Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv"

Átírás

1 AT91 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Akcióterv január 12.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 5 karakter) A prioritás ösztönzi a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közötti szoros innovációs együttmőködésben valósulnak meg, valamint támogatást biztosítanak korszerő kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt jelentıségő területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci hasznosíthatóság érdekében. A prioritás célja továbbá a kutatási tevékenységnek és az innovatív vállalkozásoknak fizikailag is helyet adó innovációs és technológiai parkok létesítése és a meglévı intézmények fejlesztése. A prioritás tartalmaz továbbá olyan pályázati elemeket, amelyek egyidejőleg több oldalról segítik a hazai vállalati innovációt. 2. A prioritás célkitőzései megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A vállalkozások K+F ráfordításainak növekedése a program hatására % eredmény 89,7 (25; Mrd Ft) 55,8 % (21-re) 15,5 % Megadott EPO szabadalmi, használati és formatervezési mintaoltalmi bejelentések számának növekedése a program hatására % eredmény 181 (25, MSZH hazai intézményi bejelentés) 191 (23, EPO magyar bejelentés) 19 % (21-re) 3 % Kutatási személyzet számított létszámának növekedése a program hatására % eredmény 7393 (25 fı) 4 % (21-re) 8 % A tervezett ESZA/ERFA arány (%): ESZA 2% - ERFA 98% 2

3 II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (29-21) Sorszám Konstrukció neve Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása Projekt kiválasztás eljárása Egyfordulós, nyílt Kedvezményezettek köre Gazdasági szövetkezet társaság, Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 min összeg e 2 (MFt) 7,5 7, ,349 2, min mértéke (%) 8% Támogatandó projektek száma Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése Pólus innovációs klaszterek támogatása Innovációs és technológiai parkok támogatása Vállalati innováció ösztönzése Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erısítése Egyfordulós, nyílt Egyfordulós Egyfordulós Egyfordulós, nyílt Egyfordulós, nyílt Gazdasági társaság Gazdasági társaság. Gazdasági társaság. Gazdasági társaság, szövetkezet 1,98 1,98 12,5 12, , ,99 5 3,99 1 9, ,79 8 Gazdasági társaság 5 5, , % 6% % 6% 14 4% 1 Vállalkozások beszállítói és Egyfordulós, technológiai innovációs Gazdasági társaság 2 1,96 1 1, nyílt 5% tevékenységének fejlesztése K+F+I nagyprojekt támogatása A kiemelt projekt eljárásrend szerint a konkrét projekt akciótervi nevesítése során kerül megadásra. Tartalék Árfolyamváltozás 3 Nem értelmezhetı 14,365 Nem értelmezhetı 1 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra a tervezett IH döntéseket tartalmazzák. 2 A támogatás formája vissza nem térítendı támogatás ,5 Ft/euró árfolyamon számolt keret és a 26 Ft/euró árfolyamon számolt keret közötti különbség 3

4 AT91 III. A támogatási konstrukciók bemutatása Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Egyforduló s, nyílt Gazdasági társaság, szövetkezet 7,5 7, ,349 2, % Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév 5 3. A támogatás célja ( 5 karakter) A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre támaszkodva korszerő, magas értéket képviselı prototípusok létrejöttét eredményezik. A konstrukció elısegíti a K+F iránti vállalati kereslet kutatóhelyek számára történı visszacsatolását, illetve a technológiatranszfer elımozdítására alkalmas egyetemek/kutatóintézetek és vállalatok közötti együttmőködések hangsúlyosabb jelenlétének támogatását a K+F és innováció rendszerében. A konstrukció a Pólus program plusz pontos konstrukciója. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása Mrd Ft output 16,5 18 A létrehozott bruttó új k+f munkahelyek száma K+f együttmőködésben résztvevı szervezetek száma a mővelet keretében Fı Db eredmény output A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) A magyar vállalkozások, különösen a kkv-k K+F aktivitása és K+F ráfordításai alacsony szintőek. A vállalkozások versenyképességének és innovációs képességének fokozása érdekében ösztönözni és támogatni kell K+F tevékenységüket. Fontos, hogy a vállalatok K+F tevékenységüket az egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttmőködve végezzék, és ez a kapcsolat hosszú távú stratégiai partnerséggé fejlıdjön. Ennek szemléletformáló és a mikrokörnyezetre való kisugárzó hatása jelentıs. A támogatott vállalatok többsége várhatóan a projekt befejezését követıen is 4 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 5 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re.

5 végez majd K+F-re alapozott termékfejlesztést a létrejött stratégai partnerség keretében. A K+F eredmények hasznosítása érdekében szükséges, hogy a projektek témáját a vállalatok határozzák meg és a K+F tevékenységet végzı együttmőködést a vállalat vezesse. A vissza nem térítendı támogatási formát indokolja, hogy a K+F tevékenység kockázata nagyobb, mint az átlagos piaci tevékenységek kockázata, valamint a vállalkozások csak részben rendelkeznek a K+F-hez szükséges erıforrásokkal. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) 1. Alkalmazott (ipari) kutatás 2. Kísérleti fejlesztés 3. KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság vagy szövetkezet. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatásfejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 36. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje nem negatív. Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A pályázó mőködése megfelelıen stabil a projekt finanszírozásához A pályázó együttmőködése kutatási szervezettel B) Projekt gazdasági megvalósíthatósága A projektjavaslat célját jelentı K+F eredmény reálisan és idıben megvalósíthatóe A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra A projekt innováció tartalma A projekt eredményének hasznosítására vonatkozó üzleti terv megalapozottsága A pályázat felsıoktatási, költségvetési vagy non-profit kutatóhely részére adott K+F megbízást tartalmaz. 5

6 C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Egyforduló s, nyílt Gazdasági társaság 1,98 1, % 3 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév 7 3. A támogatás célja ( 5 karakter) A konstrukció a K+F tevékenységet végzı szervezetek (felsıoktatási intézmények, költségvetési és közhasznú kutatóintézetek) már létezı, eredményeket felmutatni képes, a vállalati együttmőködés elımozdítására kialakított K+F központjaiból (KKK-k és RETek) alakított gazdasági társaságok megerısítését tőzi ki célul. Az anyaintézmény résztulajdonában maradó gazdasági társaság az alábbi három célt együttesen teljesíti: - a vállalati szektor számára (konkrét vállalati partnerek megnevezése révén) magas színvonalú kutatási szolgáltatásokat nyújt és - közremőködik nemzetközi értelemben is innovatív, üzletileg hasznosítható termékek, szolgáltatások és technológiák kifejlesztésében és - az oktatást segíti (elsısorban a kutatócsere, PhD képzés területén) 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása Mrd Ft output 8,5 9,3 6 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 7 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 6

7 A létrehozott bruttó új k+f munkahelyek száma K+F együttmőködésben résztvevı szervezetek száma a mővelet keretében Fı Db eredmény output A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) A támogatás elısegíti, hogy a költségvetési és non-profit kutatóhelyek K+F és gazdasági eredményeire támaszkodva, de a közfinanszírozású keretekbıl kilépve olyan gazdasági társaságok jöjjenek létre, amelyek keretében a kutatóközpont (jelenlegi KKK és RET) és az adott ágazat kutató, fejlesztı és gyártó vállalkozásai hosszú távú, stratégiai K+F együttmőködése biztosított. A gazdasági társasági forma megkönnyíti a létrejövı K+F eredmények hasznosítását, a kapcsolódó szellemi tulajdonjogok megfelelı védelmét, az átlátható gazdálkodás megteremtését és magánbefektetık bevonását egyaránt, ugyanakkor garantálja a társaság eszközeinek és szellemi vagyonának megırzését. A korábbi tevékenységüket gazdasági társasági formában folytató kutatóközpontok kiemelkedı kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttmőködnek a gazdasági és az oktatási szférával egyaránt, ezáltal ösztönzıleg hatnak a régió és a tudományterület technológiai és gazdasági fejlıdésére. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) 1. Alkalmazott (ipari) kutatás 2. Kísérleti fejlesztés 3. KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége 4. Marketing 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatás-fejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 36. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje nem negatív. A pályázó tevékenysége szorosan és egyértelmően köthetı korábbi KKK vagy RET projekthez, valamint hogy a kutatóhely hozzáférést biztosít a társaság számára a korábbi támogatásból beszerzett eszközökhöz. 7

8 Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A posztdoktorok részére kifizetett személyi jellegő kiadások aránya a projekt K+F projekttámogatás jogcímen elszámolható összköltségéhez viszonyítva A pályázó gazdasági társaság menedzsment kapacitása B) Projekt gazdasági megvalósíthatósága a KKK/RET projektnek, amelyet jelen projektjavaslat folytatni kíván, a benyújtott szakmai záró beszámolója összhangban van a lezáruló projekt keretében ténylegesen végzett tevékenységekkel, valamint a KKK/RET program kialakításakor megfogalmazott célokkal. K+F Központ által végzett szakmai munka (szolgáltatásnyújtás, oktatás, termékfejlesztés) színvonala. A projektjavaslat költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Területi kohézió Pólus innovációs klaszterek támogatása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Egyforduló s Gazdasági társaság 12,5 12, , % Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév 9 3. A támogatás célja ( 5 karakter) A konstrukció célja a pólus program keretében együttmőködı innovatív vállalkozások közös, a klaszter érdekét is szolgáló innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra vitel) segítése; a mőszaki fejlesztési és gyártási infrastrukturális háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által alapított projekttársaságok támogatása révén. A konstrukció a Pólus program lehatárolt konstrukciója. 8 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 9 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 8

9 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása Mrd Ft output 18 19,5 A létrehozott bruttó új k+f munkahelyek száma Fı eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) A magyar innovációs rendszerben korlátozott hálózatosodás elımozdítása érdekében fontos a bizonyított, innovatív és megfelelı piaci potenciállal bíró együttmőködések (a pólus innovációs klaszterek) komplex támogatása. Ösztönzendı az együttmőködés menedzselésén túl közös innovációs (termék- és technológia fejlesztés) projektek generálása, valamint az eredmények exportpiacra vitele és a klasztertagok igényeinek megfelelı, lokalizációs elınyöket biztosító közös infrastruktúra biztosítása. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) Kísérleti fejlesztés KKV-k iparjogvédelmi támogatása jogcím Regionális beruházási támogatás jogcím De minimis típusú támogatás keretében 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatásfejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül 9

10 megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 36. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá ne csökkenjen. Kizárólag egy akkreditált pólus innovációs klaszterbe tartozó legalább 3 független tag tulajdonosi részvételével a projekt végrehajtására létrehozott for-profit gazdasági társaságok pályázhatnak. A klasztertagok mint tagok, illetve részvényesek a szavazatok legfeljebb 5%- ával rendelkezhetnek a pályázó projekttársaságban. Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A pályázó mőködése megfelelıen stabil a projekt finanszírozásához Az pályázó projekttársaság KKV orientáltsága A pályázó projekttársaság tulajdonosi szerkezete A kifejlesztett termék, szolgáltatás, vagy technológia értékesítésébıl származó export árbevétele B) Projekt gazdasági megvalósíthatósága A projekt során létrejövı új vagy továbbfejlesztett termék(ek)nek, technológiá(k)nak vagy szolgáltatás(ok)nak innováció tartalma A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra A projekt klaszterra gyakorolt hatása C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Területi kohézió Innovációs és technológiai parkok támogatása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma egyforduló s gazdasági társaság 5 3,99 5 3, % 3 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév A támogatás célja ( 5 karakter) 1 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 11 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 1

11 A konstrukció célja a pólusvárosokban lehetıleg a meglevı K+F+I infrastruktúra bázisán olyan koncentrált, üzleti alapon mőködı kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok (innovációs és technológiai parkok, science parkok ) kialakítása, amelyek megfelelı kutatási és IKT infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat vagy szakterület számára egyedi, magas szintő, testreszabott innovációs támogató, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások széles skáláját képesek nyújtani. A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások fognak betelepülni, amelyek további vállalkozásokkal, felsıoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttmőködve képesek korszerő, magas hozzáadott értékő, exportés piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozására, piacra való bevezetésére. A konstrukció a Pólus program lehatárolt konstrukciója. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A létrehozott K+F+I szolgáltató infrastruktúra nagysága A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása M2 Mrd Ft output output ,5 A létrehozott bruttó új k+f munkahelyek száma Fı eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) A pólus programhoz kapcsolódó innovációs infrastruktúrák létrehozása a nagy tıkeigény és kockázat miatt csak állami támogatással történhet, mőködtetésük azonban fokozatosan önfenntartóvá válik. A pólusvárosok innovációs és technológiai parkjai így jelentısen hozzájárulhatnak nemcsak a kutatásra specializálódott vagy adott ágazatban tevékenykedı innovatív vállalkozások fejlıdéséhez, hanem az innovatív ötletek generálásához és megvalósításához; az induló cégek inkubációjához; a K+F+I együttmőködések és innovációs klaszterek mélyüléséhez; az innovatív termékek és szolgáltatások exportjához; valamint közvetve a pólusokban található egyetemek külsı kapcsolatainak és K+F kapacitásának fejlıdéséhez. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) 1 Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastrukturális és ingatlan beruházás: o kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló infrastruktúra építése, korszerősítése; o kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan építése, bıvítése, korszerősítése, felújítása, átalakítása. 2 Kizárólag a KMOP konstrukció esetében kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló ingatlan bérleti díja 3 Kutatás-fejlesztési, innovációs célt szolgáló új mőszaki berendezések, gépek, mőszerek, felszerelések beszerzése, szállítása, üzembe helyezése, használatuk betanítása. 4 Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó licenc, know-how beszerzések. 5 Információs technológia-fejlesztés 6 A K+F+I szolgáltatások nyújtásához szükséges minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. 7 A projekt megvalósítása érdekében felmerülı menedzsment költségek. 11

12 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatásfejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 36. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) jogszabályban elıírt legkisebb mértéke alá ne csökkenjen. A pályázó olyan gazdasági társaság lehet, amelyben egy pólusváros önkormányzata, vagy a pólusváros önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezı gazdasági társasága és/vagy állami felsıoktatási intézménye mint tag, illetve részvényes legalább 5%-os részesedéssel, vagy legalább a szavazatok 5%-ával rendelkezik, a rá vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen. A tulajdonviszonyokra vonatkozó fent megjelölt minimális tulajdoni részesedést vagy szavazati arányt folyamatosan, a projekt fenntartási idıszak végéig kell teljesíteni. A pályázó gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezı gazdasági társaságoknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a jelen Pályázati felhívás és útmutató keretében benyújtott projekt megvalósítási helyszínén kívüli pólus városokban megvalósuló, jelen pályázat keretében támogatott projektek közül egynél több (összesen kettı) megvalósításában sem a pályázó gazdasági társaság közvetlen vagy közvetett tulajdonosaként sem a projektben kivitelezıként (vállalkozóként és annak alvállalkozójaként) nem vesz részt. Ezen feltételnek a projekt fenntartási idıszak végéig teljesülnie kell. Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A pályázó gazdasági társaság tulajdonosi körében is megvalósul a pólusvárosok önkormányzatai és felsıoktatási intézményei közötti együttmőködés. Innovatív vállalkozásoktól és vállalkozásnak nem minısülı szervezetektıl származó szolgáltatási árbevétel növekményeinek támogatáshoz viszonyított összegére tett vállalás értéke. B) Projekt adatai A projektjavaslat kapcsolódik a célokhoz és a szakterületi korlátozásokhoz. A projektjavaslat költségvetése reális és takarékos módon került összeállításra. A projekt elszámolható összköltségébıl ingatlanfejlesztésre fordított arány. A projekt eredményeképpen létrejövı K+F+I szolgáltatások, valamint a 12

13 segítségükkel megvalósítható K+F+I projektek mőszaki-tudományos jelentısége, innováció tartalma. A projekt üzleti megalapozottsága. C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Területi kohézió Vállalati innováció ösztönzése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Egyforduló s, nyílt Gazdasági társaság, szövetkezet 1 9, , % Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév A támogatás célja ( 5 karakter) A konstrukció célja olyan vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek meglévı K+F eredményre (prototípus vagy termék) új vagy jelentısen javított, korszerő, magas értéket képviselı, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják. A konstrukció a Pólus program konstrukciója. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása Mrd Ft output A létrehozott bruttó új k+f munkahelyek száma Fı eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) 12 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 13 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 13

14 A konstrukció elısegíti az innovatív vállalkozások növekedési potenciáljának erısítését, versenyképes termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények hasznosításának, az új, vagy jelentısen javított termék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig tartó innovációs tevékenységének támogatásával. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) - Kísérleti fejlesztés - KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége - Marketing 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság vagy szövetkezet. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatásfejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 3. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje nem negatív. A pályázó rendelkezik legalább 2 lezárt üzleti évvel. A pályázó for-profit vállalkozás. Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A pályázó mőködése megfelelıen stabil a projekt finanszírozásához A pályázó eddigi innovációs tevékenységei B) Projekt gazdasági megvalósíthatósága A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra? A projekt innováció tartalma A megvalósítandó projekt nagysága arányban áll-e a vállalkozás pénzügyi/vagyoni kapacitásaival. 14

15 A pályázó árbevétel vállalása C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Területi kohézió Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erısítése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Egyfordulós, nyílt Gazdasági társaság 5 5, , % 1 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév A támogatás célja ( 5 karakter) A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F tevékenység erısítése és feltételeinek megteremtése vállalati K+F kutatóhelyek létesítésével, illetve bıvítésével; a K+F intenzív befektetések és kutató munkahelyteremtés ösztönzésével. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása Mrd Ft output 15 16,5 A létrehozott bruttó új k+f munkahelyek száma Fı eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) Magyarországon kevés azon vállalkozások száma, amelyek önálló K+F kapacitással rendelkeznek. Ösztönzendı ezért a hazai vállalkozások K+F kapacitásainak létrehozása, bıvítése, valamint külföldi vállalatok K+F részlegének magyarországi letelepítése. 14 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 15 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 15

16 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) - Ipari kutatás - Kísérleti fejlesztés 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatásfejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 36. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje nem negatív. Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A pályázó mőködése megfelelıen stabil a projekt finanszírozásához B) Projekt gazdasági megvalósíthatósága A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra? A projekt innováció tartalma A megvalósítandó projekt nagysága arányban áll-e a vállalkozás pénzügyi/vagyoni kapacitásaival. A pályázó létszám vállalása C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Területi kohézió 16

17 Vállalkozások beszállítói és technológiai innovációs tevékenységének fejlesztése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Egyforduló s nyílt Gazdasági társaságok 2 1,96 1 1, % 4 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév A támogatás célja ( 5 karakter) A pályázat célkitőzése hazai vállalkozások - különös tekintettel a kis- és középvállalkozások innovációs képességeinek és technológiai felkészültségének a megerısítése annak érdekében, hogy valamely közép vagy nagyvállalkozás stratégiai partnerévé, tartós beszállítójává, innovációs partnerévé váljanak. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése A kedvezményezett vállalkozások konstrukcióhoz kapcsolódó magánfinanszírozású k+f ráfordítása. mértékegysége Mrd Ft típusa output Bázisérték Célértékek , A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) A konstrukció stratégiai célja, hogy javítsa a magyar vállalkozások beszállítói pozícióját, bıvítse a magyar beszállítói hálózatokat, csökkentse a beszállítói vállalkozások kiszolgáltatottságát. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) Kísérleti fejlesztés Beruházás Marketing 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: A Projekt adatlap hiánytalanul került kitöltésre. Valamennyi elıírt melléklet csatolásra került. Jogosultsági feltételek: 16 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 17 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 17

18 A projekt illeszkedik az Operatív Program céljaihoz és hozzájárul a kitőzött célértékek (indikátorok) eléréséhez. A pályázó jogi formája gazdasági társaság. A pályázó nem áll csıd, felszámolás vagy végelszámolás alatt. A pályázóval szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelezı határozata nincs érvényben, továbbá nem áll fenn az az eset, hogy a pályázó a jelen konstrukcióra benyújtott pályázat benyújtását megelızıen az államháztartás alrendszereibıl, az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesítette. A pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik. A pályázó tevékenysége a hatályos környezetvédelmi elıírásoknak megfelel. A pályázó a mőködéséhez szükséges jogerıs hatósági engedélyekkel a támogatási szerzıdés megkötéséig rendelkezik. A pályázó nem szolgáltat a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot. A pályázó az adott projekttémában három éven belül nem részesült közfinanszírozású kutatásfejlesztési pályázaton támogatásban. A pályázó a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlıség elımozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi elıírásokat (együttesen a horizontális célokat) betartja. A pályázó vállalja, hogy a projektet a támogatási szerzıdés megkötését követı 9. napon belül megkezdi, valamint hogy a projekt fizikai befejezését és pénzügyi elszámolását legkésıbb a támogatási szerzıdés aláírását követı 36. hónap végéig megteszi. A pályázó saját tıkéje nem negatív. Értékelési szempontok: A) Pályázó adatai A pályázó mőködése megfelelıen stabil a projekt finanszírozásához B) Projekt gazdasági megvalósíthatósága A projekt költségvetése reális és takarékos módon került-e összeállításra? A projekt innováció tartalma A megvalósítandó projekt nagysága arányban áll-e a vállalkozás pénzügyi/vagyoni kapacitásaival. C) Társadalmi kritériumok Környezetvédelem, fenntarthatóság Esélyegyenlıség Területi kohézió 1.4. K+F+I nagyprojekt támogatása 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete IH döntés tervezett összege / 212 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Kiemelt projekt A kiemelt projekt eljárásrend szerint a konkrét projekt akciótervi nevesítése során kerül megadásra. 18 Az összegek a ben meghirdetett konstrukciókra született IH döntéseket tartalmazzák. 18

19 2. Ütemezés Pályázatos konstrukció indítása és zárása (év/hónap) negyedév negyedév A támogatás célja ( 5 karakter) A projekt célja K+F és innovációs nagyberuházási és kutatási projekt végrehajtása. 4. A támogatási konstrukció célértékei megnevezése mértékegysége típusa Bázisérték Célértékek A támogatási konstrukció indokoltsága ( 5 karakter) A projekt a tudományos és szakmai elınyök mellet jelentıs beruházásbeli, infrastrukturális, munkahelyteremtı lehetıségek valósulhat meg, valamint katalizáló hatással bírna a térségre. Nem elhanyagolható az állam közvetett bevétele a járulékos adóterhek révén. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1 karakter) A tervezett ESZA/ERFA arány (%): 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1 karakter) Teljességi szempontok: Jogosultsági feltételek: Értékelési szempontok: 19 A 21. év végén meghirdetett pályázati konstrukciók zárása áthúzódhat 211-re. 19

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. prioritás: K+F és innováció a versenyképességért Akcióterv 2009-2010 2009. január 12. Felülvizsgálva: 2010. január 29. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı

K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák. Kovács Örs, osztályvezetı K+F és vállalati innovációs a pályázatok, illetve a tipikus pályázói hibák Kovács Örs, osztályvezetı Általános tudnivalók Innovációs lánc: 1. alapkutatás, 2. ipari kutatás, Szakterületek: 1. Természettudományok

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv

ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése. Akcióterv ÉMOP 1. prioritás Versenyképes hely gazdaság megteremtése Akcióterv 2009-2010 Prioritás tartalma A prioritás támogatást nyújt: az üzleti környezet fejlesztéséhez, ipari parkok, ipari területek, inkubátorházak,

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010. Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

JEDLIK ÁNYOS PROGRAM. Pályázati felhívás. Budapest, 2007.

JEDLIK ÁNYOS PROGRAM. Pályázati felhívás. Budapest, 2007. JEDLIK ÁNYOS PROGRAM Pályázati felhívás Budapest, 2007. I. A támogatás célja A program a gazdaság versenyképességének növelését és a fejlıdés fenntarthatóságát kívánja elısegíteni korszerő technológiák

Részletesebben

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények

Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények Támogatási lehetıségek a válságban: pályázati források és adókedvezmények dr. Márkus Csaba Igazgató, Deloitte Zrt. Szeged, 2009. október 20. Tartalomjegyzék 2 Footer A támogatások megváltozott szerepe

Részletesebben

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió

Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Baross Gábor program 2009 Észak-Alföldi régió Dr. Grasselli Norbert igazgató Pályázati programok harmonizálása 8 pályázatból álló portfolió: az a pályázók részéről a legnagyobb érdeklődést kiváltó pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP , KMOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP , KMOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati innováció támogatása (GOP-2008-1.3.1, KMOP-2008-1.1.4) Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja azon vállalkozások innovációs tevékenységeinek

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM Balogh Balázs regionális igazgató ADITUS Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 1. PRIORITÁS K+F ÉS INNOVÁCIÓ - Gazdaságban hasznosuló ipari kutatás és kísérleti fejlesztés

Részletesebben

Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása Kódszám: KFI. Támogatási kérelmek várható száma 20 milliárd db

Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása Kódszám: KFI. Támogatási kérelmek várható száma 20 milliárd db Kis-, közép- és nagyvállalatok KFI tevékenységének támogatása Kódszám: 2018-1.1.2-KFI Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 20 milliárd 30-130 db Támogatás összege minimum 100 millió maximum 600

Részletesebben

Kutatás-fejlesztés és innováció a gazdaságfejlesztésben. dr. Kabai Anikó osztályvezetı, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Kutatás-fejlesztés és innováció a gazdaságfejlesztésben. dr. Kabai Anikó osztályvezetı, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kutatás-fejlesztés és innováció a gazdaságfejlesztésben dr. Kabai Anikó osztályvezetı, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési Operatív Program prioritásai (GOP) 2007-2013 1 milliárd

Részletesebben

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a

A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a A Gazdasági és Innovációs Operatív Program várható pályázati forrásainak bemutatása különös tekintettel a Stratégiai K+F műhelyek kiválósága GINOP-2.3.2-15 SZTE Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP , KMOP )

Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP , KMOP ) Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése (GOP-2008-1.3.2, KMOP-2008-1.1.5) Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja a közvetlenül hasznosuló K+F

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

Vállalati innováció támogatása GOP /A, GOP /B KMOP /A

Vállalati innováció támogatása GOP /A, GOP /B KMOP /A Vállalati innováció támogatása GOP-2011-1.3.1/A, GOP-2011-1.3.1/B KMOP-2011-1.1.4/A Kedvezményezettek köre: Azok a gazdasági társaságok (kivéve non profit GT), szövetkezetek, amelyek: - Kettıs könyvvitelt

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2010. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani további fejlesztési lehetıségekre a következı, jelenleg nyitva lévı pályázati forrásokat, melyek az Ön vállalkozása számára fontosak

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

egyetem-ipar innováci

egyetem-ipar innováci K+F pályp lyázati források az egyetem-ipar innováci ciós együttm ttmőködés s támogatt mogatására Innovációs Konferencia Veszprém 2010. március 11. Dr. Mogyorósi Péter Igazgató Laser Consult Kft. Hazai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

gfejlesztési si Konferencia

gfejlesztési si Konferencia Szerb-magyar Regionális Gazdaságfejleszt gfejlesztési si Konferencia Innovációt t segítı eszközök k a Dél-alfD alföldi ldi RégiR gióban Dr. Molnár István Igazgató Szeged, 2009. 10. 20. BEMUTATKOZIK A DA-RIÜ

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt.

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István. Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Barta E. Gyula, vezérigazgató, MAG Zrt. K+F+I pályázatok rendszere Tudomány - Innováció Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

4. A támogatást igénylők köre:

4. A támogatást igénylők köre: GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 1 Pályázat benyújtása Projekt helyszíne Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. december

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért

Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, fıosztályvezetı-helyettes Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH Tılünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Egyszerősítések, gyorsítások Átláthatóbb

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió

Ügyvezető igazgató. Mikrohitel Divízió SIKERES INKUBÁTORHÁZAK KELET-MAGYARORSZÁGON VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZ ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍREGYHÁZA Elıadó: Zsukk István inkubátorház igazgató Kaposvár, 2009. június 17. A PRIMOM ALAPÍTVÁNY KEZDETEK

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Tudás, alkotás, érték

Tudás, alkotás, érték Tudás, alkotás, érték A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2007. évi programjai valamint az EU 7. K+F Keretprogramja Vass Ilona, általános alelnök Nemzeti Innovációs Rendszer, NKTH-GKM szakmai konferencia

Részletesebben

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati lehetőségei Első Önkormányzati Projektbörze 2010 Budapest, 2010.03.31. Szemző György projektmenedzser, GOP IH Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram. Kódszám: VEKOP Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogram Kódszám: VEKOP-1.2.3-16. A Hitelprogram célja A Hitelprogram a KKV-k versenyképességének növelése tematikus célkitűzés,

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

INDUL AZ ÚJ K+F+I PÁLYÁZATI RENDSZER

INDUL AZ ÚJ K+F+I PÁLYÁZATI RENDSZER INDUL AZ ÚJ K+F+I PÁLYÁZATI RENDSZER AZ ÚJ K+F+I PÁLYÁZATI RENDSZER KIALAKÍTÁSÁNAK FOLYAMATA NKFIH ROADSHOW Kitűzött cél Tájékoztatás a KFI stratégiáról, javaslatok, vélemények, igények begyűjtése a pályázati

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

2. Technológia és infrastrukturális beruházások

2. Technológia és infrastrukturális beruházások 2010. június 08., kedd FONTOSABB AKTUÁLIS ÉS VÁRHATÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 2010. ÉVBEN 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Támogatás mértéke: max. 40 50% (jellegtől és helyszíntől

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS GINOP-2.1.7-15 PROTOTÍPUS-, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZAT CÉLJA: A Felhívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén. Ügyféltájékoztató - TERVEZET

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén. Ügyféltájékoztató - TERVEZET GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén Ügyféltájékoztató - TERVEZET I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja a gazdasági tevékenység hatékonyságának, jövedelmezőségének

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

GINOP A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén GINOP-2.1.8-17 A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása 2017. december 6-án 9 órától 2018. február 15-én 12 óráig lehetséges.

Részletesebben

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP 2.1.1-15. Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Vállalatok K+F+I tevékenységének a GINOP 2.1.1-15 Célja Jelen pályázat célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

IRINYI TERV IPARSTRATÉGIAI TÁMOGATÁSAI PROGRAM év

IRINYI TERV IPARSTRATÉGIAI TÁMOGATÁSAI PROGRAM év IRINYI TERV IPARSTRATÉGIAI TÁMOGATÁSAI PROGRAM 2016. év Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt 2 Mrd Ft költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, melyek más forrásból nem finanszírozhatók,

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval

A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek bıvítése vállalatszervezési innovációval Elıadó: Szalay András S-Metalltech 98 Anyagtechnológiai Kutató-fejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatója A mőszaki fejlesztés lehetıségeinek

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás GINOP (Kivonat) 1

Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás GINOP (Kivonat) 1 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás A Felhívás indokoltsága és célja GINOP-2.3.3-15 (Kivonat) 1 Jelen Felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben