Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló"

Átírás

1 Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv ( ) vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) Prioritás 5. Humán infrastruktúra A közoktatás az alapvetı tudáselemek megszerezhetıségében meglevı minıségi és területi egyenlıtlenségek oldása, Egy korszerő és hatékonyan mőködı egészségügyi és szociális kialakulásához való hozzájárulás, mely az intézményrendszer szolgáltatáskínálatához kapcsolódó e A közszolgáltatások költség-hatékony és fenntartható módon történı - hozzáférhetıvé tétele a régió településein A prioritások célkitőzései Prioritás neve, Prioritás 5. Humán infrastruktúra Indikátor megnevezése A minimális tudáskritériumoknak eleget nem tevı tanulók arányának csökkenése azokban az iskolákban, ahol ezen tanulók aránya több mint 50 % Indikátor mértékegysége % Kiinduló érték 0% Célértékek % csökkenés 20% csökkenés Minıségi járóbeteg szakellátásban ellátottak számának növekedése (a sel érintett szakrendelések esetén) fı Szociális ellátással elért lakosság számának növekedése (fı) fı Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, Prioritás 5. Humán infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0,00 9,30 3,05 3,57 3,19 1,72 0,00 20, A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás neve, Prioritás 5. Humán infrastruktúra Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 0 1,18 7,53 3,12 3,39 3,26 2,01 0,34 0,00 20,83 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció / komponens neve Közoktatási Alkalmazott eljárás Nyílt, kétfordulós eljárás Támogatás formája Vissza nem térítendı Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege (Ft) ,- Közoktatási intézmények fenntartói és az általuk alkotott konzorciumok millió Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek 90% 5-15 db Az egészségügyi Nyílt, egyfordulós , db eljárás A B. Alapellátások helyi egészségházak kialakítása Egészségügyi szolgáltatások e /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok alap-, járóbeteg szakellátás Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı ,- 2, ,- Helyi önkormányzatok; Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Helyi önkormányzatok; önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel rendelkeznek. Helyi önkormányzatok; Jogi személyiséggel rendelkezı, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások; Helyi önkormányzatok; önkormányzati társulások által létrehozott non-profit gazdasági társaságok, melyekben az önkormányzatok többségi 5-60 millió 90% 9-14 db millió 90% 5-20 db 3 A Komponensenként megadott keret indikatív jellegő 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét. 4

5 Konstrukció / komponens neve korszerősítése/ Kistérségi szinten elérhetı szociális szolgáltatások Alkalmazott eljárás Támogatás formája Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege (Ft) ,- tulajdonrésszel rendelkeznek. Egyházak, non-profit szervezetek (kivéve a július 1. napját követıen alapított non-profit gazdasági társaságok). Önkormányzatok Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek 5.2.2/A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások e Nyílt, egyfordulós eljárás Vissza nem térítendı ,- Önkormányzati társulások Kistérségi társulások Non-profit szervezetek Önkormányzati intézmények Szociális szövetkezetek 5-50 millió 90% (szociális szövetkezetek esetében 40%) db Önkormányzatok 5.2.2/B Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények Nyílt, e és kétfordulós kapacitásának eljárás bıvítése Vissza nem térítendı ,- Önkormányzati társulások Kistérségi társulások Non-profit szervezetek Önkormányzati intézmények millió Ft. 90% (szociális szövetkezetek esetében 40%) 4 8 db Szociális szövetkezetek 5.2.2/C A szociális alapszolgáltatásokh oz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés Nyílt, javítása és a kétfordulós szolgáltatások eljárás minıségének komplex vagy térségi szintő e (kivéve bölcsıde) Vissza nem térítendı ,- Önkormányzatok Önkormányzati társulások Kistérségi társulások Non-profit szervezetek Önkormányzati intézmények Szociális szövetkezetek millió Ft. 90% (szociális szövetkezetek esetében 40%) 4 8 db 5

6 Konstrukció / komponens neve Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Alkalmazott eljárás évben kerül kiírásra Támogatás formája Egyfordulós nyílt pályázat, Önkormányzati szakaszos Vissza nem épületek utólagos döntéshozatal térítendı akadálymentesítése lal. Támogatás kerete 3 Kedvezményezettek köre 4 Támogatás min-max összege (Ft) 0, ,- Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, illetve ezek társulása, Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú társaság, Egyéb, jogi személyiségő nonprofit szervezet, amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. Helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat, ezek társulása, Egyesület, Egyház, Alapítvány, Közhasznú társaság, Átalakulással, vagy alapítással július 1-je után létrejövı non-profit gazdasági társaság illetve egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezet, amely által fenntartott intézmény az alábbi szolgáltatások valamelyikét látja el: óvoda, alapfokú iskola, középfokú iskola, szociális-, gyermekvédelmi-, egészségügyi alap- és szakellátás, önkormányzati ügyfélszolgálat. 5 Egyszintes épület esetében 1-10 millió Többszintes épület esetén 1-20 millió Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek % db 5 Minden intézménytípus esetén a pályázatot a fenntartónak kell benyújtania. 6

7 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Konstrukció neve Közoktatási Az egészségügyi Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Indokoltság Felmérések és a közötti idıszakra vonatkozó tapasztalatok is alátámasztják a rendkívüli i igényt a közoktatási intézmények infrastruktúra ére vonatkozóan. A Közép-Dunántúli Régión belül megtalálható területi és demográfiai különbségek csökkentése érdekében, és így az esélyegyenlıség biztosítása miatt szükséges a helyi közösség számára meghatározó jelentıségő, jelenleg korszerőtlen ellátottsággal rendelkezı, óvodai nevelést elısegítı, valamint az alap- és középfokú oktatást elısegítı intézmények e. A legtöbb intézményben csak igen korlátozottan biztosítottak a multimédiás eszközökkel támogatott oktatás feltételei. A legkomolyabb problémát az épületek, és kiszolgáló létesítmények állaga okozza. Az alkalmazott és elavult építési technológia sok esetben vagy nem, vagy csak aránytalanul magas ráfordítással teszi lehetıvé a meglévı épületállomány felújítását, melyet a fenntartók önerıbıl nem képesek kigazdálkodni. Az épület állományon túl elıtérbe kell helyezni az akadálymentesítést és az udvari eszközök és játékok, kötelezı aulák, tornacsarnokok, tornaszobák, étkezıhelyiségek elıírásokhoz illeszkedı biztosítását A Közép-dunántúli régióban az egészségügyi állapota sok esetben nem megfelelı, ellátáshiányos területek találhatóak, amelyek a jelenlegi helyzet fenntartása esetén további problémákat gerjesztenek. Az infrastruktúra ével létrejövı korszerő biztosítja az ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlıségét. Az infrastruktúra a szolgáltatások minıségének javítása egy korszerő és hatékonyan mőködı egészségügyi kialakítását eredményezheti, melynek következében a régión belüli egyenlıtlenségek csökkennek. A Közép-dunántúli régióban a szociális állapota nem megfelelı, ellátáshiányos területek találhatóak, amelyek a jelenlegi helyzet fenntartása esetén további problémákat gerjesztenek. A szociális alapszolgáltatások terén a jelenleg is ellátáshiányos, valamint az aprófalvas térségekre kell koncentrálni. A gyermekjóléti alapellátások e során fontos figyelembe venni, hogy a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása során fıként az aprófalvas területeken szükséges olyan alternatív megoldások megvalósításának vizsgálata is (pl. családi napközi), melyek fenntartásának költségei lényegesen alacsonyabbak, így hosszú távon biztosítható fenntartásuk. Az infrastruktúra a szolgáltatások minıségének javítása és a szemléletformálás együttesen egy korszerő és hatékonyan mőködı szociális kialakítását eredményezheti, melynek következében a régión belüli egyenlıtlenségek csökkennek évben induló komponens A évi XXIII. törvény 1. sz. melléklete alapján, az ott szereplı megjelenı közszolgáltatások esetében legkésıbb december 31-ig meg kell oldani, hogy a fogyatékossággal élı személyek számára biztosított legyen a közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok, az önkormányzati- és nonprofit fenntartású intézmények épületeinek jelentıs részében még nem biztosítottak a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei Támogatható tevékenységek köre 6 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Közoktatási A közoktatás nevelı, valamint nevelı és oktató intézménye (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, TISZK-en kívüli szakképzı 6 A prioritás ESZA típusú oktatási-képzési elemeket is támogat, a vonatkozó rendeletek által a prioritásra tengelyre megállapított maximum 10% os, valamint a projekt-komponens-konstrukció szintekre vonatkozó maximum 50 %-os korlátok figyelembe vételével. 7 nem taxatív felsorolás 7

8 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek 7 intézmény, alapfokú mővészetoktatási intézmény, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény) ének keretében az épületek felújítása, korszerősítése, bıvítése (pl. az épületek fizikai állagának javítása, mőszaki színvonalának emelése, tornatermek, tornaszobák kialakítása, többfunkciós épületek, terek kialakítása, bölcsıdei résszel való bıvítése stb.). Közoktatási intézmények diákotthonának, kollégiumának bıvítése, felújítása, korszerősítése Az egészségügyi A. Alapellátások helyi egészségházak kialakítása B. Egészségügyi szolgáltatások e /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése/ Intézmények akadálymentesítése, mely kötelezı elem a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához dokumentumban foglaltak szerint. Mőködı egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény (háziorvosi, gyermek háziorvosi rendelı, stb. vagy többfunkciós egészségház) felújítása, bıvítése, indokolt esetben új építése Egészségügyi alapellátáshoz szükséges mőszer, gép, eszköz, berendezés beszerzése Egészségügyi alapellátáshoz szükséges, telekommunikációt segítı IT Kistérségi önálló és funkcionálisan önálló járóbeteg-ellátó szakrendelık e. Épület felújítása, átalakítása, rekonstrukciója, bıvítése. Új épület építése, ha a meglévı gazdaságos átalakításra alkalmatlan, vagy életveszélyes állapotban van, illetve az új építés költséghatékonyabb. Új építés, bıvítés átépítés és felújítás esetén a jelen projekt keretében sel érintett épület maximális alapterülete alapszintő járóbeteg szakrendelı esetében 1500 m2, emeltszintő járóbeteg szakrendelı építése esetében pedig 2000m2. Eszközbeszerzés: Kizárólag új eszközök beszerzése támogatható. Az épület és eszközi elemek csak együttesen pályázhatók! Az új eszközök és gépek kezelésének betanítását a tender nyertes szállítók végzik, illetve a szakmai ismeretek bıvítése a kötelezı továbbképzések keretében folytatódnak a szolgáltatók támogatásával A szociális /A Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások e. Szociális alapszolgáltatások (kivéve falu- és tanyagondnoki szolgálat) és gyermekjóléti alapellátások (kivéve gyermekek átmeneti ellátása és bölcsıde) épületeinek/helyiségeinek bıvítése, felújítása, átalakítása, projektarányos akadálymentesítése, információs infrastruktúrával történı ellátása. Az épületekhez tartozó külsı terek kialakítása, átalakítása, felújítása. Ingatlanvásárlás (maximum 10%) és külsı terek kialakítása az alaptevékenységekhez kapcsolódóan, kiegészítı tevékenységként támogatható. 8

9 Konstrukció neve Támogatható tevékenységek /B Bölcsıdei ellátást nyújtó intézmények Bölcsıdék épületének/helyiségeinek bıvítése, átalakítása, karbantartása, e és felszerelése és projektarányos akadálymentesítése, informatikai kapacitásának infrastruktúrával történı ellátása. Új bölcsıde létesítése, építése, továbbá új bıvítése épület építése. Az épülethez tartozó külsı terek kialakítása, átalakítása, felújítása, felszerelése, projektarányos akadálymentesítése, az alaptevékenységekhez kapcsolódóan kiegészítı tevékenységként támogatható. Eszközbeszerzés: Berendezések, bútorok, az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó IKT infrastruktúra hálózati kiépítése. Eszközbeszerzés önállóan nem, csak infrastruktúra-sel együtt támogatható /C A szociális alapszolgáltatásokhoz Az 5.2.2/A konstrukció tevékenységei komplex formában, legalább három és gyermekjóléti feladatot ellátva vagy/és minimum két település társulásában alapellátásokhoz való Eszköz és gépjármőbeszerzés hez kapcsolódóan hozzáférés javítása támogatható. és a szolgáltatások minıségének komplex vagy térségi szintő e (kivéve bölcsıde) Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai évben induló komponens Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése 2.4. Támogatás célja Konstrukció neve Közoktatási Az egészségügyi A. Alapellátások helyi egészségházak kialakítása B. Egészségügyi szolgáltatások e A pályázók olyan tevékenységekre kérhetnek támogatást, aminek eredményeként az épület meglevı adottságaiból kiindulva elérik a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban elıírt minimum szintet. Támogatás célja A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszköz) célirányos támogatása a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelıen a minıségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvı, vagy stagnáló népességő településeken lévı intézmények einek, valamint a magas számú hátrányos helyzető gyermekkel rendelkezı intézmények einek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlı esélyek és a korszerő iskola megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A KDOP-ból megvalósuló tevékenységek célja, hogy a nevelési-oktatási intézmények infrastruktúrájának én keresztül csökkentse az oktatás minıségében meglévı területi különbségeket, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony nevelés-oktatás feltételeit, biztosítsa a 21. század iskolája programnak megfelelıen minıségi oktatáshoz való kirekesztés nélküli hozzáférést. Kiemelt cél az integrációs oktatás-nevelés elısegítése a hátrányos helyzető gyermekek/ tanulók esetében, különös tekintettel azokra a településekre, amelyeken magas a hátrányos helyzető csoportok és a roma lakosság aránya. A helyi önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatainak, a lakosság-közeli szolgáltatások biztosításának tekintetében; háziorvosi/felnıtt, gyermek, vegyes praxis/ és alapellátási ügyeleti szolgálatának korszerősítése. Komplex, egy helyen elérhetı alapellátási funkciók befogadását lehetıvé tevı egészségházak létrejötte, melyekben lehetıség nyílik egyes szakellátási szolgáltatások rendelkezésre állása is. A régióban az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a rossz állapotú hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkezı önálló, illetve funkcionálisan önálló járóbeteg-szakellátó intézmény, mely különösen igaz 9

10 Támogatás célja a hátrányos helyzető térségekre. Ugyanakkor az aktív fekvıbeteg ellátás ágykapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a betegek egy része a járóbeteg-ellátásban jelenik meg. A problémák megoldása érdekében szükség van az egészségügyi ellátások kistérségi alapon történı optimalizálására, a leromlott infrastruktúra ére, szükséges eszközeinek beszerzésére. A szociális törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve tanya és falugondnoki ellátás) és a gyermekvédelmi törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve a gyermekek átmeneti ellátását) e az önkormányzati felelısségi körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő hozzáférés biztosítása érdekében. Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program által kialakított ASP hez való rácsatlakozás támogatása évben induló komponens Önkormányzati A fogyatékkal élı emberek társadalmi beilleszkedésének és aktív részvételének épületek utólagos elısegítése. A konstrukció hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az önkormányzati akadálymentesítése feladatokat ellátó intézmények szolgáltatásai fogyatékkal élık számára is elérhetıek legyenek Projekt kiválasztási szempontok Konstrukció neve /Kistérségi járóbeteg szakellátó központok alap-, járóbeteg szakellátás korszerősítése/ Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Konstrukció neve Közoktatási Kötelezıen megvalósítandó elemek: Projekt kiválasztási szempontok Kötelezı a meglévı intézmények törvényi kötelezettség alapján történı projekt arányos akadálymentesítése. Az akadálymenetesítés eredményeként teljesíteni kell a pályázati útmutató mellékletét képezı Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglalt minimum-követelményeket. Csak olyan ek támogathatók, amelyek hosszú távú fenntarthatóságát a pályázó be tudja mutatni. Az épület ének szükségességét demográfiai mutatókkal szükséges alátámasztani. Szükséges a ek kistérségi összhangjának megléte. Közoktatási intézmény építését, bıvítését, átalakítását és férıhely-bıvítését elısegítı beruházásokat olyan településeken kell kivitelezni, ahol azt a demográfiai és kihasználtsági mutatók indokolttá teszik, és ezt a pályázatban be kell mutatni Az egészségügyi Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos Alapvetı kritérium, hogy egyetlen felújítás, sem történhet meg a hozzákapcsolódó tartalom nélkül. Így az pályázat kedvezményezett intézményeinek kötelezı megvalósítani tartalmi eket, amelyhez a forrást a TAMOP biztosítja. Alapellátás és járóbeteg-szakellátás intézménye esetén Érvényes OEP szerzıdéssel kell rendelkeznie a pályázónak. Az elbírálás során elınyben részesülnek azok a ek, amelyek területi szempontból kedvezményezett kistérségekben valósulnak meg. Az elbírálás során elınyben részesülnek azok a ek, amelyek területi szempontból kedvezményezett kistérségekben valósulnak meg. Elınyt élveznek azok a projektek, melyek korábbi, egyszemélyes szolgáltatás megszüntetését eredményezik. Bölcsıdék esetében elınyt élveznek azok a projektek, amelyek keretében a pályázó ellát hátrányos helyzető vagy halmozottan hátrányos helyzető gyermekeket évben induló komponens A pályázatban tervezett tevékenységgel teljesülnek a komplex akadálymentesítés követelményei, az akadálymentesítés teljes körően megfelel az OTÉK elıírásainak, 10

11 Konstrukció neve Projekt kiválasztási szempontok akadálymentesítése valamint a Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához c. dokumentumban foglaltaknak A pályázat tartalma a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal összhangban van. Konstrukció neve, Közoktatási Az egészségügyi 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 8 Célértékek Indikátor megnevezése Összesen A közoktatási intézmények sel érintett telephelyeinek db Akadálymentesített épített vagy felújított helyiségek db Fejlesztéssel érintett/fejlesztett udvarok db A programok által érintett tanulók között a 11/1994 (VI.8 ) MKM rendelet 39/E értelmében integrált nevelésbe bevont tanulók fı Az intézményben ellátott/tanuló gyerekek átlagos lét fı Az intézményben ellátott/tanuló gyerekekbıl sajátos nevelési igényő fı Általános iskolából lemorzsolódott gyerekek aránya fı Általános iskolából lemorzsolódott sajátos nevelési igényő gyermekek aránya fı Minıségi járóbeteg szakellátással ellátottak számának növekedése % A támogatott intézményekben létrehozott új egészségügyi szolgáltatások db Épített, felújított rendelık db Beszerzett új, nagyértékő orvosi eszközök mőszerek db A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 11

12 Konstrukció neve, Szociális Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Indikátor Célértékek megnevezése Összesen Új szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások db Új, felújított szociális intézmények db Gyermekjóléti vagy gyermekek napközbeni ellátásában részesülı gyermekek fı Szociális alapszolgáltatással elért lakosság fı Új, felújított bölcsıdék Bölcsıdei ellátással elért gyermekek Elektronikus alapon elérhetıvé tett közigazgatási eljárások db ASP központokra csatlakozott, elektronikus közigazgatással rendelkezı önkormányzatok db Akadálymentesített intézmények db A támogatásból akadálymentesen elérhetı közszolgáltatások db A projekt befejezése után az akadálymentesített intézményben dolgozó fogyatékossággal élı és/vagy megváltozott munkaképességő munkavállalók fı ebben az AT-ben nem releváns ebben az ATben nem releváns ebben az ATben nem releváns A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Sor- Konstrukció megnevezése, szám Közoktatási Az egészségügyi Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja IV. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév 9 Kivéve szociális nappali pszichiátria, - fogyatékos, - szenvedélybeteg 12

13 5.2.2 Szociális ellátó rendszer Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése I. negyedév IV. negyedév III. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Konstrukció megnevezése, Kockázat Kockázat kezelésének módja Közoktatási Az egészségügyi Elıkészítetlen projektek Átgondolt projektkommunikáció és projekt Szociális ellátó rendszer Közszolgáltatások elérését segítı önkormányzati informatikai Önkormányzati épületek utólagos akadálymentesítése Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerıt Kevés számú pályázat Elıkészítetlen projektek Az elszegényedett önkormányzatok nem tudják biztosítani az elvárt önerıt Kevés számú pályázat Pontszerő ek megvalósulása, térben nem összekapcsolható elszigetelt kiépülése. Kevés számú pályázat Fejlesztéspolitika és ágazati törvényhozás összehangolása Önerı alap létrehozása vagy kedvezményes banki kölcsön konstrukció az önerı biztosításához Átgondolt projektkommunikáció és projekt Fejlesztéspolitika és ágazati törvényhozás összehangolása Önerı alap létrehozása vagy kedvezményes banki kölcsön konstrukció az önerı biztosításához Regionális irányítású támogatás elérésének kialakítása. Átgondolt projektkommunikáció 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Projekt megnevezése - 5. prioritásban nem releváns A projekt tervezett összköltsége (mft) A pályázó által igényelt támogatás értéke 10 (mft)) A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve 10 A támogatás tényleges összege a költség-haszon elemzés alapján kerül véglegesítésre, így a támogatás tényleges összege az igényelt összegtıl eltérhet. 13

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet

A CSELEKVÉSI TERV PROJEKTJEINEK BEMUTATÁSA 2. sz. melléklet Pályázati kód: Támogatás formája: Támogatás elnyerésének módja: Forrás megnevezése: Forrás összege: DAOP-2007-1.1.1./A DAOP-2007-1.1.1./A Ipari területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-4.1.2/B-11 DDOP-3.1.3/C-11 ÉAOP-4.1.2/C-11 ÉMOP-4.1.2/A-11 KDOP-5.2.1/C-11 NYDOP-5.2.1/C-11 1 Tartalom A.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Egészségügyi szlgáltatásk fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó közpntk fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás krszerősítése Kódszám: ÉMOP-2007-4.1.1.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program. Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Észak-magyarországi Operatív Program Gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődefejlesztés című konstrukcióhoz Kódszám: ÉMOP-4.2.1/B-12 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben