Búzavirág Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Búzavirág Alapítvány"

Átírás

1 Búzavirág Alapítvány 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A évi Közhasznúsági jelentés.... Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) Vámosújfalu, március 31

2 Alapadatok Név: Búzavirág Alapítvány Székhely: 3941 Vámosújfalu, Kossuth u 42/A Adószám: Ezen közhasznúsági beszámolót az Alapítvány Kuratóriuma a március 31.-én tartott kuratóriumi ülésen megvitatta, majd egyhangúan elfogadta. * *Az egyszerősített éves beszámolót regisztrált mérlegképes könyvelı állította össze, a kuratóriumi elfogadás elıtt könyvvizsgáló azt nem vizsgálta.

3 1. Számviteli beszámoló A Búzavirág Alapítvány a évi gazdálkodásáról a számvitelrıl szóló évi C. törvény és a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19) Kormányrendelet elıírásainak megfelelve közhasznú egyszerősített éves beszámolót állított össze. A mérleg fıösszege: eft, a saját tıke eft. A részletes kimutatást jelentésünk 1.sz. melléklete tartalmazza. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 2011-ben Alapítványunk ,- Ft költségvetési támogatást kapott: Normatív támogatásként ,- Ft támogatást kaptunk, melybıl ,- Ft elhatárolásra került. Munkaügyi központtól ,- Ft foglalkoztatási támogatást kaptunk. Pályázati úton elnyert támogatások összege: ,-Ft: OFA pályázat összege: ,- Ft, AKTÍV Mőhely pályázat összege: ,- Ft, NCA pályázat összege: ,- Ft. Szja 1% kiutalás összege ,- Ft volt. A költségvetési támogatások felhasználásának részleteit a 2. számú melléklet tartalmazza. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Az alapítvány induló tıkéje 50 e Ft, tárgyévben keletkezett közhasznú eredménye 6.246,- eft. Az alapítvány saját tıkéje eft. A vagyon felhasználását bemutató táblázatot a 3.sz melléklet tartalmazza. 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Alapítványunknak nem voltak cél szerinti juttatásai, ezért nem csatoltunk ezekrıl táblázatot a mellékletek között. 5. Központi költségvetési szervtıl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Tárgyévben alapítványunk ezer Ft támogatást nyert el a fent említett szervezetektıl. A kapcsolódó táblázatot a 4. sz. mellékletben csatoltuk. 6. Kisebbségi települési önkormányzattól, Települési önkormányzat és társulása, Egészségbiztosítási önkormányzat és szervei Tárgyévben fenti szervektıl nem kaptunk támogatást. 7. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege Alapítványunk nem nyújt vezetı tisztségviselıi számára juttatást. Ezért nem csatoltunk ezekrıl táblázatot a mellékletek között. 8. Szakmai beszámoló Szakmai beszámolónkat az 5. mellékletben csatoltuk. Vámosújfalu, március 31.. Egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

4 1. számú melléklet I. MÉRLEG Elızı év (ek) Sorszám helyesbítése i Tárgyév a b c d e 1. A Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( ) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) D Saját tıke ( ) I INDULÓ TİKE/JEGYZETT TİKE II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYÉSGBİL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 18 VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 19 E. Céltartalékok 20 F. Kötelezettségek (21+22) I.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G.Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Vámosújfalu, március 31..

5 II. EREDMÉNYKIMUTATÁS Elızı év (ek) Sorszám A tétel megnevezése Elızı év helyesbítése i Tárgyév a b c d e 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 4. b) központi költségvetésbıl c)helyi önkormányzattól 6. d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei B Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D Közhasznú tevékenység ráfordításai ( Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B- E) Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

6 Tájékoztató adatok Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítése i e Ft Tárgyév A Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek a) megbízási díjak 0 0 b) tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb költségek Személyi jellegő költségek közterhei B Nyújtott támogatások Továbbutalt illetve átadott támogatás Vámosújfalu, március 31.

7 2. sz. mellékelt Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatástnyújtó neve Támogatás idıpontja Támogatás összege Ft Felhasználás célja évi áthozat Felhasználás összege 2011.év Átvitel összege Normatív 2011 Rehabilitációs célú lakóotthon, fogyatékosok nappali ellátása, szociális foglalkoztatás OFA Intézményi ellátás fejlesztése AKTÍV Mőhely Foglalkoztatási eszközrendszer fejlesztése Munkaügyi Szociális segítı bértámogatása Központ NCA Mőködési költségek Szja 1% Célszerinti tevékenységek fenntartása Elszámolás határideje Vámosújfalu, március 31

8 3. sz. melléklet Kimutatás a vagyon felhasználásáról év Megnevezés Elızı évi összeg eft Tárgyévi összeg eft Változás %-a Változás összege eft Induló tıke Tıkeváltozás , Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény , Közhasznú tevékenység ,28 tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Megjegyzés. Vámosújfalu, március 31.

9 4.sz. melléklet Kimutatás a kapott támogatásokról év adatok eft-ban Sorsz. Támogató megnevezése Támogatott cél Érték 1 Központi költségvetési szerv Normatív támogatás OFA AKTÍV Mőhely NCA Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei 4. Kisebbségi települési önkormányzat 5 Települési önkormányzat és társulása 6. Egészségbiztosítási önkormányzat és szerve 7. Magánszemély Egyéni vállalkozó 9. Jogi személyiségő gazdasági 203 társaság 10. Jogi személyiséggel nem rendelkezı szerv 11 Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt szerv 13 APEH (1% közcélú adomány) 504 Összesen: Vámosújfalu, március 31

10 5.sz. melléklet Szakmai beszámoló A szervezet tevékenységi köre A Búzavirág Alapítvány fı célkitőzése, hogy a teljes élet lehetıségét nyújtsa olyan látássérült felnıttek, akik családi háttér nélkül nem tudnak önálló életvitelt folytatni. A célcsoportot elsısorban az állami gondozásban felnövı vak és gyengénlátó fiatalok jelentik. Az Alapító okirat szerint az Alapítvány által végzendı közhasznú tevékenység: fogyatékosok nappali ellátása 40 férıhellyel, rehabilitációs célú lakóotthon mőködtetése 12 férıhellyel, mely ellátások biztosítása a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény értelmében állami és önkormányzati feladat. Az Alapítvány a következı területeken végez további közhasznú tevékenységet: szociális tevékenység hátrányos helyzető csoport társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése rehabilitációs foglalkoztatás (1997. évi CLVI. törvény 26. c) 2., 11. és 17. pontja) Fıbb tevékenységeink 2011-ben: fogyatékos személyek nappali ellátása 40 férıhellyel (szociális szakellátás) 6 garzonlakásból álló lakóotthon mőködése 12 férıhellyel, ami lehetıséget nyújt az önálló életvezetés kialakítására és gyakorlására kézmőves mőhelyekben munkalehetıség biztosítása szociális foglalkoztatás keretében különbözı sérüléssel élıknek: szınyegszövés, fazekasság, kosárfonás és kertészet terén. A mőhelyek akadálymentesek, a munkafolyamatokat úgy terveztük, hogy mindenki képességeinek megfelelı, kreatív munkát végezhet. A foglalkoztatást a Vámosújfalui Kézmőves Kft. végzi. kézmőves oktatás szakkörökön, táborokban, rendezvényeken, ahol sérült munkatársaink mutatják be mesterségüket egészséges vagy sérült gyerekeknek, fiataloknak Észak-magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központ szolgáltatásában való részvétel. Céljaink megvalósulását teszik lehetıvé a pályázati támogatások is. - OFA pályázat A fogyatékos személyek részére szociális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támogatása címmel a normatív állami támogatás kiegészítéséhez járult hozzá és lehetıvé tett továbbképzéseken való részvételt ill. fejlesztı eszközök beszerzését. - A Kézenfogva Alapítvány az Aktív Mőhely a hátrányos helyzető régiókban címő programjában veszünk részt, mint leghátrányosabb kistérségekben mőködı fogyatékos embereket foglalkoztató szervezet.

11 A program fı siker kritériumai a foglalkoztatás fejlesztése és a foglalkoztatott fogyatékos emberek életminıségének javítása mellett szervezetünk gazdasági értelemben történı megerısítése. A fejlesztések során - többek között - üzleti tervkészítést tanulhatunk, markentig és termék brand építésén kívül képzésekhez, szervezetfejlesztési lehetıséghez jutunk, átalakul termék palettánk és termelésünk, új megjelenést kapnak online felületeink, illetve a program alatt folyó kommunikációs kampány biztosítja, hogy a fogyatékos emberek foglakoztatási lehetıségeirıl, az elırehaladásról és tapasztalatokról a hírek eljussanak mindenkihez. Média megjelenések A 2011-es évben a televízió, a rádió és az írott sajtó figyelmét is felkeltette az Aktív Mőhely projekt. A kommunikáció fı célja a fogyatékkal élık elfogadása, a figyelem felhívása foglalkoztatásuk értékességére. Szakmai együttmőködések Alapítványunk szoros szakmai együttmőködésben áll a Kézenfogva Alapítvánnyal, az Esıemberekért Egyesülettel, az Észak-Magyarországi Látássérült-rehabilitációs Központtal, a Baráthegyi Vakvezetı és Segítı Kutya Iskola Alapítvánnyal, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel, valamint a Szimbiózis Alapítvánnyal.. Vámosújfalu, március 31

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés. Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Közhasznúsági jelentés Készítette: Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. Egészség Magyarország KH Nonprofit Kft. 1149 Budapest, Egressy út 67/A. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011május

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Mezőkövesd, 2013. május 31. Bolykó István ügyvezető A DUETT

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okányi Horgász Egyesület 5534, Okány, Rákóczi u. 55. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Okány, 2012. február 18. Petri László elnök A Okányi Horgász Egyesület Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. TelePont Közhasznú Információs Egyesület. 2008. évi tevékenységérıl KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2. sz. melléklet TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi tevékenységérıl Készült a TelePont Közhasznú Információs Egyesület 2008. évi mőködésérıl A közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE www.szimbiozis.net Szimbiozis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999 / 2 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Az 1997. évi CLVI törvény 19 -a szerinti beszámoló a kiemelten közhasznú ÚJ ELİADÓMŐVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2008. évi tevékenységérıl Új Elıadómővészeti Alapítvány Goli Tánchely 1036

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés

Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Virtuális Plébánia Alapítvány Közhasznúsági jelentés Készítette: Wünsch Kft. 2012.02.18. Virtuális Plébánia Alapítvány 1136 Budapest, Hollán Ernő utca 38/a 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012.

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben