Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret"

Átírás

1 A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a as és a es Akcióterv keretében június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország évekre szóló legfontosabb fejlesztés-stratégiai dokumentuma Átfogó cél: a foglalkoztatás bıvítése és a tartós növekedés elısegítése Humánerıforrás fejlesztést tartalmazó programok: - Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Európai Szociális Alapból finanszírozandó humán-jellegő fejlesztések - Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) Európai Regionális Fejlesztési Alapból finanszírozandó a TÁMOP-hoz kapcsolódó - infrastrukturális fejlesztések - Regionális operatív programok (ROP-ok) 1

2 Társadalmi Megújulás OP Átfogó cél: A munkavállalási korúak munkaerı-piaci aktivitásának növelése A humán erıforrás minıségének, foglalkoztathatóságának a javítása Specifikus célok: A munkaerı-piaci kereslet és kínálat összehangolásának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás támogatása Az egészségi állapot és a munkavégzı képesség javítása A társadalmi összetartozás erısítése, az esélyegyenlıség támogatása A TAMOP fıbb programjai a társadalmi befogadás területén Beruházás a jövınkbe: gyermek- és ifjúsági programok A leghátrányosabb helyzető térségek komplex fejlesztéséhez kapcsolódó foglalkoztatási, szociális, elemek Szociális szolgáltatások fejlesztése, szociális szakemberek képzése Társadalmi beilleszkedést segítı programok Hátrányos helyzető emberek támogatása Helyi közösségek, civil szervezetek fejlesztése A diszkrimináció elleni küzdelem A fogyasztók és ellátottak védelmének megerısítése A bőnmegelızés programjai 2

3 Akciótervek A Strukturális Alapokat szabályozó rendeletek a as idıszakra nem írják elı ún. programkiegészítı dokumentum készítését Az akciótervek a magyar kormány döntése értelmében készülnek, az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el Kapcsolatot jelentenek az OP-k és a végrehajtás tényleges alapjául szolgáló pályázati kiírások és központi programok között 2 évre szólnak, OP prioritásonként Tartalmuk: konkrét intézkedések, pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, ütemezés, indikátorok A konstrukciók többféle eljárással valósulnak meg (egyfordulós pályázat, kétfordulós pályázat, egyszerősített pályázat, közvetett támogatás, kiemelt program) Az akcióterveket folyamatosan, de min. évente felülvizsgálják Új Magyarország Fejlesztési Terv ,4 milliárd euró Társadalmi Megújulás Operatív Program ,097 milliárd euró 5. prioritás: 489 millió euró = 121 milliárd Ft Akcióterv prioritás: A társadalmi befogadás és részvétel erısítése 119 millió euró = 29,64 milliárd Ft Akcióterv prioritás: A társadalmi befogadás és részvétel erısítése 216,8 millió euró = 53,215 milliárd forint 3

4 RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS TÁMOP forrásainak megoszlása TÁMOP 5. prioritás forrásainak megoszlása 12% 31% 24% TÁMOP 1,2,3,4,6 prioritás TÁMOP 5. prioritás % 45% TÁMOP 5. prioritás kiemelt és pályázatos konstrukciók megoszlása Konstrukciók keretösszegének megoszlása, Konstrukciók keretösszegének megoszlása, % 37% 63% kiemelt milliárd Ft pályázatos milliárd Ft kiemelt milliárd Ft pályázatos milliárd Ft 77% A idıszakban a pályázatos konstrukciók keretösszege: 60,235 milliárd Ft 4

5 Források megoszlása a idıszakban, TÁMOP 5. 23,264 milliárd Ft; 28% 36,746 milliárd Ft; 44% kiemelt pályázatos nem civileknek pályázatos civileknek 23,489 milliárd Ft; 28% Civil szervezetek által pályázható konstrukciók 5

6 5.1. A kiemelt leghátrányosabb helyzető térségek humán kapacitásainak fejlesztése A kiemelt leghátrányosabb helyzető térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása LHH kistérségek projektjei Új Várható megjelenés: június július (9 meghirdetés közül 5-ben pályázhatnak civilek) Keretösszeg: 10,5 Mrd Ft Kistérségi projektgyőjtés: ısz Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért Új Várható megjelenés: július Keretösszeg: 3,066 Mrd Ft 5.2. Beruházás a jövınkbe: gyermek és ifjúsági programok A fejlesztések célja, hogy a gyermekek és fiatalok segítségek kapjanak hátrányaik leküzdéséhez, és ezáltal sikeres és aktív tagjai legyenek a társadalomnak, kapcsolódva a Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Programhoz A korai beavatkozást középpontba helyezı Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzető térségekre A pályázati felhívás megjelenése: december, IV. negyedév Keretösszeg: 1,72 milliárd Ft, 3,5 milliárd Ft; Pályázható összeg: millió Ft Gyermekek és fiatalok integrációs programjai A pályázati felhívás megjelenése: május, III. negyedév Keretösszeg: 2,79 milliárd Ft, 2,5 milliárd Ft; Pályázható összeg: 8-20 millió Ft, millió Ft 6

7 5.3. A halmozottan hátrányos helyzető csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerı-piaci integrációjuk elımozdítása érdekében A leghátrányosabb helyzető, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezı, tartósan inaktív vagy intézményekbıl kikerülı társadalmi csoportok munkaerı-piaci esélyeinek javulása érdekében komplex program nyújtása, melynek tartalma többek között a képessé tevı, motiváló képzések, támogató szolgáltatások biztosítása Elsı lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programjai A pályázati felhívás megjelenése: augusztus, III. negyedév (B), II. negyedév (A) Keretösszeg: 3,6 milliárd Ft, 1,4 milliárd Ft (B), 4,6 milliárd Ft (A) ; Pályázható összeg: millió Ft (A) Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok támogatása A pályázati felhívás várható megjelenése: június Keretösszeg: 2,77 milliárd Ft; Pályázható összeg: millió Ft 5.3. A halmozottan hátrányos helyzető csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerı-piaci integrációjuk elımozdítása érdekében Kísérleti program az adósságcsapda megelızése érdekében A pályázati felhívás megjelenése: szeptember Keretösszeg: 0,5 milliárd Ft; Pályázható összeg: millió Ft 7

8 5.4. A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása 1. A jó kormányzás erısítése a szociális szolgáltatások területén a kapacitások és a hatékonyság erısítésével, átlátható, jó minıségő, szükséglet- és bizonyítékalapú ellátó-rendszer kialakításával. 2. A munkaerı-piaci integrációt segítı szociális szolgáltatások fejlesztése A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhetı szolgáltatások fejlesztése A pályázati felhívás megjelenése: IV. né. Keretösszeg:1,2 Mrd Ft; pályázható összeg: M Ft) A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatás fejlesztése A pályázati felhívás megjelenése: január, II. félév Keretösszeg: 800 millió Ft, 1,5 milliárd Ft; Pályázható összeg: millió Ft, Ft 5.5. A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése A beavatkozás célja az emberek és a közösségek társadalmi tıkéjének növelése, és ezáltal a hátrányos helyzető emberek kiszolgáltatottságának csökkentése Közösségi kezdeményezések, programok támogatása A pályázati felhívás megjelenése: június, III. negyedév Támogatási összeg: 900 millió Ft, 1,1 milliárd Ft; Pályázható összeg: 2-5 millió Ft Az önkéntesség elterjesztése A pályázati felhívás megjelenése: február, II. negyedév Keretösszeg: 600 millió Ft, 650 millió Ft; Pályázható összeg: millió Ft, 5-10 millió Ft Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása A pályázati felhívás megjelenése: július, június (3 megyében: Somogy, Csongrád, Komárom-Esztergom) Keretösszeg: 1 milliárd Ft, 150 millió Ft; Pályázható összeg: millió Ft 8

9 5.5. A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése Anti-diszkriminációs média programok és jogvédı tevékenység támogatása A pályázati felhívás megjelenése: május, II. negyedév Keretösszeg: 1,5 milliárd Ft, 780 millió Ft; Pályázható összeg: max. 250 millió Ft, millió Ft A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával A pályázati felhívás megjelenése: augusztus, III. negyedév Keretösszeg: 900 millió Ft, 1 milliárd Ft 5.6. A társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és reintegrációs programokkal A hátrányos helyzető fiatalok és gyermekek, másrészt pedig az iskolázatlan,szakképzetlen, alacsony jövedelmő, jellemzıen elmaradott térségben, rossz szociális körülmények között élı tartós munkanélküli, és sok esetben roma származású személyek társadalmi befogadásának erısítését és esélyegyenlıségének elımozdítását célozza a munkaerı-piacra való belépés és visszatérés érdekében A társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és reintegrációs helyi kezdeményezésekkel - erkölcsi veszélyzónába került gyermek- és fiatalkorúak segítése Meghirdetés: december Keretösszeg: 400 millió Ft 9

10 A társadalmi egyeztetés szakaszai Operatív Programok Idıpont: október-november Az OP-k elérhetık voltak az NFÜ honlapján, illetve megküldték a jelentısebb szervezeteknek. Akciótervek Idıpont: május-június Az akciótervek elérhetık voltak az NFÜ honlapján, illetve megküldték ıket a jelentısebb szervezeteknek. Akciótervek Határidı: november 20. Az akciótervek elérhetık voltak az NFÜ honlapján, illetve megküldték ıket a jelentısebb szervezeteknek. Pályázati felhívás (csak pályázatos programok esetében) A pályázati felhívás megjelenése elıtt 10 napig a teljes pályázati dokumentációt lehet véleményezni az NFÜ honlapján. Köszönöm a figyelmet! Fülöp Regina Szociálpolitikai és bőnmegelızési szakterület NFÜ Humán Erıforrás Programok Irányító Hatósága Levélcím: 1077 Budapest, Wesselényi u Cím: 1066 Budapest, Mozsár u

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv 2009-2010 5.2.5. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok 2008. október

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr.

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Pehr Erika Mottó Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Tartalomjegyzék 1.1. sz. függelék: Statisztikai táblák a helyzetelemzés c. fejezethez...

Részletesebben

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.)

Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) ÁNTSZ egészségfejlesztés 2007. május 10. Új j Magyarország g Fejlesztési si terv (NFT II.) Regionális és s kistérségi szerepek az NFT II. megvalósításában: lehetıségek a területi egészségfejlesztésre gfejlesztésresre

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk.

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Új Magyarország Fejlesztési Terv 00-as pályázati ütemterve 00-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Forrás: NFÜ) Sorszám Témakör Megjelentetés ideje 00 OP Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Várható

Részletesebben

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban.

A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban. A szociális és foglalkoztatási célú civil szervezetek előtt álló lehetőségek a jelenlegi és a 2014-2020-as tervezési ciklusban Ruszkai Zsolt Munkaerő-piaci környezet Pályázati lehetőségek a jelenlegi,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány /2010. ( ) Korm. h a t á r o z a t a a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről A Kormány a Roma Integráció Évtizede

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája

A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája A Barcsi Kistérség Foglalkoztatási Stratégiája Készült: a PAKTUM A PARTON! címő TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0032 számú Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások címő pályázathoz kapcsolódóan Készítették:

Részletesebben

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban. Tanulmány. Szerző: Kozák András köznevelési szakértő

Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban. Tanulmány. Szerző: Kozák András köznevelési szakértő Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem az oktatásban Tanulmány Szerző: Kozák András köznevelési szakértő Minden ügyben azt kell keresni, ami összeköt minket, nem azt, ami elválaszthat. (Barack H. Obama)

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében

szociális ellátás fejlesztése a társadalmi befogadás erősítése érdekében A TESZ Alapítvány legfőbb célja, hogy az egészség ne csupán a betegség hiányát jelentse, hanem a települések, cégek, vállalatok és közösségek egyik legfontosabb befektetési lehetőségévé váljon. A TESZ

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés

Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben. Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH. Áttekintés Horizontális témák érvényesítése az intézményrendszerben és a fejlesztésekben Hullai Bernadett, NFÜ - Koordinációs IH Áttekintés Jogszabályi környezet Elvek érvényesítése a fejlesztésekben Végrehajtás

Részletesebben

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

FEJLESZTÉSI STRATÉGIA TARTALOMJEGYZÉK A kistérségre vonatkozó korábbi stratégiák összefoglalása... 4 Az NFT III új Uniós költségvetési idıszakára vonatkozó alapelvei... 8 B.-A.-Z. megye fejlesztési cél- és programrendszere...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben