Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11."

Átírás

1 Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló február 11. 1

2 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv Prioritás, száma Prioritás rövid tartalma (max. 3 mondat) 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés A prioritás támogatást nyújt az ipari területek (ipari park, vállalkozási övezet, helyi iparterület stb.) és inkubátor házak fejlesztéséhez. Támogatja a KKV-k együttmőködését és klaszterek kialakítását, valamint a szakképzı és gazdasági együttmőködését. A prioritás hozzájárul a K+F eredmények gyakorlatba való áthelyezıdéséhez, támogat kísérleti jellegő ket bármely ágazati területen, és a prioritás keretében a kis- és középvállalkozások az igényeikhez és szükségleteikhez igazodó üzleti tanácsadáshoz juthatnak A prioritások célkitőzései Prioritás, száma 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Indikátor megzése A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó beépítettségének növekedése Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése Indikátor mértékegysége Kiinduló érték Célértékek % % A prioritások ütemezése - kötelezettségvállalás 2 Prioritás, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 0,000 19,721 2,834 8,977 0,000 9,385 0,000 40,918 1 Kumulált érték 2 Az itt és a továbbiakban feltüntetett pénzügyi adatok az OP pénzügyi táblájában a prioritásonként euroban rögzített támogatási keretösszegek - alcímben megjelölt szempont szerinti - évenkénti ütemezését mutatják forintra átszámítva a PM által megadott hivatalos tervezési, 248 Ft/euro árfolyamon. 2

3 1.4. A prioritások ütemezése - kifizetés Prioritás, száma Indikatív forrásallokáció (mrd Ft) Összesen 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 0,000 4,052 12,169 9,028 6,284 2, 815 6, 569 0,00 0,00 40, A támogatási konstrukció bemutatása 2.1. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai ( ) A régió vállalkozásai Alkalmazott eljárás Támogatás formája és Vissza Kétfordulós pályázat kiemelt projekt nem térítendı támogatás Támogatás kerete ,05 MFt ebbıl, 7890,75 M Ft 3006,30 M Ft 6215,00 M Ft Kedvezményezettek köre 4 Ipari parkot és ipari területet üzemeltetı: önkormányzat és azok által létrehozott társulás gazdasági társaság szövetkezet közhasznú társaság szervezet önkormányzat és azok által létrehozott társulás gazdasági felsıoktatási kutatóintézetek komponens önkormányzat és azok által létrehozott társulás gazdasági társaság szövetkezet közhasznú társaság szervezet Támogatás min-max összege M Ft M Ft - Támogatás max. mértéke (%) Támogatott projektek száma db 12 db 8 db Együttmőködése k ösztönzése és Vissza Egyfordulós szakaszos nem térítendı támogatás pályázat 1 039,06 M Ft ebbıl 152,52 M Ft 886,54 M Ft gazdasági kutatóintézetek felsıoktatási szövetkezet 3-5 M Ft 5-50 M Ft és 80% 20 db 13 db 3 A támogatás kerete konstrukció szinten került meghatározásra a komponensek támogatási mértéke indikatív jelleggel került kialakításra, a programozási idıszak során változhat 4 Kedvezményezettek pontos köre a pályázati kiírásokban kerül meghatározásra. 3

4 A régió innovációs és Vissza Egyfordulós szakaszos nem térítendı támogatás pályázat Közvetett pályázat 1570,00 M Ft ebbıl 193,52 M Ft 379,52 M Ft 996,96 M Ft egyéni vállalkozás önkormányzat klaszter szervezet (pl. gazdasági, nonprofit, szövetkezetek) középfokú oktatási és azok fenntartói felnıttképzı felsıfokú oktatási (kizárólag középszintő szakképzés megvalósítása esetében) Pólushoz nem kapcsolódó: gazdasági kutatóintézetek felsıoktatási kutatóintézetek felsıoktatási középfokú okt. és azok fenntartói Közvetítı szervezet: gazdasági szövetkezetek közhasznú és az elıbbiek konzorciumai Pályázók: gazdasági kutatóintézetek felsıoktatási szövetkezet egyéni vállalkozás 5 20 M Ft 5 50 M Ft 0,5 4 M Ft és 80% 50% 5 db 4 db 1 db 4

5 2.2. A támogatási konstrukció indokoltsága, alátámasztottsága röviden Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs Indokoltság A régió ipari területein és parkjaiban a meglévı infrastruktúra, a nyújtott szolgáltatások száma és színvonala nem képes hatékonyan kielégíteni a jelenlévı és az újonnan betelepülı vállalkozások igényeit, nagy részük alacsony beépítettséggel mőködik, így fejlesztésük elengedhetetlen. A régió gazdasági bázisát a fejlıdıképes, tıkeerıs kis- és középvállalkozói szektor biztosíthatja, ezért a szektor megerısítése érdekében fontos, hogy ösztönözzük az induló vagy már mőködı, de tıkeszegény vállalkozások növekedését, piaci stabilitását elısegítı inkubációs ket. A régió gazdasági szerkezete a kényszervállalkozások kiemelkedıen magas arányát tekintve sajátos, amely az ország többi térségénél lassabb fejlıdést eredményez. A régióban a kis- és középvállalkozások közötti együttmőködés elmarad az optimálistól. Nem kielégítı a különbözı mérető vállalkozások között a párbeszéd és az együttmőködés, gyengék a piaci, termelési, finanszírozási, beszállítói kapcsolatok. A problémák megoldása miatt szükség van a szakképzı és a gazdasági együttmőködésére, azok keresleti és kínálati oldalának összehangolására is. Az ÉAOP forrásaiból a nem akkreditált pólus klasztertagok kerülnek elsısorban támogatásra. A K+F-hez és innovációhoz kapcsolódó vállalkozásfejlesztési, területfejlesztési szervezeteit kevés vállalkozás ismeri, még kevesebben veszik igénybe. A K+F szolgáltatók innovációs menedzsment ismeretei és tapasztalatai hiányosak, egymást nem ismerik, párhuzamos szolgáltatásaikat nem szőrik, ezért meg kell teremteni a K+F elméleti hátterének a gyakorlatba való áthelyezıdését, valamint azt a típusú tanácsadást nyújtani a KKV-knek, amelyre mőködésükhöz a leginkább szükségük van. Elengedhetetlen fontosságú a vállalkozások és innovatív olyan újító eljárásainak és kísérleti jellegő inek támogatása, melyek hozzájárulnak az elavult és korszerőtlen technológia továbbfejlesztéséhez, vagy akár új technológiák kifejlesztéséhez, bevezetéséhez Támogatható tevékenységek köre A régió vállalkozásai A régió vállalkozásai Támogatható tevékenységek (nem taxatív) Ipari parkok és ipari területek Meglévı ipari parkokban és ipari területeken telekhatáron belül termelı infrastruktúra építése, átalakítása, felújítása, bıvítése,. Utak és vasúti iparvágány építése és kizárólag telekhatáron belül támogatható. Az ipari park, ipari terület által nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bıvítése, korszerősítése, valamint eszközök, berendezések (mőszaki, kísérleti stb.) beszerzése. Az ipari parkban, ipari területen, a pályázó tulajdonában lévı vagy bérelt épületek átalakítása, korszerősítése és új épületek létesítése bérbeadás céljából. Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység (pl. vállalkozások betelepülését segítı rendezvények lebonyolítása, tájékoztató anyagok elkészítése stb.). A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó elıkészítés, Projektmenedzsment, A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó - a tárgyi eszközök bekerülési értékét növelı - szolgáltatások igénybevétele, Barnamezıs területek esetében a környezeti kármentesítés tevékenységei. Inkubáció elısegítése Inkubációs szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bıvítése, korszerősítése. Inkubációs, innovációs és K+F szolgáltatások megvalósításához szükséges eszközök, gépek, berendezések, technikai-, laboratóriumi eszközök, mőszerek beszerzése, Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Kapcsolódó marketing tevékenységek (pl. az inkubációs és innovációs szolgáltatások megismertetését elısegítı tájékoztató anyagok elkészítése, vállalkozások betelepedését, vagy inkubációs szolgáltatások igénybevételét ösztönzı rendezvények megrendezése stb.) A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó elıkészítés, A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, Projektmenedzsment Barnamezıs területek kármentesítése. Minıség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása 5

6 Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs Az inkubátorház szolgáltatásainak nyújtásához az inkubátorház saját alkalmazottainak képzése, a szükséges ismeretek elsajátításához tanfolyamokon, képzéseken való részvétel Komponens: Kiemelt projekt az és komponensek támogatható tevékenységei Vállalatok közötti együttmőködések ösztönzése Együttmőködés megvalósítása o Tanulmányok elkészítése, piackutatás és marketing, tájékozódás, információszerzés, közös rendezvény, kiállításon való megjelenés, tanulmányút, best practice megismerése o beszállítói rendszer kialakítása, o információs rendszer összekapcsolása, o együttmőködés termék-, technológiafejlesztésben, o közös K+F eredmény hasznosítás, o közös beszerzésre, értékesítésre és eszközhasználatra irányuló projektek, o közös szakemberképzésre vagy továbbképzésre irányuló projektek Potenciális további együttmőködési lehetıségek feltérképezése Tanácsadás igénybevétele és szervezetfejlesztés Klasztermenedzsment támogatása Együttmőködés megvalósítása o Tanulmányok elkészítése, piackutatás és marketing, tájékozódás, információszerzés, közös rendezvény, kiállításon való megjelenés, tanulmányút, best practice megismerése o beszállítói rendszer kialakítása, o információs rendszer összekapcsolása, o együttmőködés termék-, technológiafejlesztésben, o közös K+F eredmény hasznosítás, o közös beszerzésre, értékesítésre és eszközhasználatra irányuló projektek, o közös szakemberképzésre vagy továbbképzésre irányuló projektek Potenciális további együttmőködési lehetıségek feltérképezése Tanácsadás igénybevétele és szervezetfejlesztés Meglévı klaszterek átvilágítása a hatékonyság és mőködıképesség növelése érdekében Klaszter menedzsment képzés Szervezetépítés, szervezési, jogi szabályozási szakértıi támogatás Disszemináció, köztudat és szemléletalakítás további potenciális partnerek felé Klaszter menedzsment tevékenységhez közvetlenül szükséges tárgyi eszközök beszerzése (irodabútor, irodaszer) A klaszter akkreditációjához szükséges tevékenység Együttmőködı képzı és gazdasági gyakorlati képzését biztosító infrastruktúra biztosítása Önmagában nem, csak fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: Tananyag, képzési módszertan kidolgozása Kapcsolódó marketing tevékenységek (pl. az inkubációs és innovációs szolgáltatások megismertetését elısegítı tájékoztató anyagok elkészítése, vállalkozások betelepedését, vagy inkubációs szolgáltatások igénybevételét ösztönzı rendezvények megrendezése stb.) Építés, átalakítás, felújítás A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele, Projektmenedzsment Innovációs szolgáltató központok és hídképzı Vállalkozásoknak nyújtott innovációs és technológia transzfer szolgáltatások A szolgáltatás nyújtáshoz szükséges infrastruktúra : o tudományos eszközök és berendezések beszerzése; o szoftverek, hardverek beszerzése. Képzés (belsı képzés, képzések és tanulmányutak vállalkozások és egyéb számára, illetve egyetemi környezetben) tapasztalatszerzés céljából Marketing és PR tevékenység, rendezvényszervezés A pályázó innovációs szolgáltató központ és hídképzı intézmény létrehozzon legalább két, együttmőködést alátámasztó szerzıdést. Kísérleti jellegő k A projekt végrehajtásához szükséges épületek létesítése, felújítása A projekt végrehajtásához szükséges eszköz és gépbeszerzés A projekt végrehajtásához szükséges kísérleti bemutató helyek kialakítása (labor, bemutató terem) Marketing és PR tevékenység, kiadványok készítése Üzleti tanácsadás Projektfejlesztési tanácsadás Gazdasági-környezet elemzéshez, megtérülés elemzéshez, hasznosíthatósági elemzéshez, fenntarthatóság vizsgálathoz, kockázatelemzéshez, valamint 6

7 2.4. Támogatás célja A régió innovációs marketing terv és üzleti terv készítéséhez tanácsadás igénybevétele Környezeti követelmények felmérése és azoknak való megfelelés vizsgálata (pl. környezeti hatástanulmány) Piac és versenyhelyzet elemzés, piackutatás Üzleti és innovációs auditok készítése K+F tanácsadás (pl. technológiai tanácsadás, ipari- és szerzıi jogvédelmi tanácsadás) Emelt szintő, hatékonysági tanácsadás (pl. lean elemzés, 6szigma tanácsadás, value engineering, continuos flow, CFM módszer, stb.) Támogatás célja A régió ipari parkjai és területei kihasználtságának növelése. Az induló vállalkozások számának növelése és az induló vállalkozások megerısítése. A régió gazdasági, társadalmi szereplıi elsısorban a kis- és középvállalkozásai, valamint a régió nemzetközi partnerei közötti együttmőködések kialakulásának elısegítése hatékony mőködésének biztosítása, ezáltal versenyképességük és termelékenységük javítása. A régió innovációját elısegítı ben bıvíteni az innovációs szolgáltatások körét, hozzájárulni az elvégzett kutatások eredményeinek terjesztéséhez és hasznosításához a gazdasági életben, valamint a mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeményezéseinek támogatása, hogy ez által javuljon az innovációs kooperációk hatékonysága, valamint az innovációs tanácsadás keresleti és kínálati oldalának összeillesztése Projekt kiválasztási szempontok A régió vállalkozásai Együttmőködések ösztönzése A régió vállalkozásai Projekt kiválasztási szempontok (nem taxatív) Jogosultsági feltételek Kistérségi és helyi jelentıségő ipari területek Olyan ipari terület támogatható, amely rendelkezik ipari park címmel, vagy ipari park címmel nem rendelkezik, de az önkormányzat hatályos településrendezési tervében a projekt által érintett területet iparterületnek nyilvánította. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelı kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszköz üzembe helyezését követıen minimum 5 évig üzemelteti. A fejlesztés létrejötte után biztosítani kell az infrastruktúrával ellátott terület pályázati kiírásban meghatározott kihasználtságát a projekt befejezését követı elsı naptári év végéig. Inkubáció elısegítése A pályázó vállalja, hogy a projekt megkezdésétıl számított maximum két éven belül megvalósítja a beruházást és a létrehozott kapacitást, szolgáltatást legalább 5 évig mőködteti. Nem támogatható a fejlesztési pólus technológiai park területén lévı inkubációs tevékenység (a fejlesztési pólust a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Innovációs és technológia parkok támogatása intézkedése támogatja) 5. Új épület építése, vagy meglévı épület bıvítése, átalakítása, felújítása akkor támogatható, amennyiben azzal a fejlesztéssel új szolgáltatás nyújtható vagy régi szolgáltatás minısége javítható. Az inkubátorházba betelepülı vállalkozások legfeljebb 5 évig jogosultak az inkubátorházban maradni, az 5 év letelte után indokolt esetben és csak akkor, ha nincsen a helyükre betelepülni szándékozó új vállalkozás. Új, valamint meglévı inkubátorház támassza alá a fejlesztés indokoltságát és önfenntarthatóságát a szolgáltatásait igénybevevı vállalkozások szükségletei és igényfelmérése alapján. Az inkubátorházba betelepülık maximum 3 éves mőködési múlttal rendelkezı mikro és/vagy kisvállalkozások lehetnek. Kiemelt projektek Kizárólag a kormánydöntés által jóváhagyott kiemelt projektek kaphatnak támogatást ebbıl a komponensbıl projekt-elıkészítésre. Szakmai kritériumok: Kistérségi és helyi jelentıségő ipari területek Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és 5 Az észak-alföldi régióból a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park finanszírozható a GOP kereteibıl. 7

8 Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az a pályázat, amely barnamezıs területen valósul meg. Elınyt élvez az a pályázat, amely a minimálisan elıírt kihasználtságot meghaladja. Elınyt élvez a komplex ket tartalmazó pályázat. Inkubáció elısegítése Elınyt élvez az a pályázat, amely esetében az inkubátorházba innovatív és hightech cégek települnek be. Elınyt élvez a barnamezıs beruházást megvalósító pályázat. Elınyt élvez az a projekt, amely a k által érintett épületekben megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználását alkalmaz. Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az ipari parkon belül megvalósuló inkubátorház. Pénzügyi kritériumok:, és komponens esetében: A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat. Jogosultsági feltételek Vállalatok közötti együttmőködések ösztönzése A projekt mőködtetése során az együttmőködésben résztvevı vállalkozások száma nem csökkenhet a pályázatban megadotthoz képest Klasztermenedzsment támogatása A kialakult klaszter, vagy hálózat tagjai vállalják, hogy legalább három vállalkozás minimum egy tevékenységet közösen végez. A klaszter mőködtetése során a hálózatban résztvevı vállalkozások száma nem csökkenhet a pályázatban megadotthoz képest A klaszter közös beruházásaiban a klasztertagok többsége vegyen részt. Szakmai kritériumok: Vállalatok közötti együttmőködések ösztönzése Elınyt élvez az a pályázat, amelyet a régió helyzetelemzésére alapozottan a következı területeken tevékenykedı nyújtottak be: Innováció-vezérelt technológiák: bio-, gén- és nano-, agrár, környezettechnológiai, farmainnovációs és információ-kommunikációs technológia, logisztika, korszerő feldolgozóipar, környezeti és természeti értékek: termálvíz, unikális természeti vonzerık, a régió szellemi, tárgyi és kulturális értékei védelme, vidéki, jelentıs agrárpotenciállal rendelkezı területek, zöldség és gyümölcstermelés, funkcionális élelmiszerek gyártása, megújuló energia, hulladékhasznosító és környezeti szolgáltató, gépipar, elektronikai ipar, papírgyártás. Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az a pályázat, amelyben háromnál több vállalkozást mőködik együtt. Klasztermenedzsment támogatása Elınyt élvez az a pályázat, amelyet a régió helyzetelemzésére alapozottan a következı területeken tevékenykedı nyújtottak be: Innováció-vezérelt technológiák: bio-, gén- és nano-, agrár, környezettechnológiai, farmainnovációs és információ-kommunikációs technológia, logisztika, korszerő feldolgozóipar, környezeti és természeti értékek: termálvíz, unikális természeti vonzerık, a régió szellemi, tárgyi és kulturális értékei védelme, vidéki, jelentıs agrárpotenciállal rendelkezı területek, zöldség és gyümölcstermelés, funkcionális élelmiszerek gyártása, megújuló energia, hulladékhasznosító és környezeti szolgáltató, gépipar, elektronikai ipar, papírgyártás. Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Elınyt élvez az a pályázat, amelyben háromnál több vállalkozást mőködik együtt. Pénzügyi kritériumok:, komponens A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat. Jogosultsági feltételek Innovációs szolgáltató központok és hídképzı Nem támogatható a fejlesztési pólus programban lévı innovációs szolgáltató központok és hídképzı tevékenysége. Kísérleti jellegő k A pályázó igazolja és mutassa be projektjének innovativitását, újszerőségét, valamint hogyan és mennyiben járul hozzá a régió innovációs javulásához. Szükséges a szakmai fenntarthatóság bemutatása. Üzleti tanácsadás A pályázó minden esetben az akkreditált tanácsadókat tartalmazó listán szereplıktıl veheti igénybe a tanácsadást. Mezıgazdasági (TEAOR 01) és erdıgazdálkodási (TEAOR 02) tevékenységeket az árbevételük több mint 50%-ban végzı mikro-, kis-, és középvállalkozások nem vehetnek igénybe üzleti tanácsadást. 8

9 Szakmai kritériumok: Innovációs szolgáltató központok és hídképzı Elınyt élvez az a pályázat, amely esetében a pályázó szervezet legalább egy munkatársa innováció menedzsmentképzésen vett részt. Elınyt élvez a regionális lefedettséget biztosító szolgáltató központ. Elınyt élvez az a pályázat, amely komplex szolgáltatást tud nyújtani. Kísérleti jellegő k Elınyt élvez az a pályázat, amely esetében a pályázó szervezet legalább egy munkatársa innováció menedzsmentképzésen vett részt. Elınyt élvez az a pályázat, amely a projekt megvalósításához bevon oktatási és kutató et (alap-, közép- és felsıfokú oktatási intézményt egyaránt). Elınyt élvezzenek a környezeti tudatformálást elısegítı projektek, képzések, tevékenységek. Elınyt élvez az a pályázat, amely a következı területeken tevékenykednek: Innováció-vezérelt technológiák: bio-, gén- és nano-, agrár, környezettechnológiai, farmainnovációs és információ-kommunikációs technológia, logisztika, korszerő feldolgozóipar, környezeti és természeti értékek: termálvíz, unikális természeti vonzerık, a régió szellemi, tárgyi és kulturális értékei védelme, vidéki, jelentıs agrárpotenciállal rendelkezı területek, zöldség és gyümölcstermelés, funkcionális élelmiszerek gyártása, megújuló energia, hulladékhasznosító és környezeti szolgáltató, gépipar, elektronikai ipar, papírgyártás. Üzleti tanácsadás Elınyt élvez a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendeletben szereplı hátrányos és leghátrányosabb helyzető kistérségekbıl érkezett pályázat. Pénzügyi kritériumok:,, A projekt betartja a belsı pénzügyi arányokat. Célértékek 2.6. A támogatási konstrukciók célértékei 6 Indikátor megzése Összesen A régió vállalkozásai A k eredményeként korszerő infrastruktúrával ellátott ipari parkok és ipari területek nagysága (ha) A támogatás által indukált beruházások értéke (mrd Ft) A támogatás által indukált kialakított szolgáltatások A támogatásban részesített ipari parkok és ipari területek nettó betelepültségének növekedése (% pont) Megırzött munkahelyek száma (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek)(db) Létrehozott új munkahelyek száma (nık, férfiak, hátrányos helyzetőek) (db) A betelepült/betelepülı vállalkozásoknak az ipari parkban, ipari területen található telephelyén elért éves nettó árbevétele (millió Ft) Ipari parkba újonnan betelepült vállalkozások Az ipari parkban telephellyel rendelkezı A horizontális céloknak való megfelelés (esélyegyenlıség, környezeti fenntarthatóság, területi kohézió) a Pályázati-, az Esélyegyenlıségi- és a Fenntarthatósági Útmutatóban foglaltak szerint történik. 9

10 1.1.2 Együttmőködések ösztönzése A régió innovációs vállalatok által megtermelt bruttó hozzáadott érték (BHÉ) növekedése (%) A program keretében támogatott inkubációs szolgáltatást igénybe vevı vállalkozások száma A klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalkozások Támogatott klaszterek Klaszterekben, támogatott együttmőködésekben résztvevı vállalatok árbevételének növekedése (%) Technológia transzfer szerzıdések Támogatásból megvalósuló kísérleti jellegő projektek A támogatott projekt keretében tanácsadást igénybevett vállalkozások Az innovációs szolgáltatásokat igénybe vevı vállalkozások BHÉ növekedése (%) Törölt: A támogatási konstrukció indításának és zárásának dátuma megzése indításának idıpontja zárásának idıpontja A régió vállalkozásai üzleti hátterének II. negyedév IV. negyedév komponens II. negyedév IV. negyedév komponens III. negyedév IV. negyedév Együttmőködések ösztönzése I. negyedév IV. negyedév A régió innovációs II. negyedév IV. negyedév 2.8. A konstrukciók megvalósításával kapcsolatos kockázatok megzése Kockázat Kockázat kezelésének módja A régió vállalkozásai A betelepülések idejének elhúzódása, a kialakított területek alulhasznosítottsága A pályázati értékelésnél a megfelelı szándéknyilatkozatok, vagy elıszerzıdések értékelése Önkormányzati saját erı probléma A kialakított inkubátorházi kapacitások alulhasznosítottsága Együttmőködések ösztönzése Együttmőködések kialakulásának elmaradása A vállalatközi együttmőködés hagyományainak hiánya Fenntarthatóság biztosítása A korábbi gyakorlatoknak megfelelı önkormányzati önerı kiegészítı pályázati rendszer mőködtetése Kommunikáció, tanácsadás, kezdı vállalkozók tanácsadási, oktató programjainak mőködtetése Folyamatos konzultáció és visszacsatolás Képzési, oktatási programok indítása Körültekintı kiválasztás 10

11 A régió innovációs Háttér jogszabályok kialakulatlansága Az ötlet ellopásától félve, az ötletgazdák nem vesznek igénybe a továbblépéshez szükséges segítséget Pályázatok kiírásának késleltetése, késıbbi módosítása Egyéni IPR tanácsadás és IPR felhasználói szerzıdések 3. Indikatív projekt lista (kiemelt projektek, nagyprojektek) Sorszá m Projekt megzése A Jászberényi Beszállítói Tudásközpont (JBTK) gazdaságfejleszté si egységeinek kialakítása A projekt tervezett összköltség e (mft) Igényelt támogatás (mft) A projekt várható indításána k idıpontja MFt MFt II. félév A projekt várható befejezésén ek idıpontja I negyedév Kedvezményezet t Jászberény Város Önkormányzata Törölt: 2 Törölt: 40 11

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv AT 2009-10 sablon a második szakaszhoz Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv 2009-2010 SABLON 3.1 verzió 2008. november 20. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma Prioritás

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015

Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 Részletes GINOP pályázati menetrend vállalkozásoknak 2015 A gépbeszerzést, technológiai fejlesztést, munkaerő bővülést és piaci megjelenést tervező vállalkozások számíthatnak először forráslehetőségre.

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása

Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése tárgyú projekt bemutatása E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24. ülésére Tárgy: A KDOP 2011-2013 évi Akciótervének bemutatása, várható pályázati források, valamint a Lemaradó régiók növekedése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetői összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetői összefoglaló 2007. július 25. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás

Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Fejlesztési források - kicsiknek és nagyoknak Tőke-Hitel-Támogatás Erősségeink Több mint 50 magasan képzett fejlesztési szakértő 700-800 vállalati ügyfél, 150 önkormányzat Több mint 90 Mrd Ft elnyert támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Regionális Operatív Programok Ipartelepítés (DAOP-1.1.1./D-11, DDOP-1.1.1./E-11, ÉAOP-1.1.1./E-11, ÉMOP-1.1.1./B-11, NYDOP- 1.3.1./E-11) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k?

Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? Az uniós pályázati rendszer megújítása Milyen pályázati lehetőségek közül válogathatnak a kkv-k? dr. Kabai Anikó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság Új Széchenyi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a

Részletesebben

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Észak magyarországi Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Észak magyarországi Operatív Program 5. prioritás: Térségi Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás, Térségi Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19.

A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek. Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. A Szilícium Mező Klaszter fejlesztésének eredményei, további tervek Tóth István Szilícium Mező Kft. 2010. február 19. I. A Szilícium Mező program rövid bemutatása II. Az ÉAOP-1.1.2-2008-0013 pályázat eredményei

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta lehetőségek Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért - a társadalmi vállalkozások működetésében rejlő lehetőségek c. konferencia A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése c. pályázati konstrukció kínálta

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért

Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért Nemzetközi együttmőködések a a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a sikeres vállalkozásokért PLACE PARNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció

Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Regionális gazdaságtan I. 4. Gyakorlat Innováció Innovációs mutatók az új tag- és a tagjelölt országokban, 2003 1 Magyarország innovációs mutatói az új tag, illetve jelölt országok (NAS-13) átlagához képest,

Részletesebben

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects

SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects SMART: Services for SMEs in collaborative transport research projects (Szolgáltatások KKVk számára közlekedési kutatási együttmőködési projektekben való részvételhez) Háttér A SMART projekt célja, hogy

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív program neve Jeremie típusú pénzügyi eszközök Akcióterv 1. Prioritás bemutatása 1.1. Prioritás tartalma Prioritás neve, száma Prioritás 4. Jeremie típusú pénzügyi eszközök

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Nyugat-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft.

Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez. Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Pályázati lehetıségek az ECOD bevezetéséhez Horváth Ferenc, Kereskedı Synergon Retail Systems Kft. Tartalom Az ECOD bevezetésének költségei Források Pályázati lehetıségek Eredmények Az ECOD bevezetésének

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012.

Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Pályázati lehetıségek Élelmiszeripari vállalkozások számára 2012. Goodwill Consulting Kft. Országos pályázati tanácsadó, pályázatíró cég Regionális irodák: Budapest, Nyíregyháza Külföldi képviselet: Románia:

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben