XVII. évfolyam 221. szám október

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XVII. évfolyam 221. szám 2012. október"

Átírás

1 Hírlevél XVII. évfolym 221. szám október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán kívüli neveli feldtok ellátásábn című pályáztr, immár civil szervezeteknek is (TÁMOP s kiírás). konstrukció célj, hogy kulturális intézmények szélesebb körben kpcsolódjnk be formális okttásb szerepük erősödjön meg kulturális tudás átdásábn, s ezen keresztül elérendő cél közokttásbn rztvevő gyerekek tnulók óvodi, tnóri tnórán kívüli szbdidős nem formális informális nevelének okttásánk támogtás, neveli okttási kulturális intézmények hosszú távú együttműködében, helyi országos szinten. Pályázti tevékenység: neveli okttási intézmények óvodi vgy iskoli pedgógii progrmjánk megvlósítását támogtó, kínáltát gzdgító tnóri, tnórán kívüli, szbdidős kulturális ( z ehhez szorosn kpcsolódó, indokolt) tevékenységek megvlósítás támogthtó. tevékenységek közvetlen célcsoportj z óvodi nevelben iskoli okttásbn rztvevő gyermekek, tnulók. Bedási htáridő: november 30. Pályázhtó összeg legfeljebb 30 Millió Ft. Teljes pályázti kiírás: http: / / www. nfu. hu/ doc/ Z EGÉSZSÉGKULTÚR KÖZMŰVELŐDÉSBEN TOVÁBBKÉPZÉS FEJLESZTÉSE KKREDITÁLT Progrm lpítás htározt szám: Közm.//24/2011. (VIII. 17.) Progrm indítás htározt szám: Közm./I/27/2011. (VIII.17.) továbbképz célj: közművelődi területen dolgozó szkemberek képessé tétele közvetítő fejlesztő szerep betöltére z egzségnevel területén. továbbképzen rzt vevők elsjátítják z egzséges életmód életminőség, vlmint rekreáció korszerű szemléletét, megszerezik z egzséges emberi mgtrtás kilkításához, formálásához szükséges kommunikációs szociális kzségeket. tnfolym végén záródolgozt elkzítével dnk számot megszerzett tudásukról képz célcsoportj: közművelődi szkemberek, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi, közgyűjteményi intézmények szkmi munkköröket betöltő munktársi, civil szervezetek munktársi, önkéntesei, egyetemi főiskoli hllgtók képzre jelentkez feltétele Érettségi közművelődi, közgyűjteményi vgy civil területen eltöltött leglább 1 év szkmi gykorlt tervezett össz. képzi idő: 40 ór Kimenet: tnúsítvány megszerze képz módszerei továbbképz bentlkásos formábn, hétvégén képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4. képz kezdi időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények Záró dolgozt kzíte képz díj: Ft, mely 3 npr szállás z étkez költségét is trtlmzz. További információ kérhető: Polyák lberttől z e mil címen, 76/ s telefonszámon, E SEGÍTŐ KÖZÖSSÉGI NIMÁTOR KÉPZÉS Progrmkkreditációs szám: Közm./I/2/2010. (I. 29) FT: PLB 0255 továbbképzi progrm célj: közművelődi intézményekben, z önkormányztoknál közművelődi területen dolgozó szkemberek, gzdsági szervezetek munktársi képessé váljnk virtuális közösségek építére, meglévő közösségek virtuális térben vló megjelenének tervezére, ezzel kiegzítve közösségfejlesztői gykorltot, vlmint képesek legyenek z e szolgálttások igénybevételének segítére, z IT eszközök, intézményi honlp lpszintű önálló üzemeltetére, krbntrtásár. Ezen túl képes legyen segítségnyújtáson túl közművelődi intézmények klienseinek motiválásár, önálló problémmegoldó képességük folyttás 4. oldlon...

2 P á l y á z tjánló Gyermekek fitlok közösségeinek, vlmint ifjúsági civil szervezetek téli táborozási progrmjánk támogtás pályázt kódj: IFJ GY 12 D Gyermek Ifjúsági lpprogrm Tnács megbízásából Nemzeti Cslád Szociálpolitiki Intézet (továbbikbn: Pályáztkezelő) z évi LXIV. törvény Gyermek Ifjúsági lpról, vlmint Nemzeti Gyermek Ifjúsági Közlpítványról, évi CXCV. törvény z állmháztrtásról ( továbbikbn: Áht.), 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet z állmháztrtásról szóló törvény végrehjtásáról, 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, vlmint 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet lpján nyílt pályáztot hirdet gyermekek fitlok közösségeinek ifjúsági civil szervezetek téli táborozási progrmjánk támogtásár. 1. pályázti progrm célkitűzei: gyermek fitl korosztály rzére ktív rzvételével kizárólg Mgyrország területén megvlósuló értékközpontú értékteremtő táborozási progrmok támogtás, melyek szervesen illeszkednek gyermek ifjúsági közösségek, szervezetek szkmi tevékenységébe, munkájáb, továbbá hozzájárulnk gyermek ifjúsági kezdeményezek megvlósulásához, közösségek erősítéhez, hz lkóhely szeretetére nevelnek, biztosítják szbdidő hsznos eltöltét hozzájárulnk fitlság egzségmegőrzéhez. fenti célok elére érdekében pályázti progrmbn gyermekeket fitlokt célzó téli táborozás támogthtó, mely bentlkásos minimum 3 npos. Előnyt élveznek zok progrmok, melyek 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet nem üzleti célú közösségi, szbdidős szálláshely szolgálttásról 1. számú mellékletének II. III. IV. pontji lpján meghtározott típusú szállásokon vlósulnk meg. tervezett progrm minden esetben egy fejlesztő folymt rzeként vlósíthtó meg, hol z dott progrm közvetlenül segíti elő pályázt célkitűzeinek megvlósítását. Jelen pályázti kiírás keretében képzi progrmok megvlósításár nincs lehetőség. 2. rendelkezre álló keretösszeg: pályáztok támogtásár rendelkezre álló keretösszeg Ft, zz hrmincötmillió forint, mely 1156/2012. (V. 16.) Kormányhtározt, vlmint z NGM/5695/30/2012. számú intézkede lpján XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium 20/15/03/04 címrendi besorolású "Gyermek Ifjúsági lpprogrm támogtás" megnevezű fejezeti kezelű előirányzt (ÁHT: ). 3. pályázton igényelhető támogtás összege formáj: Mximum Ft, vissz nem térítendő támogtás igényelhető. 4. támogtás mértéke: pályázott támogtás mértéke mximum projekt elszámolhtó összes költségének 90% lehet. Pályázó áltl biztosítndó sját forrás minimum bekerüli költségek 10%. sját forrás leglább 50% nk kzpénzben kell rendelkezre állni, fennmrdó rzt fedezhetik társdlmi, önkéntes, közérdekű munk forintos értékével. sját forrás rendelkezre állásáról, pályáztbn nyiltkozni kell, sját forrás rendelkezre állását támogtási szerződ megkötekor igzolni kell. 5. támogtás folyósítás: támogtás folyósítás egy összegben, előfinnszírozás formájábn történik Pályázti útmuttó 10. pontj szerint. Pályáztkezelő támogtási összeget támogtási szerződ mindkét fél áltl történő láírását követően utlj át. pályáztbn csk támogtási időszkbn megvlósult, teljesített, projekt megvlósításához kpcsolódó gzdsági események költségeit 2 látámsztó támogtási összeg sját forrás felhsználását igzoló számviteli bizonyltok értékei számolhtók el. 6. Támogtási időszk: Pályázó áltl pályáztbn megjelölt, december május 31. közé eső időszk. 7. Bedhtó pályáztok szám: Jelen pályázti felhívásr egy Pályázó csk egy pályáztot nyújtht be. 8. Pályázti díj: Jelen pályázti ktegóriábn pályázti díj 2200 Ft. pályázti díjt pályázt bedásánk npjáig szükséges megfizetni Nemzeti Cslád Szociálpolitiki Intézet számú számlájár, kizárólg átutlássl. pályázti díj befizetéről szóló igzolást pályázthoz cstolni kell. Kérjük, hogy befizetekor z Internetes Pályáztkezelő Rendszerben (PR) megdott felhsználónevet, szervezet pontos megnevezét, továbbá pályázti zonosító számot (IFJ GY 12 D...) szíveskedjen feltüntetni. pályázti díj befizetét csk bbn z esetben áll módunkbn elfogdni, h befizető dti megegyeznek z Internetes Pályáztkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet dtivl befizetről szóló igzolás, cstolásr került pályáztbn. 9. Pályázók köre: 9.1. Jelen pályázti kiírás keretében z lábbi feltételeknek megfelelő mgyrországi szervezetek nyújthtnk be pályáztot: társdlmi szervezetek, lpítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szkszervezetek), önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösségek, mennyiben rendelkeznek befogdó (kötelezettségvállló) szervezettel, egyházk, egyházi szervezetek, egyházi fenntrtású intézmények, önkormányztok, önkormányzti társulások, kistérségek fenntrtásukbn működő intézmények, többcélú kistérségi társulások fenntrtásukbn működő intézmények, megyei intézményfenntrtó központok. melyek (kivéve: önkormányztok egyházk esetében): gyermek ifjúsági célokt vlósítnk meg vgy gyermek ifjúsági közösségeket fognk össze vgy gyermek ifjúsági közösségek számár szolgálttásokt biztosítnk vgy gyermek ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét válllták fel létesítő okirtukbn. Továbbá, melyek Pályáztkezelő internetes pályáztkezelő rendszerében (Nemzeti Cslád Szociálpolitiki Intézet Pályáztkezelő Rendszere) regisztráltk. ( regisztrációvl Regisztrációs nyiltkozt benyújtásávl kpcsoltos információkt Pályázti útmuttó 5. pontj trtlmzz.) 7.2. Nem rzesülhet támogtásbn z Pályázó, mely ) benyújtott támogtás iránti kérelmében támogtási dönt trtlmát érdemben befolyásoló vlótln, hmis vgy megtévesztő dtot szolgálttott, vgy ilyen nyiltkoztot tett, b) z előző években támogtó áltl zonos célr biztosított költségvetből nyújtott támogtás felhsználásáról támogtási szerződben fogllt kötelezettségét megszegve még nem számolt el, c) korábbi pályázti progrm megvlósítás során, illetve működtet ltt engedély nélkül eltért támogtási szerződben foglltktól, d) korábbn támogtóvl vlótln, megtévesztre lklms dtokt közölt támogtás felhsználásávl kpcsoltbn, e) kedvezményezettnek pénzbeli szociális, jóléti ellátások fogllkozttást elősegítő képzi támogtások kivételével dó, járulék, illeték vgy vámtrtozás ( továbbikbn: köztrtozás) vn, f) csőd, felszámolási, végelszámolási vgy egyéb megszüntetére irányuló, jogszbálybn meghtározott eljárás ltt áll, illetve XVII. évfolym, 221. szám, október

3 Pályáztjánló szervezet bírósági nyilvántrtásból vló törlét z ügyzség kezdeményezte, g) korábbn megítélt támogtásáról szóló beszámolójukt pályázttók visszutsították, vgy lejárt esedékességű, elszámoltln vgy visszfizetetlen kintlévőségük vn velük szemben, h) nem felel meg z Áht. 50. ábn meghtározott rendezett munkügyi kpcsoltok követelményének, i) Pályázóvl szemben közpénzekből nyújtott támogtások átláthtóságáról szóló évi CLXXXI. törvény ( továbbikbn Knyt.) 6. (1) bekezde szerint fogllt összeférhetetlenségi ok, vlmint Knyt. 8. (1) bekezdében fogllt érintettség áll fenn ezen körülmény közzétételét Knyt. szerint htáridőben nem kezdeményezi, j) támogtó áltl meghtározott mértékű sját forrás nem áll rendelkezére, továbbá zt nem igzolj, vgy rról nem nyiltkozik, k) gzdsági társság nem tesz eleget z Áht., vlmint évi CXXII. törvény 2. ábn fogllt követelményeknek. l) jogszbálybn, z állmháztrtásról szóló törvény végrehjtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vgy támogtási szerződ megkötének feltételeként meghtározott nyiltkoztokt nem teszi meg, dokumentumokt nem nyújtj be, vgy megtett nyiltkoztát visszvonj Nem támogthtó z pályázt, melynek megvlósítás, illetve megvlósítás módj vgy eredménye: ) bűncselekménynek vgy bűncselekmény elkövetére vló felhívásnk minősül b) lpvető emberi vgy lkotmányos jogot sért c) nemzet, nemzeti, etniki, nyelvi más kisebbségek, vlmint más nemzetek méltóságánk társdlom más lpvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen közrendbe, közerkölcsbe, cslád kiskorúk védelmének követelményébe ütközik. 12. pályáztok elbírálásánk szkmi szempontrendszere htárideje: pályáztok értékelét Gyermek Ifjúsági lpprogrm Tnács Pályázti útmuttó 8. pontjábn meghtározott szempontrendszer ütemez szerint végzi. támogtó támogtást kértnél lcsonybb mértékben is megállpíthtj, kértnél ngyobb támogtási összeg megítélére nincs lehetőség. támogtó támogtási döntben meghtározhtj támogtás felhsználásár szerződkötre vontkozó feltételeket. 9. pályáztok benyújtásánk htárideje: z internetes pályáztok bedási htárideje: november :59 perc Htáridőben benyújtottnk minősül z pályázt, mely Pályáztkezelő Rendszerben véglegesítre került. htáridőben történő benyújtás rzletes szbályit Pályázti útmuttó 6. pontj trtlmzz. 16. További információk: támogtás igénylének, igénybe vételének elszámolásánk rzletes szbályit, folymtbn rzt vevő szervezetek eljárási htáridőit Pályázti útmuttó trtlmzz. pályázti felhívásbn útmuttóbn fogllt rendelkezek z EMMI fejezethez trtozó évi fejezeti kezelű előirányztok felhsználásánk szbályiról szóló, EMMII rendelet előírási lpján módosításr kerülhetnek! pályázt kiírój fenntrtj jogot, hogy döntt követően, mennyiben pályázti célr rendelkezre álló keretösszeget beérkezett pályáztok szám vgy trtlm mitt nem tudt felhsználni, úgy további bedási htáridőt /vgy módosított feltételeket htározzon meg egy módosított pályázti felhívás keretében. Jelen pályázti felhívás Pályázti útmuttó, továbbá z internetes pályázti dtlp együtt képezik pályázti dokumentációt trtlmzzák pályázáshoz szükséges összes feltételt. pályázti felhívás Pályázti útmuttó letölthető 8. pályáztok benyújtásánk módj helye: pályáztot kizárólg elektronikus úton lehet benyújtni Pályáztkezelő áltl működtetett Pályáztkezelő Rendszeren keresztül. z internetes pályázti dtlpot pályázti felhívásbn útmuttóbn közölteknek megfelelően hiánytlnul, kérdekre válszt dv z ott megjelölt elektronikus mellékletek becstolásávl kell benyújtni. pályázt benyújtását megelőzően minden Pályázónk pr.hu honlpon regisztrálni kell mgát Pályáztkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e mil cím). regisztrációvl Regisztrációs nyiltkozt benyújtásávl kpcsoltos információkt Pályázti útmuttó 5. pontj trtlmzz. 10. Pályáztkezelő: NEMZETI CSLÁD ÉS SZOCIÁLPOLITIKI INTÉZET 1134 Budpest, Tüzér u Telefon: (06 1) pályázt érvényességének vizsgált: benyújtott (véglegesített) pályáztokt Pályáztkezelő internetes pályáztkezelő rendszere utomtikusn ikttj, pályázti zonosítóvl látj el. beérkezt követően pályáztok érvényességi ellenőrzére kerül sor Pályázti útmuttó 7. pontjábn meghtározott szempontrendszer szerint. pályázt beérkezét követően egy lklomml lehetőség vn hiánypótlásr. mennyiben Pályáztkezelő hiánypótlás ellenőrze során újfent megállpítj, hogy pályázt nem felel meg pályázti felhívásbn z internetes dtlpbn fogllt feltételeknek, megállpítj pályázt érvénytelenségét z érvénytelenség okánk megjelölével elektronikus értesítt küld Pályázónk hiánypótlás bedási htáridejétől számított 10 munknpon belül. XVII. évfolym, 221. szám, október 13. Pályázók döntt követő kiértesíte: szociális, cslád ifjúságügyért felelős állmtitkár döntét követően Pályáztkezelő 15 npon belül elektronikus úton értesítt küld pályázt elbírálásáról, z eredményeket közzéteszi. Elutsítás esetén z értesítnek trtlmzni kell z elutsítás rzletes indokit. pályáztokkl kpcsoltos döntek eroforrsok miniszterium honlpokon kerülnek közzétételre. z eredményhirdet várhtó időpontj: december Szerződköt: Kedvezményezettel szerződköthez szükséges vlmennyi feltétel htáridőben vló teljesüle esetén támogtási szerződt Pályáztkezelő köti meg. Érvényét veszti támogtási dönt, h szerződ támogtásról szóló értesít kézhezvételétől számított 60 npos htáridőn belül Pályázó mulsztásából, vgy neki felróhtó egyéb okból nem jön létre. szerződkötsel kpcsoltos rzletes információkt Pályázti útmuttó 9. pontj trtlmzz. 15. támogtás elszámolás ellenőrze: szkmi pénzügyi beszámoló benyújtásánk végső htárideje pályázti projekt befejezét követő 30. np. pályázti progrm lpján támogtásr kerülő feldt megvlósításánk, vlmint z éves szkmi beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásánk htáridejét szkmi beszámoló, pénzügyi elszámolás elkzítének szempontjit támogtási szerződ Pályázti útmuttó 12. pontj trtlmzz. támogtói dönt ellen ( pályázti eljárásr, támogtási igény befogdásár, támogtási dönt meghoztlár, támogtói okirtok kidásár vgy támogtási szerződek megkötére, költségvetből nyújtott támogtás folyósításár, visszkövetelére vontkozó eljárásr vontkozólg) jogorvoslt érvényesítre htályos jogszbályoknk megfelelően vn lehetőség. http: //www. kormny. hu/hu/emberi-eroforrsokminiszterium http: //www. ncsszi. hu honlpokról. pályázttl kpcsoltbn további információkt Pályáztkezelő ügyfélszolgáltától kphtnk z (1) es telefonszámon, vlmint e mil címen, Dél lföldi Regionális Ifjúsági Szolgálttó Irodától (6720 Szeged, Dózs György u. 2., tel./fx.: 62/ , 62/ , e mil: hu ) 3

4 Hírek, ktulitások...folyttás első oldlról... növelére. tervezett össz. képzi idő: 90 ór képz célcsoportj közművelődi intézmények szkmi munktársi, kulturális okttási intézmények, civil szervezetek, közművelődi tevékenységet ellátó gzdsági szervezetek közművelődsel, közösségfejlesztsel fogllkozó munktársi, önkormányztok közművelődsel fogllkozó munktársi képzre jelentkez feltétele Érettségi ECDL Strt tnfolymml egyenértékű tudás (bemeneti szintfelmér lpján) Kimenet: tnúsítvány megszerze képz módszerei Csoportos képz heti egy lklomml vgy megegyez szerint, képz helyszíne 6000 Kecskemét, Kton József tér 8. I. emelet 4 es terem képz kezdi időpontj Igény szerint létszámtól függően Követelmények továbbképzi költség teljes befizete, továbbképzi órák 80% án vló jelenlét E segítő gykorlton vló rzvétel (5 ór) teljesíte. 3 db 8 oldls elfogdott írásbeli dolgozt elkzíte képz díj: , Ft, További információ kérhető Petőfi Sándor Lászlótól e mil címen, vgy 76/ s telefonszámon, Szbdon vehetnek rzt tiszkécskei lkitelki gyerekek szkkörökön, témnpokon, táborokbn z rny János Művelődi Központ jóvoltából. Művelődi Központ Városi Könyvtár áltl benyújtott nyertes, TÁMOP /1 Kulturális intézmények rzvétele tnórán kívüli neveli feldtok ellátásábn című pályázti támogtás jelenti, melynek összege Ft. pályázti kiírás célj közokttásbn rztvevő gyerekek tnulók óvodi nevelének tnóri, tnórán kívüli, vlmint szbdidős nem formális informális nevelének okttásánk támogtás. Hét okttási neveli intézményben vlósítunk meg kulturális érzékenységet, kretivitást egzségtudtosságot, egzséges életmód kilkítását fejlesztő szbdidős tevékenységeket. tervezett progrmok folymtos szkköri tevékenységek jelentős szerepet játsznk gyermekek személyiségfejlődében képességeik kibontkozttásábn: felszínre hozzák bennük rejlő kretivitást, kpcsoltteremtő, önkifejező, problémmegoldó konfliktuskezelő képességüket, ktivitásukt egzségtudtosságukt. pályázt keretében tervezett fogllkozások október december 31. között vlósulnk meg. progrmb 449 gyereket vonunk be, mjd 1000 órábn. tiszkécskei iskolások szkkörökön, témnpokon, versenyeken, táborokbn vesznek rzt. Együttműködő prtnereink: Móricz Zsigmond Okttási Intézmény Áltlános Iskol lsó Tgozt Móricz Zsigmond Okttási Intézmény Áltlános Iskol Felső Tgozt Móricz Zsigmond Okttási Intézmény Áltlános Iskol Eltérő Tntervű Tgozt Református Kollégium Áltlános Iskoláj Gimnázium, Gimnázium Református Kollégium Áltlános Iskoláj Gimnázium, Áltlános Iskol Eötvös Loránd Npközi Otthonos Óvod, Áltlános Iskol lpfokú Művzetokttási Intézmény Lkitelki Áltlános Iskoli Tgintézménye Városi Óvodák Bölcsöde, Béke utci Óvod Tiszkécske iskolási hozzáértő pedgógusok, kézművesek, lkotók segítségével ismerkedhetnek meg települünk hgyományivl, néptáncinkkl, fejleszthetik kézügyességüket, ismerkedhetnek hngszerekkel. Mindezen tevékenységgel gyermekeink nem csupán értékesen tölthetik szbdidejüket, gyrpíthtják tudásukt, de z iskoli tnulásbn mindennpi életben is sikeresebbé válnk. fogllkozások számár pénzügyi hátteret z rny János 4 XVII. évfolym, 221. szám, október

5 Hírek, ktulitások Intézetünk október án rendezte meg Régiós közművelődi szkmi konferenciát Értékőrz, értékfeltárás, értékközvetít Dél lföldi Régió közművelődi intézményeinek progrmjábn címmel. Bács Kiskun, Bék Csongrád megyei közművelődi szkmi tnácsdó szolgálttó intézetek 2000 májusábn hozták létre Regionális Közművelődi Társulásukt. z elmúlt 12 év szkmi tlálkozóin szó volt közművelődi intézményrendszer működéről, z ellátndó feldtok meghtározásárról, szkmi irányztokról, megyei települközi együttműködekről. létrehozásánk gykorlt: Dr. Tóthné Bodor nit Petőfi Sándor László, BKM Közművelődi Intézet munktársi Helyi értéktár társdlmi kpcsolti háló: Dr. Munczig Dénesné Bácski Népfőiskol elnöke "z Építi Normgyűjteménytől közösség gzdságfejlesztig"? "...vgy miként működtessük IKSZT típusú művelődi házunkt, közösségi színterünket?": Beke Márton, HROD Közösségi Gzdság Társdlomfejleszti Központ szkmi igzgtój Idei progrmunkbn z ktuális feldtok felvete mellett zokr fontos feldtokr hívtuk fel kollégáink figyelmét, s beszéltük meg rztvevők ktivitásár is számítv, hogy kultúrközvetítő szervezeteknek htókörökben élő emberek életminőségének jvítás, szellemi erkölcsi nevele érdekében mivel s hogyn kellene fogllkozni. fentiekből következően elődások hngoztk el mgyrság, z itt élő nemzetiségek szellemi öröksége megőrzének, védelmének, továbbdásánk feldtiról, z erre kilkuló struktúrábn vló rzvétel lehetőségeiről, helyi értékek feltárásáról hungrikum progrmhoz vló kpcsolódásunkról, felnőttképz kpcsán bekövetkezhető kedvező változásokról. Szó volt közművelőd országos megyei feldtellátását érintő átlkításokról, kistelepüleken működő integrált közösségi terek működi tpsztltiról. Konferenciánkt Nemzeti Kulturális lp támogtt. konferencián z lábbi elődók elődások szerepeltek: Szellemi kulturális örökségünk védelméről: Dr. Felföldi László, z MT Bölcszettudományi Kuttópont Zenetudományi Intézet főmunktárs,, folklórkuttó, z Európi Folklór Központért Egyesület elnöke Értékőrz, értékfeltárás, értékközvetít Bács Kiskun megyében: Imre Károly, Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet igzgtój helyi értékek feltárásához, helyi megyei értéktár XVII. évfolym, 221. szám, október 5

6 Hírek, ktulitások Okos szóvl tnítsd... z ismeretterjeszttől közösségi tnulásig: Polyák lbert, Bács Kiskun Megyei Közművelődi Intézet főtnácsos Kárpát medencei Népfőiskoli Hálóztról, népfőiskolák szerepéről: Lezsák Sándor, Mgyr Országgyűl lelnöke, Népfőiskol lpítvány elnöke Mgyr Művelődi Intézet feldti: Závogyán Mgdoln MMIKL főigzgtó " változás kényszere milyen közösségi kihívások várnk szkmánkr művelődi intézményekre?": Péterfi Ferenc MMIKL osztályvezetője, Közösségfejlesztők Egyesületének elnöke konferenciár előzetesen 44 en jelentkeztek, régiónk három megyéje mellett érkeztek kollégák Zlából, Toln Megyéből, Komárom Esztergom Megyéből, Veszprém egyéből, Jász Ngykun Szolnok Megyéből Budpestről is. konferencián elhngzott elődások bemuttói letölthetők http: / / bcskultur. hu / regioskonf címről. Hírlevél Bács Kiskun Megyei Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézet kidvány Felelős kidó: Imre Károly igzgtó Szerkesztő, tördelő, fotók, interjú: Petőfi Sándor László Interjú, lektorálás: Kulli nikó Megrendelhető z intézet címén: 6000 Kecskemét Kton József tér 8. Tel/fx: 76/ e mil: honlp:

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja

A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Hírlevél XVII. évfolym 216. szám 2012. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ajánljuk továbbképzeinket Kulturális szkemberek továbbképze

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai

A Duna Tisza közi Népművészeti Egyesület idei nyári táborai Hírlevél XVI. évfolym 205. szám 2011. június A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Dun Tisz közi Népművzeti Egyesület idei nyári tábori

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek tagjainak, valamint az ifjúsággal foglalkozó szakemberek képzéseinek támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-13-C A Gyermek-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CSALÁDBARÁT ORSZÁG 2015 (Kód: CSP-CSBO-15-A/B/C) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyi Államtitkársága megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont]

A hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján képzett céltartalék nem csökkentő tétel [Tao. tv. 7. (1) bekezdés c) pont] Trtlomjegyzék: KvVM-tól állásfogllás kérése hulldéklerkók rekultivációjávl kpcs. céltrtlékot érintő APEH állásfogllássl kpcs. Bemuttkozik z Unimog U 20-s Hoffmnn Service Mgyrország vezető broncsfotózó

Részletesebben

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez

A Tegyünk Egészségünk Színvonaláért Alapítvány 6 állomásos konferenciasorozatot rendez Hírlevél XIV. évfolym 182. szám 2009. május A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Petőfi Emlékbizottság Bács Kiskun Megyei Önkormányzt

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-13)

A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására. (A pályázat kódja: ROM-RKT-13) 1 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatására (A pályázat kódja: ROM-RKT-13) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint

Részletesebben

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus

XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus Hírlevél XVII. évfolyam 219. szám 2012. augusztus BácsKiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ez évben is megrendezzük hagyományos versmondó

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata Soltvadkert Város Önkormányzatánál Az önkormányzti feldtok átlkítás áltl érintett szkmi és támogtó folymtok felülvizsgált Soltvdkert Város Önkormányztánál z ÁROP1.A.5201320130084 kódszámú projekt megvlósításához kpcsolódón Trtlomjegyzék

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához

Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Hírlevél XVII. évfolyam 215. szám 2012. április A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Ajánljuk továbbképzéseinket a Kulturális

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázati kiírása magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 2014. évi támogatására (A pályázat kódja: PRO-RENO-14) A Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben