Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Moson-Sopron Megyei Civil Informáci. ciós s Centrum"

Átírás

1 Gyır-Moson Moson-Sopron Megyei Civil Informáci ciós s Centrum 9023 Gyır, Otthon u. 2. Tel. : 96/ Tel./Fax: 96/ / Web :

2 Forrásteremtési és együttmőködési lehetıségek civil szervezetek számára, a as tervezési idıszak vonatkozásában

3 as tervezési idıszak 2013 júniusában A Nemzetgazdasági Minisztérium benyújtotta az EB felé a Partnerségi Megállapodás elsı tervezetét. A magyar kormány várhatóan 2013 novemberében nyújtja be a partnerségi megállapodást, ezt követi majd a formális egyeztetés az unióval, és a kabinet azzal számol, hogy 2014 elsı negyedévébenfélévében elfogadhatja az Európai Unió a megállapodást és az operatív programokat

4 as tervezési idıszak A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Honlapján elérhetı ez a Partnerségi Megállapodás tervezet Bár a pályázatok már az operatív programok elfogadása elıtt kiírhatók, de ennek vannak kockázatai: a bizottság mégsem fogadja el a megállapodást vagy az op-t, akkor a hazai költségvetést terhelik a költségek.

5 Fontos változv ltozások 2014 és 2020 között a pályázatoktól a pénzügyi eszközök (kedvezményes hitelek, visszatérítendı támogatások, garancia alapok)felé szeretnének elmozdulni, mert ebben az esetben az EU akár a 85, 95 esetenként 100%-át finanszírozza a fejlesztéseknek. Valamint - a közvetlenül ezekbe az alapokba került támogatás, rögtön lehívottnak minısül.

6 Fontos változv ltozások A források felhasználása is új intézményi struktúrában valósul majd meg: 2014 január elsejétıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél mőködı irányító hatóságok a különbözı programok mentén az illetékes szaktárcákhoz kerülnek át.

7 Fontos változv ltozások A jelenlegi 7 területi op-val szemben tıl egy Terület- és Településfejlesztési Operatív Program lesz, valamint egy Versenyképes Közép-Magyarország operatív program. A területi programok esetében a megyék, megyei jogú városok, kistérségek tervezik meg, hogy ott helyi szinten milyen fejlesztésre van szükség, és ezek épülnek be a területfejlesztési op-ba.

8 as tervezési idıszak Az Európai Bizottság 11 tematikus célterületet fogalmazott meg, amelyre a források koncentrálását javasoltja. A Partnerségi Megállapodásban építenünk kell a as tapasztalatokra, és az úgynevezett ex ante kondicionalitásra, ami azt jelenti, hogy minden egyes fejlesztést vagy fejlesztési irányt stratégiai dokumentumokkal kell alátámasztani, és hozzá kell illeszteni az adott ország prioritásaihoz.

9 A 11 tematikus cél: c 1)A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerısítése 2)Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés és minıségi szolgáltatások javítása 3)A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének fokozása 4)Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra történı átállás támogatása 5)Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás elısegítése

10 A 11 tematikus cél: c 6)Környezetvédelem és az erıforrások hatékonyságának növelése 7)A fenntartható közlekedés elısegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák elıtti akadályok elhárítása 8)A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 9)A társadalmi befogadás elımozdítása és a szegénység elleni küzdelem 10)Beruházás az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba 11)Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fejlesztése

11 Az Emberi Erıforr források Minisztérium riumának tervezett céljai A.) társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem

12 A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület ellátó- és szolgáltató rendszerének fejlesztése A demográfiai kihívás kezelése, családok és aktív idısödés támogatása A karitatív, önkéntes tevékenység és aktív állampolgárság erısítése A gyerekek esélyeinek és jól-létének növelése, s ezáltal a gyermekek szegénységének csökkentése Területi és lakhatási hátrányok felszámolása komplex programokkal Társadalmi együttélés erısítése Az önfenntartó közösségek létrehozása, megerısítése

13 Az Emberi Erıforr források Minisztérium riumának tervezett céljai B.) befektetés az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba

14 A köznevelési rendszer hátránykompenzációs képességének fejlesztése Kiemelt települések és térségek komplex fejlesztése Befektetés a jövıbe: gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjának támogatása, esélyegyenlıségének javítása Fogyatékos személyek, megváltozott munkaképességő emberek, hátrányos helyzető személyek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának elısegítése (nonformális képzés) Az önfenntartó közösségek létrehozása, megerısítése

15 Várható forráseloszt selosztás A források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre szeretné fordítani Magyarország. (A foglalkoztatás már nem szociális, hanem gazdasági kérdésként kezelıdik) A legtöbb forrás, a jelenlegi duplája mintegy 1200 milliárd forint - a foglalkoztatás ösztönzésére jut A kis- és közepes vállalkozások versenyképességének javítására több mint 1100 milliárd forintot fordítana a kormány A harmadik legtöbb forrás - közel 900 milliárd forint - közlekedésre, Több mint 800 milliárd forint - a jelenlegi keret háromszorosa - az energiahatékony gazdaságra jut Kutatás-fejlesztésre és innovációra több mint 700 milliárd forint lesz várhatóan, a jelenlegi duplája.

16 Gazdaságfejleszt gfejlesztési si és s Innováci ciós Operatív v Program (GINOP) A prioritások között szerepel : a versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, az ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, a kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés, az infokommunikációs technológia fejlesztése, a rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés, a kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, illetve a foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése.

17 Közlekedési Operatív v Program (KOP) A Program elsı tervezeténél elsıdleges szempont: a nemzetközi közúti, vasúti és vízi úti elérhetıség javítása, a regionális közúti elérhetıség és közlekedésbiztonság javítása, a regionális vasúti elérhetıség és energiahatékonyság javítása, valamint az integrált, fenntartható elıvárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban.

18 Emberi Erıforr forrás s Fejlesztési si Operatív Program (EFOP) Az elsı tervezeténél kiemelten szerepelnek: az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén, a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében, az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén, az oktatási, kulturális fejlesztések, a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása és a kutatási fejlesztések.

19 Környezeti és s Energetikai Hatékonys konysági Operatív v Program (KEHOP) Az elsı tervezeténél prioritás : a klímaváltozásra történı felkészülés, a víziközmő-szolgáltatás fejlesztése, a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegıminıséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések, a természetvédelmi és élıvilág-védelmi fejlesztések, a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések, az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció, illetve a szemléletformálás.

20 Versenyképes Közép-MagyarorszK Magyarország g Operatív Program (VEKOP) Az elsı tervezetének meghatározója: az intelligens és tudásalapú növekedés, versenyképes gazdaság-, valamint kis- és középvállalkozás- fejlesztés, az integrált települési és közösségi infrastruktúrafejlesztés, a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre, valamint a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok.

21 Terület let- és s Településfejleszt sfejlesztési si Operatív Program (TOP) Az elsı tervezeténél prioritásnak számítanak: a megyei szintő decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok, a nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminıség-javító programjai, a kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok, illetve a decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok.

22 Magyar Halgazdálkod lkodási Operatív v Program (HOP) Az elsı tervezeténél elsıdleges: a fenntartható és erıforrás-hatékony halászat és akvakultúra elımozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra elımozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is, a közös halászati politika végrehajtásának elımozdítása, valamint a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése

23 Vidékfejleszt kfejlesztési si Program (VP) Az elsı tervezeténél meghatározó: a tudásátadás és az innováció elımozdítása a mezıgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben, a versenyképesség fokozása a mezıgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezıgazdasági üzemek életképességének javítása, az élelmiszerlánc- szervezés és a kockázatkezelés elımozdítása a mezıgazdaság területén, a mezıgazdaságtól és az erdészettıl függı ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megırzése és javítása,

24 Vidékfejleszt kfejlesztési si Program (VP) az erıforrás-hatékonyság elımozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába elmozdulás támogatása a mezıgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban, illetve a társadalmi befogadás elımozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlıdés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben.

25 Az operatív v programok tervezéséhez javasolt indikatív v forrásallok sallokáció (a rendelkezésre álló források %-ában)% 1322/2013. (VI. 12.) határozat Operatív Program azdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP] (Tervezhetı alapok: ERFA, ESZA) erület- és Településfejlesztési Operatív program [TOP] (Tervezhetı alapok: ERFA, ESZA) ersenyképes Közép-Magyarország Operatív program [VEKOP] (Tervezhetı alapok ERFA, ESZA) mberi Erıforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP] (Tervezhetı alapok: ESZA, ERFA) örnyezeti és Energetikai Hatékonysági OP [KEHOP] (Tervezhetı alapok: Kohéziós Alap, ERFA) özlekedésfejlesztés Operatív Program [KOP] (Tervezhetı alapok: Kohéziós Alap, ERFA) égrehajtási Koordinációs Operatív Program (Tervezhetı alap: Kohéziós Alap) f Forrás: Nemzetgazdasági gi Tervezési Hivatal Tapasztó Dénes tervezı-elemzı Javasolt forrásallokáció a rendelkezésre álló források %-ában 39,40% 16,15% 3,55% Gazdaságfejlesztés összesen = 59,10% 10,94% 14,77% 13,69% 1,50% sszesen = 100,00%

26 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELİ FIGYELMÜKET!

Megnyíló pénzcsapok a válság után

Megnyíló pénzcsapok a válság után Megnyíló pénzcsapok a válság után 2013. Május 24. A mai előadás témái: ARUNDO Kft. ARUNDO TANÁCSADÓ CENTRUM bemutatkozása Kik vagyunk? Hogyan lesz álomból valóság? Finanszírozási lehetőségek 2013-tól (pályázatok,

Részletesebben

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság

Várhatóan elkészül a PM végleges, benyújtásra alkalmas változata Az Európai Bizottság 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november A Partnerségi Megállapodás tervezésének kezdete Az Európai Bizottság közzéteszi a szükséges jogszabályokat OFTK Bizottsági Sablon a Partnerségi

Részletesebben

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie;

Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Hazai célkitűzések (2020): Uniós célkitűzések (2020): a 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; energia/klíma: ÜHG gázok kibocsátásának

Részletesebben

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező

Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező Operatív programok tervezése - 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) Jusztin Valéria Vezető tervező I. Nemzeti felkészülés és az Operatív Programok tervezése 2014-2020 II. Ágazati

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési eszközök

Gazdaságfejlesztési eszközök Gazdaságfejlesztési eszközök A 2014-20 tervezési időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Nyírbátor, 2013. 12. 11. Előadó: Szuhóczky Gábor, közgazdász TOP vállalkozói partnerségi munkacsoport vezetője

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020

Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Piac és Profit Konzultáció Budapest 2014. Február 4. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1 Célkitűzések A 20 64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 6 Az Operatív Programok szerkezete 7 Költségvetési szerveknek szóló pályázatok az egyes

Részletesebben

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL

EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL EU FORRÁSOK PROGRAMOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI A MEGYEI ÉS VÁROSI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTJÁBÓL Salamin Géza főosztályvezető Tervezéskoordinációért Felelős Államtitkárság Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei

A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei A 2014-2020 közötti időszak pályázati lehetőségei Előadó: Hégely Péter Elycon Tanácsadó és Szolgáltató Kft. www.elycon.hu EcoFact Kft. Monor, Strázsahegy - Kult Pince, 2014. 09. 26. Projekttervezés a gyakorlatban

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020

A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 A városfejlesztés új lehetőségei és eszközei 2014-2020 Jusztin Valéria NEMZETGAZDASÁGI TERVEZÉSI HIVATAL 2014. június 3. Az EU kohéziós politikájának új keretei Az Európai Bizottság 2011. október 6-án

Részletesebben

Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott köztisztviselő, ügyvezető, Propozitor Kft. propozitor@t-online.hu

Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott köztisztviselő, ügyvezető, Propozitor Kft. propozitor@t-online.hu VÍZGAZDÁLKODÁS-FEJLESZTÉSI FELADATAINK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI A 2014-2020 KÖZTI EU-KÖLTSÉGVETÉSI PERIÓDUSBAN FOLYAMATBAN LÉVŐ TERVEZÉS ÉS EGYEZTETÉSEK Pintér Ágnes Ilona okl. vízépítőmérnök, nyugalmazott

Részletesebben

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon

Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Vállalkozások számára elérhető támogatási és finanszírozási rendszerek a mezőgazdaságban és a megújuló energiaforrások terén Magyarországon Mgr. Czibula Kristian Vállalkozás definició A vállalkozás valami

Részletesebben

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT BÁCS-KISKUN 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT TÁRSADALMI EGYEZTETÉS UTÁNI VÁLTOZAT 2014. AUGUSZTUS Tartalom 1. A SKV kidolgozásának ismertetése,

Részletesebben

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban

Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as. időszakban Vidékfejlesztés, agrárkörnyezetvédelem a 2014-2020-as időszakban Hódi Ágota osztályvezető Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai

Részletesebben

Csanádpalota fejlesztési terve 2014-2020 (VÁZLAT) A fejlesztési terv az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Csongrádmegye

Csanádpalota fejlesztési terve 2014-2020 (VÁZLAT) A fejlesztési terv az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Csongrádmegye Csanádpalota fejlesztési terve 2014-2020 (VÁZLAT) A fejlesztési terv az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, Csongrádmegye Területfejlesztési Koncepciójának és Makói Kistérség fejlesztési

Részletesebben

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt

Székesfehérvár, 2014. október 31. Kükedi Zsolt Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt záró konferencia Székesfehérvár, 2014. október 31. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fókuszban a helyi gazdaságfejlesztési lehetıségek

Részletesebben

XIX. Uniós Fejlesztések

XIX. Uniós Fejlesztések XIX. Uniós Fejlesztések I. A célok meghatározása, felsorolása Az Európai Unió regionális politikája alapvető célként a fejlődésben elmaradott területek felzárkóztatását, illetve strukturális átalakítását

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GOP TAPASZTALATOK - GINOP LEHETŐSÉGEK Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programokért Felelős Helyettes

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében

2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében 2014-2020 tervezési időszak a terület- és településfejlesztési programok tükrében Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály 47. Savaria

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÚJ PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK: SZÉCHENYI 2020- GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Dr. Szabados Zsuzsa Kiemelt és Innovációs Osztályvezető Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) A SZÉCHENYI 2020 OPERATÍV PROGRAMJAINAK ÖSSZEGZÉSE 2014-2020 TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM TOP 2014-2020 BEVEZETÉS Magyarország Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI II. KÖTET XXIV. évfolyam 9. szám 2014. szeptember 10. NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2014. IX. 10-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI ÉS HATÁROZATAI

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség. Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 és az Európai Innovációs Partnerség Hódi Ágota osztályvezető Monitoring és Tervezési Osztály Amiről szó lesz 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM

VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M2OP Cím Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Verzió 5.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben