Dél-dunántúli Operatív program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Operatív program"

Átírás

1 Dél-dunántúli Operatív program 2. prioritás: A turisztikai potenciál erısítése a régióban Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

2 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) A prioritás keretében megvalósuló fejlesztések révén a régióba látogató turisták számának növelése és a régióba érkezı vendégek tartózkodási idejének növelése a cél A prioritás célkitőzései Prioritás neve, száma Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban Indikátor megnevezése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése A szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat bruttó hozzáadott érték növekedése A kereskedelmi szálláshelyek kapacitáskihasználtságának növekedése Támogatott turisztikai vonzerık vendégforgalmának növekedése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek Millió db 2,256 2,350 2,600 % % 31, % Kumulált érték 2

3 1.3. A prioritás ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban 0 19,462 3,830 6,577 5,164 1,578 1,580 38, A prioritás ütemezése - kifizetés Prioritás neve, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen Prioritás 2. A turisztikai potenciál erısítése a régióban 0 0,946 10,114 11,358 5,337 5,371 3,013 1, ,191 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euróban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euró árfolyamon. 3

4 2. A támogatási konstrukció bemutatása Sorszám 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Alkalmazott eljárás Támogatás formája a. komp.: kétfordulós pályázat b. komp.: kétfordulós pályázat c. komp.: egyfordulós pályázat d. komp.: kétfordulós pályázat Szálláshelyek és Egyfordulós turisztikai szolgáltatások pályázat fejlesztése Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Támogatás kerete 3 (millió Ft) a., b.: 6,186 c., komp: 0,525 d. komp: 2,701 Kedvezményezettek köre 4 Gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv és intézményei, helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei, non-profit szervezetek, egyházak, szövetkezetek, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsıoktatási intézmények, a kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttmőködés. 9,500 Gazdasági társaságok, központi költségvetési szerv és intézményei,, non-profit szervezetek, egyházak, szövetkezetek, egyéni vállalkozó, szakmai szervezetek és felsıoktatási intézmények, a kedvezményezetti körbe tartozó szervezetek által létrehozott partneri együttmőködés. Támogatás min-max összege (millió Ft) a. komp.: /projektelem (min. három projektelemmel lehet pályázni, a támogatás teljes összege maximum 2 mrd Ft lehet) b. komp.: c. komp.: d. komp.: Támogatás maximális mértéke (%) a. komp.: 50%- 85% b. komp.: 50% c. komp.: 50% d. komp.: 50%- 85% Meglévı szálláshely: 40%- 45% * Új szálláshely esetében: 30%- 35% * * a +5% a leghátrányosabb helyzető kistérségekben Támogatott projektek száma a., b., c., komp: 13 d. komp: A turizmusban érintett szereplık a. komp.: kétfordulós Vissza nem térítendı a., b., komp: 400 Helyi önkormányzatok, turisztikai vállalkozások, a b % c. 85% a., b., komp: 7 c. komp: 3 3 A források a konstrukció szinten kerültek meghatározásra, a komponensekre adott források indikatív jellegőek 4 A Kedvezményezettek köre a pályázati kiírásokban pontosításra kerül. A projektjavaslatok értékelése során a Közremőködı Szervezet a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. (6) alapján kikéri az RFT véleményét.

5 együttmőködésének ösztönzése 5 pályázat b. komp.: kétfordulós pályázat c. komp.: közvetett támogatás c., komp: 150 szakmai és civil szervezetek, egyházak, partneri együttmőködésük b-c komponens: 1. forduló, az alapítók: A (pályázati felhívás tartalmától függıen) Magyarországon székhellyel, illetve lakóhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı, jogi személy, jogi személyiségő vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó és természetes személy, valamint önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, szövetkezetek, kereskedelmi-szakmai szervezetek, szövetségek és kamarák, non-profit szervezetek, egyház, közhasznú adatbázisokat kezelı intézmények, közgyőjtemények és közszolgáltatók. c forduló, végsı kedvezményezett: egyesület vagy non-profit gazdasági társaság 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Indokoltság A Dél-dunántúli régió turizmusa térben erısen koncentrált, a Balaton Kiemelt Üdülıkörzet a régió idegenforgalmából 57%-kal részesedik. Az elmúlt évek fejlesztései a regionális koncentráltság csökkentését célozták, melynek nyomán több kisebb pontszerő 5 A Turisztikai Desztináció Menedzsment pályázati feltételei jelenleg kidolgozás alatt vannak, így a jelen akciótervben feltüntetett paraméterkehez képest változások lehetnek a késıbbiekben. 5

6 2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése 2.3. Támogatható tevékenységek köre fejlesztés valósult meg. A többnyire helyi jelentıségő fejlesztések önmagukban nem képviselnek jelentıs turisztikai vonzerıt. A helyi adottságokra alapozva a meglevı és jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztésekkel együtt az adott térség húzó termékeit összefogva komplex, térségi alapú termékcsomagok kialakítására van szükség. A régió hét jól elkülöníthetı turisztikai magterületre bontható: Dél-Balaton, Pécs és környéke, Dráva-mente, Kaposvár és környéke, Siklós-Villány-Harkány, Duna-mente és Belsı Dél- Dunántúl. A területi megoszlás összhangban van a régióban meglévı vonzerık területi elhelyezkedésével. Az egyes turisztikai magterületek termékportfolióját a helyi adottságokra alapozva úgy kell meghatározni, hogy a magterületek a húzó turisztikai termékeik alapján könnyen azonosíthatóak legyenek és a kínálatuk regionális szinten kiegészítsék egymást. (A turisztikai magterületeket, valamint a magterületek javasolt termékkínálatát a termék-magterület mátrix foglalja össze.) Fontos, hogy a régióban jelentkezı turisztikai fejlesztési elképzeléseket a projektgazdák már a tervezés során összehangolják annak érdekében, hogy a kialakított termékcsomagok egymásra épülı és egymást kiegészítı projektelemek összekapcsolásával és együttes fejlesztésével alakuljanak ki. A vonzerık hatékony módon történı piacra juttatásához, népszerősítéséhez a marketing eszközök fejlesztése nélkülözhetetlen. Az egészségturizmus mind regionális, mind országos szinten kiemelkedı vonzerıt képvisel. Az elmúlt években a Dél-dunántúli régióban elindultak egészségturisztikai fejlesztések, azonban a gyógy- és termálturisztikai létesítmények nem minden esetben felelnek meg a modern egészségügyi és technológiai követelményeknek, ezért a fejlesztések továbbvitele elengedhetetlen. Ez indokolja az egész régió gyógy- és termál turisztikai fejlesztési igényeit lefedı egészségturisztikai program kidolgozását, mely megteremti az alapot a régió egyedi gyógy- és termálfürdı helyszínek összehangolt, minıségi szolgáltatásokat nyújtó fejlesztéséhez. Olyan nemzetközi szinten is versenyképes regionális egészségturisztikai terméket kell kialakítani, mely a régió gyógy- és termálturisztikai szolgáltatóinak egyetértésen alapszik, és amely egy közös fejlesztési irányt határoz meg. A régió kereskedelmi szálláshelyeinek minıségi kínálata nem megfelelı. Kevés a magas kategóriájú egység. A minıségi szálláshelyek hiánya már veszélyezteti a turizmus további fejlıdését is, hiszen az igényes, sokat költı turisták elkerülik a régiót a nem megfelelı szálláshely kínálat miatt. Statisztikai adatok bizonyítják, hogy a régióban a 3-4 csillagos és annak megfelelı színvonalú egyéb kereskedelmi szálláshelyek kihasználtsága volt a legjobb az elmúlt években. A szálláshelyek önerıbıl történı minıségi fejlesztését akadályozza a régió vállalkozásaira jellemzı tıkehiány, valamint a vendégforgalom nagyfokú szezonalitása, amelynek csökkentését a turisztikai vonzerık fejlesztésével lehet elérni. A meglévı szálláshelyek minıségi fejlesztése a régióba látogató turisták magasabb színvonalon történı kiszolgálását teszi lehetıvé, hosszabb idı eltöltését biztosítja, mely által a vonzerık látogatottsága is megnövekedne. A DDOP elsı konstrukciójában megfogalmazott térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása a turisztikai szereplıket közös együttmőködésre ösztönzi. Fontos azonban, hogy az adott térség szereplıi ne csak a termékek fejlesztésében fogjanak össze. Olyan desztináció menedzsment-szervezetek, illetve a szervezeteket összekapcsoló hálózatok kialakítására van szükség, melyek alulról felfelé építkezve, az önkormányzat, a turizmusban érdekelt vállalkozások, a lakosság, szakmai és civil szervezetek önkéntes alapú egységeként mőködnek, és amely a termékfejlesztésen túlmenıen az adott térség összes turisztikával kapcsolatos teendıit ellátják. A turisztikai szolgáltatók piaci pozíciójának megerısítése érdekében új klaszterek kialakításának támogatása mellett a már meglévı klaszterek mőködésének fejlesztése is szükséges. Sorszám Konstrukció neve Támogatható tevékenységek Komplex turisztikai a. komponens: Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása: termékcsomagok kialakítása - Széleskörő partnerségre építı területi és termékalapú vonzerıfejlesztések, melyben a fejlesztendı projektelemek száma minimum 3, maximum Nem taxatív felsorolás 6

7 A program az alábbi vonzerıket támogatja: - Vízi turizmus - Kerékpáros turizmus. - Ökoturizmus és aktív turizmus - Borturizmus (borturisztikai fejlesztés, amely meghaladja a 100,000 Euró támogatási összeget.) - Kulturális turizmus - Innovatív termékek/tematikus parkok - Kisvasutak - A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, on-line tartalmak fejlesztése. - A minıségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelı szakképzettségő és nyelvismerettel rendelkezı munkaerı biztosítása, ennek keretében: szakmai nyelvi képzések szervezése, szakmai továbbképzések lebonyolítása. b. komponens: Regionális jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése: - A DDRFÜ által elkészítésre kerülı regionális egészségturisztikai program által régiós jelentıségőnek kijelölt egészségturisztikai helyszínek komplex fejlesztése: termál- és gyógyfürdık technológiai és infrastrukturális fejlesztése termál- és gyógyfürdık szolgáltatásainak fejlesztése és bıvítése Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: - A fürdık technológiai korszerősítése - A fürdık medencéinek vízforgatóval való ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján - Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések az egészségturizmusban dolgozók számára - Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése c. komponens: Helyi jelentıségő egészségturisztikai fejlesztések ösztönzése: A Gyógy- és termálturisztikai stratégia fejlesztési irányainak meghatározása címő dokumentum által már meglévı, helyi jelentıségőnek ítélt egészségturisztikai helyszíneken történı kisléptékő fejlesztések: termál- és gyógyfürdık technológiai és infrastrukturális fejlesztése termál- és gyógyfürdık szolgáltatásainak fejlesztése és bıvítése Önállóan nem, csak a fentiekkel együtt támogatható tevékenységek: - A fürdık technológiai korszerősítése - A fürdık medencéinek vízforgatóval való ellátása vagy szükségszerő cseréje a vonatkozó jogszabályi elıírások alapján - Szakmai nyelvi képzések, szakmai továbbképzések az egészségturizmusban dolgozók számára - Projekthez kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése d. komponens: Balatoni komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása: A Balaton térség számára fontos turisztikai termékek, vonzerık: - Meglévı és új turisztikai attrakciók fejlesztése, melyek a régió turisztikai adottságaira, sajátos természeti értékeire építenek. Széleskörő partnerségre építı területi és termékalapú vonzerıfejlesztések az alábbi témakörökben: - Víziturizmus fejlesztése: 1./ A balatoni nyilvános strandok színvonalának növelése, új szolgáltatások kialakítása, családbarát jellegének erısítése 2./ Vitorlás kikötık fejlesztése 7

8 2.1.2 Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése - Termál- és gyógyvízhez kötıdı turizmus fejlesztése, - Kerékpáros turizmus - Borturizmus - Integrált turisztikai település vagy térségfejlesztés - Ökoturizmus - Kulturális turizmus - Rendezvények Rendezvények megvalósítása Rendezvény helyszínek fejlesztése, létrehozása: 1./ Turisztikai egységet képezı települések közös mobil színpad beszerzése komplett színpadtechnikai felszereléssel, 2./ Szabadtéri színpadok, viziszínpad kialakítása, felújítása, egyéb innovatív rendezvényhelyszínek kialakítása - Innovatív termékek/tematikus parkok - Kisvasutak Önállóan nem, csak a fenti témakörökben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódóan támogatható: - A projekthez közvetlenül kapcsolódó marketingeszközök, on-line tartalmak fejlesztése. - A minıségi turisztikai szolgáltatások nyújtásához szükséges megfelelı szakképzettségő és nyelvismerettel rendelkezı munkaerı biztosítása, ennek keretében szakmai nyelvi képzések szervezése, szakmai továbbképzések lebonyolítása. - Meglévı és jelenleg is kereskedelmi szálláshelyként mőködı szálláshelyek fejlesztése: Meglévı szálláshelyek kapacitásnövelése további férıhelyek kialakításával Szálláshelyek minıségi fejlesztése kategória váltással is (kizárva 5 csillagos szálláshely fejlesztése vagy kategória váltás 5 csillagosra), (a többször módosított 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletnek megfelelıen) Szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének - elsısorban az aktív kikapcsolódás, az egészséges életmód elısegítése, gyógyászati tevékenység - bıvítése Szálláshelyekhez közvetlenül kapcsolódó konferenciaturizmus feltételeinek megteremtése - Új szálláshelyek kiépítése: kizárólag azokon a turisztikai magterület listán szereplı településeken, ahol az ágyszám bizonyítottan nem elégíti ki a helyi igényeket, a fejlesztés új piaci szegmenst céloz meg, és jelentıs idegenforgalmi potenciállal rendelkeznek. Kizárólag magas kategóriájú, azaz 4 csillagos szálloda építhetı (a többször módosított 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletnek megfelelıen). 5 csillagos szálláshely létesítése nem támogatható. I. osztályú panzió, 3 vagy 4 csillagos kemping és C kategóriás ifjúsági szálló. - Szakmai nyelvi képzések a szállásadók számára - Szakmai továbbképzések, animátor képzések a szállásadók számára a. komponens: Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése klaszterek fejlesztése és létrehozása beszállítói rendszerek kidolgozása és kialakítása b. c. komponens: A helyi, térségi, kistérségi szintő (b) és a Balatonhoz kötött (c) desztináció-menedzsment szervezetek kerülneklnek 8

9 2.4. Támogatás célja Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése támogatásra: 2.5. Projekt kiválasztási szempontok Sorszám Konstrukció neve Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása A helyi, térségi, kistérségi szintő turisztikai desztináció-menedzsment szervezetek mőködéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése: Szervezetfejlesztés: Informatikai rendszer kialakítása: Támogatás célja A régió turisztikai versenyképességének javítása és a termékkínálatának bıvítése jelentıs turisztikai keresletet teremtı, országos illetve nemzetközi jelentıségő termékek létrehozásával, meglévı vonzerık megújításával, a turisztikai termékek élményláncra főzésével. Területileg és termék-alapon összehangolt fejlesztési elképzelések megvalósítása, a turisztikai szereplık közötti hatékony együttmőködés megteremtése. A Balaton Európában egyedülálló térségi adottságaira építve olyan új, exkluzív, változatos és komplex turisztikai kínálatot kell kialakítani, amely megfelel az új keresleti igényeknek, különbözı piaci szegmensek (célcsoportok) eltérı igényeinek a kielégítését teszi lehetıvé, kevésbé koncentrálódik a nyári vízparti fürdızésre, kevésbé terheli a természeti környezetet, javítja a térség gazdasági-társadalmi alkalmazkodó képességét a globálisan változó környezeti hatásokkal szemben, jobb gazdasági eredményeket ér el és összhangban van a térség jövıképével, a helyi közösség érdekeivel. A Déldunántúli régió gyógy- és termál turisztikai adottságait és sajátosságait összefoglaló egészségturisztikai program mentén regionális szinten egymást kiegészítı egészségturisztikai fejlesztések megvalósítása, mely fejlesztések magukba foglalják mind a régió hely jelentıségő, mind a regionális jelentıségő fürdıit. A vendégfogadás feltételeinek javítása. A meglévı szálláshelyek kapacitás bıvítése, minıségi fejlesztése és a szálláshelyeken kínált szolgáltatások körének bıvítése, valamint új, magas kategóriájú szálláshelyek létesítése. További cél a munkahelyteremtés, valamint szálláshelyek környezetbarát üzemeltetése, az akadálymentesítési elvek érvényesítése. A jól mőködı turizmus feltételeként egy régiós, ill. országos szinten egységes, egymással összehangolt szervezeti rendszer kialakítása, a helyi és a térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozásával és tevékenységük támogatásával. Egy olyan régiónként egységes keretek között kialakítandó, alulról épülı szervezeti rendszer létrehozására és tevékenységének támogatására kerül sor, amely a vállalkozások, önkormányzatok, szakmai és civil szervezetek együttmőködésével képes a turisztikai desztinációt érintı alábbi legfontosabb feladatcsoportok koordinált ellátására: Turisztikai termékfejlesztés/projektmenedzsment Turisztikai információs rendszer mőködtetése Marketing kommunikációs kampányok tervezése (összehangolása, együttmőködés) és gyakorlati megvalósítása, képzés A Dél-dunántúli régió turisztikai szereplıi a turisztikai termékek fejlesztésével és piacara juttatásával kapcsolatos feladatainak ellátásra egységes, összehangolt rendszer alakítsanak ki helyi és magterületi szinten. További cél a turisztikai szereplık tevékenységeinek összehangolása, a költségek csökkentése és mőködésük hatékonyságának növelése érdekében. a. Jogosultsági feltételek - Jogi forma - Székhely - A pályázó és projekt iparági korlátozása Projekt kiválasztási szempontok 9

10 - Kizáró adminisztratív feltételek - A projekt területi korlátozása - Megkezdett projektek kizárása - Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatosan - Akadálymentesítés - Monitoring mutatók b. Teljességi vizsgálat: - Támogatható tevékenységek köre - Elszámolható költségek köre - Projekt megvalósítás határideje - A támogatás ellenében vállalt kötelezettségek - Saját forrás - A támogatás összege - A támogatás mértéke - Adminisztratív feltételek c. Szakmai értékelés: - A pályázó környezetének értékelése - A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erıforrások, referenciák értékelése - A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek értékelése - A projekt szakmai, mőszaki és turizmus-specifikus értékelése - Pénzügyi értékelés - A projektterv értékelése - Esélyegyenlıségi elveknek való megfelelés - Fenntarthatóság értékelése - Társadalmi partnerség, nyilvánosság, disszemináció értékelése - Területi szempontok és turisztikai szinergia értékelése Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése d. Jogosultsági feltételek - Jogi forma - Székhely - A pályázó és projekt iparági korlátozása - Kizáró adminisztratív feltételek - A projekt területi korlátozása - Megkezdett projektek kizárása - Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatosan - Akadálymentesítés - Monitoring mutatók e. Teljességi vizsgálat: - Támogatható tevékenységek köre - Elszámolható költségek köre - Projekt megvalósítás határideje 10

11 2.1.3 A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése - A támogatás ellenében vállalt kötelezettségek - Saját forrás - A támogatás összege - A támogatás mértéke - Adminisztratív feltételek f. Szakmai értékelés: - A pályázó környezetének értékelése - A pályázó szervezet, konzorcium és a rendelkezésre álló erıforrások, referenciák értékelése - A projekt céljának, indokoltságának és számszerősíthetı eredményeinek értékelése - A projekt szakmai, mőszaki és turizmus-specifikus értékelése - Pénzügyi értékelés - A projektterv értékelése - Esélyegyenlıségi elveknek való megfelelés - Fenntarthatóság értékelése - Társadalmi partnerség, nyilvánosság, disszemináció értékelése - Területi szempontok és turisztikai szinergia értékelése a. komponens: Turisztikai klaszterek és beszállítói rendszerek fejlesztése: Hálózatnak az az együttmőködési forma minısül, melynek tagjai vállalják, hogy minimum egy tevékenységet közösen végeznek, és errıl írásbeli megállapodással rendelkeznek; A hálózatnak minimum 5 tagjának kell lennie. Az együttmőködés fenntarthatósága bizonyított kell, hogy legyen Elınyben részesül a komplex szolgáltatásokat tartalmazó pályázat Elınyben részesül az a pályázat, amelynek megvalósulása következtében munkahelyet teremtenek. Elınyben részesül a környezetvédelmi szempontokat fokozottan érvényesítı pályázat. Elınyben részesül az esélyegyenlıségi szempontokat fokozottan érvényesítı pályázat. b. c. komponens: Az 1. és 2. forduló között az együttmőködésben részt vevı szervezet megalapítják a végsı kedvezményezett desztinációmenedzsment szervezetet (a pályázati kiírás szerinti formában). Minden esetben a szervezet tagja kell, hogy legyen önkormányzat (ill. szervezete), vállalkozás (ezen belül is mindenképpen szálláshely szolgáltató), és a desztináció fı vonzerejét képezı turisztikai attrakció kezelıje(i) A létrehozásban részt vesz/azt támogatja a területet értı szakmai tanácsadó Turisztikai koncepcióval/stratégiával rendelkezzen, vagy vállalja, hogy 1 éven belül elkészíti Megfelelı végzettséggel ill. tapasztalattal rendelkezı vezetı szakembert alkalmazzon a szervezet A központi módszertan szerint kialakított feladatok közül legalább a meghatározott számú minimális feladatot ellátja Elıny a pályázat bírálata során: ha (önálló desztinációként mőködı) kistérségek együttmőködésre szándéknyilatkozatot adnak ha adott TDM-en belül az együttmőködık száma magas ha az együttmőködık többféle szolgáltatási kört képviselnek (ha a turisztikai szolgáltatások minél szélesebb körét lefedik, pl. szállás, vendéglátás, programszervezık, ill. ezen kívül egyéb turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók is megjelennek (pl. közlekedés, kiskereskedelem) 11

12 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 7 Sorszám Konstrukció neve, száma Indikátor megnevezése Célértékek Összesen Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Indukált beruházás a turisztikai ágazatban a program hatására (Mrd Ft) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Támogatott turisztikai attrakciók látogatottsága (%) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (férfi/nı, hátrányos helyzető/nem hátrányos helyzető) Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Támogatott gyógy- és termálfürdık vendégforgalmának növekedése Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatott szálláshelyek és szolgáltatások száma Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A régióban eltöltött vendégéjszakák számának növekedése a támogatott kereskedelmi szálláshelyeken(%) Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (férfi/nı, hátrányos helyzető/nem hátrányos helyzető) A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése A turisták által eltöltött vendégéjszakák száma (%) Támogatások révén létrejött új munkahelyek száma a turizmus ágazatban (férfi/nı, A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 8 Kumulált érték 12

13 2.1.3 A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése hátrányos helyzető/nem hátrányos helyzető) Az együttmőködésbe bevont szereplık száma (kidolgozás alatt)

14 2.7. A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma Sor- Konstrukció megnevezése, száma szám Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Konstrukció indításának Konstrukció zárásának idıpontja idıpontja október december november december negyedév december A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok Sor- Konstrukció megnevezése, száma Kockázat Kockázat kezelésének módja szám Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása A vállalkozói szféra és nonprofit szféra, illetve azonos szférából érkezı projektgazdák együttmőködési kézségének hiánya Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Pályázatok száma a várakozások alatt marad Elızetes kommunikáció, workshopok, elıadások tartása a szaktárca részérıl A turizmusban érintett szereplık együttmőködésének ösztönzése Beadott pályázatok sikertelensége, alacsony színvonala Az elvárt szakmai szempontok jobb kommunikációja, szakmai segítségnyújtás 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszám Projekt megnevezése A projekt tervezett összköltsége (mft) Igényelt támogatás (mft) A projekt várható indításának idıpontja A projekt várható befejezésének idıpontja Kedvezményezett neve 14

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.1/2F II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Fenntartható életmód és fogyasztás prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KEOP. Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely. Akcióterv. Célértékek[1] Kiinduló érték 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 KEOP Fenntartható életmód és fogyasztás prioritás tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 6 Fenntartható életmód és fogyasztás Prioritás rövid

Részletesebben

Somogy Megye Turizmus Stratégiája

Somogy Megye Turizmus Stratégiája Somogy Megye Turizmus Stratégiája Tervezet Negyedik változat 2008. november 25. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. A turizmus nemzetközi környezete... 4 3. Magyarország helyzete... 6 3.1. A turizmus jogi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás

ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) a Közép-Magyarországi Operatív Program. Fenntartható életmód és fogyasztás ÚTMUTATÓ a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítéséhez a Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható életmód és fogyasztás c. pályázati konstrukció B komponens: A fenntartható életmódot és az

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS

Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS Balassagyarmati Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Balassagyarmat és kistérsége turisztikai fejlesztési koncepciója HELYZETELEMZÉS GKIeNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. 2006. július GKIeNET Internetkutató

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Humán

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY

Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY Balatoni TDM szakmai továbbképzés és szakirányú konferencia 2009. KESZTHELY TDM Szervezeti Rendszer helyzete Magyarországon a TDM szervezeti rendszer kiépítését támogató pályázati kiírás készítése, céljai,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN

TURIZMUSFEJLESZTÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOKBAN ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG TURIZMUSFEJLESZTÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS VÁROSREHABILITÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS KÖRNYEZETFEJLESZTÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉS

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójához. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben