Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv december 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11."

Átírás

1 Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv december 11.

2 I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás támogatást nyújt az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak, telephelyek létrehozásához, fejlesztéséhez. Támogatásra kerül a vállalkozások által igénybe vett tanácsadás; az újonnal létrejött, s a már mőködı klaszterek, együttmőködések. Kísérleti akció keretében támogatásra kerül egy módszertan kialakítása és mintaprojekt megvalósítása a leghátrányosabb helyzető térségben. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése A program hatására teremtett fıállású új munkahelyek száma A vállalati szektor Bruttó Hozzáadott Érték növekedése a program hatására Támogatás által indukált beruházás % eredmény db eredmény Mrd Ft eredmény Mrd Ft eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) ,26 7,49 5,69 2, Összesen 21,44 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) Összesen 2,5 4,6 5,5 3,65 3,63 2,55 21,44 1/11

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. Támogatand ó projektek tervezett száma Üzleti infrastruktúra fejlesztése egyfordulós helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, gazdaság- és vállalkozásfejlesztı non-profit szervezetek 5,6 9,68 2, 11,68 16, ,% Vállalkozói tanácsadás igénybevételének támogatása közvetett támogatás gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,5,5,,5 1, 1,% A vállalkozások közötti együttmőködések erısítése egyfordulós gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek; egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok; kutatóintézetek, oktatási intézmények,7,7,,7 1, ,% Kísérleti akciók, programok egyfordulós önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaság- és vállalkozásfejlesztı non-profit szervezetek,,3,,3, ,% 1 1. Prioritás LHH :, 3,5, 3,5 3, Prioritás Kiemelt projektek forrása :,,,,, Prioritás Összesen: 6,26 11,18 2, 13,18 19,44 1 % 1% 54 *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/11

4 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Üzleti infrastruktúra fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma 1.1.1/A egyfordulós Az "Ipari park" cím tulajdonosa vagy mőködtetıje,78,,78,78,,78 5, % /B egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek 5,6,3,,3,3,,3, % 3 7,4 5, /C egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek,9,,9,9,,9, % /D egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1, % /E egyfordulós Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások, gazdasági társaságok, 3,3, 3,3 3,3, 1,6 1,7 3,3 3, % /F LHH eljárás Önkormányzatok és azok által létrehozott társulások Gazdasági társaságok, szövetkezetek Gazdaság- és vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek, 3,2, 3,2 3,2, 3,2, 3,2 3, % /G közvetett támogatás Gazdasági társaságok,, 2, 2, 2,,, 2, 2, 2, Konstrukció : 5,6 9,68 2, 11,68 16,74 5,6 7,98 3,7 11,68 16, % 5% 32 3/11

5 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám 1.1.1/A 1.1.1/B 1.1.1/C 1.1.1/D 1.1.1/E 1.1.1/F 1.1.1/G Egyedi regionális ipartelepítés LHH-33 kistérségek komplex üzleti infrastruktúra fejlesztése Regionális Vállalkozásfejlesztési Alap* Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont 29. I. negyedév 29. I. negyedév 29. II. negyedév Záró idıpont Ipari parkok fejlesztése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Inkubátorházak szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött építése, bıvítése és fejlesztése Barnamzıs területek fejlesztése Telephelyfejlesztés 29. II. negyedév 29. II. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A vállalati szektort segítı üzleti és innovációs infrastruktúra jelentıs lemaradást mutat az EU 15-ökhöz képest, de ennek a háttérnek a fejlettsége nincs arányban a termelıszektor helyi általános szintjével sem. Ezért az üzleti szolgáltatások helyszínen történı kiépítése, az innovációs kapacitások bıvítése lehetıvé tenné a termelı és szolgáltató szféra közötti egyenlıtlenség csökkentését, elısegítve egyúttal a régiók felzárkózását és a vállalatok világhálózatokhoz történı csatlakozását. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A komponens célja a további mőködı tıke beáramlás elısegítése, a hozzáadott érték növelése és ezen keresztül a helyi vállalkozások versenyképességének javítása érdekében a régióban található ipari parkok és ipari területek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése. Az inkubátorházak fejlesztésének célja olyan támogató környezet megteremtése, amely csökkenti az újonnan alapított, illetve a fiatal, növekedésre képes vállalkozások üzleti kudarcának kockázatát és segíti fejlıdésüket. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A fejlesztések eredményeként korszerő infrastruktúrával ellátott ipari park terület/ipari terület nagysága ha output 15 2 Az inkubátorház fejlesztéssel érintett nettó területének inkubációs célra hosszútávú bérleti szerzıdéssel kiadható területe ha eredmény,2,4 Teremtett munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) db eredmény 19 (8;11;15) 22 (9; 13; 2) Támogatás által indukált beruházások nagysága Mrd Ft eredmény 6 8 A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése % eredmény A hasznosítatlan barnamezıs területekre, támogatott ipari parkokba, inkubátorházakba betelepült vállalkozások száma db eredmény /11

6 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A pályázó által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minıségének bıvítéséhez szükséges építés, korszerősítés, átalakítás, bıvítés - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (hardver, szoftver) - Termelı tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnok, tároló építése,felújítása - Elıkészítı tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Kármentesítés - Földterület vásárlás - Telekhatáron belüli alapinfrastruktúra kiépítése, fejlesztése - Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység - Tıkefinanszírozás; hitelnyújtás; a programhoz kapcsolódó tanácsadás, szakmai szolgáltatás nyújtása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági szempontok: Területi kohézió (helyi közkincsek hozzáférhetısége, azbesztmentesítés) Értékelési szempontok: - A projekt komplexitása - A támogatás aránya - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A pályázó szervezet értékelése - Az Ipari Park, barnamezı, iparterület adottságai - A fejlesztéssel vállalt kötelezettségek (megtartott, termetett munkahelyek száma) - Speciális regionális szempontok - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Az Ipari Park, ipari terület vagy inkubátorház adottságai - A fejlesztéshez kapcsolódó kötelezettségvállalások - A beruházás gazdasági jelentısége a régió szempontjából - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség (kivéve a komplex programmal érintett 33 LHH kistérség), 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, kistérségi központ, az A, C, E komponens esetében pólus- vagy megyei jogú város - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok)* - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás *kidolgozás alatt 5/11

7 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek száma * közvetett támogatás Gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, non-profit gazdasági társaságok, alapítványok, közalapítványok,5,5,,5 1,,,5,5 1, 1, 1% Konstrukció :,5,5,,5 1,,,5,5 1, 1, % 1% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Vállalkozási tanácsadás igénybevételének támogatása 29. IV. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Akkv-k zömét alacsony tıkével vagy tıke nélkül alapítják. A vállalkozók többnyire egyedül, legfeljebb családi segítséggel dolgoznak. Jellemzı rájuk, hogy megélhetésre, fogyasztásra és családi megtakarításra törekednek. A vállalkozók kb. 7%-nak hiányosak a szakmai, piaci, finanszírozási, jogi, szervezetfejlesztési, vállalkozásmenedzselési, kommunikációs, stb. ismeretei és készségei, alacsony a tervezési hajlandóság és szakszerőség, ez gátja az innovációnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A regionális vállalkozói tanácsadó hálózat létrehozásának a célja a régió gazdasági potenciál hanyatlásának megállítása, majd a régió gazdasági teljesítményének növelése, elsısorban a mikro-, kis-, és középvállalkozói szektorban, tevékenységtıl függetlenül. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 A támogatott projektek keretében tanácsadást igénybe vett vállalkozások száma db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) Alap- és emeltszintő tanácsadási tevékenységek. A projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások A projekt szakmai megvalósításával összefüggı költségek Elıkészítéshez kapcsolódó szolgáltatások és tevékenységek költségei Projekt menedzsment Egyéb igénybevett szolgáltatások Eszközbeszerzés 6/11

8 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - Szakmai ajánlat régió-specifikus vizsgálata - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított regionális lefedettség - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - A támogatás összege maximum a komponens keretének 17%-a. - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt * kidolgozás alatt 7/11

9 III. A támogatási konstrukciók bemutatása A vállalkozások közötti együttmőködés erısítése 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós Gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok, szövetkezetek Egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok Kutatóintézetek, oktatási intézmények,7,7,,7 1,4,,7,7 1,4 1, % Konstrukció :,7,7,,7 1,4,,7,7 1,4 1, % 8% 2 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont A vállalkozások között együttmőködés erısítése 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Indokolt az összefogásban rejlı elınyök kihasználása érdekében olyan területileg koncentrált, vagy ágazatilag, szakmailag szervezıdött vállalati együttmőködések fejlesztésének elısegítése, amelyek meghatározott termékek elıállítási (szolgáltatások nyújtása), beszerzési, értékesítési feltételeinek kedvezıbbé tételére irányulnak. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) Cél az együttmőködı vállalkozások által megvalósítandó fejlesztések végrehajtásának elısegítésén keresztül az erıs és együttmőködı KKV szektor kialakítása a régió tıkevonzó képességének megerısítése érekében, a klaszterek azonosítása és fejlesztése, induló és fejlıdı klaszterkezdeményezések támogatása, valamint a leghátrányosabb helyzető térségek gazdasági teljesítményének növelése. 8/11

10 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Klaszterekben, támogatott együttmőködésékben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése % hatás Megvalósított közös projektek száma db output 15 3 Indukált beruházás Mrd Ft eredmény 1 2 Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalkozások száma (db) db eredmény Teremtett munkahelyek száma (nı, férfi, hátrányos helyzető) (db) db eredmény Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - A klasztermenedzsment által nyújtott szolgáltatások mennyiségének és minıségének bıvítéséhez szükséges építés, korszerősítés, átalakítás, bıvítés - A klaszter közös tevékenységeihez kapcsolódó beruházások - Eszközök beszerzése - IT fejlesztések (Klasztertagok közös tevékenységéhez szükséges információs technológia-fejlesztés, informatikai platform kialakítás, vagy továbbfejlesztése, on-line megjelenés, e- kereskedelem és egyéb e-szolgáltatás támogatása) - Elıkészítı tevékenységek - A projekt megvalósításához szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele - Tanácsadás nyújtása, illetve a klasztertagok számára történı igénybevétele - Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása - Projektmenedzsment, a projekthez közvetlenül kapcsolódó oktatás, képzés - Benchmarking klub üzemeltetése - Közös kutatás-fejlesztési tevékenység megszervezése, - Konferenciák, tanulmányutak es kiállítások, üzletember találkozók szervezése - A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó adatbázisok létrehozása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - Már mőködı klaszter esetén megfelelı módon bemutatásra kerül-e a hálózatos együttmőködés által eredményezett multiplikátor hatás - Az üzleti tervben a pályázó megfelelı módon bemutatja a tervezett stratégiai szintő együttmőködések részleteit - A klaszter által megcélzott piaci szegmens növekedési potenciálja, az értéklánc mentén elfoglalt pozíció és hozzáadott érték - Nyújtott szolgáltatások iránti piaci igény megalapozottsága és várható kihasználtsága - A szolgáltatások hatása a klaszterek által elıállított termékek és szolgáltatások hozzáadott értékére és exportjára - Szolgáltatások finanszírozásának fenntarthatósága - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A klaszter adottságához kapcsolódó mutatók (tagok, árbevétel nagysága stb.) - Klaszter fejlesztési koncepció és cselekvési terv értékelése - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti kedvezményezett kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendeletben szereplı település, pólus-, megyei jogú város, kistérségi központ, vidékies térség - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai sze - A régió húzóágazataihoz tartozó klaszterek - Határokon (régió és országhatárokon) átnyúló gazdasági együttmőködések kialakítása - Prosperáló és kevésbé sikeres vállalkozások/térségek együttmőködése - BAT technológiák vagy regionális, ill. országos relációban teljesen új, korábban nem alkalmazott technológia meghonosítása 9/11

11 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Kísérleti akciók, programok 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma egyfordulós önkormányzatok, önkormányzati társulások, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, alapítványok, közalapítványok, kutató intézetek, oktatási intézmények, gazdaságés vállalkozásfejlesztı nonprofit szervezetek,,3,,3,3,,3,,3, % Konstrukció :,,3,,3,3,,3,,3, % 8% 1 2. Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Kísérleti akciók, programok 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) Kísérleti akciók megvalósításával lehetıség nyílik újszerő támogatási formák kialakítására és kipróbálására, mely lehetıvé teszi a leghátrányosabb helyzető térségekben új támogatási konstrukció és forrás megjelenését. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A kísérleti akciók támogatása lehetıvé teszi újszerő módszerek, programok és projektek tesztelését és összehasonlítását, mely alapján kiválaszthatók az operatív program késıbbi éveiben nagyobb forrással támogatandó legjobb és leghatékonyabb módszerek, akciók, kezdeményezések. Cél a leghátrányosabb helyzető térségek gazdaságfejlesztésére modell kialakítása és egy kísérleti projekt megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kísérleti együttmőködés keretében kifejlesztett eszközök, módszertan száma db eredmény, 1 1 1/11

12 6. Támogatható tevékenységek köre (max. 1 karakter) - Innovatív, gazdaságfejlesztési és foglalkoztatás bıvítési kezdeményezések megvalósítása, külföldi példák adaptálása, és ezekhez kapcsolódóan a végrehajtás és a megvalósult eredmények dokumentálása - A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés - A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) - Gazdasági szemléletmódot kialakító képzések szervezése - Projektfejlesztés - Szakértıi tevékenység 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Értékelési szempontok: - A pályázó szervezet értékelése - A projekt komplexitása - Projekt összes elszámolható költsége/igényelt támogatási összeg - Társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosság - A vállalt tevékenységek spektruma - A pályázó által biztosított humán erıforrás - A pályázó szakmai felkészültsége, tapasztalata - Speciális regionális szempontok - Elıny, ha a megvalósulás helye a 311/27. Korm. rend. szerinti leghátrányosabb helyzető kistérség, 24/26. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott település - Területi kohézió (területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) - kidolgozás alatt - Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás - Oktatási és kutató intézmények bevonása Projekt megvalósulása az LHH kistérségekben történik 11/11

13 I. A prioritás bemutatása - 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A Dél-dunántúli régió turisztikai magterületei által lefedett tutisztikai attrakciók, a régióba látogató turisták minıségi fogadására alkalmas kereskedelmi szálláshelyek, illetve a turisztikai szereplık együttmőködésének fejlesztésére irányul a prioritás három fı tématerülete. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek db eredmény % hatás 15 2 % eredmény 31, % eredmény A prioritás ütemezése kiírások kerete Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) ,52 13,34, ,96 Összesen 37,81 ESZA tervezett aránya a prioritás keretébıl: max. 1% 4. A prioritás ütemezése kötelezettségvállalás Indikatív forrásallokáció (Mrd Ft, folyó áron, 245,5 HUF/EUR árfolyamon) ,18 13,25 6,76 5,62,, Összesen 37,81 1/8

14 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Projekt kiválasztás eljárása kétfordulós, kiemelt, egyfordulós egyfordulós egyfordulós Kedvezményezettek köre Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek,egyházak, gazdasági társaságok Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyház, gazdasági társaságok Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) Támogatás összege (MFt)* Támogatás mértéke (%)** Min. Max. Min. Max. 8,46 1,55, 1,55 19,1 2, 1 8, 9% 22 1,43 1,54, 1,54 11,97 15, 25, 45% 1,63 1,25, 1,25 1,88 2, 6, 85% Prioritás LHH : Prioritás Kiemelt projektek forrása : Prioritás Összesen: 19,52 13,34, 13,34 32, % 9% 55 Támogatan dó projektek tervezett száma *A támogatás formája valamennyi konstrukciónál vissza nem térítendı támogatás **A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalósítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 1%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanaszírozható uniós és központi költségvetési forrásból). Ha a megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 1%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 1%-ot elérje. A kedvezményezetti kör vagy a támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása vonatkozásában komplexnek tekinthetı konstrukciók, komponensek esetén a támogatás maximális mértékeként az adott konstrukcióban, komponensben átlagosan adható maximális mérték került feltüntetésre, a kiírásokban ettıl eltérıen magasabb mérték is meghatározásra kerülhet a KKV, a hátrányos vagy leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl projektjavaslatot benyújtó vagy központi költségvetési szerv kedvezményezettek esetén. 2/8

15 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 1. Összefoglaló adatok Komponensek sorszáma Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete Kötelezettségvállalás tervezett összege Támogatás összege (MFt) Támogatás mértéke (%) Min. Max. Min. Max. Támogatandó projektek tervezett száma /A /B kétfordulós egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 6,71 3,, 3, 3, 9,71 9, % 5 11,56, 6,71 1,85, 1,85 1,85 1,85 1, % /C egyfordulós nem indul,15,,,,15,15,,,, /D egyfordulós Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok egyéni vállalkozások 1,6 2,7, 2,7 4,3 1,6 2,7, 2,7 4, % /E kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,8, 1,8 1,8,, 1,8 1,8 1, % /F kiemelt Költségvetési szervezetek és intézményeik, non-profit szervezetek, egyházak gazdasági társaságok, 1,2, 1,2 1,2, 1,2, 1,2 1, % /G (kidolgozás alatt) kiemelt Gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és költségvetési szervezetek konzorciumai Konstrukció : 8,46 1,55, 1,55 18,86 1,75 1,61 6,65 17,26 18, % 9% Ütemezés - Konstrukció vagy komponens indítása és zárása (év/negyedév) Sorszám /A /B /D /E /F Konstrukció vagy komponens neve Kezdı idıpont Záró idıpont Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 21. IV. negyedév Fürdı- és tematikus vonzerıfejlesztés Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása 29. II. negyedév 29. II. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév Kiemelt projekt Balatoni kiemelt projekt 29. I. negyedév 29. I. negyedév 21. IV. negyedév 21. IV. negyedév /G (kidolgozás alatt) Kiemelt gazdasági jelentıségő turisztikai nagyberuházás 3/8

16 3. A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 5 karakter) A helyi adottságokra alapozva a meglevı és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. 4. A támogatás célja (max. 5 karakter) A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bıvítése jelentıs turisztikai keresletet teremtı, országos illetve nemzetközi jelentıségő termékek létrehozásával, meglévı vonzerık megújításával, a turisztikai termékek élményláncra főzésével. A Dél-dunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítı egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása. 5. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték 212 Célértékek 215 Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága fı eredmény 5 1 Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására Mrd Ft hatás Támogatott turisztikai attrakciók száma Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése db output 3 45 % eredmény Terentett munkahelyek száma (nı/hátrányos helyzető) db output 11 (2/1) 18 (3/15) Támogatott egészségturisztikai szolgáltatók száma db output Támogatott gyógy- és termálfürdık vendégforgalmának növekedése % output Támogatható tevékenységek köre Meglévı gyógy- és termálfürdık, illetve egyéb gyógytényezıkön alapuló egészségturisztikai helyszínek technológiai és szolgáltatásfejlesztése Épített kulturális örökség turisztikai célú hasznosítása (infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztés) Turisztikai jelentıséggel rendelkezı kulturális rendezvények helyszíneinek fejlesztése Természeti és környezeti értékek ökoturisztikai célú fejlesztése, ennek részeként látogatóközpontok, túraútvonalak, tanösvények kialakítása, fejlesztése Természetes vizek mentén üzemeltetett és szabad strandok turisztikai célú fejlesztése Kikötık és egyéb vízi sportoláshoz kapcsolódó szolgáltató létesítmények és egységek turisztikai célú fejlesztése és kiépítése Aktív turizmushoz kapcsolódó tematikus létesítmények és kalandparkok kialakítása Turisztikai célú kerékpárutak kialakítása és fejlesztése Kisvasutak turisztikai célú fejlesztése Tematikus utak kialakítása, az összekapcsolt létesítmények fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése (amelyek mőködése attrakciókhoz és szálláshelyekhez közvetlenül nem kötıdik) Borbemutató helyek turisztikai célú kialakítása és fejlesztése Tematikus parkok kialakítása, fejlesztése, valamint muzeális intézmények látogatóbarát fejlesztése Lovasturizmus 7. Projekt kiválasztási szempontok (max. 1 karakter) Speciális jogosultsági feltételek: Akadálymentesítés Együttmőködés turisztikai szolgáltatókkal Területi kohézió (pl.: helyi közkincsek megközelíthetısége, látogathatósága, azbesztmentesítés) Amennyiben a fejlesztés által ingatlan kerül kiváltásra, a felszabaduló, pályázó tulajdonát képezı ingatlan vonatkozásában ingatlanhasznosítási tervet kell benyújtani, valamint értékével az igényelt támogatást csökkenteni szükséges. Értékelési szempontok: Látogatószám növelése Bevételek növekedése Turisztikai szezon hosszabbítása TDM tagság Sajást forrás mértéke Megvalósulás helye a következı térségek egyikében található: 311/27. Korm. rend. szerinti HH, LHH kistérségek, 24/26. (XI. 3.) Korm. rend. szerinti társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és / vagy az országos átlagot jelentısen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések Területi kohézió (pl.: területi hatás, területi szinergia, térhasználat, területfejlesztési és építésügyi szakmapolitikai szempontok) Területfejlesztési / ágazati stratégiákhoz, kiemelten az IVS-ekhez való kapcsolódás A támogatás mértéke és intenzitása a projekt összköltségének függvényében meghatározott sávok szerint alakul, a sávok a pályázati kiírásban kerülnek meghatározásra. 4/8

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Jóváhagyva a Hajdúböszörmény Önkormányzatának 121/2010. (III. 25.) képviselıtestületi határozatával Tartalomjegyzék 1. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE

A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE A SOMLÓ-MARCAL-BAKONY TÉRSÉG KITÖRÉSE Somló-Marcalmente-Bakonyalja Leader Térség Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2007-2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Stratégia célja... 7 III. Gazdasági,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 1. Vásárosnamény Város Önkormányzata 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2008. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetı... 4 1. Vásárosnamény

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben