Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv Prioritás, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés A prioritás támogatást nyújt az ipari területek (ipari park, vállalkozási övezet, helyi iparterület stb.) és inkubátor házak fejlesztéséhez. Támogatja a KKV-k együttmőködését és klaszterek kialakítását, valamint a szakképzı és gazdasági együttmőködését. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való áthelyezıdéséhez, támogat kísérleti jellegő ket bármely ágazati területen, és a prioritás keretében a kis- és középvállalkozások az igényeikhez és szükségleteikhez igazodó üzleti tanácsadáshoz juthatnak A prioritások célkitőzései Prioritás, száma 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Indikátor megzése A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek % % A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 0,000 19,721 2,834 8,977 0,000 9,385 0,000 40,918 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euro árfolyamon. 2

3 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 0,000 4,052 12,169 9,028 6,284 2, 815 6, 569 0,00 0,00 40, A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) A régió vállalkozásai Alkalmazott eljárás Támogatás formája és Vissza Kétfordulós pályázat kiemelt projekt nem térítendı támogatás Támogatás kerete ,05 MFt ebbıl, 7890,75 M Ft 3006,30 M Ft 6215,00 M Ft Kedvezményezettek köre 4 Ipari parkot és ipari területet üzemeltetı: önkormányzat és azok által létrehozott társulás gazdasági társaság szövetkezet közhasznú társaság szervezet önkormányzat és azok által létrehozott társulás gazdasági felsıoktatási kutatóintézetek komponens önkormányzat és azok által létrehozott társulás gazdasági társaság szövetkezet közhasznú társaság szervezet Támogatás min-max összege M Ft M Ft - Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma db 12 db 8 db Együttmőködése k ösztönzése és Vissza Egyfordulós szakaszos nem térítendı támogatás pályázat 1 039,06 M Ft ebbıl 152,52 M Ft 886,54 M Ft gazdasági kutatóintézetek felsıoktatási szövetkezet 3-5 M Ft 5-50 M Ft és 80% 20 db 13 db 3 A támogatás kerete konstrukció szinten került meghatározásra a komponensek támogatási mértéke indikatív jelleggel került kialakításra, a programozási idıszak során változhat 4 Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 A régió innovációs és Vissza Egyfordulós szakaszos nem térítendı támogatás pályázat Közvetett pályázat 1570,00 M Ft ebbıl 193,52 M Ft 379,52 M Ft 996,96 M Ft egyéni vállalkozás önkormányzat klaszter szervezet (pl. gazdasági, nonprofit, szövetkezetek) középfokú oktatási és azok fenntartói felnıttképzı felsıfokú oktatási (kizárólag középszintő szakképzés megvalósítása esetében) Pólushoz nem kapcsolódó: gazdasági kutatóintézetek felsıoktatási kutatóintézetek felsıoktatási középfokú okt. és azok fenntartói Közvetítı szervezet: gazdasági szövetkezetek közhasznú és az elıbbiek konzorciumai Pályázók: gazdasági kutatóintézetek felsıoktatási szövetkezet egyéni vállalkozás 5 20 M Ft 5 50 M Ft 0,5 4 M Ft és 80% 50% 5 db 4 db 1 db 4

5 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs Indokoltság A régió ipari területein és parkjaiban a meglévı infrastruktúra, a nyújtott szolgáltatások száma és színvonala nem képes hatékonyan kielégíteni a jelenlévı és az újonnan betelepülı vállalkozások igényeit, nagy részük alacsony beépítettséggel mőködik, így fejlesztésük elengedhetetlen. A régió gazdasági bázisát a fejlıdıképes, tıkeerıs kis- és középvállalkozói szektor biztosíthatja, ezért a szektor megerısítése érdekében fontos, hogy ösztönözzük az induló vagy már mőködı, de tıkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását elısegítı inkubációs ket. A régió gazdasági szerkezete a kényszervállalkozások kiemelkedıen magas arányát tekintve sajátos, amely az ország többi térségénél lassabb fejlıdést eredményez. A régióban a kis- és középvállalkozások közötti együttmőködés elmarad az optimálistól. Nem kielégítı a különbözı mérető vállalkozások között a párbeszéd és az együttmőködés, gyengék a piaci, termelési, finanszírozási, beszállítói kapcsolatok. A problémák megoldása miatt szükség van a szakképzı és a gazdasági együttmőködésére, azok keresleti és kínálati oldalának összehangolására is. Az ÉAOP forrásaiból a nem akkreditált pólus klasztertagok kerülnek elsısorban támogatásra. A K+F-hez és innovációhoz kapcsolódó vállalkozásfejlesztési, területfejlesztési szervezeteit kevés vállalkozás ismeri, még kevesebben veszik igénybe. A K+F szolgáltatók innovációs menedzsment ismeretei és tapasztalatai hiányosak, egymást nem ismerik, párhuzamos szolgáltatásaikat nem szőrik, ezért meg kell teremteni a K+F elméleti hátterének a gyakorlatba való áthelyezıdését, valamint azt a típusú tanácsadást nyújtani a KKV-knek, amelyre mőködésükhöz a leginkább szükségük van. Elengedhetetlen fontosságú a vállalkozások és innovatív olyan újító eljárásainak és kísérleti jellegő inek támogatása, melyek hozzájárulnak az elavult és korszerőtlen technológia továbbfejlesztéséhez, vagy akár új technológiák kifejlesztéséhez, bevezetéséhez Támogatható tevékenységek köre A régió vállalkozásai A régió vállalkozásai Támogatható tevékenységek (nem taxatív) Ipari parkok és ipari területek Meglévı ipari parkokban és ipari területeken telekhatáron belül termelı infrastruktúra építése, átalakítása, felújítása, bıvítése,. Utak és vasúti iparvágány építése és kizárólag telekhatáron belül támogatható. Az ipari park, ipari terület által nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bıvítése, korszerősítése, valamint eszközök, berendezések (mőszaki, kísérleti stb.) beszerzése. Az ipari parkban, ipari területen, a pályázó tulajdonában lévı vagy bérelt épületek átalakítása, korszerősítése és új épületek létesítése bérbeadás céljából. Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység (pl. vállalkozások betelepülését segítı rendezvények lebonyolítása, tájékoztató anyagok elkészítése stb.). A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó elıkészítés, Projektmenedzsment, A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó - a tárgyi eszközök bekerülési értékét növelı - szolgáltatások igénybevétele, Barnamezıs területek esetében a környezeti kármentesítés tevékenységei. Inkubáció elısegítése Inkubációs szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bıvítése, korszerősítése. Inkubációs, innovációs és K+F szolgáltatások megvalósításához szükséges eszközök, gépek, berendezések, technikai-, laboratóriumi eszközök, mőszerek beszerzése, Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Kapcsolódó marketing tevékenységek (pl. az inkubációs és innovációs szolgáltatások megismertetését elısegítı tájékoztató anyagok elkészítése, vállalkozások betelepedését, vagy inkubációs szolgáltatások igénybevételét ösztönzı rendezvények megrendezése stb.) A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó elıkészítés, A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, Projektmenedzsment Barnamezıs területek kármentesítése. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása 5

6 Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs Az inkubátorház szolgáltatásainak nyújtásához az inkubátorház saját alkalmazottainak képzése, a szükséges ismeretek elsajátításához tanfolyamokon, képzéseken való részvétel Komponens: Kiemelt projekt az és komponensek támogatható tevékenységei Vállalatok közötti együttmőködések ösztönzése Együttmőködés megvalósítása o Tanulmányok elkészítése, piackutatás és marketing, tájékozódás, információszerzés, közös rendezvény, kiállításon való megjelenés, tanulmányút, best practice megismerése o beszállítói rendszer kialakítása, o információs rendszer összekapcsolása, o együttmőködés termék-, technológiafejlesztésben, o közös K+F eredmény hasznosítás, o közös beszerzésre, értékesítésre és eszközhasználatra irányuló projektek, o közös szakemberképzésre vagy továbbképzésre irányuló projektek Potenciális további együttmőködési lehetıségek feltérképezése Tanácsadás igénybevétele és szervezetfejlesztés Klasztermenedzsment támogatása Együttmőködés megvalósítása o Tanulmányok elkészítése, piackutatás és marketing, tájékozódás, információszerzés, közös rendezvény, kiállításon való megjelenés, tanulmányút, best practice megismerése o beszállítói rendszer kialakítása, o információs rendszer összekapcsolása, o együttmőködés termék-, technológiafejlesztésben, o közös K+F eredmény hasznosítás, o közös beszerzésre, értékesítésre és eszközhasználatra irányuló projektek, o közös szakemberképzésre vagy továbbképzésre irányuló projektek Potenciális további együttmőködési lehetıségek feltérképezése Tanácsadás igénybevétele és szervezetfejlesztés Meglévı klaszterek átvilágítása a hatékonyság és mőködıképesség növelése érdekében Klaszter menedzsment képzés Szervezetépítés, szervezési, jogi szabályozási szakértıi támogatás Disszemináció, köztudat és szemléletalakítás további potenciális partnerek felé Klaszter menedzsment tevékenységhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök beszerzése (irodabútor, irodaszer) A klaszter akkreditációjához szükséges tevékenység Együttmőködı képzı és gazdasági gyakorlati képzését biztosító infrastruktúra biztosítása Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Tananyag, képzési módszertan kidolgozása Kapcsolódó marketing tevékenységek (pl. az inkubációs és innovációs szolgáltatások megismertetését elısegítı tájékoztató anyagok elkészítése, vállalkozások betelepedését, vagy inkubációs szolgáltatások igénybevételét ösztönzı rendezvények megrendezése stb.) Építés, átalakítás, felújítás A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, Projektmenedzsment Innovációs szolgáltató központok és hídképzı Vállalkozásoknak nyújtott innovációs és technológia transzfer szolgáltatások A szolgáltatás nyújtáshoz szükséges infrastruktúra : o tudományos eszközök és berendezések beszerzése; o szoftverek, hardverek beszerzése. Képzés (belsı képzés, képzések és tanulmányutak vállalkozások és egyéb számára, illetve egyetemi környezetben) tapasztalatszerzés céljából Marketing és PR tevékenység, rendezvényszervezés A pályázó innovációs szolgáltató központ és hídképzı intézmény létrehozzon legalább két, együttmőködést alátámasztó szerzıdést. Kísérleti jellegő k A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) Marketing és PR tevékenység, kiadványok készítése Üzleti tanácsadás Projektfejlesztési tanácsadás Gazdasági-környezet elemzéshez, megtérülés elemzéshez, hasznosíthatósági elemzéshez, fenntarthatóság vizsgálathoz, kockázatelemzéshez, valamint 6

7 2.4. Támogatás célja A régió innovációs marketing terv és üzleti terv készítéséhez tanácsadás igénybevétele Környezeti követelmények felmérése és azoknak való megfelelés vizsgálata (pl. környezeti hatástanulmány) Piac és versenyhelyzet elemzés, piackutatás Üzleti és innovációs auditok készítése K+F tanácsadás (pl. technológiai tanácsadás, ipari- és szerzıi jogvédelmi tanácsadás) Emelt szintő, hatékonysági tanácsadás (pl. lean elemzés, 6szigma tanácsadás, value engineering, continuos flow, CFM módszer, stb.) Támogatás célja A régió ipari parkjai és területei kihasználtságának növelése. Az induló vállalkozások számának növelése és az induló vállalkozások megerısítése. A régió gazdasági, társadalmi szereplıi elsısorban a kis- és középvállalkozásai, valamint a régió nemzetközi partnerei közötti együttmőködések kialakulásának elısegítése hatékony mőködésének biztosítása, ezáltal versenyképességük és termelékenységük javítása. A régió innovációját elısegítı ben bıvíteni az innovációs szolgáltatások körét, hozzájárulni az elvégzett kutatások eredményeinek terjesztéséhez és hasznosításához a gazdasági életben, valamint a mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása, hogy ez által javuljon az innovációs kooperációk hatékonysága, valamint az innovációs tanácsadás keresleti és kínálati oldalának összeillesztése Projekt kiválasztási szempontok A régió vállalkozásai Együttmőködések ösztönzése A régió vállalkozásai Projekt kiválasztási szempontok (nem taxatív) Jogosultsági feltételek Kistérségi és helyi jelentıségő ipari területek Olyan ipari terület támogatható, amely rendelkezik ipari park címmel, vagy ipari park címmel nem rendelkezik, de az önkormányzat hatályos településrendezési tervében a projekt által érintett területet iparterületnek nyilvánította. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelı kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követıen minimum 5 évig üzemelteti. A fejlesztés létrejötte után biztosítani kell az infrastruktúrával ellátott terület pályázati kiírásban meghatározott kihasználtságát a projekt befejezését követı elsı naptári év végéig. Inkubáció elısegítése A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétıl számított maximum két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig mőködteti. Nem támogatható a fejlesztési pólus technológiai park területén lévı inkubációs tevékenység (a fejlesztési pólust a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Innovációs és technológia parkok támogatása intézkedése támogatja) 5. Új épület építése, vagy meglévı épület bıvítése, átalakítása, felújítása akkor támogatható, amennyiben azzal a fejlesztéssel új szolgáltatás nyújtható vagy régi szolgáltatás minısége javítható. Az inkubátorházba betelepülı vállalkozások legfeljebb 5 évig jogosultak az inkubátorházban maradni, az 5 év letelte után indokolt esetben és csak akkor, ha nincsen a helyükre betelepülni szándékozó új vállalkozás. Új, valamint meglévı inkubátorház támassza alá a fejlesztés indokoltságát és önfenntarthatóságát a szolgáltatásait igénybevevı vállalkozások szükségletei és igényfelmérése alapján. Az inkubátorházba betelepülık maximum 3 éves mőködési múlttal rendelkezı mikro és/vagy kisvállalkozások lehetnek. Kiemelt projektek Kizárólag a kormánydöntés által jóváhagyott kiemelt projektek kaphatnak támogatást ebbıl a komponensbıl projekt-elıkészítésre. Szakmai kritériumok: Kistérségi és helyi jelentıségő ipari területek Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és 5 Az észak-alföldi régióból a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park finanszírozható a GOP kereteibıl. 7

8 Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az a pályázat, amely barnamezıs területen valósul meg. Elınyt élvez az a pályázat, amely a minimálisan elıírt kihasználtságot meghaladja. Elınyt élvez a komplex ket tartalmazó pályázat. Inkubáció elısegítése Elınyt élvez az a pályázat, amely esetében az inkubátorházba innovatív és hightech cégek települnek be. Elınyt élvez a barnamezıs beruházást megvalósító pályázat. Elınyt élvez az a projekt, amely a k által érintett épületekben megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználását alkalmaz. Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az ipari parkon belül megvalósuló inkubátorház. Pénzügyi kritériumok:, és komponens esetében: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat. Jogosultsági feltételek Vállalatok közötti együttmőködések ösztönzése A projekt mőködtetése során az együttmőködésben résztvevı vállalkozások száma nem csökkenhet a pályázatban megadotthoz képest Klasztermenedzsment támogatása A kialakult klaszter, vagy hálózat tagjai vállalják, hogy legalább három vállalkozás minimum egy tevékenységet közösen végez. A klaszter mőködtetése során a hálózatban résztvevı vállalkozások száma nem csökkenhet a pályázatban megadotthoz képest A klaszter közös beruházásaiban a klasztertagok többsége vegyen részt. Szakmai kritériumok: Vállalatok közötti együttmőködések ösztönzése Elınyt élvez az a pályázat, amelyet a régió helyzetelemzésére alapozottan a következı területeken tevékenykedı nyújtottak be: Innováció-vezérelt technológiák: bio-, gén- és nano-, agrár, környezettechnológiai, farmainnovációs és információ-kommunikációs technológia, logisztika, korszerő feldolgozóipar, környezeti és természeti értékek: termálvíz, unikális természeti vonzerık, a régió szellemi, tárgyi és kulturális értékei védelme, vidéki, jelentıs agrárpotenciállal rendelkezı területek, zöldség és gyümölcstermelés, funkcionális élelmiszerek gyártása, megújuló energia, hulladékhasznosító és környezeti szolgáltató, gépipar, elektronikai ipar, papírgyártás. Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az a pályázat, amelyben háromnál több vállalkozást mőködik együtt. Klasztermenedzsment támogatása Elınyt élvez az a pályázat, amelyet a régió helyzetelemzésére alapozottan a következı területeken tevékenykedı nyújtottak be: Innováció-vezérelt technológiák: bio-, gén- és nano-, agrár, környezettechnológiai, farmainnovációs és információ-kommunikációs technológia, logisztika, korszerő feldolgozóipar, környezeti és természeti értékek: termálvíz, unikális természeti vonzerık, a régió szellemi, tárgyi és kulturális értékei védelme, vidéki, jelentıs agrárpotenciállal rendelkezı területek, zöldség és gyümölcstermelés, funkcionális élelmiszerek gyártása, megújuló energia, hulladékhasznosító és környezeti szolgáltató, gépipar, elektronikai ipar, papírgyártás. Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az a pályázat, amelyben háromnál több vállalkozást mőködik együtt. Pénzügyi kritériumok:, komponens A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat. Jogosultsági feltételek Innovációs szolgáltató központok és hídképzı Nem támogatható a fejlesztési pólus programban lévı innovációs szolgáltató központok és hídképzı tevékenysége. Kísérleti jellegő k A pályázó igazolja és mutassa be projektjének innovativitását, újszerőségét, valamint hogyan és mennyiben járul hozzá a régió innovációs javulásához. Szükséges a szakmai fenntarthatóság bemutatása. Üzleti tanácsadás A pályázó minden esetben az akkreditált tanácsadókat tartalmazó listán szereplıktıl veheti igénybe a tanácsadást. Mezıgazdasági (TEAOR 01) és erdıgazdálkodási (TEAOR 02) tevékenységeket az árbevételük több mint 50%-ban végzı mikro-, kis-, és középvállalkozások nem vehetnek igénybe üzleti tanácsadást. 8

9 Szakmai kritériumok: Innovációs szolgáltató központok és hídképzı Elınyt élvez az a pályázat, amely esetében a pályázó szervezet legalább egy munkatársa innováció menedzsmentképzésen vett részt. Elınyt élvez a regionális lefedettséget biztosító szolgáltató központ. Elınyt élvez az a pályázat, amely komplex szolgáltatást tud nyújtani. Kísérleti jellegő k Elınyt élvez az a pályázat, amely esetében a pályázó szervezet legalább egy munkatársa innováció menedzsmentképzésen vett részt. Elınyt élvez az a pályázat, amely a projekt megvalósításához bevon oktatási és kutató et (alap-, közép- és felsıfokú oktatási intézményt egyaránt). Elınyt élvezzenek a környezeti tudatformálást elısegítı projektek, képzések, tevékenységek. Elınyt élvez az a pályázat, amely a következı területeken tevékenykednek: Innováció-vezérelt technológiák: bio-, gén- és nano-, agrár, környezettechnológiai, farmainnovációs és információ-kommunikációs technológia, logisztika, korszerő feldolgozóipar, környezeti és természeti értékek: termálvíz, unikális természeti vonzerık, a régió szellemi, tárgyi és kulturális értékei védelme, vidéki, jelentıs agrárpotenciállal rendelkezı területek, zöldség és gyümölcstermelés, funkcionális élelmiszerek gyártása, megújuló energia, hulladékhasznosító és környezeti szolgáltató, gépipar, elektronikai ipar, papírgyártás. Üzleti tanácsadás Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Pénzügyi kritériumok:,, A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat. Célértékek 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 6 Indikátor megzése Összesen A régió vállalkozásai A k eredményeként korszerő infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek nagysága (ha) A támogatás által indukált beruházások értéke (mrd Ft) A támogatás által indukált kialakított szolgáltatások A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó betelepültségének növekedése (% pont) Megırzött munkahelyek száma (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek)(db) Létrehozott új munkahelyek száma (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek) (db) A betelepült/betelepülı vállalkozásoknak az ipari parkban, ipari területen található telephelyén elért éves nettó árbevétele (millió Ft) Ipari parkba újonnan betelepült vállalkozások Az ipari parkban telephellyel rendelkezı A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 9

10 1.1.2 Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs vállalatok által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése (%) A program keretében támogatott inkubációs szolgáltatást igénybe vevı vállalkozások száma A klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalkozások Támogatott klaszterek Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése (%) Technológia transzfer szerzıdések Támogatásból megvalósuló kísérleti jellegő projektek A támogatott projekt keretében tanácsadást igénybevett vállalkozások Az innovációs szolgáltatásokat igénybe vevı vállalkozások BHÉ növekedése (%) Törölt: A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma megzése indításának idıpontja zárásának idıpontja A régió vállalkozásai üzleti hátterének II. negyedév IV. negyedév komponens II. negyedév IV. negyedév komponens III. negyedév IV. negyedév Együttmőködések ösztönzése I. negyedév IV. negyedév A régió innovációs II. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok megzése Kockázat Kockázat kezelésének módja A régió vállalkozásai A betelepülések idejének elhúzódása, a kialakított területek alulhasznosítottsága A pályázati értékelésnél a megfelelı szándéknyilatkozatok, vagy elıszerzıdések értékelése Önkormányzati saját erı probléma A kialakított inkubátorházi kapacitások alulhasznosítottsága Együttmőködések ösztönzése Együttmőködések kialakulásának elmaradása A vállalatközi együttmőködés hagyományainak hiánya Fenntarthatóság biztosítása A korábbi gyakorlatoknak megfelelı önkormányzati önerı kiegészítı pályázati rendszer mőködtetése Kommunikáció, tanácsadás, kezdı vállalkozók tanácsadási, oktató programjainak mőködtetése Folyamatos konzultáció és visszacsatolás Képzési, oktatási programok indítása Körültekintı kiválasztás 10

11 A régió innovációs Háttér jogszabályok kialakulatlansága Az ötlet ellopásától félve, az ötletgazdák nem vesznek igénybe a továbblépéshez szükséges segítséget Pályázatok kiírásának késleltetése, késıbbi módosítása Egyéni IPR tanácsadás és IPR felhasználói szerzıdések 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megzése A Jászberényi Beszállítói Tudásközpont (JBTK) gazdaságfejleszté si egységeinek kialakítása A projekt tervezett összköltség e (mft) Igényelt támogatás (mft) A projekt várható indításána k idıpontja MFt MFt II. félév A projekt várható befejezésén ek idıpontja I negyedév Kedvezményezet t Jászberény Város Önkormányzata Törölt: 2 Törölt: 40 11

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 2. Prioritás Turisztikai célú fejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 4. prioritás: Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28.

INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. INTÉZKEDÉSI ÉS TEVÉKENYSÉGI TERV AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ STRATÉGIAI PROGRAMJÁHOZ 2007-2013 2008. MÁRCIUS 28. 1 BEVEZETÉS Az Intézkedési és tevékenységi terv az Észak-alföldi régió 2007-2013-as stratégiai

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája

Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája Az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Stratégiája (A 2008. évben jóváhagyott stratégia aktualizált és felülvizsgált változata) (2011.) Miskolc, 2011. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló... 3 2. Bevezetés...

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program Stratégiai részprogram Egyeztetési változat 2014. január Tartalomjegyzék I. A tervezés folyamatának, tárgykörének leírása...

Részletesebben

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék

Észak-alföldi Informatikai Klaszter. Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER 2009. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék ÉSZAK-ALFÖLDI INFORMATIKAI KLASZTER... 1... 1 1. Vezetıi összefoglaló... 4 2. Bevezetés... 6 2.1. A stratégiai terv céljai... 6 2.2.

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Hulladékhasznosítási célú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-2.1.4./H

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment

Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elısegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT.

MAGYAR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HÁLÓZAT KONZORCIUM NONPROFIT KFT. 1 2 Magyar Nemzeti Jelentés a vállalkozói környezetrıl (a nemi egyenlıség tükrében) Készítette: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 3 4 Tartalomjegyzék Vezetıi összefoglaló... 7 1. Bevezetés...

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Prgram 2. priritás: Reginális turizmusfejlesztés Akcióterv vezetıi összefglaló 2008. február 11. 1 1. Priritásk bemutatása 1.1. Priritásk tartalma Priritás neve, száma Reginális

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése GOP-2011-3.2.1 Pályázat célja: A Magyarországon áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott érték tartalmú szolgáltatásokkal történı kiszolgálása,

Részletesebben

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 Helyzetkép a határmenti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben