Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló február 11. 1

2 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx. 3 mondt) 4. Prioritás Humán infrstruktúr A prioritás támogtást nyújt z óvodi, lp- és középfokú okttási épületeinek infrstrukturális fejlesztésére, helyi szinten biztosítndó egészségügyi lpés térségi lpon szervezett járóbeteg szkellátás, vlmint z egészségügyi rehbilitáció infrstrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogthtó továbbá z lp és nppli szociális ellátás és közösségi és rekreációs infrstrukturális. A prioritás hozzájárul szolgálttások kdálytln hozzáférésének megvlósításához is, támogtj z önkormányzti feldtokt ellátó integrált, teljes körő kdálymentesítését és lehetıvé teszi helyi önkormányztok közigzgtási feldtink elektronizálását, modernizálását A prioritások célkitőzései Prioritás neve, szám 4. Prioritás: Humán infrstruktúr Indikátor megnevezése A minimális tudáskritériumokn k eleget nem tevı tnulók rányánk csökkenése zokbn z iskolákbn hol ezen tnulók rány több mint 50% Fejlesztett nevelési-okttási ben tnuló diákok szám Óvodi nevelésben részesülı gyermekek rányánk növekedése Minıségi járóbeteg szkellátásbn ellátottk számánk növekedése fejlesztéssel érintett szkrendelések esetén Szociális ellátássl elért lkosság számánk növekedése Indikátor mértékegység e Kiinduló érték % 2007-es éves meghtározásr Célértékek es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr fı % 88,3 89,0 91,8 fı es éves meghtározásr fı 2007-es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr 1 Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségválllás 2 Prioritás neve, szám Indiktív forrásllokáció (mrd Ft) Összesen 4. Prioritás: Humán infrstruktúr 0,00 19,657 6,336 12,186 0,44 19,96 0,00 58, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, szám Indiktív forrásllokáció (mrd Ft) Prioritás: Humán infrstruktúr 0,00 5,716 14,436 7,679 7,913 8,637 11,747 2,452 0,0 58, A támogtási konstrukció bemuttás Összesen 2.1. A támogtási konstrukciók összefoglló dti ( ) Konstrukció neve Okttási-nevelési Egészségügyi Alklmzott eljárás Kétfordulós pályázt A) Egyfordulós szkszos pályázt 5 Támogtás formáj Vissz nem térítendı támogtás Vissz nem térítendı támogtás Támogtás kerete konstrukciór 3 Kedvezményezettek köre MFt Önkormányztok Önkormányzti társulások gzdsági társságok Egyházi Felsıokttási mint közokttási intézmény fenntrtók 7575,6 M Ft Ebbıl: A) 3000 M Ft A) Önkormányztok Önkormányzti társulások Egyházk Támogtás min-mx összege Támog tás mérték e (%) Támogtott projektek szám M Ft A) 4,5-80 M Ft Alpellátás, helyi A) Az itt és továbbikbn feltüntetett pénzügyi dtok z OP pénzügyi táblájábn prioritásonként eurobn rögzített támogtási keretösszegek - lcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését muttják forintr átszámítv PM áltl megdott hivtlos tervezési, 248 Ft/euro árfolymon. 3 A támogtás kerete konstrukció szinten került meghtározásr komponensek támogtási mértéke indiktív jelleggel került kilkításr, progrmozási idıszk során változht 4 Kedvezményezettek pontos köre pályázti kiírásokbn kerül meghtározásr. 5 A projektjvsltok értékelése során Közremőködı Szervezet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) lpján kikéri z RFT véleményét. 3

4 Szociális Közösségi és rekreációs B) Kétfordulós pályázt A) Egyfordulós szkszos pályázt B és C) Kétfordulós pályázt Kétfordulós pályázt Akdálymentesítés Egyfordulós szkszos pályázt Vissz nem térítendı támogtás Vissz nem térítendı támogtás Vissz nem térítendı támogtás B) 4575,6 M Ft 1400 M Ft Ebbıl: A) 400 M Ft B, C) 1000 M Ft gzdsági társulások Helyi önkormányzt áltl felügyelt költségvetési szervek B) Fekvıbeteg ellátó Egészségügyi szolgálttást végzı felsıokttási intézmény A) Önkormányztok Önkormányzti társulások Egyházi Szociális szövetkezet B.C) Önkormányztok Önkormányzti társulások Egyházi Szociális szövetkezet 1200 M Ft Önkormányztok és intézményeik Önkormányzti társulások és intézményeik Egyházi 1844 M Ft Helyi, helyi kisebbségi önkormányzt illetve ezek társulási, Egyesület, Alpítvány, Közhsznú társság, Egyház Átlkulássl, vgy lpítássl július 1-je után létrejövı nonprofit gzdsági társság Egyéb jogi személyiségő nonprofit szervezet, melyek z lábbi szolgálttásokt látják el: óvod, lpfokú iskol, egészségházk kilkítás esetén M Ft Kistérségi önálló járóbetegszkrendelık esetén B) M Ft A) 4,5-50 M Ft B,C) M Ft B) Szoc. szövet kezet: mx ,5-100 M Ft ,9-10 M Ft egyszintes intézmény esetében 0,9-25 M Ft többszintes intézmény esetében

5 középfokú iskol, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi lp- és szkellátás, önkormányzti ügyfélszolgált A támogtási konstrukció indokoltság, látámsztottság röviden neve Konstrukció Okttási-nevelési Egészségügyi Szociális Közösségi és rekreációs Indokoltság Az Észk-lföldi régióbn közokttási rendszer infrstruktúráj területileg kiegyenlítetlen, erıteljes különbségeket mutt régión belül. Az közötti minıségi különbségek rendkívül ngyok és szoros összefüggésben vnnk települések típusávl és népesség szociális helyzetével is. A régió számos településének egyre ngyobb terhet jelent z önálló okttási fenntrtás és emellett zok infrstruktúrájánk, okttási eszközökkel vló ellátás. Ezen problémák megoldás érdekében szükség vn humán jellegő közszolgálttások kistérségi lpon történı optimlizálásár, z érintett központok térszervezı funkciójánk erısítésére, területi funkciómegosztás kilkításár. Az kihsználtságábn és fenntrthtóságábn jelentkezı nehézségek szükségessé teszik humán és közösségi infrstruktúr többcélú hsznosítását. A konstrukció esetében z önkormányzti lpfeldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. A projektek jelentıs elıkészítési költséggel bírnk, és viszonylg korlátozott számú projekt támogtásár nyílik lehetıség, így z eljárásrend lpján kétfordulós pályázt lklmzás indokolt. A) Alpellátás és járóbeteg-szkellátás Az Észk-lföldi régióbn z egészségügyi rendszer infrstruktúráj területileg kiegyenlítetlen, erıteljes különbségeket mutt régión belül. A régióbn ngyszámú be nem töltött, rossz állpotú háziorvosi rendelı, hiányos vgy elvult eszközökkel rendelkezı és/vgy leromlott állpotú önálló járóbetegszkellátó intézmény, mely különösen igz hátrányos helyzető térségekre. Ugynkkor z ktív fekvıbeteg ellátás mennyiségének törvényi csökkentése következtében z ellátásból kiszoruló betegek egy része járóbeteg-ellátásbn fog megjelenni. A problémák megoldás érdekében szükség vn z egészségügyi ellátások kistérségi lpon történı optimlizálásár, leromlott infrstruktúr fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A konstrukció esetében önkormányzti lpfeldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. A projektek jelentıs elıkészítési költséggel bírnk, és viszonylg korlátozott számú projekt támogtásár nyílik lehetıség, így z eljárásrend lpján kétfordulós pályázt lklmzás indokolt. B) Egészségügyi rehbilitációhoz kpcsolódó k A rehbilitációs szkmák ellátási lefedettsége régión belül heterogén, problémát okoz rehbilitációhoz kpcsolódó lcsony színvonl, területenkénti hiány, ezért jelenlegi helyzet nem lklms regionális és kistérségi egészségpolitik végrehjtásár. A konstrukció során kilkuló ellátás biztosítni tudj heterogén szkmi és földrjzi elosztás homogenizálást lkítását, ezáltl biztosítv régió lkosságánk rehbilitációhoz jutásánk esélyegyenlıségét. A régió gzdságánk z országos átlghoz viszonyított fejletlensége, vlmint z ebbıl szármzó lcsony jövedelmek jelentıs szociális problémákt okoznk, melyet szociális ellátórendszer nem tud kellıen ellátni. Az Észk-lföldi régióbn szociális rendszer infrstruktúráj területileg kiegyenlítetlen, erıteljes különbségeket mutt régióbn. A problémák megoldás érdekében konstrukció támogtj szociális lpszolgálttások (kivéve tny- és flugondnoki szolgált) és gyermekjóléti lpellátások (kivéve gyermekek átmeneti gondozás) ellátórendszerének infrstrukturális it, eszközbeszerzéseit, hiányzó szolgálttások létrehozását. A konstrukció esetében fıként önkormányzti lpfeldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. Az Észk-lföldi régióbn komoly hiányosságok vnnk megfelelı minıségő közösségi infrstruktúrávl vló ellátottságábn. Az közötti minıségi különbségek ngyok és szoros összefüggésben vnnk települések típusávl és népesség szociális helyzetével Ezen problémák megoldás érdekében szükség vn közösségi jellegő szolgálttások térségi lpon történı optimlizálásár, mennyiségi és minıségi fejlesztésére. Az kihsználtságábn és 5

6 fenntrthtóságábn jelentkezı nehézségek szükségessé teszik ugynkkor közösségi infrstruktúr többcélú hsznosítását, melyeket k során preferálunk. A konstrukció esetében fıként önkormányzti feldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. A projektek jelentıs elıkészítési költséggel bírnk, és viszonylg korlátozott számú projekt támogtásár nyílik lehetıség, így z eljárásrend lpján kétfordulós pályázt lklmzás indokolt Akdálymentesítés A évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete lpján, z ott szereplı megjelenı közszolgálttások esetében legkésıbb december 31-ig meg kell oldni, hogy fogytékossággl élı személyek számár biztosított legyen közszolgálttásokhoz vló egyenlı esélyő hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolj, hogy z önkormányztok, z önkormányzti- és nonprofit fenntrtású épületeinek jelentıs részében még nem biztosítottk közszolgálttásokhoz vló kdálymentes hozzáférés feltételei. A beruházások viszonylg mérsékelt átlgos beruházási költsége és z kdálymentesítésre váró széles köre indokolj, hogy konstrukció keretében z egyfordulós pályázti eljárás lklmzását Támogthtó tevékenységek köre neve Konstrukció Okttási-nevelési Egészségügyi Támogthtó tevékenységek (nem txtív) A közokttás nevelı, vlmint nevelı és okttó intézményei infrstrukturális fejlesztésének keretében z épületek felújítás, korszerősítése, bıvítése Új intézmény létesítése jelenleg mőködı összevonását követıen, zok jogutódjként jön létre. Új építése kkor támogtott, h költsége kevesebb, mint egy meglévı épület átlkítás; vgy meglévı épület életveszélyes. Közokttási diákotthonánk, kollégiumánk bıvítése, felújítás, korszerősítése. Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Közokttási-nevelési szbdidıs progrmjink, fogllkozásink lehetıségét biztosító épületek, terek építése, megújítás (pl.: tnuszod felújítás, klubhelyiség, színházterem, stb.). Az udvránk kdálymentes felújítás (pl.: játszótér, sportpály, kerítés, biciklitároló, zöldterület, stb.). Építésügyi htóság áltl kötelezıen elıírt prkoló-férıhelyek létesítése Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához címő útmuttó elıírásink figyelembe vételével A nevelés-okttás trtlmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl.: tntermi bútorok, készségfejlesztı eszközök, szemléltetı eszközök, sporteszközök, stb.). Sjátos nevelési igényő gyermekek képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése (pl.: terápiás eszközök, olvsó televízió, pontírógép, pontozó, hllásvizsgáló és hllókészülék tesztelı felszerelés, stb.). Közokttási konyhájánk felújítás, bıvítése, kpcsolódó eszközök és berendezések beszerzése. Intézmények kdálymentesítése (pl.: z épület bejártánál rámpák építése, belsı közlekedés esetén kpuk, jtók, liftek felújítás, liftek építése, folyosók szélesítése, mosdók, öltözık átlkítás, telekommunikációs rendszer esetében Brille írásos információs táblák elhelyezése, speciális fény-és hngberendezés létesítése, stb.). Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogdásár lklms intézményi környezet kilkítás A) Alpellátás és járóbeteg-szkellátás Mőködı egészségügyi lpellátást nyújtó intézmény (önálló orvosi rendelı vgy egészségház) felújítás, bıvítése, átlkítás fekvıbeteg ellátássl nem rendelkezı településeken. Önálló kistérségi járóbeteg szkellátó központ felújítás, átlkítás, bıvítése, ktív fekvıbeteg szkellátássl nem rendelkezı településen. Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Egészségügyi lpellátáshoz szükséges mőszer, gép, eszköz, berendezés beszerzése. Egészségügyi lpellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítı IT fejlesztés keretében hrdver, szoftver beszerzés, hálózti cstlkozás feltételeinek megteremtése (pl. e-kórlp, e-recept, leletek átküldése kiértékelésre, z egészségügyi szolgálttók közötti többirányú kommunikáció feltételeinek kiépítése) Intézmények kdálymentesítése B) Egészségügyi rehbilitációhoz kpcsolódó k 6

7 Szociális Egészségügyi, kórházk területén rehbilitációs szolgálttások háttérfeltételeinek kilkítás épületbıvítéssel, felújítássl Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Kpcsolódó korszerő berendezés, eszköz, gép, mőszer beszerzése Informtiki rendszer és eszközfejlesztés Intézmények kdálymentesítése A) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások infrstrukturális A meglévı, mőködı, önkormányzti tuljdonbn lévı egyes szociális lpszolgálttásokhoz (kivéve tny- és flugondnoki szolgált) illetve gyermekjóléti lpellátásokhoz (kivéve bölcsıde és gyermekek átmeneti ellátás) szükséges infrstruktúr-fejlesztés (épületbıvítés, felújítás, kdálymentesítés), vlmint szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése. Eszközbeszerzés önállón nem csk infrstruktúr-fejlesztéssel együtt támogthtó Közösségi és rekreációs B és C) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások komplex-, vlmint bölcsıdék önálló A gyermekek npközbeni ellátását szolgáló bölcsıdék fejlesztéséhez új létesítése, infrstrukturális feltételeinek megteremtése, már mőködı szolgálttások férıhelyeinek bıvítése és meglévı infrstrukturális, kdálymentesítése, z ellátáshoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése. A szociális lpszolgálttások (kivéve tny- és flugondnoki szolgált) és gyermekjóléti lpellátások (kivéve bölcsıde és gyermekek átmeneti ellátás) bıvítése, kilkítás, állpotjvítás, rekonstrukciój, új épület építése, kdálymentesítése és ezen, szolgálttások techniki feltételeinek biztosításához eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálás komplex fejlesztés keretében. Önállón nem, csk z infrstruktúr-fejlesztéssel együtt támogthtó tevékenység: Eszközbeszerzés: szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások komplex esetén z eszközbeszerzés keretében gépjármő beszerzés is támogthtó Intézmények kdálymentesítése, mely kötelezı elem Rekreációs-létesítmények és kpcsolódó szociális helységek (pl. öltözı, WC stb.) felújítás, bıvítése, illetve kpcsolódó szükséges berendezések, eszközök beszerzése. Többfunkciós közösségi terek és információs pontok (mővelıdési házk, közmővelıdési, közösségi és ifjúsági házk, játszóterek, civil házk, klubok, közösségi Internet elérési pontok stb.) épületének korszerősítése, felújítás, bıvítése és szolgálttás nyújtásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése. Több intézményt kiszolgáló, közétkeztetést ellátó konyhák, étkezık felújítás, bıvítése, korszerősítése. Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Intézmények kdálymentesítése, mely kötelezı elem Akdálymentesítés A pályázók olyn tevékenységekre kérhetnek támogtást, minek eredményeként z épület meglevı dottságiból kiindulv elérik Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. dokumentumbn elıírt minimum szintet: Fiziki kdálymentesítés Infokommunikációs kdálymentesítés 2.4. Támogtás célj neve Konstrukció Okttási-nevelési Támogtás célj A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı okttási-nevelési közszolgálttási Egészségügyi Szociális Közösségi és rekreációs A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı egészségügyi közszolgálttási. A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı szociális lpszolgálttást és gyermekjóléti lpellátást nyújtó közszolgálttási. A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı közösségi és rekreációs 7

8 közszolgálttási Akdálymentesítés A konstrukció célj fogytékossággl élı emberek életminıségének jvítás z önkormányzti felelısségi körbe trtozó közszolgálttásokhoz vló egyenlı esélyő hozzáférés biztosításávl Projekt kiválsztási szempontok neve Konstrukció Okttási-nevelési Egészségügyi Projekt kiválsztási szempontok (nem txtív) Jogosultsági kritérium: Csk olyn támogthtók, melyek jelentıs kpcitáskihsználtsággl mőködnek. Új intézmény építése kkor támogthtó, h z új fjlgos bekerülési költsége kevesebb, mint egy meglévı épület átlkítás, illetve kötelezı minimum feltételek teljesítése mitt, z intézmény átlkítás nem gzdságos vgy nem lehetséges. Óvodlétesítés esetén település nem rendelkezik óvodávl Szkmi kritérium: A projekt hozzájárul z iskoli kudrcok és lemorzsolódás csökkenéséhez Elınyt élveznek: zok, melyek integrált nevelés-okttást vlósítnk meg, vgy szándékábn áll elindítni zt sjátos nevelési igényő gyermekek tekintetében többcélú i zon társulási pályázók, melyek tgji szerepelnek Települések z Észk-lföldi Régióbn, melyek 40% hátrányos helyzető tnulói rányt meghldó áltlános iskolávl rendelkeznek c. listán egységes iskolák i minél mgsbb kpcitáskihsználtsággl mőködı i zok közokttási, melyek együttmőködnek más intézménnyel pedgógii tevékenységük folymán zok, kiknél projekt keretében fejlesztés áltl érintett épületek teljes körő kdálymentesítése megvlósul. 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk A) Alpellátás és járóbeteg-szkellátás Jogosultsági kritérium: Új építés csk bbn z h meglévı épület gzdságos átlkításr lklmtln vgy életveszélyes állpotbn vn, vlmint z új építés z eddig más célr hsznált ingtln orvosi rendelıvé/egészségházzá vgy központosított lpellátási ügyeletté vló kilkításánál költséghtékonybb. A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgálttór vn ÁNTSZ mőködési engedély és érvényes OEP finnszírozási szerzıdés. Egészségházk infrstrukturális, kilkítás esetén z egészségház betölti kötelezı trtlmi elemeknek megfelelı funkciókt. Alpszintő járóbeteg szkellátó, illetve lp szintre fejlesztés esetén fejleszteni kívánt szkrendelı: o Önálló vgy funkcionálisn önálló és o z intézmény áltl felválllt ellátott lkosság szám eléri minimumként meghtározott szintet és lp szintre fejlesztés esetén zon kistérségekben mőködik, melyekben járóbeteg-szkellátás nem éri el z lpszintet és o pályázó válllj, hogy szkellátást meghtározott min. és mx. szkorvosi ór/hét és hozzá kpcsolódón megdott mximum nem szkorvosi ór/hét keretében fogj biztosítni Emelt szintő szkellátó, illetve emelt szintre fejlesztés esetén fejleszteni kívánt szkrendelı: o Önálló vgy funkcionálisn önálló és o Aktív fekvıbeteg ellátássl nem rendelkezı településen mőködik és o z intézmény áltl felválllt ellátott lkosság szám eléri meghtározott minimum fıt és o fejleszteni kívánt járóbeteg szkellátó és z hhoz legközelebbi fekvıbeteg szkellátás közötti közúton mért távolság meghldj megdott km-t. Kpcitásbıvítéssel járó szkmi progrm esetén z OEP kpcitásbıvítésre vontkozón elızetesen befogdó nyiltkoztot d, vgy kpcitást átdó szolgálttó és tuljdonosánk kpcitásáról lemondó és pályázónk átdó nyiltkozttl rendelkezik. A járóbeteg szkellátás infrstrukturális esetén pályázt trtlmzz kötelezı trtlmi követelményeket. 8

9 Szociális A projektmegvlósítás idıtrtm mximum 24 hónp. A pályáztnk nem lehet része olyn projektelem, melynek más pályázti kiírások keretében (pl. városfejlesztés) megvlósult. A pályázt trtlmzz fejleszteni kívánt intézmény teljes körő kdálymentesítését, vgy z dott intézményben már megoldott z kdálymentes hozzáférés. Szkmi kritérium: Elınyt élveznek: 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok zok pályáztok, melyek esetében fejlesztett/kilkított lpellátási feldtot végzı háziorvosi szolgált z lpellátás egyéb szolgáltivl és szkellátás területén széles prtneri és info-kommunikációs együttmőködést lkít ki. A mőködı egészségügyi lpellátást nyújtó intézmény felújítás, bıvítése esetén integrálódnk csoportprxisokb, csoportos-prxisokb, illetve kistérségi járóbeteg-szkellátó központokb. zon pályázt, mely egészségház kilkítás/ esetében kötelezı trtlmi elemeken túl opcionális funkciókt is be fog tölteni. zok járóbeteg szkellátás fejlesztését célzó pályáztok, melyek integrálódnk kistérségi egészségügyi lp-, és egyéb szkellátásokkl és szociális lpszolgálttásokkl, info-kommunikációs szinten. zok pályáztok, melyek esetében támogthtó tevékenységek keretében fejlesztett járóbeteg szkrendelı intézmény kötelezı trtlmi elemeken túl opcionális funkciókt is be fog tölteni. z egy településen belül, több telephelyen mőködı, önálló járóbeteg ellátó egységek központi telephelyre történı koncentrálását, tömbösítését célzó k. zok pályáztok, melyeknél pályázó bemuttt, hogy lpellátás esetén rendelkezik megfelelı mértékő, pályázt trtlmához illeszkedı orvosi és sszisztenciális humánerıforrássl. Járóbeteg szkellátás esetén rendelkezésére bocsátott OEP órszámok tükrében rendelkezik megfelelı mértékő szkorvosi és sszisztenciális humánerıforrássl. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk B) Egészségügyi rehbilitációhoz kpcsolódó k Jogosultsági kritérium: Érvényes OEP szerzıdés. Regionális Egészségügyi Tnács támogtás. A pályázt trtlmzz kötelezı trtlmi követelményeket. A pályáztnk nem lehet része olyn projektelem, melynek más pályázti kiírások keretében megvlósult. A pályázt trtlmzz fejleszteni kívánt intézmény teljes körő kdálymentesítését, vgy z dott intézményben már megoldott z kdálymentes hozzáférés. Elınyt élveznek zok projektek, melyek bizonyítottn legjobb elérhetı technológiákt, vlmint nyg- és energitkrékos megoldásokt lklmznk. Szkmi kritérium: A pályázt szkmi trtlm megfelel z ágzti irányelveknek. Elınyt élveznek z új munkhelyet teremtı beruházások. Elınyt élveznek 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk A) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások infrstrukturális Jogosultsági kritérium: A pályázó cstolt tervezı nyiltkoztát rról, hogy z kdálymentesítés z elıírásoknk megfelel (OTÉK elıírási, vlmint Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. mellékletben fogllt követelmények). A pályázt keretében fejleszteni kívánt szolgálttásoknk megfelelnek évi III. Sztv. és z évi XXXI. Gyvt. jogszbályokbn foglltknk. Szkmi kritérium: Elınyt jelentı szempont, h fejlesztés 311/2007 (XI.17.) számú Kormányrendelet szerinti hátrányos helyzető kistérségekben és/vgy 240/2006. (IX. 30.) Korm. rendelet társdlmi-gzdsági és infrstrukturális szempontból elmrdott, illetve z országos átlgot jelentısen meghldó munknélküliséggel sújtott településen vlósul meg. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk. B és C) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások komplex-, vlmint bölcsıdék önálló 9

10 Közösségi és rekreációs Jogosultsági kritérium: Önkormányzttól bérelt ingtln esetén tuljdonos hozzájárul pályázt benyújtásához és projekt végrehjtásához, vlmint megvlósuló infrstrukturális k ktiválásához és hhoz, hogy fejlesztendı terület, épület szociális és/vgy gyermekjóléti célú mőködtetésre projekt utánkövetési idıszkánk végéig rendelkezésre álljon. A pályázó cstolt tervezı nyiltkoztát rról, hogy z kdálymentesítés z elıírásoknk megfelel (OTÉK elıírási, vlmint Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. mellékletben fogllt követelmények). Szkmi kritérium: Elınyt jelentı szempont, h fejlesztés 311/2007 (XI.17.) számú Kormányrendelet szerinti hátrányos helyzető kistérségekben és/vgy 240/2006. (IX. 30.) Korm. rendelet társdlmi-gzdsági és infrstrukturális szempontból elmrdott, illetve z országos átlgot jelentısen meghldó munknélküliséggel sújtott településen vlósul meg. Csládi npközi esetében elıny, h válllj, hogy fogytékos gyerekeket is ellát, és ez mőködési engedélyében is szerepel. Elınyt élveznek zok projektek, melyek korábbi, egyszemélyes szolgálttás megszüntetését eredményezik. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk Szkmi kritérium: 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok zok projektek, melyekben fejlesztéssel érintett intézmény ellátási szintje minél mgsbb. több funkciót mgábn tömörítı i Akdálymentesítés Jogosultsági kritérium: A pályáztbn tervezett tevékenységgel teljesülnek komplex kdálymentesítés követelményei, pályázthoz benyújtndó tervdokumentáció teljes körően megfelel z OTÉK elıírásink, vlmint Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. dokumentumbn foglltknk Szkmi kritérium: Elıny z intézmény szolgálttásit igénybe vevık körében fogytékos és/vgy megváltozott munkképességő személyek mgsbb rány h vn z intézmény munkválllói között fogytékos és/vgy megváltozott munkképességő személy z, h z kdálymentesítendı épületre jnuár 1-je elıtt dták ki z építési engedélyt kötelezı minimum követelményeken túl egyéb információs-kommunikációs kdálymentesítési átlkítások lklmzás h pályázó együttmőködik rehbilitációs környezettervezı szkmérnökkel/szkértıvel, illetve vlmely fogytékossággl élık érdekvédelmi szervezetével, nnk képviselıit bevonják-e pályázt elıkészítésébe és megvlósítás folymtáb Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk Konstrukció neve Célértékek 2.6. A támogtási konstrukciók célértékei 6 Indikátor megnevezése Összesen Okttási-nevelési A közokttási fejlesztéssel érintett telephelyeinek Akdálymentes épített vgy felújított helyiségek Fejlesztéssel érintett/fejlesztett A horizontális céloknk vló megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntrthtóság, területi kohézió) Pályázti-, z Esélyegyenlıségi- és Fenntrthtósági Útmuttóbn foglltk szerint történik. 10

11 udvrok (db) szám Egészségügyi A progrmok áltl érintett tnulók között 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrált nevelésbe bevont tnulók szám Az intézményben ellátott/tnuló gyerekek átlgos létszámánk összege - ebbıl sjátos nevelési igényő Áltlános iskolából lemorzsolódott gyerekek szám - ebbıl sjátos nevelési igényő Minıségi járóbeteg szkellátássl ellátottk szám A támogtott ben létrehozott új egészségügyi szolgálttások Épített, rendelık (db) felújított szám Szociális Beszerzett új, ngyértékő orvosi eszközök mőszerek Fejlesztésekkel érintett rehbilitációs férıhelyek szám (db) Rehbilitációs ellátássl elért lkosság szám A fejlesztés révén létrejövı új szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások Új és felújított

12 Közösségi és rekreációs Akdálymentesítés - ebbıl bölcsıde (db) Gyermekjóléti lpellátásbn részesülı gyermekek szám Gyermekek npközbeni ellátásábn részesülı gyermekek szám Szociális ellátássl elért lkosság szám Korszerő, felújított vgy létrehozott közösségi vgy rekreációs Akdálymentesített A támogtásból kdálymentesen elérhetı közszolgálttások A projekt befejezése után z kdálymentesített intézményben dolgozó fogytékossággl élı és/vgy megváltozott munkképességő munkválllók szám A támogtási konstrukció indításánk és zárásánk dátum Konstrukció megnevezése Konstrukció indításánk idıpontj Konstrukció zárásánk idıpontj Okttási-nevelési III. negyedév IV. negyedév Egészségügyi IV. negyedév IV. negyedév Szociális I. negyedév IV. negyedév Közösségi és rekreációs II. negyedév IV. negyedév Akdálymentesítés II. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvlósításávl kpcsoltos kockáztok Konstrukció megnevezése, szám Kockázt Kockázt kezelésének módj Okttási-nevelési Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához Egészségügyi Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt projektfejlesztés 12

13 önerıt Szociális Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt Közösségi és rekreációs Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt Akdálymentesítés Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához 3. Indiktív projekt list (kiemelt projektek, ngyprojektek) Projekt megnevezése A projekt tervezett Igényelt támogtás A projekt várhtó A projekt várhtó Kedvezményezett neve összköltsége (mft) (mft) indításánk idıpontj befejezésének idıpontj

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében

Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Közoktatási intézményi esélyegyenlıségi intézkedési terv a halmozottan hátrányos helyzető gyerekek oktatási sikeressége érdekében Fehér Kavics Kelenföldi Református Óvoda 2012. Tartalomjegyzék Bevezetés...3

Részletesebben

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága)

bekapcsolását is szükségessé teszi. törvényszerűségeinek feltárásával, tudatos, SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSADALMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylakossága) SPECIÁLIS HELYZETÜ TÁRSDLMI CSOPORTOK (Borsod megye cigánylkosság) TÓTH ÁRPÁD kézirt beérkezett: 1973. február 3án Megyei vizsgáltunk célj, hogy Borsod megye cigánylkosságánk helyzetéről, munkáb vló beilleszkedéséről

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA

HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA HOZZÁFÉRÉS A KÖZSZFÉRA ADATAIHOZ Készítette Nemzeti Hírközlési Tnács megbízásából z 2005 szeptembere és 2006 jnuárj között Adtvgyon Trtlom TARTALOM 1.Adtok típusi mgyr jogbn...10 1.1.Az dt kifejezés jelentése...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez

Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez KEOP támogatáshoz 2009. március Készítette: a COWI Magyarország Kft. Módszertani

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Minıségirányítási Program Készítette: Az iskola minıségirányítási csoportja Budapest, 2009. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 5 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5

Részletesebben

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL

SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL SIPOS ISTVÁN: A HATÁRİRSÉG EGYÜTTMŐKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓVAL ÉS A NATO-VAL Az Európai Unióban folyó bel-és igazságügyi együttmőködésben való részvétel elıkészítését a Kormány továbbra is a csatlakozás

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Fekete István Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Készítették: Németh Sándor Herbert Zoltán Jóváhagyta: Érvényes: 2015. augusztus 31. Osztani magad,

Részletesebben

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése

Menedzsment motivációja. Rugalmasság. Alkalmazottak képzése Az innováció egy trtós folymtnk tekinthető, mely 4 egymást követő fázison keresztül fejlődik: - Tudás megszerzése - Ötletek generálás - Prototípusok kifejlesztése - Alklmzás termékeken és szolgálttásokon

Részletesebben

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás...

2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 1 2. A magyar oktatási és képzési szerkezet... 3 A közoktatás... 4 A közoktatási rendszer mőködése... 13 Elismerés és honosítás... 18 3. Szakképzés... 28 A szakképzés irányítása...

Részletesebben

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére

Dr. Markó Péter jegyzı. ELİTERJESZTÉS Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2009. április 30-i soros ülésére Keszthely Város Polgármestere 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-504, Fax.: 83/505-502 Szám: 1/1/57/2009. Napirend:. Törvényességi szempontból kifogást nem emelek. 1 Dr. Markó Péter jegyzı ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése

A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése A korai intervenciós intézményrendszer hazai mőködése kutatási zárójelentés Írta és szerkesztette: Kereki Judit és Lannert Judit 2009. február 1 A tanulmány a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben