Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv december 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11."

Átírás

1 Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv december 11.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már mőködı klaszterek, együttmőködések. Kísérleti akció keretében támogatásra kerül egy módszertan kialakítása és mintaprojekt megvalósítása a leghátrányosabb helyzető térségben. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A program hatására teremtett fıállású új munkahelyek száma A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházás % eredmény db eredmény Mrd Ft eredmény Mrd Ft eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) ,26 7,49 5,69 2, Összesen 21,44 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 2,5 4,6 5,5 3,65 3,63 2,55 21,44 1/11

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatand ó projektek tervezett száma Üzleti infrastruktúra fejlesztése egyfordulós helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, gazdaság- és vállalkozásfejlesztı non-profit szervezetek 5,6 9,68 2, 11,68 16, ,% Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása közvetett támogatás gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,5,5,,5 1, 1,% A vállalkozások közötti együttmőködések erısítése egyfordulós gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok; kutatóintézetek, oktatási intézmények,7,7,,7 1, ,% Kísérleti akciók, programok egyfordulós önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaság- és vállalkozásfejlesztı non-profit szervezetek,,3,,3, ,% 1 1. Prioritás LHH :, 3,5, 3,5 3, Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, Prioritás Összesen: 6,26 11,18 2, 13,18 19,44 1 % 1% 54 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A egyfordulós Az "Ipari park" cím tulajdonosa vagy mőködtetıje,78,,78,78,,78 5, % /B egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek 5,6,3,,3,3,,3, % 3 7,4 5, /C egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek,9,,9,9,,9, % /D egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1, % /E egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, 3,3, 3,3 3,3, 1,6 1,7 3,3 3, % /F LHH eljárás Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek, 3,2, 3,2 3,2, 3,2, 3,2 3, % /G közvetett támogatás Gazdasági társaságok,, 2, 2, 2,,, 2, 2, 2, Konstrukció : 5,6 9,68 2, 11,68 16,74 5,6 7,98 3,7 11,68 16, % 5% 32 3/11

5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E 1.1.1/F 1.1.1/G Egyedi regionális ipartelepítés LHH-33 kistérségek komplex üzleti infrastruktúra fejlesztése Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap* Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont 29. I. negyedév 29. I. negyedév 29. II. negyedév Záró idıpont Ipari parkok fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bıvítése és fejlesztése Barnamzıs területek fejlesztése Telephelyfejlesztés 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A vállalati szektort segítı üzleti és innovációs infrastruktúra jelentıs lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelıszektor helyi általános szintjével sem. Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történı kiépítése, az innovációs kapacitások bıvítése lehetıvé tenné a termelı és szolgáltató szféra közötti egyenlıtlenség csökkentését, elısegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történı csatlakozását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további mőködı tıke beáramlás elısegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlıdésüket. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eredményeként korszerő infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 15 2 Az inkubátorház fejlesztéssel érintett nettó területének inkubációs célra hosszútávú bérleti szerzıdéssel kiadható területe ha eredmény,2,4 Teremtett munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) db eredmény 19 (8;11;15) 22 (9; 13; 2) Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft eredmény 6 8 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % eredmény A hasznosítatlan barnamezıs területekre, támogatott ipari parkokba, inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db eredmény /11

6 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minıségének bıvítéséhez szükséges építés, korszerősítés, átalakítás, bıvítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelı tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése,felújítása - Elıkészítı tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Tıkefinanszírozás; hitelnyújtás; a programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági szempontok: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetısége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A projekt komplexitása - A támogatás aránya - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A pályázó szervezet értékelése - Az Ipari Park, barnamezı, iparterület adottságai - A fejlesztéssel vállalt kötelezettségek (megtartott, termetett munkahelyek száma) - Speciális regionális szempontok - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentısége a régió szempontjából - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, kistérségi központ, az A, C, E komponens esetében pólus- vagy megyei jogú város - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok)* - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás *kidolgozás alatt 5/11

7 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek száma * közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,5,5,,5 1,,,5,5 1, 1, 1% Konstrukció :,5,5,,5 1,,,5,5 1, 1, % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Akkv-k zömét alacsony tıkével vagy tıke nélkül alapítják. A vállalkozók többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak. Jellemzı rájuk, hogy megélhetésre, fogyasztásra és családi megtakarításra törekednek. A vállalkozók kb. 7%-nak hiányosak a szakmai, piaci, finanszírozási, jogi, szervezetfejlesztési, vállalkozásmenedzselési, kommunikációs, stb. ismeretei és készségei, alacsony a tervezési hajlandóság és szakszerőség, ez gátja az innovációnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A regionális vállalkozói tanácsadó hálózat létrehozásának a célja a régió gazdasági potenciál hanyatlásának megállítása, majd a régió gazdasági teljesítményének növelése, elsısorban a mikro-, kis-, és középvállalkozói szektorban, tevékenységtıl függetlenül. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Alap- és emeltszintő tanácsadási tevékenységek. A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások A projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek Elıkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei Projekt menedzsment Egyéb igénybevett szolgáltatások Eszközbeszerzés 6/11

8 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított regionális lefedettség - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt * kidolgozás alatt 7/11

9 III. A támogatási konstrukciók bemutatása A vállalkozások közötti együttmőködés erısítése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,7,7,,7 1,4,,7,7 1,4 1, % Konstrukció :,7,7,,7 1,4,,7,7 1,4 1, % 8% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont A vállalkozások között együttmőködés erısítése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Indokolt az összefogásban rejlı elınyök kihasználása érdekében olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szervezıdött vállalati együttmőködések fejlesztésének elısegítése, amelyek meghatározott termékek elıállítási (szolgáltatások nyújtása), beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezıbbé tételére irányulnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél az együttmőködı vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásának elısegítésén keresztül az erıs és együttmőködı KKV szektor kialakítása a régió tıkevonzó képességének megerısítése érekében, a klaszterek azonosítása és fejlesztése, induló és fejlıdı klaszterkezdeményezések támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzető térségek gazdasági teljesítményének növelése. 8/11

10 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Klaszterekben, támogatott együttmőködésékben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése % hatás Megvalósított közös projektek száma db output 15 3 Indukált beruházás Mrd Ft eredmény 1 2 Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalkozások száma (db) db eredmény Teremtett munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) (db) db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minıségének bıvítéséhez szükséges építés, korszerősítés, átalakítás, bıvítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Elıkészítı tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történı igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, - Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - Már mőködı klaszter esetén megfelelı módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttmőködés által eredményezett multiplikátor hatás - Az üzleti tervben a pályázó megfelelı módon bemutatja a tervezett stratégiai szintő együttmőködések részleteit - A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték - Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága - A szolgáltatások hatása a klaszterek által elıállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és exportjára - Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai sze - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttmőködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttmőködése - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása 9/11

11 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Kísérleti akciók, programok 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaságés vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek,,3,,3,3,,3,,3, % Konstrukció :,,3,,3,3,,3,,3, % 8% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Kísérleti akciók, programok 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Kísérleti akciók megvalósításával lehetıség nyílik újszerő támogatási formák kialakítására és kipróbálására, mely lehetıvé teszi a leghátrányosabb helyzető térségekben új támogatási konstrukció és forrás megjelenését. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A kísérleti akciók támogatása lehetıvé teszi újszerő módszerek, programok és projektek tesztelését és összehasonlítását, mely alapján kiválaszthatók az operatív program késıbbi éveiben nagyobb forrással támogatandó legjobb és leghatékonyabb módszerek, akciók, kezdeményezések. Cél a leghátrányosabb helyzető térségek gazdaságfejlesztésére modell kialakítása és egy kísérleti projekt megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kísérleti együttmőködés keretében kifejlesztett eszközök, módszertan száma db eredmény, 1 1 1/11

12 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bıvítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértıi tevékenység 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított humán erıforrás - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti leghátrányosabb helyzető kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Oktatási és kutató intézmények bevonása Projekt megvalósulása az LHH kistérségekben történik 11/11

13 I. A prioritás bemutatása - 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minıségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplık együttmőködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fı tématerülete. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek db eredmény % hatás 15 2 % eredmény 31, % eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) ,52 13,34, ,96 Összesen 37,81 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) ,18 13,25 6,76 5,62,, Összesen 37,81 1/8

14 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós, kiemelt, egyfordulós egyfordulós egyfordulós Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyházak, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. 8,46 1,55, 1,55 19,1 2, 1 8, 9% 22 1,43 1,54, 1,54 11,97 15, 25, 45% 1,63 1,25, 1,25 1,88 2, 6, 85% Prioritás LHH : Prioritás Kiemelt projektek forrása : Prioritás Összesen: 19,52 13,34, 13,34 32, % 9% 55 Támogatan dó projektek tervezett száma *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/8

15 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A /B kétfordulós egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 6,71 3,, 3, 3, 9,71 9, % 5 11,56, 6,71 1,85, 1,85 1,85 1,85 1, % /C egyfordulós nem indul,15,,,,15,15,,,, /D egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 1,6 2,7, 2,7 4,3 1,6 2,7, 2,7 4, % /E kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,8, 1,8 1,8,, 1,8 1,8 1, % /F kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1, % /G (kidolgozás alatt) kiemelt Gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és költségvetési szervezetek konzorciumai Konstrukció : 8,46 1,55, 1,55 18,86 1,75 1,61 6,65 17,26 18, % 9% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám /A /B /D /E /F Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Fürdı- és tematikus vonzerıfejlesztés Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Kiemelt projekt Balatoni kiemelt projekt 29. I. negyedév 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév /G (kidolgozás alatt) Kiemelt gazdasági jelentıségő turisztikai nagyberuházás 3/8

16 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A helyi adottságokra alapozva a meglevı és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bıvítése jelentıs turisztikai keresletet teremtı, országos illetve nemzetközi jelentıségő termékek létrehozásával, meglévı vonzerık megújításával, a turisztikai termékek élményláncra főzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítı egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fı eredmény 5 1 Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft hatás Támogatott turisztikai attrakciók száma Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése db output 3 45 % eredmény Terentett munkahelyek száma (nı/hátrányos helyzető) db output 11 (2/1) 18 (3/15) Támogatott egészségturisztikai szolgáltatók száma db output Támogatott gyógy- és termálfürdık vendégforgalmának növekedése % output Támogatható tevékenységek köre Meglévı gyógy- és termálfürdık, illetve egyéb gyógytényezıkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentıséggel rendelkezı kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek mőködése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötıdik) Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturizmus 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttmőködés turisztikai szolgáltatókkal Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetısége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Amennyiben a fejlesztés által ingatlan kerül kiváltásra, a felszabaduló, pályázó tulajdonát képezı ingatlan vonatkozásában ingatlanhasznosítási tervet kell benyújtani, valamint értékével az igényelt támogatást csökkenteni szükséges. Értékelési szempontok: Látogatószám növelése Bevételek növekedése Turisztikai szezon hosszabbítása TDM tagság Sajást forrás mértéke Megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 4/8

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31.

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv március 31. Észak magyarországi Operatív Program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max.

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2009-2010) 2009. augusztus 19. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (29-21) 29. augusztus 19. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program

Dél-dunántúli Operatív program Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége.

TFC Minimum - maximum támogatási összegek 5 Mft - 42 Mft között. A támogatás számításának alapja a projekt ÁFA nélküli költsége. KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

TFC TERVEZET

TFC TERVEZET KISFALUDY SZÁLLÁSHELYFEJLESZTÉSI KONSTRUKCIÓ PANZIÓK FEJLESZTÉSE TFC-1.1.1-2017 TERVEZET A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C

1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez. I. Szakmai szempontok A B C 1. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez I. Szakmai szempontok A B C 1 Értékelési szempont megnevezése 2 Értékelés alapját képezı dokumentumok Nyilatkozat, arról hogy az 1. A támogatásból megvalósított

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására Kódszám: NYDOP/2008/2.4.1.A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012.

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. ÚJ SZÉCHENYI TERV 2012. USZT pályázati kírások 2012. I. félévében Vállalkozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege (Ft) KKV-k pályázhatnak (nagyválallat nem!) KKV technológia fejlesztés (A)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid

Részletesebben

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.

Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program. Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1. Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program Kisfaludy szálláshely fejlesztési konstrukció I. ütem: Balaton régió TFC-1.1.1-2017-A TERVEZET Jelen kiírás célja kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F

Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP /F Vállalkozások telephelyfejlesztése ÉMOP 2009-1.1.1/F A támogatás célja: A termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben