Dél-dunántúli Operatív program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Operatív program"

Átírás

1 Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

2 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritás keretében megvalósuló fejlesztések révén a régióba látogató turisták számának növelése és a régióba érkezı vendégek tartózkodási idejének növelése a cél A prioritás célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Indikátor megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek Millió db 2,256 2,350 2,600 % % 31, % Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritás ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban 0 19,462 3,830 6,577 5,164 1,578 1,580 38, A prioritás ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban 0 0,946 10,114 11,358 5,337 5,371 3,013 1, ,191 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszám 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Alkalmazott eljárás Támogatás formája a. komp.: kétfordulós pályázat b. komp.: kétfordulós pályázat c. komp.: egyfordulós pályázat d. komp.: kétfordulós pályázat Szálláshelyek és Egyfordulós turisztikai szolgáltatások pályázat fejlesztése Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Támogatás kerete 3 (millió Ft) a., b.: 6,186 c., komp: 0,525 d. komp: 2,701 Kedvezményezettek köre 4 Gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei, non-profit szervezetek, egyházak, szövetkezetek, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsıoktatási intézmények, a kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttmőködés. 9,500 Gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv és intézményei,, non-profit szervezetek, egyházak, szövetkezetek, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsıoktatási intézmények, a kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttmőködés. Támogatás min-max összege (millió Ft) a. komp.: /projektelem (min. három projektelemmel lehet pályázni, a támogatás teljes összege maximum 2 mrd Ft lehet) b. komp.: c. komp.: d. komp.: Támogatás maximális mértéke (%) a. komp.: 50%- 85% b. komp.: 50% c. komp.: 50% d. komp.: 50%- 85% Meglévı szálláshely: 40%- 45% * Új szálláshely esetében: 30%- 35% * * a +5% a leghátrányosabb helyzető kistérségekben Támogatott projektek száma a., b., c., komp: 13 d. komp: A turizmusban érintett szereplık a. komp.: kétfordulós Vissza nem térítendı a., b., komp: 400 Helyi önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, a b % c. 85% a., b., komp: 7 c. komp: 3 3 A források a konstrukció szinten kerültek meghatározásra, a komponensekre adott források indikatív jellegőek 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét.

5 együttmőködésének ösztönzése 5 pályázat b. komp.: kétfordulós pályázat c. komp.: közvetett támogatás c., komp: 150 szakmai és civil szervezetek, egyházak, partneri együttmőködésük b-c komponens: 1. forduló, az alapítók: A (pályázati felhívás tartalmától függıen) Magyarországon székhellyel, illetve lakóhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı, jogi személy, jogi személyiségő vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó és természetes személy, valamint önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, szövetkezetek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, non-profit szervezetek, egyház, közhasznú adatbázisokat kezelı intézmények, közgyőjtemények és közszolgáltatók. c forduló, végsı kedvezményezett: egyesület vagy non-profit gazdasági társaság 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Indokoltság A Dél-dunántúli régió turizmusa térben erısen koncentrált, a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet a régió idegenforgalmából 57%-kal részesedik. Az elmúlt évek fejlesztései a regionális koncentráltság csökkentését célozták, melynek nyomán több kisebb pontszerő 5 A Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati feltételei jelenleg kidolgozás alatt vannak, így a jelen akciótervben feltüntetett paraméterkehez képest változások lehetnek a késıbbiekben. 5

6 2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése 2.3. Támogatható tevékenységek köre fejlesztés valósult meg. A többnyire helyi jelentıségő fejlesztések önmagukban nem képviselnek jelentıs turisztikai vonzerıt. A helyi adottságokra alapozva a meglevı és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. A régió hét jól elkülöníthetı turisztikai magterületre bontható: Dél-Balaton, Pécs és környéke, Dráva-mente, Kaposvár és környéke, Siklós-Villány-Harkány, Duna-mente és Belsı Dél- Dunántúl. A területi megoszlás összhangban van a régióban meglévı vonzerık területi elhelyezkedésével. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. (A turisztikai magterületeket, valamint a magterületek javasolt termékkínálatát a termék-magterület mátrix foglalja össze.) Fontos, hogy a régióban jelentkezı turisztikai fejlesztési elképzeléseket a projektgazdák már a tervezés során összehangolják annak érdekében, hogy a kialakított termékcsomagok egymásra épülı és egymást kiegészítı projektelemek összekapcsolásával és együttes fejlesztésével alakuljanak ki. A vonzerık hatékony módon történı piacra juttatásához, népszerősítéséhez a marketing eszközök fejlesztése nélkülözhetetlen. Az egészségturizmus mind regionális, mind országos szinten kiemelkedı vonzerıt képvisel. Az elmúlt években a Dél-dunántúli régióban elindultak egészségturisztikai fejlesztések, azonban a gyógy- és termálturisztikai létesítmények nem minden esetben felelnek meg a modern egészségügyi és technológiai követelményeknek, ezért a fejlesztések továbbvitele elengedhetetlen. Ez indokolja az egész régió gyógy- és termál turisztikai fejlesztési igényeit lefedı egészségturisztikai program kidolgozását, mely megteremti az alapot a régió egyedi gyógy- és termálfürdı helyszínek összehangolt, minıségi szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéséhez. Olyan nemzetközi szinten is versenyképes regionális egészségturisztikai terméket kell kialakítani, mely a régió gyógy- és termálturisztikai szolgáltatóinak egyetértésen alapszik, és amely egy közös fejlesztési irányt határoz meg. A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minıségi kínálata nem megfelelı. Kevés a magas kategóriájú egység. A minıségi szálláshelyek hiánya már veszélyezteti a turizmus további fejlıdését is, hiszen az igényes, sokat költı turisták elkerülik a régiót a nem megfelelı szálláshely kínálat miatt. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a régióban a 3-4 csillagos és annak megfelelı színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években. A szálláshelyek önerıbıl történı minıségi fejlesztését akadályozza a régió vállalkozásaira jellemzı tıkehiány, valamint a vendégforgalom nagyfokú szezonalitása, amelynek csökkentését a turisztikai vonzerık fejlesztésével lehet elérni. A meglévı szálláshelyek minıségi fejlesztése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történı kiszolgálását teszi lehetıvé, hosszabb idı eltöltését biztosítja, mely által a vonzerık látogatottsága is megnövekedne. A DDOP elsı konstrukciójában megfogalmazott térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása a turisztikai szereplıket közös együttmőködésre ösztönzi. Fontos azonban, hogy az adott térség szereplıi ne csak a termékek fejlesztésében fogjanak össze. Olyan desztináció menedzsment-szervezetek, illetve a szervezeteket összekapcsoló hálózatok kialakítására van szükség, melyek alulról felfelé építkezve, az önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a lakosság, szakmai és civil szervezetek önkéntes alapú egységeként mőködnek, és amely a termékfejlesztésen túlmenıen az adott térség összes turisztikával kapcsolatos teendıit ellátják. A turisztikai szolgáltatók piaci pozíciójának megerısítése érdekében új klaszterek kialakításának támogatása mellett a már meglévı klaszterek mőködésének fejlesztése is szükséges. Sorszám Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Komplex turisztikai a. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása: termékcsomagok kialakítása - Széleskörő partnerségre építı területi és termékalapú vonzerıfejlesztések, melyben a fejlesztendı projektelemek száma minimum 3, maximum Nem taxatív felsorolás 6

7 A program az alábbi vonzerıket támogatja: - Vízi turizmus - Kerékpáros turizmus. - Ökoturizmus és aktív turizmus - Borturizmus (borturisztikai fejlesztés, amely meghaladja a 100,000 Euró támogatási összeget.) - Kulturális turizmus - Innovatív termékek/tematikus parkok - Kisvasutak - A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, on-line tartalmak fejlesztése. - A minıségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelı szakképzettségő és nyelvismerettel rendelkezı munkaerı biztosítása, ennek keretében: szakmai nyelvi képzések szervezése, szakmai továbbképzések lebonyolítása. b. komponens: Regionális jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése: - A DDRFÜ által elkészítésre kerülı regionális egészségturisztikai program által régiós jelentıségőnek kijelölt egészségturisztikai helyszínek komplex fejlesztése: termál- és gyógyfürdık technológiai és infrastrukturális fejlesztése termál- és gyógyfürdık szolgáltatásainak fejlesztése és bıvítése Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: - A fürdık technológiai korszerősítése - A fürdık medencéinek vízforgatóval való ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján - Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések az egészségturizmusban dolgozók számára - Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése c. komponens: Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése: A Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása címő dokumentum által már meglévı, helyi jelentıségőnek ítélt egészségturisztikai helyszíneken történı kisléptékő fejlesztések: termál- és gyógyfürdık technológiai és infrastrukturális fejlesztése termál- és gyógyfürdık szolgáltatásainak fejlesztése és bıvítése Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: - A fürdık technológiai korszerősítése - A fürdık medencéinek vízforgatóval való ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján - Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések az egészségturizmusban dolgozók számára - Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése d. komponens: Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása: A Balaton térség számára fontos turisztikai termékek, vonzerık: - Meglévı és új turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos természeti értékeire építenek. Széleskörő partnerségre építı területi és termékalapú vonzerıfejlesztések az alábbi témakörökben: - Víziturizmus fejlesztése: 1./ A balatoni nyilvános strandok színvonalának növelése, új szolgáltatások kialakítása, családbarát jellegének erısítése 2./ Vitorlás kikötık fejlesztése 7

8 2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése - Termál- és gyógyvízhez kötıdı turizmus fejlesztése, - Kerékpáros turizmus - Borturizmus - Integrált turisztikai település vagy térségfejlesztés - Ökoturizmus - Kulturális turizmus - Rendezvények Rendezvények megvalósítása Rendezvény helyszínek fejlesztése, létrehozása: 1./ Turisztikai egységet képezı települések közös mobil színpad beszerzése komplett színpadtechnikai felszereléssel, 2./ Szabadtéri színpadok, viziszínpad kialakítása, felújítása, egyéb innovatív rendezvényhelyszínek kialakítása - Innovatív termékek/tematikus parkok - Kisvasutak Önállóan nem, csak a fenti témakörökben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan támogatható: - A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, on-line tartalmak fejlesztése. - A minıségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelı szakképzettségő és nyelvismerettel rendelkezı munkaerı biztosítása, ennek keretében szakmai nyelvi képzések szervezése, szakmai továbbképzések lebonyolítása. - Meglévı és jelenleg is kereskedelmi szálláshelyként mőködı szálláshelyek fejlesztése: Meglévı szálláshelyek kapacitásnövelése további férıhelyek kialakításával Szálláshelyek minıségi fejlesztése kategória váltással is (kizárva 5 csillagos szálláshely fejlesztése vagy kategória váltás 5 csillagosra), (a többször módosított 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletnek megfelelıen) Szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének - elsısorban az aktív kikapcsolódás, az egészséges életmód elısegítése, gyógyászati tevékenység - bıvítése Szálláshelyekhez közvetlenül kapcsolódó konferenciaturizmus feltételeinek megteremtése - Új szálláshelyek kiépítése: kizárólag azokon a turisztikai magterület listán szereplı településeken, ahol az ágyszám bizonyítottan nem elégíti ki a helyi igényeket, a fejlesztés új piaci szegmenst céloz meg, és jelentıs idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek. Kizárólag magas kategóriájú, azaz 4 csillagos szálloda építhetı (a többször módosított 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletnek megfelelıen). 5 csillagos szálláshely létesítése nem támogatható. I. osztályú panzió, 3 vagy 4 csillagos kemping és C kategóriás ifjúsági szálló. - Szakmai nyelvi képzések a szállásadók számára - Szakmai továbbképzések, animátor képzések a szállásadók számára a. komponens: Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése klaszterek fejlesztése és létrehozása beszállítói rendszerek kidolgozása és kialakítása b. c. komponens: A helyi, térségi, kistérségi szintő (b) és a Balatonhoz kötött (c) desztináció-menedzsment szervezetek kerülneklnek 8

9 2.4. Támogatás célja Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése támogatásra: 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása A helyi, térségi, kistérségi szintő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése: Szervezetfejlesztés: Informatikai rendszer kialakítása: Támogatás célja A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bıvítése jelentıs turisztikai keresletet teremtı, országos illetve nemzetközi jelentıségő termékek létrehozásával, meglévı vonzerık megújításával, a turisztikai termékek élményláncra főzésével. Területileg és termék-alapon összehangolt fejlesztési elképzelések megvalósítása, a turisztikai szereplık közötti hatékony együttmőködés megteremtése. A Balaton Európában egyedülálló térségi adottságaira építve olyan új, exkluzív, változatos és komplex turisztikai kínálatot kell kialakítani, amely megfelel az új keresleti igényeknek, különbözı piaci szegmensek (célcsoportok) eltérı igényeinek a kielégítését teszi lehetıvé, kevésbé koncentrálódik a nyári vízparti fürdızésre, kevésbé terheli a természeti környezetet, javítja a térség gazdasági-társadalmi alkalmazkodó képességét a globálisan változó környezeti hatásokkal szemben, jobb gazdasági eredményeket ér el és összhangban van a térség jövıképével, a helyi közösség érdekeivel. A Déldunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítı egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása, mely fejlesztések magukba foglalják mind a régió hely jelentıségő, mind a regionális jelentıségő fürdıit. A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglévı szálláshelyek kapacitás bıvítése, minıségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése. További cél a munkahelyteremtés, valamint szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, az akadálymentesítési elvek érvényesítése. A jól mőködı turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. Egy olyan régiónként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülı szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttmőködésével képes a turisztikai desztinációt érintı alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment Turisztikai információs rendszer mőködtetése Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttmőködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés A Dél-dunántúli régió turisztikai szereplıi a turisztikai termékek fejlesztésével és piacara juttatásával kapcsolatos feladatainak ellátásra egységes, összehangolt rendszer alakítsanak ki helyi és magterületi szinten. További cél a turisztikai szereplık tevékenységeinek összehangolása, a költségek csökkentése és mőködésük hatékonyságának növelése érdekében. a. Jogosultsági feltételek - Jogi forma - Székhely - A pályázó és projekt iparági korlátozása Projekt kiválasztási szempontok 9

10 - Kizáró adminisztratív feltételek - A projekt területi korlátozása - Megkezdett projektek kizárása - Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatosan - Akadálymentesítés - Monitoring mutatók b. Teljességi vizsgálat: - Támogatható tevékenységek köre - Elszámolható költségek köre - Projekt megvalósítás határideje - A támogatás ellenében vállalt kötelezettségek - Saját forrás - A támogatás összege - A támogatás mértéke - Adminisztratív feltételek c. Szakmai értékelés: - A pályázó környezetének értékelése - A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erıforrások, referenciák értékelése - A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek értékelése - A projekt szakmai, mőszaki és turizmus-specifikus értékelése - Pénzügyi értékelés - A projektterv értékelése - Esélyegyenlıségi elveknek való megfelelés - Fenntarthatóság értékelése - Társadalmi partnerség, nyilvánosság, disszemináció értékelése - Területi szempontok és turisztikai szinergia értékelése Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése d. Jogosultsági feltételek - Jogi forma - Székhely - A pályázó és projekt iparági korlátozása - Kizáró adminisztratív feltételek - A projekt területi korlátozása - Megkezdett projektek kizárása - Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatosan - Akadálymentesítés - Monitoring mutatók e. Teljességi vizsgálat: - Támogatható tevékenységek köre - Elszámolható költségek köre - Projekt megvalósítás határideje 10

11 2.1.3 A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése - A támogatás ellenében vállalt kötelezettségek - Saját forrás - A támogatás összege - A támogatás mértéke - Adminisztratív feltételek f. Szakmai értékelés: - A pályázó környezetének értékelése - A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erıforrások, referenciák értékelése - A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek értékelése - A projekt szakmai, mőszaki és turizmus-specifikus értékelése - Pénzügyi értékelés - A projektterv értékelése - Esélyegyenlıségi elveknek való megfelelés - Fenntarthatóság értékelése - Társadalmi partnerség, nyilvánosság, disszemináció értékelése - Területi szempontok és turisztikai szinergia értékelése a. komponens: Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése: Hálózatnak az az együttmőködési forma minısül, melynek tagjai vállalják, hogy minimum egy tevékenységet közösen végeznek, és errıl írásbeli megállapodással rendelkeznek; A hálózatnak minimum 5 tagjának kell lennie. Az együttmőködés fenntarthatósága bizonyított kell, hogy legyen Elınyben részesül a komplex szolgáltatásokat tartalmazó pályázat Elınyben részesül az a pályázat, amelynek megvalósulása következtében munkahelyet teremtenek. Elınyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítı pályázat. Elınyben részesül az esélyegyenlıségi szempontokat fokozottan érvényesítı pályázat. b. c. komponens: Az 1. és 2. forduló között az együttmőködésben részt vevı szervezet megalapítják a végsı kedvezményezett desztinációmenedzsment szervezetet (a pályázati kiírás szerinti formában). Minden esetben a szervezet tagja kell, hogy legyen önkormányzat (ill. szervezete), vállalkozás (ezen belül is mindenképpen szálláshely szolgáltató), és a desztináció fı vonzerejét képezı turisztikai attrakció kezelıje(i) A létrehozásban részt vesz/azt támogatja a területet értı szakmai tanácsadó Turisztikai koncepcióval/stratégiával rendelkezzen, vagy vállalja, hogy 1 éven belül elkészíti Megfelelı végzettséggel ill. tapasztalattal rendelkezı vezetı szakembert alkalmazzon a szervezet A központi módszertan szerint kialakított feladatok közül legalább a meghatározott számú minimális feladatot ellátja Elıny a pályázat bírálata során: ha (önálló desztinációként mőködı) kistérségek együttmőködésre szándéknyilatkozatot adnak ha adott TDM-en belül az együttmőködık száma magas ha az együttmőködık többféle szolgáltatási kört képviselnek (ha a turisztikai szolgáltatások minél szélesebb körét lefedik, pl. szállás, vendéglátás, programszervezık, ill. ezen kívül egyéb turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók is megjelennek (pl. közlekedés, kiskereskedelem) 11

12 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Sorszám Konstrukció neve, száma Indikátor megnevezése Célértékek Összesen Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására (Mrd Ft) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (%) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (férfi/nı, hátrányos helyzető/nem hátrányos helyzető) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Támogatott gyógy- és termálfürdık vendégforgalmának növekedése Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken(%) Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (férfi/nı, hátrányos helyzető/nem hátrányos helyzető) A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (%) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (férfi/nı, A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 8 Kumulált érték 12

13 2.1.3 A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése hátrányos helyzető/nem hátrányos helyzető) Az együttmőködésbe bevont szereplık száma (kidolgozás alatt)

14 2.7. A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Sor- Konstrukció megnevezése, száma szám Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja október december november december negyedév december A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja szám Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása A vállalkozói szféra és nonprofit szféra, illetve azonos szférából érkezı projektgazdák együttmőködési kézségének hiánya Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Pályázatok száma a várakozások alatt marad Elızetes kommunikáció, workshopok, elıadások tartása a szaktárca részérıl A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Beadott pályázatok sikertelensége, alacsony színvonala Az elvárt szakmai szempontok jobb kommunikációja, szakmai segítségnyújtás 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszám Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége (mft) Igényelt támogatás (mft) A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve 14

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv Észak magyarországi Operatív Program 2. prioritás: A potenciál erősíte Akcióterv 2007. május 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, A potenciál erősíte Prioritás rövid

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.

Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1. Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11, DDOP-2.1.1/I-11, ÉAOP-2.1.1/H-11, ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11, KMOP-3.1.1/F-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata,

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 2. prioritás: Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1. verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató

A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai. Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató A regionális TDM és a Balatoni RMI kapcsolódási pontjai Dani Barbara Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgató Balaton régió jövıje a TDM A turisztikai kínálatot ma már regionális, de minimum

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei. Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv keretében elért eredményei Kaposvár, Pécs, Szekszárd, 2012. november A Dél-Dunántúli Operatív Program keretszámai Prioritás OP forrás

Részletesebben

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11

Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 Háttér Turisztika szolgáltatások fejlesztése NYDOP-2.1.1/I-11 A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegő, gyakran elsısorban infrastrukturális fejlesztéseket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben. Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft.

Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben. Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft. Turisztika, mint kitörési pont az Új Széchényi Tervben Bozsik Tünde vezető tanácsadó OTP Hungaro-Projekt Kft. Helyzetelemzés Helyzetelemzés Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Attrakció és Üzleti célú

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv március 31. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 21. március 31. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés A TURIZMUS szerepe a regionális fejlesztésben 2 Gazdasági jelentısége: A turisztikai ágazatok GDP-je multiplikátor hatásaival együtt

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI CÉLKITŰZÉSEI Balaton számokban I. A Balaton Régió szálláshely forgalmának alakulása 1998 és 2004 között vendégéjszakák száma 1998. 2004. változás% Kereskedelmi szálláshelyek:

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban

BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM. Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban BALATONI PARTNERSÉGI PROGRAM Regionális és Kistérségi szintő együttmüködések ösztönzése a Balaton Régióban Szedmákné Lukács Zsófia Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2007. november

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére

Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére 3. napirend Előterjesztés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési Bizottság 2010. október 27-i ülésére Tárgy: Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről Előterjesztő: Kovács

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 11. elıadás

Regionális gazdaságtan 11. elıadás Regionális gazdaságtan 11. elıadás Turizmus és regionális fejlesztés Miért a turizmus? Dinamikusan fejlıdı Hazai erıforrásokra épít (általában) Cél: Turizmus az életminıségért vagy fordítva? Szoros kölcsönhatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények

A balatoni TDM modell - kutatási eredmények A balatoni TDM modell - kutatási eredmények Szakály Szabolcs Heller Farkas Fıiskola MATUR 2007 január A Települési szintő TDM szerv A települési TDM szerv tagjai Az adott település vállalkozói, önkormányzata,

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Mit értünk klaszterek alatt?

Mit értünk klaszterek alatt? 15. téma: Az egészségturisztikai szolgáltatók piaci pozíciójának erısítési módjai: az együttmőködés lehetıségei, szakmai szervezetek, érdekképviseleti szervek, klaszterek Magyarországon Marketing-Menedzsment

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében

A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében A Dél-alföldi régió a regionális fejlesztések tükrében Balogh László ügyvezető igazgató DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Szeged, 2008 október 7. A Dél-alföldi régió sajátosságai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30.

A KDOP évi Akciótervének pályázati lehetőségei. Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, március 30. A KDOP 2011-2013. évi Akciótervének pályázati lehetőségei Kígyóssy Gábor, KDRFÜ vezető tervező Székesfehérvár, 2011. március 30. Az ÚSZT legfőbb céljai Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban

Támogatási lehetőségek között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Támogatási lehetőségek 2014-2020 között a turisztikai piaci szereplőknek az Operatív Programokban Az alábbi összeállítás a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó azon támogatási lehetőségeket tartalmazza,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása

Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása Natura 2000 területek hatékonyabb kezelésének megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites) Lenhoffer Andrea, Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Debrecen,

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek Antal Judit. DARFÜ Kht október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Turisztikai célú fejlesztési lehetőségek 2008-2009 Antal Judit DARFÜ Kht. 2008. október 8. DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Konstrukció Komponens Beérkezett pályázatok száma Turisztikai célú

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

Tájékoztató a TDM folyamatról és a TDM szervezetrendszer. további tervekrıl. Víg Tamás TDM koordinátor Domonyvölgy, április 14.

Tájékoztató a TDM folyamatról és a TDM szervezetrendszer. további tervekrıl. Víg Tamás TDM koordinátor Domonyvölgy, április 14. Tájékoztató a TDM folyamatról és a TDM szervezetrendszer kialakítására vonatkozó további tervekrıl Víg Tamás TDM koordinátor vig@itthon.hu Domonyvölgy, 2010. április 14. Tartalom 1. TDM pályázati tapasztalatok

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Zempléni Tájak HK Zempléni Tájak összefogása a fejlıdésért Budapest, 2008 Április 29. A dokumentumban szereplı összes szellemi termék a European Public Advisory Partners

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben