A 121 2.3 INTÉZKE- 121 Babos Zsuzsánna Túlélési stratégiák II. 1 A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.3 intézkedésének szerkezete és felépítése Magyarország az Európai Unió tagállamaihoz hasonlóan jogosulttá vált

Részletesebben

Kiss Csaba pályázata

Kiss Csaba pályázata Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzt Pályázt Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit kft. ügyvezető igzgtói munkkörére 2 Bevezető 2 Nemzeti Színház 6 A Miskolci Nemzeti 7 Az évd drámáj 8 Az évd szerzője 10

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna

A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA. A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Anna 2 A MAGYAR HIGIÉNIKUSOK TÁRSASÁGA TUDOMÁNYOS ÉS TOVÁBBKÉPZŐ FOLYÓIRATA A szerkesztőbizottság elnöke és főszerkesztő: Dr. Páldy Ann Felelős szerkesztő: Prof. Dr. med. hbil. Dr. techn. Dési Illés Nemzetközi

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK

120 MODELL INDUKCIÓS LÁTÁSMÓD GYAKORLATBAN MEDIA MARKT 16 ÉVE MIELE FEJLESZTÉSEK FŐZŐLAPOK STABILAN ÚJABB MÉRFÖLDKÖVEK SELL IX/11 2013 NOVEMBER 95 HUF/1,90 EUR KERESKEDELEM I HÁZTARTÁSI KIS- ÉS NAGYGÉPEK I IT SZÓRAKOZTATÓ ELEKRTONIKA I PIAC PIACRA FEL! MINDIG VAN ÚJ A NAP ALATT INNOVÁCIÓ MÁSKÉPP VAN, HOGY AZ INNOVÁCIÓ

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben