NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009."

Átírás

1 NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi szervtıl, elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 9. Közgyőlési határozat közhasznúsági jelentés elfogadásáról Nyírtelek, március elnök Záradék: A közhasznúsági jelentést a Közgyőlés május 16-án tartott ülésén egyhangú határozatával elfogadta.

3 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgáltató Egyesület 2. Képviselı: Venczelné Bartha Ildikó elnök 3. Székhely: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. 4. Levelezési cím: 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. 5. Adószám: KSH szám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma: Pk /1998/ A szervezet céljának rövid leírása: Egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi-, rehabilitációs, szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, nevelést, oktatást, képességfejlesztést és ismeretterjesztést segítı, kulturális tevékenység, a hátrányos helyzető társadalmi csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése keretében különösen a fogyatékos emberek emberi és állampolgári jogait védı, sportolását segítı rehabilitációs foglalkoztatását szervezı tevékenység.

4 2. Számviteli beszámoló Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgálató Egyesület évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított össze. A Mérleg fıösszege ezer Ft, a saját tıke ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1.sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 3. Költségvetési támogatás felhasználása Tárgyévben a Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgálató Egyesület az alább felsorolt állami támogatás kapta, mely több az elızı esztendıhöz képest. A növekedés a pályázatok készítésének szakmai hozzáértésének és az új feladatok szerinti elkészítésének eredménye. Az egyesületünk 2009 évben az alábbi költségvetési támogatásban részesült: Forrás megnevezése Támogatás célja Elnyert összeg (Ft) Nemzeti Civil Alapprogram évi mőködési támogatás SZOC-KIE Kisegítı támogatás állami normatívához NFÜ-TÁMOP / ÖKOTÁRS támogatás alapítványi Elsı Nyírségi Fejlesztési Társ. Elsı lépés-alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı program pályázatfigyelés képzés Fogy.szem.esélyegyenl.KA4 gyógylovaglás Összesen: A támogatások felhasználása: Egyesületünk a fent felsorolt támogatások összegét a támogatás célja oszlopban feltüntetett tevékenységekre fordította. 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Elızı évhez képest a Nyírteleki Civil Koordinációs és Szociális Szolgálató Egyesület tartaléka (vagyona) ezer Ft összeggel nıt. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon összetevıi én e Ft Évközi változás e Ft én e Ft. Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett összesen eszközök Készletek Követelések Pénzeszközök Értékpapírok Forgóeszközök összesen MINÖSSZESEN:

5 5. A cél szerinti juttatások kimutatása Az egyesület közhasznú tevékenysége körében a évben pénzbeli támogatást nem nyújtott. 6. A központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékének kimutatása. OEP támogatás: Ft Magyar Államkincstár támogatás: Ft Társaságunk évben Ft tagdíjban részesült. 7. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege. Az egyesület évben nem nyújtott sem pénzbeli, sem természetbeni támogatást vezetı tisztségviselıinek. 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Kiemelt feladatai között szerepel többek között az egészségügyrıl szóló évi LIV. törvényben meghatározottak: az egészségügyrıl szóló tv. III. fejezet 1. címében megjelölt egészségfejlesztés, az egyesület ugyancsak kiemelt feladatának tekinti a fogyatékkal élı személyek helyzetének javítását, társadalmi esélyegyenlıségének elısegítését. A megfogalmazott célokkal összhangban folyamatosan alakítottunk ki a tevékenységi köreinket. Fogyatékkal élık Nappali Intézménye üzemeltetése 49 fıvel a megyében élı fogyatékkal élık részére. Szociális foglalkoztatás Munka-rehabilitáció 2009 évben 16 fı foglalkoztatása történt. Támogató Szolgálat mőködtetése 41 fı Rakamazi és Nyírteleki kliens számára- Otthonápolási szolgáltatás nyújtása kórházból kikerült betegek részére Nagycserkeszi és nyírteleki lakosok számára. Vérvétel lakossági szolgáltatás biztosítása Nyírtelek lakossága számára Információszolgáltatás, PR:

6 pályázatfigyelés, pályázatkészítés, szaktanácsadás szervezése Nyírtelek Civil szervezeteinek konferenciákon, a médiumokban az egyesület képviselete egyesületi honlap frissítése, bıvítése közgyőlések Humán erıforrás fejlesztése, képzés: Nemzetközi kapcsolatok építése: Román kapcsolatok, önkormányzati és civil határ menti együttmőködések erısítése Kárpátaljai kapcsolatok, önkormányzati és civil határ menti együttmőködések erısítése, testvér települési kapcsolatok bıvítésének elısegítése. Foglalkoztatáspolitikai programok Munkarehabilitáció beindítása szervezése szociális foglalkoztatás keretén belül 16 fogyatékkal élı részére Elsı lépés-alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı program NFÜ-TÁMOP programban 30 fı