Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló február 11. 1

2 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx. 3 mondt) 4. Prioritás Humán infrstruktúr A prioritás támogtást nyújt z óvodi, lp- és középfokú okttási épületeinek infrstrukturális fejlesztésére, helyi szinten biztosítndó egészségügyi lpés térségi lpon szervezett járóbeteg szkellátás, vlmint z egészségügyi rehbilitáció infrstrukturális fejlesztésére. A prioritás keretében támogthtó továbbá z lp és nppli szociális ellátás és közösségi és rekreációs infrstrukturális. A prioritás hozzájárul szolgálttások kdálytln hozzáférésének megvlósításához is, támogtj z önkormányzti feldtokt ellátó integrált, teljes körő kdálymentesítését és lehetıvé teszi helyi önkormányztok közigzgtási feldtink elektronizálását, modernizálását A prioritások célkitőzései Prioritás neve, szám 4. Prioritás: Humán infrstruktúr Indikátor megnevezése A minimális tudáskritériumokn k eleget nem tevı tnulók rányánk csökkenése zokbn z iskolákbn hol ezen tnulók rány több mint 50% Fejlesztett nevelési-okttási ben tnuló diákok szám Óvodi nevelésben részesülı gyermekek rányánk növekedése Minıségi járóbeteg szkellátásbn ellátottk számánk növekedése fejlesztéssel érintett szkrendelések esetén Szociális ellátássl elért lkosság számánk növekedése Indikátor mértékegység e Kiinduló érték % 2007-es éves meghtározásr Célértékek es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr fı % 88,3 89,0 91,8 fı es éves meghtározásr fı 2007-es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr 2007-es éves meghtározásr 1 Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségválllás 2 Prioritás neve, szám Indiktív forrásllokáció (mrd Ft) Összesen 4. Prioritás: Humán infrstruktúr 0,00 19,657 6,336 12,186 0,44 19,96 0,00 58, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, szám Indiktív forrásllokáció (mrd Ft) Prioritás: Humán infrstruktúr 0,00 5,716 14,436 7,679 7,913 8,637 11,747 2,452 0,0 58, A támogtási konstrukció bemuttás Összesen 2.1. A támogtási konstrukciók összefoglló dti ( ) Konstrukció neve Okttási-nevelési Egészségügyi Alklmzott eljárás Kétfordulós pályázt A) Egyfordulós szkszos pályázt 5 Támogtás formáj Vissz nem térítendı támogtás Vissz nem térítendı támogtás Támogtás kerete konstrukciór 3 Kedvezményezettek köre MFt Önkormányztok Önkormányzti társulások gzdsági társságok Egyházi Felsıokttási mint közokttási intézmény fenntrtók 7575,6 M Ft Ebbıl: A) 3000 M Ft A) Önkormányztok Önkormányzti társulások Egyházk Támogtás min-mx összege Támog tás mérték e (%) Támogtott projektek szám M Ft A) 4,5-80 M Ft Alpellátás, helyi A) Az itt és továbbikbn feltüntetett pénzügyi dtok z OP pénzügyi táblájábn prioritásonként eurobn rögzített támogtási keretösszegek - lcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését muttják forintr átszámítv PM áltl megdott hivtlos tervezési, 248 Ft/euro árfolymon. 3 A támogtás kerete konstrukció szinten került meghtározásr komponensek támogtási mértéke indiktív jelleggel került kilkításr, progrmozási idıszk során változht 4 Kedvezményezettek pontos köre pályázti kiírásokbn kerül meghtározásr. 5 A projektjvsltok értékelése során Közremőködı Szervezet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) lpján kikéri z RFT véleményét. 3

4 Szociális Közösségi és rekreációs B) Kétfordulós pályázt A) Egyfordulós szkszos pályázt B és C) Kétfordulós pályázt Kétfordulós pályázt Akdálymentesítés Egyfordulós szkszos pályázt Vissz nem térítendı támogtás Vissz nem térítendı támogtás Vissz nem térítendı támogtás B) 4575,6 M Ft 1400 M Ft Ebbıl: A) 400 M Ft B, C) 1000 M Ft gzdsági társulások Helyi önkormányzt áltl felügyelt költségvetési szervek B) Fekvıbeteg ellátó Egészségügyi szolgálttást végzı felsıokttási intézmény A) Önkormányztok Önkormányzti társulások Egyházi Szociális szövetkezet B.C) Önkormányztok Önkormányzti társulások Egyházi Szociális szövetkezet 1200 M Ft Önkormányztok és intézményeik Önkormányzti társulások és intézményeik Egyházi 1844 M Ft Helyi, helyi kisebbségi önkormányzt illetve ezek társulási, Egyesület, Alpítvány, Közhsznú társság, Egyház Átlkulássl, vgy lpítássl július 1-je után létrejövı nonprofit gzdsági társság Egyéb jogi személyiségő nonprofit szervezet, melyek z lábbi szolgálttásokt látják el: óvod, lpfokú iskol, egészségházk kilkítás esetén M Ft Kistérségi önálló járóbetegszkrendelık esetén B) M Ft A) 4,5-50 M Ft B,C) M Ft B) Szoc. szövet kezet: mx ,5-100 M Ft ,9-10 M Ft egyszintes intézmény esetében 0,9-25 M Ft többszintes intézmény esetében

5 középfokú iskol, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi lp- és szkellátás, önkormányzti ügyfélszolgált A támogtási konstrukció indokoltság, látámsztottság röviden neve Konstrukció Okttási-nevelési Egészségügyi Szociális Közösségi és rekreációs Indokoltság Az Észk-lföldi régióbn közokttási rendszer infrstruktúráj területileg kiegyenlítetlen, erıteljes különbségeket mutt régión belül. Az közötti minıségi különbségek rendkívül ngyok és szoros összefüggésben vnnk települések típusávl és népesség szociális helyzetével is. A régió számos településének egyre ngyobb terhet jelent z önálló okttási fenntrtás és emellett zok infrstruktúrájánk, okttási eszközökkel vló ellátás. Ezen problémák megoldás érdekében szükség vn humán jellegő közszolgálttások kistérségi lpon történı optimlizálásár, z érintett központok térszervezı funkciójánk erısítésére, területi funkciómegosztás kilkításár. Az kihsználtságábn és fenntrthtóságábn jelentkezı nehézségek szükségessé teszik humán és közösségi infrstruktúr többcélú hsznosítását. A konstrukció esetében z önkormányzti lpfeldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. A projektek jelentıs elıkészítési költséggel bírnk, és viszonylg korlátozott számú projekt támogtásár nyílik lehetıség, így z eljárásrend lpján kétfordulós pályázt lklmzás indokolt. A) Alpellátás és járóbeteg-szkellátás Az Észk-lföldi régióbn z egészségügyi rendszer infrstruktúráj területileg kiegyenlítetlen, erıteljes különbségeket mutt régión belül. A régióbn ngyszámú be nem töltött, rossz állpotú háziorvosi rendelı, hiányos vgy elvult eszközökkel rendelkezı és/vgy leromlott állpotú önálló járóbetegszkellátó intézmény, mely különösen igz hátrányos helyzető térségekre. Ugynkkor z ktív fekvıbeteg ellátás mennyiségének törvényi csökkentése következtében z ellátásból kiszoruló betegek egy része járóbeteg-ellátásbn fog megjelenni. A problémák megoldás érdekében szükség vn z egészségügyi ellátások kistérségi lpon történı optimlizálásár, leromlott infrstruktúr fejlesztésére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A konstrukció esetében önkormányzti lpfeldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. A projektek jelentıs elıkészítési költséggel bírnk, és viszonylg korlátozott számú projekt támogtásár nyílik lehetıség, így z eljárásrend lpján kétfordulós pályázt lklmzás indokolt. B) Egészségügyi rehbilitációhoz kpcsolódó k A rehbilitációs szkmák ellátási lefedettsége régión belül heterogén, problémát okoz rehbilitációhoz kpcsolódó lcsony színvonl, területenkénti hiány, ezért jelenlegi helyzet nem lklms regionális és kistérségi egészségpolitik végrehjtásár. A konstrukció során kilkuló ellátás biztosítni tudj heterogén szkmi és földrjzi elosztás homogenizálást lkítását, ezáltl biztosítv régió lkosságánk rehbilitációhoz jutásánk esélyegyenlıségét. A régió gzdságánk z országos átlghoz viszonyított fejletlensége, vlmint z ebbıl szármzó lcsony jövedelmek jelentıs szociális problémákt okoznk, melyet szociális ellátórendszer nem tud kellıen ellátni. Az Észk-lföldi régióbn szociális rendszer infrstruktúráj területileg kiegyenlítetlen, erıteljes különbségeket mutt régióbn. A problémák megoldás érdekében konstrukció támogtj szociális lpszolgálttások (kivéve tny- és flugondnoki szolgált) és gyermekjóléti lpellátások (kivéve gyermekek átmeneti gondozás) ellátórendszerének infrstrukturális it, eszközbeszerzéseit, hiányzó szolgálttások létrehozását. A konstrukció esetében fıként önkormányzti lpfeldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. Az Észk-lföldi régióbn komoly hiányosságok vnnk megfelelı minıségő közösségi infrstruktúrávl vló ellátottságábn. Az közötti minıségi különbségek ngyok és szoros összefüggésben vnnk települések típusávl és népesség szociális helyzetével Ezen problémák megoldás érdekében szükség vn közösségi jellegő szolgálttások térségi lpon történı optimlizálásár, mennyiségi és minıségi fejlesztésére. Az kihsználtságábn és 5

6 fenntrthtóságábn jelentkezı nehézségek szükségessé teszik ugynkkor közösségi infrstruktúr többcélú hsznosítását, melyeket k során preferálunk. A konstrukció esetében fıként önkormányzti feldtok ellátásához kpcsolódó k támogthtók. A projektek jelentıs elıkészítési költséggel bírnk, és viszonylg korlátozott számú projekt támogtásár nyílik lehetıség, így z eljárásrend lpján kétfordulós pályázt lklmzás indokolt Akdálymentesítés A évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete lpján, z ott szereplı megjelenı közszolgálttások esetében legkésıbb december 31-ig meg kell oldni, hogy fogytékossággl élı személyek számár biztosított legyen közszolgálttásokhoz vló egyenlı esélyő hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolj, hogy z önkormányztok, z önkormányzti- és nonprofit fenntrtású épületeinek jelentıs részében még nem biztosítottk közszolgálttásokhoz vló kdálymentes hozzáférés feltételei. A beruházások viszonylg mérsékelt átlgos beruházási költsége és z kdálymentesítésre váró széles köre indokolj, hogy konstrukció keretében z egyfordulós pályázti eljárás lklmzását Támogthtó tevékenységek köre neve Konstrukció Okttási-nevelési Egészségügyi Támogthtó tevékenységek (nem txtív) A közokttás nevelı, vlmint nevelı és okttó intézményei infrstrukturális fejlesztésének keretében z épületek felújítás, korszerősítése, bıvítése Új intézmény létesítése jelenleg mőködı összevonását követıen, zok jogutódjként jön létre. Új építése kkor támogtott, h költsége kevesebb, mint egy meglévı épület átlkítás; vgy meglévı épület életveszélyes. Közokttási diákotthonánk, kollégiumánk bıvítése, felújítás, korszerősítése. Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Közokttási-nevelési szbdidıs progrmjink, fogllkozásink lehetıségét biztosító épületek, terek építése, megújítás (pl.: tnuszod felújítás, klubhelyiség, színházterem, stb.). Az udvránk kdálymentes felújítás (pl.: játszótér, sportpály, kerítés, biciklitároló, zöldterület, stb.). Építésügyi htóság áltl kötelezıen elıírt prkoló-férıhelyek létesítése Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához címő útmuttó elıírásink figyelembe vételével A nevelés-okttás trtlmi fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése (pl.: tntermi bútorok, készségfejlesztı eszközök, szemléltetı eszközök, sporteszközök, stb.). Sjátos nevelési igényő gyermekek képzését biztosító speciális eszközök és berendezések beszerzése (pl.: terápiás eszközök, olvsó televízió, pontírógép, pontozó, hllásvizsgáló és hllókészülék tesztelı felszerelés, stb.). Közokttási konyhájánk felújítás, bıvítése, kpcsolódó eszközök és berendezések beszerzése. Intézmények kdálymentesítése (pl.: z épület bejártánál rámpák építése, belsı közlekedés esetén kpuk, jtók, liftek felújítás, liftek építése, folyosók szélesítése, mosdók, öltözık átlkítás, telekommunikációs rendszer esetében Brille írásos információs táblák elhelyezése, speciális fény-és hngberendezés létesítése, stb.). Az Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) komplex eszközrendszerének fogdásár lklms intézményi környezet kilkítás A) Alpellátás és járóbeteg-szkellátás Mőködı egészségügyi lpellátást nyújtó intézmény (önálló orvosi rendelı vgy egészségház) felújítás, bıvítése, átlkítás fekvıbeteg ellátássl nem rendelkezı településeken. Önálló kistérségi járóbeteg szkellátó központ felújítás, átlkítás, bıvítése, ktív fekvıbeteg szkellátássl nem rendelkezı településen. Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Egészségügyi lpellátáshoz szükséges mőszer, gép, eszköz, berendezés beszerzése. Egészségügyi lpellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítı IT fejlesztés keretében hrdver, szoftver beszerzés, hálózti cstlkozás feltételeinek megteremtése (pl. e-kórlp, e-recept, leletek átküldése kiértékelésre, z egészségügyi szolgálttók közötti többirányú kommunikáció feltételeinek kiépítése) Intézmények kdálymentesítése B) Egészségügyi rehbilitációhoz kpcsolódó k 6

7 Szociális Egészségügyi, kórházk területén rehbilitációs szolgálttások háttérfeltételeinek kilkítás épületbıvítéssel, felújítássl Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Kpcsolódó korszerő berendezés, eszköz, gép, mőszer beszerzése Informtiki rendszer és eszközfejlesztés Intézmények kdálymentesítése A) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások infrstrukturális A meglévı, mőködı, önkormányzti tuljdonbn lévı egyes szociális lpszolgálttásokhoz (kivéve tny- és flugondnoki szolgált) illetve gyermekjóléti lpellátásokhoz (kivéve bölcsıde és gyermekek átmeneti ellátás) szükséges infrstruktúr-fejlesztés (épületbıvítés, felújítás, kdálymentesítés), vlmint szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése. Eszközbeszerzés önállón nem csk infrstruktúr-fejlesztéssel együtt támogthtó Közösségi és rekreációs B és C) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások komplex-, vlmint bölcsıdék önálló A gyermekek npközbeni ellátását szolgáló bölcsıdék fejlesztéséhez új létesítése, infrstrukturális feltételeinek megteremtése, már mőködı szolgálttások férıhelyeinek bıvítése és meglévı infrstrukturális, kdálymentesítése, z ellátáshoz szükséges eszközök, gépek, berendezések beszerzése. A szociális lpszolgálttások (kivéve tny- és flugondnoki szolgált) és gyermekjóléti lpellátások (kivéve bölcsıde és gyermekek átmeneti ellátás) bıvítése, kilkítás, állpotjvítás, rekonstrukciój, új épület építése, kdálymentesítése és ezen, szolgálttások techniki feltételeinek biztosításához eszközök, gépek, berendezések beszerzése, modernizálás komplex fejlesztés keretében. Önállón nem, csk z infrstruktúr-fejlesztéssel együtt támogthtó tevékenység: Eszközbeszerzés: szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások komplex esetén z eszközbeszerzés keretében gépjármő beszerzés is támogthtó Intézmények kdálymentesítése, mely kötelezı elem Rekreációs-létesítmények és kpcsolódó szociális helységek (pl. öltözı, WC stb.) felújítás, bıvítése, illetve kpcsolódó szükséges berendezések, eszközök beszerzése. Többfunkciós közösségi terek és információs pontok (mővelıdési házk, közmővelıdési, közösségi és ifjúsági házk, játszóterek, civil házk, klubok, közösségi Internet elérési pontok stb.) épületének korszerősítése, felújítás, bıvítése és szolgálttás nyújtásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése. Több intézményt kiszolgáló, közétkeztetést ellátó konyhák, étkezık felújítás, bıvítése, korszerősítése. Önmgábn nem, csk fenti tevékenységekkel együtt támogthtó tevékenységek: Intézmények kdálymentesítése, mely kötelezı elem Akdálymentesítés A pályázók olyn tevékenységekre kérhetnek támogtást, minek eredményeként z épület meglevı dottságiból kiindulv elérik Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. dokumentumbn elıírt minimum szintet: Fiziki kdálymentesítés Infokommunikációs kdálymentesítés 2.4. Támogtás célj neve Konstrukció Okttási-nevelési Támogtás célj A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı okttási-nevelési közszolgálttási Egészségügyi Szociális Közösségi és rekreációs A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı egészségügyi közszolgálttási. A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı szociális lpszolgálttást és gyermekjóléti lpellátást nyújtó közszolgálttási. A konstrukció célj, hogy régió kistérségeiben hozzáférhetıvé váljnk megfelelı infrstrukturális ellátottsággl rendelkezı közösségi és rekreációs 7

8 közszolgálttási Akdálymentesítés A konstrukció célj fogytékossággl élı emberek életminıségének jvítás z önkormányzti felelısségi körbe trtozó közszolgálttásokhoz vló egyenlı esélyő hozzáférés biztosításávl Projekt kiválsztási szempontok neve Konstrukció Okttási-nevelési Egészségügyi Projekt kiválsztási szempontok (nem txtív) Jogosultsági kritérium: Csk olyn támogthtók, melyek jelentıs kpcitáskihsználtsággl mőködnek. Új intézmény építése kkor támogthtó, h z új fjlgos bekerülési költsége kevesebb, mint egy meglévı épület átlkítás, illetve kötelezı minimum feltételek teljesítése mitt, z intézmény átlkítás nem gzdságos vgy nem lehetséges. Óvodlétesítés esetén település nem rendelkezik óvodávl Szkmi kritérium: A projekt hozzájárul z iskoli kudrcok és lemorzsolódás csökkenéséhez Elınyt élveznek: zok, melyek integrált nevelés-okttást vlósítnk meg, vgy szándékábn áll elindítni zt sjátos nevelési igényő gyermekek tekintetében többcélú i zon társulási pályázók, melyek tgji szerepelnek Települések z Észk-lföldi Régióbn, melyek 40% hátrányos helyzető tnulói rányt meghldó áltlános iskolávl rendelkeznek c. listán egységes iskolák i minél mgsbb kpcitáskihsználtsággl mőködı i zok közokttási, melyek együttmőködnek más intézménnyel pedgógii tevékenységük folymán zok, kiknél projekt keretében fejlesztés áltl érintett épületek teljes körő kdálymentesítése megvlósul. 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk A) Alpellátás és járóbeteg-szkellátás Jogosultsági kritérium: Új építés csk bbn z h meglévı épület gzdságos átlkításr lklmtln vgy életveszélyes állpotbn vn, vlmint z új építés z eddig más célr hsznált ingtln orvosi rendelıvé/egészségházzá vgy központosított lpellátási ügyeletté vló kilkításánál költséghtékonybb. A fejlesztéssel érintett egészségügyi szolgálttór vn ÁNTSZ mőködési engedély és érvényes OEP finnszírozási szerzıdés. Egészségházk infrstrukturális, kilkítás esetén z egészségház betölti kötelezı trtlmi elemeknek megfelelı funkciókt. Alpszintő járóbeteg szkellátó, illetve lp szintre fejlesztés esetén fejleszteni kívánt szkrendelı: o Önálló vgy funkcionálisn önálló és o z intézmény áltl felválllt ellátott lkosság szám eléri minimumként meghtározott szintet és lp szintre fejlesztés esetén zon kistérségekben mőködik, melyekben járóbeteg-szkellátás nem éri el z lpszintet és o pályázó válllj, hogy szkellátást meghtározott min. és mx. szkorvosi ór/hét és hozzá kpcsolódón megdott mximum nem szkorvosi ór/hét keretében fogj biztosítni Emelt szintő szkellátó, illetve emelt szintre fejlesztés esetén fejleszteni kívánt szkrendelı: o Önálló vgy funkcionálisn önálló és o Aktív fekvıbeteg ellátássl nem rendelkezı településen mőködik és o z intézmény áltl felválllt ellátott lkosság szám eléri meghtározott minimum fıt és o fejleszteni kívánt járóbeteg szkellátó és z hhoz legközelebbi fekvıbeteg szkellátás közötti közúton mért távolság meghldj megdott km-t. Kpcitásbıvítéssel járó szkmi progrm esetén z OEP kpcitásbıvítésre vontkozón elızetesen befogdó nyiltkoztot d, vgy kpcitást átdó szolgálttó és tuljdonosánk kpcitásáról lemondó és pályázónk átdó nyiltkozttl rendelkezik. A járóbeteg szkellátás infrstrukturális esetén pályázt trtlmzz kötelezı trtlmi követelményeket. 8

9 Szociális A projektmegvlósítás idıtrtm mximum 24 hónp. A pályáztnk nem lehet része olyn projektelem, melynek más pályázti kiírások keretében (pl. városfejlesztés) megvlósult. A pályázt trtlmzz fejleszteni kívánt intézmény teljes körő kdálymentesítését, vgy z dott intézményben már megoldott z kdálymentes hozzáférés. Szkmi kritérium: Elınyt élveznek: 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok zok pályáztok, melyek esetében fejlesztett/kilkított lpellátási feldtot végzı háziorvosi szolgált z lpellátás egyéb szolgáltivl és szkellátás területén széles prtneri és info-kommunikációs együttmőködést lkít ki. A mőködı egészségügyi lpellátást nyújtó intézmény felújítás, bıvítése esetén integrálódnk csoportprxisokb, csoportos-prxisokb, illetve kistérségi járóbeteg-szkellátó központokb. zon pályázt, mely egészségház kilkítás/ esetében kötelezı trtlmi elemeken túl opcionális funkciókt is be fog tölteni. zok járóbeteg szkellátás fejlesztését célzó pályáztok, melyek integrálódnk kistérségi egészségügyi lp-, és egyéb szkellátásokkl és szociális lpszolgálttásokkl, info-kommunikációs szinten. zok pályáztok, melyek esetében támogthtó tevékenységek keretében fejlesztett járóbeteg szkrendelı intézmény kötelezı trtlmi elemeken túl opcionális funkciókt is be fog tölteni. z egy településen belül, több telephelyen mőködı, önálló járóbeteg ellátó egységek központi telephelyre történı koncentrálását, tömbösítését célzó k. zok pályáztok, melyeknél pályázó bemuttt, hogy lpellátás esetén rendelkezik megfelelı mértékő, pályázt trtlmához illeszkedı orvosi és sszisztenciális humánerıforrássl. Járóbeteg szkellátás esetén rendelkezésére bocsátott OEP órszámok tükrében rendelkezik megfelelı mértékő szkorvosi és sszisztenciális humánerıforrássl. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk B) Egészségügyi rehbilitációhoz kpcsolódó k Jogosultsági kritérium: Érvényes OEP szerzıdés. Regionális Egészségügyi Tnács támogtás. A pályázt trtlmzz kötelezı trtlmi követelményeket. A pályáztnk nem lehet része olyn projektelem, melynek más pályázti kiírások keretében megvlósult. A pályázt trtlmzz fejleszteni kívánt intézmény teljes körő kdálymentesítését, vgy z dott intézményben már megoldott z kdálymentes hozzáférés. Elınyt élveznek zok projektek, melyek bizonyítottn legjobb elérhetı technológiákt, vlmint nyg- és energitkrékos megoldásokt lklmznk. Szkmi kritérium: A pályázt szkmi trtlm megfelel z ágzti irányelveknek. Elınyt élveznek z új munkhelyet teremtı beruházások. Elınyt élveznek 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk A) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások infrstrukturális Jogosultsági kritérium: A pályázó cstolt tervezı nyiltkoztát rról, hogy z kdálymentesítés z elıírásoknk megfelel (OTÉK elıírási, vlmint Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. mellékletben fogllt követelmények). A pályázt keretében fejleszteni kívánt szolgálttásoknk megfelelnek évi III. Sztv. és z évi XXXI. Gyvt. jogszbályokbn foglltknk. Szkmi kritérium: Elınyt jelentı szempont, h fejlesztés 311/2007 (XI.17.) számú Kormányrendelet szerinti hátrányos helyzető kistérségekben és/vgy 240/2006. (IX. 30.) Korm. rendelet társdlmi-gzdsági és infrstrukturális szempontból elmrdott, illetve z országos átlgot jelentısen meghldó munknélküliséggel sújtott településen vlósul meg. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk. B és C) Szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások komplex-, vlmint bölcsıdék önálló 9

10 Közösségi és rekreációs Jogosultsági kritérium: Önkormányzttól bérelt ingtln esetén tuljdonos hozzájárul pályázt benyújtásához és projekt végrehjtásához, vlmint megvlósuló infrstrukturális k ktiválásához és hhoz, hogy fejlesztendı terület, épület szociális és/vgy gyermekjóléti célú mőködtetésre projekt utánkövetési idıszkánk végéig rendelkezésre álljon. A pályázó cstolt tervezı nyiltkoztát rról, hogy z kdálymentesítés z elıírásoknk megfelel (OTÉK elıírási, vlmint Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. mellékletben fogllt követelmények). Szkmi kritérium: Elınyt jelentı szempont, h fejlesztés 311/2007 (XI.17.) számú Kormányrendelet szerinti hátrányos helyzető kistérségekben és/vgy 240/2006. (IX. 30.) Korm. rendelet társdlmi-gzdsági és infrstrukturális szempontból elmrdott, illetve z országos átlgot jelentısen meghldó munknélküliséggel sújtott településen vlósul meg. Csládi npközi esetében elıny, h válllj, hogy fogytékos gyerekeket is ellát, és ez mőködési engedélyében is szerepel. Elınyt élveznek zok projektek, melyek korábbi, egyszemélyes szolgálttás megszüntetését eredményezik. Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk Szkmi kritérium: 311/2007. (XI. 17.) Kormányrendeletben szereplı kedvezményezett kistérségekbıl érkezett pályáztok zok projektek, melyekben fejlesztéssel érintett intézmény ellátási szintje minél mgsbb. több funkciót mgábn tömörítı i Akdálymentesítés Jogosultsági kritérium: A pályáztbn tervezett tevékenységgel teljesülnek komplex kdálymentesítés követelményei, pályázthoz benyújtndó tervdokumentáció teljes körően megfelel z OTÉK elıírásink, vlmint Segédlet komplex kdálymentesítés megvlósításához c. dokumentumbn foglltknk Szkmi kritérium: Elıny z intézmény szolgálttásit igénybe vevık körében fogytékos és/vgy megváltozott munkképességő személyek mgsbb rány h vn z intézmény munkválllói között fogytékos és/vgy megváltozott munkképességő személy z, h z kdálymentesítendı épületre jnuár 1-je elıtt dták ki z építési engedélyt kötelezı minimum követelményeken túl egyéb információs-kommunikációs kdálymentesítési átlkítások lklmzás h pályázó együttmőködik rehbilitációs környezettervezı szkmérnökkel/szkértıvel, illetve vlmely fogytékossággl élık érdekvédelmi szervezetével, nnk képviselıit bevonják-e pályázt elıkészítésébe és megvlósítás folymtáb Pénzügyi kritérium: A pályázt megfelel belsı pénzügyi rányoknk Konstrukció neve Célértékek 2.6. A támogtási konstrukciók célértékei 6 Indikátor megnevezése Összesen Okttási-nevelési A közokttási fejlesztéssel érintett telephelyeinek Akdálymentes épített vgy felújított helyiségek Fejlesztéssel érintett/fejlesztett A horizontális céloknk vló megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntrthtóság, területi kohézió) Pályázti-, z Esélyegyenlıségi- és Fenntrthtósági Útmuttóbn foglltk szerint történik. 10

11 udvrok (db) szám Egészségügyi A progrmok áltl érintett tnulók között 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrált nevelésbe bevont tnulók szám Az intézményben ellátott/tnuló gyerekek átlgos létszámánk összege - ebbıl sjátos nevelési igényő Áltlános iskolából lemorzsolódott gyerekek szám - ebbıl sjátos nevelési igényő Minıségi járóbeteg szkellátássl ellátottk szám A támogtott ben létrehozott új egészségügyi szolgálttások Épített, rendelık (db) felújított szám Szociális Beszerzett új, ngyértékő orvosi eszközök mőszerek Fejlesztésekkel érintett rehbilitációs férıhelyek szám (db) Rehbilitációs ellátássl elért lkosság szám A fejlesztés révén létrejövı új szociális lpszolgálttások és gyermekjóléti lpellátások Új és felújított

12 Közösségi és rekreációs Akdálymentesítés - ebbıl bölcsıde (db) Gyermekjóléti lpellátásbn részesülı gyermekek szám Gyermekek npközbeni ellátásábn részesülı gyermekek szám Szociális ellátássl elért lkosság szám Korszerő, felújított vgy létrehozott közösségi vgy rekreációs Akdálymentesített A támogtásból kdálymentesen elérhetı közszolgálttások A projekt befejezése után z kdálymentesített intézményben dolgozó fogytékossággl élı és/vgy megváltozott munkképességő munkválllók szám A támogtási konstrukció indításánk és zárásánk dátum Konstrukció megnevezése Konstrukció indításánk idıpontj Konstrukció zárásánk idıpontj Okttási-nevelési III. negyedév IV. negyedév Egészségügyi IV. negyedév IV. negyedév Szociális I. negyedév IV. negyedév Közösségi és rekreációs II. negyedév IV. negyedév Akdálymentesítés II. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvlósításávl kpcsoltos kockáztok Konstrukció megnevezése, szám Kockázt Kockázt kezelésének módj Okttási-nevelési Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához Egészségügyi Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt projektfejlesztés 12

13 önerıt Szociális Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt Közösségi és rekreációs Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt Akdálymentesítés Az önkormányztok nem tudják biztosítni z elvárt önerıt kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához kedvezményes bnki kölcsön konstrukció z önerı biztosításához 3. Indiktív projekt list (kiemelt projektek, ngyprojektek) Projekt megnevezése A projekt tervezett Igényelt támogtás A projekt várhtó A projekt várhtó Kedvezményezett neve összköltsége (mft) (mft) indításánk idıpontj befejezésének idıpontj

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára

Javaslatok a 2014-2020-as fejlesztéspolitikai programok számára Jvsltok 2014-2020-s fejlesztéspolitiki progrmok számár A progrm neve: Budpesti elıvárosi utóbusz-hálózt fejlesztése A problém, melyre progrmtól megoldást várunk: A budpesti elıvárosi forglmt kiszolgáló

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyőjtések Letölthetı kérdıívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelezı. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM

ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Htáskör: A Közép-Dun-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint joghtósággl rendelkező mgyr htóság Ket. 18. (1) bekezdése,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy...

Tartalom Bevezető... 3. I. A hatósági ellenőrzéstől való elkülönülés indokoltsága... 4. I.1 hajléktalanügy... 4. I.2 fogyatékosságügy... 1 Trtlom Bevezető... 3 I. A htósági ellenőrzéstől vló elkülönülés indokoltság... 4 I.1 hjléktlnügy... 4 I.2 fogytékosságügy... 6 I.3 Addiktológi... 8 I.4 Pszichiátrii ellátás... 9 I.5 Idősügy... 10 I.6

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése (DAOP-4.1.2/B-11, DDOP-3.1.3/C-11, ÉAOP-4.1.2/C-11, ÉMOP-4.1.2/A-11, KDOP-5.2.1/C-11, NYDOP-5.2.1/C-11) A pályázat célja A különbözı rehabilitációs szakterületek

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Gödöllı Város Polgármestere E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testület 2008. szeptember 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a KMOP-2008-4.4.1/B. szám alatt, a Bentlakásos Intézmények korszerősítése

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére

Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. szeptember 14-i ülésére Tárgy: Szakmai munka elindítása a Nevelési intézmények fejlesztése címő pályázati konstrukcióval kapcsolatosan

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1 A rendelet célja, hatálya. 2 Fogalmi meghatározások Ötvöskónyi Község Önkormányzt Képviselő-testületének /2013. (XI..) önkormányzti rendelete települési szilárd hulldékkl kpcsoltos hulldékkezelési helyi közszolgálttásról Ötvöskónyi Község Önkormányztánk

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési keret (mft) Felhívás ipari parkok, ipari területek fejlesztésére

Felhívás címe Tervezett fejlesztés települési keret (mft) Felhívás ipari parkok, ipari területek fejlesztésére A Képviselő-testület 91/2016. (II. 26.) sz. kt. htároztánk melléklete 1.1.1-15 Felhívás ipri prkok, ipri területek fejlesztésére Előkészítés: András Kálmán Jelenleg nem önkormányzti terület megvásárlását

Részletesebben

1 / 11 2013.08.08. 16:15

1 / 11 2013.08.08. 16:15 1 / 11 2013.08.08. 16:15 1Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gzdálkodási formkód: Kecskeméti Lbdrúgó Club Szendrei-Jom Sportiskol

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091

Összesítő riport. Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányzatok fejezeti összesen. Szűrési feltételek. Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Összesítő riport Riportoló intézmény: Fejezeti kezelésű előirányztok fejezeti összesen Szűrési feltételek Szűrés Szektor (Teljes egyezés ) 1091 Feldtellátási funkció (Teljes egyezés ) omg Kiterjesztett

Részletesebben

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet)

Ellenırzési nyomvonal szabályzat (SZMSZ melléklet) II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár A folymtb épített, elızetes és utólgos vezetıi ellenırzés (FEUVE) szbályztához kpcsolódó Ellenırzési nyomvonl szbályzt (SZMSZ melléklet) Jóváhgyt: -.... Jóváhgyás idıpontj:

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015

JELENTÉS AZ INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK, ILLETVE TECHNOLÓGIÁK ÁLLOMÁNYÁRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2015 FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje

Folyamatba épített előzetes utólagos vezetői ellenőrzés. Tartalom. I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje Melléklet Folymtb épített előzetes utólgos vezetői ellenőrzés Trtlom I. A szbálytlnságok kezelésének eljárásrendje II. Az ellenőrzési nyomvonl III. Folymtábrák IV. A tervezéssel, végrehjtássl, beszámolássl

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Költségvetési ellenőrzés Tartalom

Költségvetési ellenőrzés Tartalom 1 1.sz. Függelék Költségvetési ellenőrzés Trtlom Bevezetés 55 I. FEUVE szbályzthoz kpcsolódó dokumentumok 56 I/. szbálytlnságok kezelésének szbályzt 56 I/B. z ellenőrzési nyomvonlr vontkozó előírások 66

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az ÉAOP-4.1.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése címő Operatív Program keretén belül pályázat benyújtására

ELİTERJESZTÉS az ÉAOP-4.1.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése címő Operatív Program keretén belül pályázat benyújtására Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 20. Száma: 23093-32/2011. Elıkészítı: Kissné Barta Piroska Városfejlesztési és Gazdálkodási Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2010 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben