GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS"

Átírás

1 GYORSJELENTÉS

2 A kuttást Nemeskéri István emlékének jánljuk! A Gyorsjelentés elkészítésében közreműködött: Buer Bél Bzsly Blázs Berényi Eszter Mrián Bél Máder Miklós Péter Molnár Zsuzsnn Perényi Szilvi Pillók Péter Rost Gergely Ságvári Bence Szbó Andre Szbó Ákos Buer Bél, Bzsly Blázs, Berényi Eszter, Mrián Bél, Máder Miklós Péter, Molnár Zsuzsnn, Perényi Szilvi, Pillók Péter, Rost Gergely, Ságvári Bence, Szbó Andre, Szbó Ákos GYORSJELENTÉS GYORSJELENTÉS Buer Bél, Szbó Andre editors, 2009 Szociálpolitiki és Munkügyi Intézet publisher, 2009 A kuttás megrendelője: Szociális és Munkügyi Minisztérium A kuttás pénzügyi fedezetét z lábbi lpok biztosították: Munkerő-pici Alp Képzési Alp Munkerő-pici Alp Fogllkozttási Alp Szerkesztette: Szbó Andre, Buer Bél Szerkesztette: Szbó Andre, Buer Bél Felelős kidó: Szociálpolitiki és Munkügyi Intézet igzgtój ISBN Ifjúság2008

3 Ifjúság2008 Gyorsjelentés 5 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 AZ IFJÚSÁG2008 KUTATÁS MÓDSZERTANA 11 A kvntittív kuttás módszertn 11 A kvlittív kuttás módszertn 14 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI VISZONYOK ÉS GYERMEKVÁLLALÁS 17 Csládi állpot 17 Gyermekválllás 20 Okttási részvétel 23 Gzdsági ktivitás és tnulás 26 Továbbtnulás, nyelvtudás, különór 28 Egyetemisták, főiskolások 30 Az iskol és munkhely közti átmenet lehetséges útji 32 Az iskol 32 Fiziki környezet 33 Tnárok 33 Tnnyg 34 Az iskolválsztás szempontji 35 Preferenciák 35 Diszpreferenci 36 Egyéb döntési tényezők 37 Időközi lemorzsolódás 38 Az iskolválsztás utólgos megítélése 38 MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP 41 Az első munkválllás 42 Elhelyezkedés z első munkvállláskor 42 A jelenlegi munkhely, munkválllás 44 Feketemunk 45 Ingázás 45 Fogllkozás 47 A munkhely földás, elvesztése, munknélküliség 47 Földrjzi mobilitás 49 Elhelyezkedés, pálykezdés, munkhelykeresés 50 Munkhelyválsztás, munkhellyel vló elégedettség, z ideális munkhely 51 Munknélküliség 52 A munknélküliségből kivezető út 53 ANYAGI, VAGYONI, JÖVEDELMI ÉS LAKÁSHELYZET 55 Fitlok egységes csoport? 55 Csládi állás, önállók és eltrtottk 55 Jövedelmi viszonyok 57 A háztrtások jövedelmi viszonyi 58

4 6 Trtlomjegyzék Ifjúság2008 Gyorsjelentés 7 Vgyoni helyzet 62 Lkáshelyzet 62 Az nygi helyzet szubjektív megítélése 65 Üdülés 67 A ÉVES KOROSZTÁLY ÉLETMÓDJÁNAK NÉHÁNY JELLEMZŐVONÁSA 69 Sportolási szokások 69 Dohányzási szokások 73 Alkoholfogysztás 75 Droghsznált 76 Az egészségi állpot szubjektív megítélése 77 A szexulitás néhány jellemzője 78 AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM ÉS A MÉDIAFOGYASZTÁS 83 Számítógép- és internethsznált 83 Digitális eszközök háztrtásbn 84 Az internethsznált jellegzetességei 85 Egyéb eszközök fitlok háztrtásibn 87 Televízió, rádió, npi- és hetilpok 88 A KULTURÁLIS FOGYASZTÁS NÉHÁNY JELLEMZŐJE, A SZABADIDŐ FELHASZNÁLÁSA 91 Tárgyisult kulturális tőkével 15 vló ellátottság 91 A kulturális fogysztás színterei 92 A szbdidő eltöltése 95 Társdlmi közérzet 1 Politiki érdeklődés és vélemény 7 Politiki ktivitás 114 Ifjúsági szolgálttások 118 Ifjúsági irodák és ifjúsági referensek 120 BEVEZETÉS Amikor felvetjük zt kérdést, hogy mi jellemzi mgyr fitlok helyzetét, illetve z ebből helyzetből fkdó feldtokkl szembesülő mgyr társdlmt, kkor lpvetően zt problémát feszegetjük, hogy rendszerváltás után eltelt közel két évtizedben kilkult új rendszer milyen körülményeket teremt, és milyen feltételeket biztosít fitlok számár. Milyen esélyeket nyújt, és milyen korlátokt állít felnövekvő korosztályok elé társdlmi felkészülés, z önállóvá válás, társdlmi beleszólás és cselekvés, pálykezdés és krrierlehetőségek területén? Másként foglmzv: rendszerváltás htásár kilkult társdlmi, gzdsági, politiki, jogi stb. viszonyok áltl teremtett generációs reprodukció körülményei hogyn befolyásolják z ifjúkori cselekvésmódokt és érdekmegjelenítési formákt? A modern társdlmkbn ide értjük mgyr társdlmt is mindenkori fitl nemzedékek társdlmi felkészítését, tevékenységét és beilleszkedését sok és sokféle társdlmi intézmény és szervezet egyidejű működése hivtott biztosítni. Ennek egyik legfontosbb eleme cslád, emellett zonbn z okttási-képzési rendszer, z állm, z önkormányztok, z ifjúsági és civil szervezetek, z egyházk, kortárscsoportok vgy médi is lpvető szerepet töltenek be fitlok szocilizálásábn. Egy munknélküliséggel sújtott, szegény lkosságú település, egy lcsony költségvetésű önkormányzt és z áltl rosszul ellátott iskol együttese lpvetően más minőségű életet és hátteret tud biztosítni z ott lkó fitlok számár, mint egy túlnyomórészt jobb módú, középosztály áltl lkott település, hol megfelelő forrásokkl rendelkező önkormányzt mgs színvonlú szolgálttásokt képes nyújtni z ellátórendszerek területén. Az Ifjúság2008 kuttás immáron hrmdik olyn kísérlet rendszerváltás folymtánk kezdete ót, mely megpróbálj társdlomtudomány, szociológi eszközeivel leírni zokt társdlmi, gzdsági átlkulásoknk (is) köszönhető változásokt és jellegzetességeket, melyek generációs újrtermelődés folymtibn végbemennek. A négyévente lefolyttott ngymintás, éves korosztályt vizsgáló ifjúsági dtfelvétel egyik célj nnk rögzítése, hogy z előző felvétel(ek)hez képest mennyiben, milyen módon változtk z ifjúsági korosztályok iskolázttását, elhelyezkedését, krrierjét, önállósodását és boldogulási esélyeit befolyásoló társdlmi tényezők, továbbá, hogy ezek htások hogyn tükröződnek fitlok életmódjábn, szbdidős tevékenységében, kulturális fogysztásábn. Az elmúlt két évtized ifjúságszociológii kuttási jelzik, hogy kitolódott z ifjúsági korszk 1. A fitlok egyre hosszbb időt töltenek okttási intézményekben. A 80-s, de még 90-es évek elejének dti is zt muttták, hogy szkmunkások és rutin szellemi tevékenységet végzők (főleg gimnáziumi érettségivel rendelkezők) esetében z iskol befejezése, munkválllás, csládlpítás, vlmint gyermekválllás ideje szorosn kpcsolódott egymáshoz. A munkáb állás után végzettségtől függetlenül áltlábn megházsodtk fitlok, és z zt követő két éven belül z első gyermek is megszületett. M zonbn szkmunkás-bizonyítvánnyl rendelkezők jellemzően közel 19 évesen válllnk először három hónpnál hosszbb idejű munkát. A diplomát nem igénylő szellemi munkát végzőknél hsonló tendenciák írhtók le. Míg korábbn z érettségi ideje htározt meg munkválllást, ddig 2000-ben már z érintettek több mint kétötöde 20 évesen vgy nnál idősebben lépett ki először munkerőpicr ben még teljesen hsonlók voltk tendenciák, 2008-r zonbn ez z rány tovább növekedett, és fitlok kéthrmdár lett jellemző. Felmerül kérdés, hogy munkáb állás kitolódás milyen folymtokkl kpcsolódik össze. Az ifjúsági korszk meghosszbbodásánk következményeit jelzi, hogy bár fitlok többsége szeretne gyer- 1 Kitolódik z önálló döntések időszk, ugynkkor z életük bizonyos területein fitlok önálló cselekvési utonómiávl rendelkeznek. Erről részletesen lásd: Gábor Kálmán (szerk.): Ifjúságszociológi Belvedere Szeged, 2006.é 445. p.

5 8 Bevezetés Ifjúság2008 Gyorsjelentés 9 meket válllni, z első gyermek válllás z utóbbi évben évekkel későbbre tolódott. Ennek részben z z ok, hogy férfik és nők trtós párkpcsoltbn vló elköteleződése szintén z okttási rendszerben eltöltött időszk megnövekedésével 20-s éveik második felére húzódik. Míg 1990-ben 15 éves és idősebb népesség 20,3 százlék volt nőtlen, illetve hjdon, ddig 2001-ben 27,1, 2002-ben 28 százlék. Már z Ifjúság2000 dti is zt tükrözték, hogy fitlok házsodási kedve rendkívül lcsony, hiszen 69 százlékuk nőtlen vgy hjdon volt, míg házsok rány 22 százlékot tett ki. Az Ifjúság2008 dti évesekre vontkozón zt muttták, hogy tovább csökkent házsok rány 13 százlékr, és hetven százlék felé növekedett nőtleneké és hjdonoké. Nyolc éves távltból kár drámink is mondhtnánk zt kilenc százlékos csökkenést, mely házsok rányát muttj. Bár kétségtelen, hogy rendszerváltozás utáni időszk trtós kpcsoltok új formáját, z együttélést véglegesen szentesítette, z Ifjúság2000 kuttás is rámuttott, hogy gyermekválllás még 2000-ben is házsságkötéssel kpcsolódott össze. Az ezredfordulót követő években zonbn házsságon kívüli születések rány dinmikusn emelkedett. A tizenéves nyák 85 százlék, évesek 58 százlék, évesek 30 százlék házsságon kívül válllt gyermeket 2007 ben. Tehát vlmennyi ifjúsági korosztálybn emelkedik házsságon kívül gyermeket válllók rány. 2 Az dtok zt jelzik, hogy fitlok házsságkötésére kkor kerül sor, mikor z első gyermeket válllják. A kitolódó ifjúsági korszk új szerepformákt hoz létre ilyen szingli vgy éppen pre szingli állpot vgy posztdoleszenci jelenségének terjedését, mely bizonyos csoportok számár sjátos kulturális és fogysztási helyzetet teremt. A fitlok élettervezéséből jól kitpinthtó korosztály tgjink kibocsátó szülői háztól vló függőségének, illetve függetlenedésnek új megjelenési formáj. Ez nnk következtében áll elő, hogy fitlok önállósodásávl párhuzmosn növekszik z z idő, melyet szüleikkel együtt élve töltenek. A szülői háztól vló elköltözés leginkább házsságr lépés vgy z együttélés kezdetének időpontjávl esik egybe, és kevésbé kpcsolódik tnulmányok befejezésének vgy munkáb állásnk tervezett időpontjához. A 90-es évek ifjúságszociológii tnulmányi ngy reményeket fűztek képzettségi szint emelkedéséhez, zt z illúziót táplálv, hogy felsőokttás kpui társdlmi hierrchi lsó fokin elhelyezkedő rétegek (így például községekben élő, lcsony iskolázottságú csládok gyermekei) számár is megnyílnk. Egy 2002-ben, felsőokttásb bekerült hllgtók körében készített vizsgált 3 zt jelzi, hogy remények túlzottnk bizonyultk. A felsőokttásbn vló részvételre középfokú és felsőfokú végzettségű szülők gyermekeinek nyílhtnk esélyei. A társdlom jóvl szélesebb rétegei számár felsőokttás továbbr is csk felemelkedés elméleti lehetőségét hordozz. A évben leginkább iskolázott csládokból, felsőbb társdlmi rétegekből érkező fitlok látszottk felsőokttási expnzió egyértelmű hszonélvezőinek. A 2004-ben felvett dtok zt muttták, hogy középiskoli végzettséggel rendelkező pák gyermekeinek felsőfokú továbbtnulási esélyei jvultk bn ez tendenci folyttódott. Úgy tűnik tehát, hogy felsőfokú továbbtnulás szempontjából immár z p középiskoli végzettségének megléte vgy nem léte tekinthető meghtározónk. Az ennél lcsonybb iskolázottságú csládhoz, rosszbb társdlmi környezethez trtozó fitlok két csoportját (tehát szkmunkás és legfeljebb áltlános iskoli végzettségű pák gyermekeit) pedig további expnzió sem hozt kedvező helyzetbe. Sőt, legkedvezőtlenebb csládi, társdlmi környezetben élők felsőfokú továbbtnulásánk esélyei korábbinál is kisebbnek muttkoznk. Az eltérő társdlmi háttérből fkdó iskolázási esélyegyenlőtlenségek tehát változtln intenzitássl befolyásolják fitl nemzedék tudásszerzésének lehetőségeit. A kulturális tevékenységek közötti válogtás, zok mélysége, intenzitás meg sem közelíti zt mértéket, mint mire z elmúlt években készített kultúrszociológii vizsgáltok utltk. Az néhány, szbdidőben végzett de kkor kevésbé tudtosnk, mint inkább ötletszerűnek tűnő válsztáson lpuló foglltosság, miről fitlok beszámolnk, jórészt egyéni ktivitást, elhtározást tükröz. A társság, közösség hiányzik; másképpen megközelítve: csk itt-ott merül fel ennek igénye, szinte eltűnt társs cselekvés iránti vágy fitlok kulturális tevékenységéből. Ez nnk folymtnk lehet következménye, mely z internetes kommunikáció széles körű elterjedésével válik áltlánossá. A fitlok számár 2 A Központi Sttisztiki Hivtl szíves közlése lpján. 3 Gábor Kálmán Kbi Imre: Első évfolymos hllgtók vizsgált, (Kézirt.) beszédcselekvés színtere m már z internet dt lehetőségekhez kötődik. A beszédcselekvés hgyományos helyszíneit (kávéház, teázó, söröző) ugynis fitlok átlgosn 2-3 hvont látogtják meg. Ez tendenci htássl bírht személyközi kommunikációkr is, de ennek folymtnk leírásár kvntittív módszer kevéssé lklms. Úgy gondoljuk, hogy z elmondottk önmgukbn is indokolják olyn kuttások folyttását, mely megkísérli feltérképezni z ifjúság helyzetében bekövetkezett változásokt és folymtokt. Az Ifjúság2008 kuttási progrmot z SZMM rendelte meg, és Munkerő-pici Alp Képzési Alprészéből illetve Munkerő-pici Alp Fogllkozttási Alprészéből finnszírozt. Az előző ngymintás vizsgáltokhoz képest 2008-bn elvégzett ngymintás survey vizsgált kvlittív (fókuszcsoportos) szksszl bővült, melynek funkciój z volt, hogy pontosbbn fel lehessen tárni fitlok életmenetére htást gykorló döntéseket r végre kijelenthető, hogy követve z Európi Unió számos országánk példáját Mgyrországon is rendszeressé vált egy, kormányzt áltl is támogtott átfogó ifjúságkuttás. A kuttás lpvető célji között szerepel, hogy vizsgált dti hgyományoknk megfelelően minden érdeklődő számár elérhetőek és hsználhtók legyenek. Így z eredmények, z dtok feldolgozást követően nyilvánossá válnk. A Gyorsjelentés, műfj sjátosságából dódón, zt célt szolgálj, hogy tnulmányok elkészülte előtt betekintést djon vizsgált lpdtib; zok mélyebb értelmezésére, z összefüggések feltárásár és mgyráztár itt és most nem válllkozunk. A Gyorsjelentés tehát nem más, mint vizsgált lpdtink felületi megközelítése. A kuttás célj A kuttás célj, hogy. mgyrországi fitlok nygi és kulturális erőforrásiról, életmódjáról és értékrendszeréről horizontálisn és vertikálisn is képet kpjunk;. hzánk sttisztiki-gzdsági régióiról, vizsgált dimenziók mentén, összehsonlító dtokkl rendelkezzünk korábbi mgyrországi kuttások vontkozásábn;. Mgyrország polgári, döntéshozói, szervezetei, kuttóműhelyei részére összehsonlító dtokkl rendelkezzünk;. mind módszertni (empirikus szociológi), mind trtlmi (vizsgált dimenziók) szempontjából lehetőséget djunk későbbi összehsonlíthtóság, illetve helyi, megyei illetve regionális kuttásokr, gykorlti hsználtbn vló lklmzásokr (pl.: ifjúsági koncepciók kidolgozásár). Témkörök Az egyes témkörök z lábbi részekből állnk: 1. Társdlmi mobilitás cslád kulturális tőkéje, szülők iskoli végzettsége, foglkozás 2. Iskolázottság iskoli végzettség, jelenlegi iskoli helyzet, továbbtnulási tervek; 3. Egzisztenciális helyzet trtós fogysztási eszközök, jövedelem, gzdálkodás 4. Csládi helyzet együttélés típusi, párkpcsoltok, elköltözés 5. Munkerő-pici jellemzők első munkáb állás, jelenlegi és korábbi munkhelyek, munkválllási tervek 6. Társdlmi közérzet, közéleti ttitűdök társdlmi problémák, intézmények megítélése, politikához vló viszony és ttitűdök, szervezeti ktivitás; szülői értékrendhez vló viszony

6 Bevezetés Ifjúság2008 Gyorsjelentés Helyi közélet és helyi politik helyi közélet iránti érdeklődés, részvétel helyi politikábn 8. Ifjúsági szolgáltok ifjúsági referens, ifjúsági irodák, ifjúsági szervezetek 9. Vllásosság vllásosság, felekezeti hovtrtozás. Kulturális fogysztás szbdidő, médifogysztás, kulturálódási, művelődési szokások 11. Egészség, életmód, szexulitás egészségi állpot, életmód jellemzői, szexuális szokások, fogmzásgátlás, dohányzás, lkohol- és drogfogysztás 12. Sporthoz vló viszony sportolási szokások, sportágk elismertsége, nézettsége 13. Informtiki ismeretek informtiki ismeretek, számítógép-hsználti szokások A kuttás támogtói Szociális és Munkügyi Minisztérium Munkerő-pici Alp Képzési Alp Munkerő-pici Alp Fogllkozttási Alp Az Ifjúság2008 projekt vezető kuttói Buer Bél szociológus, kuttás vezetője Máder Miklós Péter szociológus Molnár Zsuzsnn szociológus Pillók Péter szociológus Ságvári Bence szociológus Szbó Andre szociológus Szbó Ákos szociológus Közreműködő kuttók Berényi Eszter szociológus Bzsly Blázs szociológus Glácz Ann szociológus Mrián Bél szociológus Ppházi Tibor szociológus Perényi Szilvi sportmenedzser Rost Gergely szociológus Az dtfelvételt készítette: MARKETING CENTRUM Országos Pickuttó Intézet Közreműködő munktársk Iván Klár Ldencsics Virág Debreczy Márt Bodor Tmás Krémer Blázs Kurucz Andre, olvsó szerkesztő Veres Judit Inez Szkmi lektor: Tokji Károlyné főosztályvezető Központi Sttisztiki Hivtl Társdlmi szolgálttások sttisztiki főosztály A kvntittív kuttás módszertn AZ IFJÚSÁG2008 KUTATÁS MÓDSZERTANA Az Ifjúság2008 kuttás első szkszához, survey vizsgálthoz 8076 fős (négy 2000 fős), éves korosztályt országosn reprezentáló mintát készítettünk. A vizsgált nyolc évvel ezelőtti Ifjúság2000 és négy évvel ezelőtti Ifjúság2004 kuttássl jól összehsonlíthtó, hiszen kkor is , éves korú fitl került bele z országosn reprezenttív mintákb. A mintánk területileg (régiók), településngyság (településtípusok), korcsoportok és nemek szerint kellett tükröznie vizsgált népességet. A mint készítéséhez Közigzgtási és Elektronikus Közszolgálttások Központi Hivtl december 31-én érvényes dtállományát hsználtuk fel, mely településenként trtlmzz z érvényes lkóhellyel rendelkező és z dott korosztályb trtozó lkosság létszámát férfikr és nőkre vontkozón, születési évenkénti bontásbn. A éves korosztályt 3 korcsoportb soroltuk. A éves korcsoport z években, éves korcsoport z években, éves korcsoport z években születetteket jelenti. A települések besorolás következő 6 településngyság-ktegóri szerint történt: Budpest, megyei jogú város, 5000 fő feletti település (Budpest és megyei jogú városok kivételével), 2000 és 4900 fő közötti település, 500 és 1999 fő közötti település, 500 fő ltti település. Mivel kuttást régiók szerinti elemzésre is szeretnénk felhsználni, különös hngsúlyt fektettünk rr, hogy Mgyrország 7 régiój (1. Közép-Mgyrország, 2. Közép-Dunántúl, 3. Nyugt-Dunántúl, 4. Dél-Dunántúl, 5. Észk-Mgyrország, 6. Észk-Alföld, 7. Dél-Alföld) szerint is reprezenttív legyen z dtfelvétel. A mintvételt úgy terveztük meg, hogy z elemszámok áltl korlátozott mértékben megyei szintű elemzéseket is lehessen végezni. Ennek érdekében mint megyéken belüli településngyságok szerinti népességrányokt is követi. A mintvétel két szkszból állt. Először z e célr kifejlesztett speciális Telepbnk nevű progrm segítségével elkészítettük települések mintáját. Négy településmintát készítettünk (4x2.000), melyek külön-külön is leképezik z ország településstruktúráját regionális elhelyezkedés és településngyság szerint. A következő lépésben Közigzgtási és Elektronikus Közszolgálttások Központi Hivtl dtállomány lpján négy lmintár külön-külön megyénként rányítottuk megkérdezendők demográfii jellemzőit két demográfii szempont: neme (férfi, nő), illetve életkor (15 18 év, év, év) szerint. Ezek után z rányok és z előzőleg elkészített településmint lpján meghtároztuk, hogy egyes településeken pontosn hány, és milyen demográfii jellemzőkkel bíró személyt kell megkérdezni. Az rányosítás során kerekítések mitt természetesen kisebb torzulások keletkeztek. Például z elméletileg kiszámított 3,4 férfi helyett z dott településen 3 vgy 4 férfit kérdeztünk meg. Ezeket torzulásokt megyei szinten korrigáltuk. 4 BM Központi Nyilvántrtó és Válsztási Hivtl jogutódj.

7 14 Ifjúság2008 Gyorsjelentés 12 Az Ifjúság2008 kuttás módszertn Ifjúság2008 Gyorsjelentés Ifjúság2008 Gyorsjelentés A demográfii jellemzők és kpott településmint lpján Közigzgtási és Elektronikus Közszolgálttások Központi Hivtl véletlenszerűen válsztott ki zokt személyeket, kik mintá- 1. táblázt: A sikeres megkérdezéseket és meghiúsulási okokt összefoglló táblázt 1. táblázt: A sikeres megkérdezéseket és meghiúsulási okokt összefoglló táblázt b kerültek. Az eljárást követően összesen 552 település került mintáb. A négy 2000 fős lmint 1. táblázt: A sikeres megkérdezéseket Összesen F cím és meghiúsulási 1. pótcím okokt 2. pótcímösszefoglló 3. táblázt Kvót külön-külön is reprezenttívnk tekinthető, és négy lmintábn fővárosi kerületeket és megyei kérd ív elkészült jogú városokt leszámítv más-más települések kerültek. Összesen F cím 1. pótcím 2. pótcím 3. pótcím Kvót Egy ilyen típusú vizsgáltnál számítni kell rr, hogy címlistábn szereplő személyek közül nem lklmtln (pl. beteg) kérd ív elkészült lehet mindenkit megtlálni, és nem mindenkivel sikerül kérdőíves interjút készíteni, ezért z eredeti válszmegtgdás lklmtln (pl. beteg) címek mellé szigorú szbályok szerint hsználndó pótcímlistákt biztosítottunk. Minden főcímhez szül nem engedélyezi pótcímet rendeltünk. válszmegtgdás meghlt A címlistához címeket 3 korcsoportr bontv nemenként külön kértük. A települések neve mellett feltüntettük, hogy ott pontosn hány dott korú és nemű fitlt kell megkérdezni. Az összesen meghlt szül nem engedélyezi nem elérhet elköltözött, nem elérhet ngyjából címet 24 különálló dtállomány trtlmzt. nem elérhet A mint kilkításánál z elméleti meggondolásokon túl olyn prktikus szempontokt is figyelembe kellett venni, melyek segítették z dtfelvétel rcionális megszervezését. A mintát ennek egyéb elköltözött, elérhet elköltözött, nem elérhet elköltözött, elérhet érdekében úgy lkítottuk ki, hogy egy településen (z 500 fő ltti településeket kivéve) leglább 5 fls cím egyéb főt kelljen megkérdezni. felkeresett címek összesen A kuttócsoport úgy döntött, hogy z Ifjúság2008 kuttás mintáját 4x2000 fős és 2x4000 fős fls cím címlistákbn összesen mintár bontv négy, illetve két lmintán egymástól részben különböző kérdőívet kérdeznek felkeresett címek összesen nem kerestük le. Ennek döntésnek legfőbb ok z volt, hogy néhány fontosnk ítélt ltém elemzéséhez címlistákbn összesen elegendő 2000 fős, illetve 4000 fős országos mint, és így lehetőség nyílt rr, hogy z eredetileg tervezett interjúidő jelentős túllépése nélkül lényegesen több témát járhsson körül Az lminták Az lminták készítésmódjából, készítésmódjából, illetve z illetve dtfelvétel z dtfelvétel során kisebb során eltérések kisebb eltérések keletkeztek keletkeztek z elméletileg z nem kerestük vizsgált. elméletileg várhtó mintmegoszlástól. várhtó mintmegoszlástól. Ezeket, kisebb Ezeket, ránytlnságokt kisebb ránytlnságokt több szempontos több súlyozássl szempontos korrigáltuk. Az A súlyozás lminták korrigáltuk. szempontji: készítésmódjából, A súlyozás nemek, szempontji: illetve korcsoportok z dtfelvétel nemek, és korcsoportok településngyság. során kisebb településngyság. eltérések Az így keletkeztek kilkított Az így mint z súlyozássl A es mintákon vizsgált kérdéscsoportok következők voltk: elméletileg kilkított összesen 2 mint 031 várhtó 735 összesen fő mintmegoszlástól éves 735 mgyrországi f Ezeket, éves lkost mgyrországi kisebb reprezentál, ránytlnságokt lkost mely reprezentál, 182 több 969 fővel szempontos mely kevesebb, 182. gyermekneveléssel, gyermekválllássl kpcsoltos ttitűdök; súlyozássl 969 mint f vel négy kevesebb, évvel korrigáltuk. ezelőtt. mint A négy súlyozás évvel szempontji: ezel tt. nemek, korcsoportok és településngyság. Az így. állmpolgári tudt, demokrtikus intézményrendszerbe vetett bizlom; kilkított mint összesen f éves mgyrországi lkost reprezentál, mely 182. tnulássl, illetve hsznosíthtó tudássl kpcsoltos ttitűdök; 969 f vel 1. kevesebb, ábr: A mint vizsgált négy korosztály évvel ezel tt. korévenként, 2000-ben, 2004-ben és 2008-bn (f ). infokommunikációs eszközökkel vló ellátottság; 1. ábr: A vizsgált korosztály korévenként, 2000-ben, 2004-ben és és 2008-bn. médifogysztás; (f ) (fő). z információs társdlomr vontkozó kérdések A 4000-es lmintákon vizsgált kérdéscsoportbn. kulturális fogysztássl, szbdidős tevékenységgel kpcsoltos kérdések szerepeltek. A 8000 főnek átdott önkitöltős kérdőíven szereplő kérdéskörök:. droghsznált;. szexuális szokások;. lkohol ás dohányzás;. pártpreferenci;. tiltkozásokon vló részvétel. Az dtfelvétel közben zzl z előre láthtó és előre klkulált problémávl szembesültünk, hogy megvlósult megkérdezések 28 százlékábn mintábn szereplő főcímeken és hozzájuk rendelt pótcímeken sem lehetett elkészíteni z interjút (objektív okokból: lebontották házt, elköltözött, soh nem lkott ott, vgy válszmegtgdás mitt). Így tehát korrigálni kellett z eredeti és optimális mintvételi tervet. A jelzett z esetekben úgynevezett kvótás pótlásról gondoskodtunk. Vgyis ugynolyn településngyságú településen, ugynolyn nemű és ugynolyn korcsoportb trtózó, de címlistábn nem szereplő személlyel készült el kérdőíves interjú

8 14 Az Az Ifjúság2008 Ifjúság2008 kuttás kuttás módszertn 15 Ifjúság2008 Gyorsjelentés 15 Az Ifjúság2008 kuttás módszertn táblázt: A súlyozott mint nemek szerinti megoszlás 2. táblázt: A súlyozott mint nemek szerinti megoszlás 2. táblázt: Férfi A súlyozott mint nemek N szerinti megoszlás Mindösszesen elemszám Férfi százlék elemszámn százlék elemszám Mindösszesen százlék Megoszlás elemszám 4115 százlék 51* elemszám 3961 százlék 49 elemszám 8076 százlék 0 * Gyorsjelentésben Megoszlás közlésre kerül 4115 minden 51* egyes ábr és 3961 tábl kerekített 49 százlékos 8076 dtokt trtlmz! 0 * Gyorsjelentésben közlésre kerül minden egyes ábr és tábl kerekített százlékos dtokt trtlmz! 3. táblázt: A súlyozott mint korcsoportok szerinti megoszlás táblázt: évesek A súlyozott mint évesek korcsoportok szerinti évesekmegoszlás Mindösszesen elemszám évesek százlék elemszám évesek százlék elemszám évesek százlék elemszám Mindösszesen százlék Megoszlás elemszám 2603 százlék 32 elemszám 2538 százlék 31 elemszám 2935 százlék 36 elemszám 8076 százlék 0 Megoszlás A kvlittív kuttás módszertn A kvlittív kuttás módszertn A A kvlittív kvntittív kuttás dtfelvétel módszertn után került sor fókuszcsoportos kuttási szkszr, mely során kiemelt A célunk kvntittív volt dtfelvétel kérd íves után kuttás került során sor megismert fókuszcsoportos helyzetben kuttási rejl szkszr, lehet ségek mely leírás, során illetve kiemelt A kvntittív dtfelvétel után került sor fókuszcsoportos kuttási szkszr, mely során kiemelt célunk megismert volt helyzetek kérd íves megmgyrázttás. kuttás során megismert Ennek helyzetben érdekében rejl föltett lehet ségek kérdésekkel leírás, kpcsoltbn illetve célunk megismert feltártuk volt egyrészt helyzetek kérdőíves megmgyrázttás. kuttás évesekkel során megismert fogllkozó Ennek szkemberek helyzetben érdekében rejlő igényeit, lehetőségek föltett véleményét kérdésekkel leírás, és kpcsoltbn meglátásit illetve megismert feltártuk megoldási helyzetek egyrészt lehet ségekkel megmgyrázttás évesekkel kpcsoltbn; fogllkozó Ennek másrészt érdekében szkemberek mguknk föltett igényeit, kérdésekkel fitloknk véleményét kpcsoltbn helyzetét, és meglátásit igényeit, feltártuk egyrészt megoldási ttit djeit, lehet ségekkel véleményét, évesekkel és fogllkozó kpcsoltbn; közvetlenül szkemberek másrészt iskol- igényeit, mguknk és/vgy véleményét pályválsztás fitloknk és meglátásit el tt helyzetét, állók megoldási szüleinek igényeit, lehetőségekkel ttit djeit, véleményét, véleményét, meglátásit. kpcsoltbn; és másrészt közvetlenül mguknk iskol- fitloknk és/vgy pályválsztás helyzetét, igényeit, el tt állók ttitűdjeit, szüleinek véleményét, véleményét, és közvetlenül meglátásit. iskol- és/vgy pályválsztás előtt állók szüleinek véleményét, meglátásit. A fitlokkl A fitlokkl 18 drb fókuszcsoportos 18 drb fókuszcsoportos beszélgetést folytttunk beszélgetést le. folytttunk A csoportok le. résztvevőinek A csoportok kiválsztás résztvev inek során A fitlokkl célunk kiválsztás z volt, 18 hogy drb során minél fókuszcsoportos célunk többféle z élethelyzetben volt, beszélgetést hogy minél lévő folytttunk mgyrországi többféle élethelyzetben le. tízen- A csoportok és huszonéves résztvev inek lév mgyrországi véleményét kiválsztás tízen- ismerjük és huszonéves meg. során A beszélgetések célunk véleményét z során volt, ismerjük törekedtünk hogy meg. minél A rr, beszélgetések többféle hogy minden élethelyzetben során csoport törekedtünk vegyes lév nemi, mgyrországi rr, de hogy homogén minden tízen- korösszetételű csoport és huszonéves vegyes legyen. nemi, véleményét Igyekeztünk de homogén ismerjük minden korösszetétel meg. régiót A beszélgetések lefedni, legyen. csoporthelyszínként Igyekeztünk során törekedtünk minden z ország rr, régiót hogy keleti lefedni, minden és nyugti, csoporthelyszínként csoport vlmint vegyes középső z nemi, ország felét de homogén keleti hozzávetőleg és nyugti, korösszetétel egyenlő vlmint ránybn legyen. középs Igyekeztünk szerepeltetni. felét hozzávet leg minden régiót egyenl A csoportoknk lefedni, ránybn csoporthelyszínként szerepeltetni. volt egy-egy áltlános z ország blokkjuk, keleti és melyeken nyugti, vlmint fitlokt középs különböző felét projektív hozzávet leg technikákkl egyenl A sját ránybn csoportoknk élethelyzetükre szerepeltetni. volt egy-egy áltlános blokkjuk, melyeken fitlokt különböz projektív reflektáltttuk, illetve céljikról, jövőképükről kérdeztük meg véleményüket, A csoportoknk hllgttuk meg volt benyomásikt egy-egy áltlános z blokkjuk, őket körülvevő melyeken társdlmi fitlokt környezetről. különböz Ezt projektív követte technikákkl sját élethelyzetükre reflektáltttuk, illetve céljikról, jöv képükr l kérdeztük meg véleményüket, hllgttuk meg benyomásikt z ket körülvev társdlmi környezetr l. Ezt egy-egy technikákkl hosszbb, sját élethelyzetükre speciális blokk. reflektáltttuk, Minden speciális illetve blokkr céljikról, csk csoportok jöv képükr l egy-egy kérdeztük hrmdábn meg követte egy-egy hosszbb, speciális blokk. Minden speciális blokkr csk csoportok egy-egy került véleményüket, hrmdábn csk sor. került E hllgttuk speciális csk sor. blokkok meg benyomásikt következők voltk: z ket körülvev társdlmi környezetr l. Ezt követte E. speciális szkképzési egy-egy blokkok elvárások; hosszbb, speciális blokk. Minden speciális blokkr csk csoportok egy-egy hrmdábn következ k voltk:. egyéni szkképzési életutk, került csk elvárások; pályképek, sor. pályválsztás; E. speciális szkképzési blokkok egyéni életutk, mobilitás, következ k pályképek, migráció; voltk: pályválsztás;. munkhely-válsztási szkképzési elvárások; mobilitás, migráció. E temtik lpján folytttuk le beszélgetések többségét. egyéni szkképzési életutk, mobilitás, pályképek, migráció; pályválsztás; munkhely-válsztási mobilitás, migráció. E További szkképzési temtik két lpján csoportbeszélgetést mobilitás, migráció; folytttuk le beszélgetések folytttunk olyn többségét. szülőkkel, kiknek gyerekei felső tgoztosok, és közvetlenül munkhely-válsztási iskolválsztás előtt mobilitás, állnk. E beszélgetések migráció. ok z volt, hogy ebben korbn szülők még jelentős E temtik mértékben lpján folytttuk További két befolyásolják le csoportbeszélgetést beszélgetések pályválsztási többségét. folytttunk döntéseket, olyn ők szül kkel, döntik el kiknek tehát (leglább gyerekei részben), fels hogy tgoztosok, milyen képzési és közvetlenül pályán indul iskolválsztás el, illetve, hogy el tt milyen állnk. szkképzés E beszélgetések felé orientálódik ok z volt, gyermekük. hogy ebben korbn Három További csoportbeszélgetést, két csoportbeszélgetést szül k még jelent s hogyn mértékben z folytttunk befolyásolják eredeti koncepcióbn olyn szül kkel, pályválsztási is szerepelt, kiknek döntéseket, fitlokkl gyerekei k fogllkozó fels döntik el szkemberekkel tgoztosok, és tehát (leglább folytttunk, közvetlenül részben), hogy elsősorbn iskolválsztás milyen képzési fitlok el tt állnk. pályán pályválsztási E beszélgetések indul el, illetve, és munkhely ok z hogy milyen válsztási volt, hogy szkképzés motivációiról, orientálódik mobilitási gyermekük. hjlndóságáról. ebben korbn szül k még jelent s mértékben befolyásolják pályválsztási döntéseket, k döntik felé el tehát (leglább részben), hogy milyen képzési pályán indul el, illetve, hogy milyen szkképzés felé orientálódik Három gyermekük. csoportbeszélgetést, hogyn z eredeti koncepcióbn is szerepelt, fitlokkl fogllkozó Három szkemberekkel csoportbeszélgetést, folytttunk, hogyn els sorbn z eredeti fitlok koncepcióbn pályválsztási is szerepelt, és munkhelyválsztási motivációiról, fitlokkl fogllkozó szkemberekkel mobilitási folytttunk, hjlndóságáról. els sorbn fitlok pályválsztási és munkhelyválsztási motivációiról, mobilitási hjlndóságáról. A fitlokkl szervezett csoportok megoszlás: 1. életkor szerint: évesek: 7 csoport; évesek: 6 csoport; évesek: 3 csoport; évesek: 2 csoport. 2. régió szerint: Egy-egy megyében rendszerint csk egy-egy csoportot trtottunk, Budpest kivételével.. Nyugt-Dunántúl: 3 csoport;. Közép-Dunántúl: 2 csoport;. Dél-Dunántúl: 2 csoport;. Közép-Mgyrország: 3 csoport;. Észk-Mgyrország: 3 csoport;. Észk-Alföld: 3 csoport;. Dél-Alföld: 2 csoport. 3. településtípus szerint:. főváros: 4 csoport;. megyei jogú város: 4 csoport;. más város: csoport. 4. A csoportok megoszlás gzdsági ktivitás szerint: A legtöbb csoport toborzásánál nem volt szempont gzdsági ktivitás szerint homogenitás, de igyekeztünk, hogy legyen egy-egy jellemző gzdsági ktivitás minden csoportbn. Rendszerint beengedtünk 2-2, többségtől eltérő gzdsági ktivitású résztvevőt is z egyes csoportokb.. tnulók: 7 csoport;. dolgozók: 3 csoport;. munknélküliek: 1 csoport;. vegyes: 7 csoport (elsősorbn dolgozó résztvevőkkel).

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés

IFJÚSÁG2004. Gyorsjelentés IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 1 1 IFJÚSÁG2004 Gyorsjelentés 2005 Szerkesztette: Bauer Béla, Szabó Andrea IFJUSAG2004 1.qxd 2005. 04. 15. 13:36 Page 2 A Gyorsjelentés elkészítésében közremûködtek:

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR

ESÉLYEK BUDAPEST, 2013. JANUÁR ESÉLYEK A M A G YA R G A Z D A S Á G K I T Ö R É S I P O N TJ A I BUDAPEST, 2013. JANUÁR WABERER S INTERNATIONAL ZRT. A kidvány megjelenését támogtt Kidj Felelős kidó VÉRTES ANDRÁS Szerkesztette UDVARDI

Részletesebben

Budapesti másodelemzés

Budapesti másodelemzés Budapesti másodelemzés TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 A KUTATÁS CÉLJA... 4 Témakörök... 4 Az Ifjúság2008 kérdőíves kutatás módszertana... 5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 DEMOGRÁFIA, CSALÁDI

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYECSED Ngyecsed EcsediLápi Mikrotérség központj IVSNgyecsed TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. VÁROS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 10 3. VÁROS SZINTŰ

Részletesebben

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév

Farkas Szilárd. e közigazgatási szakmérnök jelölt. szakdolgozat feladatkiírása 2010 2011 es tanév PANNON EGYETEM Felnőttképzési Intézet 8201 Veszprém, Egyetem u. 10. Dr. Fogrsi István szkvezető Alklmzott Gzdságtn Tnszék Frks Szilárd e közigzgtási szkmérnök jelölt szkdolgozt feldtkiírás 2010 2011 es

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program SZENTMÁRTONKÁTA Nagyközség Önkormányzata ÁROP-..6-22-22-2 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitik kpcitásánk biztosítás Helyi Esélyegyenlőségi Progrm SZENTMÁRTONKÁTA Ngyközség Önkormányzt 23. december Türr István Képző és Kuttó Intézet Cím: 54

Részletesebben

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással

Eszik Zoltán: Találkozások a minőségi idősgondozással Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Debrecen, 2004 Eszik Zoltán: Tlálkozások minőségi idősgondozássl Eszik Zoltán ISBN 963 216 629 9 A kötet Phre ACCESS 2001 támogtásávl jött létre Kidó:

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA

dc_332_11 ÁLLAMOK KORA ÁLLAMOK KORA NEMZETKÖZI GAZDASÁG SZAKKÖNYVTÁR Soroztszerkesztô BLAHÓ ANDRÁS MURAKÖZY LÁSZLÓ ÁLLAMOK KORA Az európi modell AKADÉMIAI KIADÓ Szkértő: Csb László kdémikus, egyetemi tnár Kidjz Akdémii Kidó,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv

IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét javító akcióterv IGEN! Idősödő és idős generációk életminőségét jvító kcióterv Társdlomfejlesztési és Módszertni Szolgálttó Központ 2014 Társdlomfejlesztési Módszertni és Szolgálttó Központ Nonprofit Kft. 1095 Budpest

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Kiszelovics és Társ Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Krczg L. út 11. I/11. Irod: 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2011. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (2/2005

Részletesebben

LVI. évfolyam 6. szám 201

LVI. évfolyam 6. szám 201 LVI. évfolym 6. szám 201 KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI SZEMLE Közlekedéstudományi Egyesület tudományos folyóirt VERKEHRSWISSENSCHAFTLICHE RUNDSCHAU Zeitschrift des Ungrischen Vereins für Verkehrwissenschft REVUE

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. sz. Országspecifikus jánlás: Pénzügyi stbilitás A Stbilitási és Növekedési Pktum előírásihoz, konkrétn z dósságcsökkentési szbályhoz képest

Részletesebben

A befogadó társadalomért

A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon 2002 2010 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Pénzügy és Közgzdságtn Tnszék Doktori Iskol vezetője: DR. KEREKES SÁNDOR egyetemi tnár Témvezető: DR. BÁNFI TAMÁS egyetemi tnár Társ-témvezető:

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu

H-1016 BUDAPEST, GELLÉRTHEGY UTCA 30-32 TELEFON: (36 1) 224-3100 FAX: (36 1) 224-3105 Pf.: 20 153 E-mail: vati@vati.hu Mgyr Regionális Fejlesztési és Urbnisztiki Közhsznú Társság Térségi Tervezési Irod 1016 Budpest I., Gellérthegy u. 30-32. A BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS A BALATONI

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Módszertan... 5 Demográfiai

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

AZ EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK MAGYARORSZÁGON, 2015

AZ EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK MAGYARORSZÁGON, 2015 AZ EGYETEMISTÁK ÉS FŐISKOLÁSOK MAGYARORSZÁGON, 2015 SZABÓ ANDREA Aktív Fiatalok Magyarországon Kutatócsoport Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015 3 Az egyetemisták és főiskolások Magyarországon,

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN

A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS A VETŐMAG KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI AZ ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN Divéky-Ertsey Ann BUDAPEST 26 1 A doktori iskol megnevezése: Kertészettudományi Doktori Iskol tudományág: Agrártudományok (Növénytermesztési

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006

Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 Gábor Kálmán Szemerszki Marianna: BSc hallgatók 2006 1. Oktatási expanzió, előnyök és hátrányok... 2 2. A BSc-képzésre jelentkezők és felvettek... 4 3. A BSC hallgatók demográfiai adatai... 9 4. Szakválasztás.

Részletesebben

P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim!

P Í T É S Z. építési hatóságokkal, közös munkát a probléma megoldás, a segítőkészség jellemzi. Kedves Kollégáim! Építész Lp A B Á C S -KISK U N MEGYEI É P Í T É S Z K A M A R A 1. ÉVFOLYAM 4. SZÁM FÓRU M A 2002. SZEPTEMBER DECEMBER --------------- AZ ÜNNEPEK ELÉ Év vége vn! A számdás ideje, mit tettem, mire jutottm,

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben