Társadalmi Megújulás Operatív Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok október 2.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás intézkedéseinek céljai, hogy - lehetıséget teremtsenek a leghátrányosabb helyzető térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására; - mérsékeljék a szegénységet, különösen a gyermekek körében, hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok újratermelıdésének és átörökítésének megelızéséhez; - segítsék a társadalom hátrányos helyzető tagjainak társadalmi és munkaerı-piaci integrációját; - mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat stratégiai tervezési, és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind területi szinteken; növeljék a szolgáltatások átláthatágát, minıségét, megvalítsák a rendszerszerő mőködés és a modernizáció feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális ágazat informáci hátrányait, és járuljanak hozzá az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez; - a szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak; - fejlesszék a komplex és elemi rehabilitációt valamint az egyenlı esélyő hozzáférés (egyetemes tervezés) módszertanának megfelelı, a fizikai és info-kommunikáci akadálymentesítést szolgáló szakmai tudásháttér és szolgáltatások; - támogassák az önszervezıdést, a civil társadalmat a bizalom, az együttmőködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erısödése, az önkéntesség elterjesztése, az elıítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelısséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. - erısítsék a társadalmi kohéziót bőnmegelızési és helyi kezdeményezésekkel, illetve bőnmegelızési és reintegráci programok módszertani megalapozásával. A prioritás intézkedései a következık: - A kiemelt leghátrányosabb helyzető térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása (5.1. intézkedés) /SZMM/ - Beruházás a jövınkbe: gyermek és ifjúsági programok (5.2. intézkedés) /SZMM/ - A halmozottan hátrányos helyzető csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerı-piaci integrációjuk elımozdítása érdekében (5.3. intézkedés) /SZMM/ - A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (5.4. intézkedés) /SZMM/ - Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erısítése (5.5. intézkedés). /SZMM/ - Társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és reintegráci programokkal. (5.6. intézkedés) /IRM/ Indikátor megnevezése Indikátor Indikátor Célértékek mérték- Bázisérték típusa egysége A prioritás célkitőzései 1 A prioritás keretében a output munkaerı-piaci aktivitás és foglalkoztathatág erısítését A TÁMOP alapján. 2

3 támogató szociális szolgáltatásokban részesülı hátrányos helyzető emberek (hajléktalan, szenvedélybeteg, inaktív, stb. ) száma A prioritás keretében képzési, oktatási programokban részt vett szakemberek száma A prioritás keretében elemi és szociális rehabilitáci szolgáltatásokban részt vevı fogyatékossággal élık száma A prioritás keretében támogatott programokban résztvevı gyermekek száma A prioritás keretében támogatott képzéseket sikerrel 2 befejezı szociális és rehabilitáci szakemberek száma A prioritás keretében támogatott szociális programokból pozitív 3 eredménnyel kikerülık száma ESZA által támogatott rehabilitáci programokból pozitív eredménnyel kikerülık száma A prioritás eképpen a nonprofit szervezetek között és helyi önkormányzatok között kialakult hálózatok száma A prioritás keretében bőnmegelızési programokkal elért korúak aránya db % output output output ,10% 0,50% 2 A sikeres befejezést bizonyítvány, tanúsítvány igazolja. 3 Pozitív : a résztvevık öngondoskodási készsége javul, vagy bekapcsolódnak képzési, egészségügyi, munkaerı-piaci programokba 3

4 Sorszám II. A es Akciótervbe javasolt támogatási konstrukciók összefoglaló adatai Konstrukció neve LHH kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységb en élık integrációjáért Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése (2) A korai beavatkozást középpontba helyezı Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzető térségekre (2) Integrált helyi programok a Projekt kiválaszt ás eljárása ÚMFP szerint közvetett Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (Mrd forint) IH döntés tervezett összege (Mrd forint)* ÚMFP szerint 10,5 10,5 A humánfejlesztésekben és programozásban gyakorlattal és vidéki hálózattal rendelkezı, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló nonprofit szervezetek, és költségvetési szervezetek, illetve ilyen szervezetek vezetésével pályázó konzorciumok Kiemelt SZMI és MTA KTI GYEP 0,612 egyfordul Egyfordul Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások. Közoktatási és gyerekjóléti intézmények. Civil és egyházi szervezetek Többcélú kistérségi társulások, 2011/20 12 Tám. minmax. összege (MFt) ÚMFP szerint Tám. min-max. mértéke (%) ÚMFP szerint 3,066 3, ,61 2 Támogat andó projektek száma ÚMFP szerint Országos koordiná ció + 4 érintett régióban ,72 3,5 3, ,5 2, Támogatás formája vissza nem vissza nem

5 b gyermekszegénys ég csökkentésére (2) Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok (2) Elsı lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt segítı programjai (2) A nık elleni erıszak áldozatait segítı szolgáltatások fejlesztése A hajléktalan emberek vagy LHH projektgy őjtés egyfordul Egyfordul önkormányzatok társulása, civil és egyházi szervezetek, illetve konzorciumaik A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelızéssel foglalkozó, az ilyen programokban tapasztalatot szerzett szervezetek. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, többcélú önkormányzati társulások civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházak, valamint állami drogmegelızési, egészségügyi, oktatási, kulturális, esélyegyenlıségi, ifjúsági, képzı szervezetek, intézmények. ) Szociális és gyermekjóléti/gyerme kvédelmi feladatot ellátó önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartású szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások és ezek konzorciumai 2, Kiemelt 0,5 0, Kiemelt Hajléktalanokért Közalapítvány 0,35 0,

6 b társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása (2) Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerısítése, szociálpolitikai döntések megalapozása (2) Modellprogram az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Központi szociális informáci fejlesztések (2) Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerısítése A fizikai és infokommunikáció s akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése (2) A fizikai és infokommunikáci akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és konzorciumban az Összefogás a Budapest Hajléktalanokért Közalapítvánnyal Kiemelt SZMI FSZH 1,62 1, Kiemelt 2,7 2, Kiemelt FSZH-SZMI 1,07 1, Egyfordul Önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, szociális képzıintézmények, és ezen intézmények konzorciumai Kiemelt 0,075 Egyfordul Központi közigazgatási szervezet, helyi önkormányzatok és társulásaik, illetve az általuk fenntartott intézmények, továbbá 1,8 1, , ,2 1, vissza nem 6

7 hozzáférhetı szolgáltatások fejlesztése Elemi rehabilitáci szolgáltatások fejlesztése (2) A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerısítése (2) Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása (2) Önkéntesség elterjesztése (2) Antidiszkrimináci mősorok, kampányok támogatása (2) A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás Egyfordul felsıoktatási intézmények, oktatási intézmények, valamint nonprofit szervezetek, amelyek akkreditált felnıttképzési illetve szakképzési intézmények. Elemi rehabilitáci szolgáltatás nyújtásában gyakorlati tapasztalattal rendelkezı szervezetek (állami, önkormányzati, egyházi, nonprofit szervezetek) 1,5 1, Kiemelt ORSZI 3,47 3, közvetett egyfordul Egyfordul egyfordul NCA tv. értelmezı rendelkezései (14. b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Önkéntes program mőködtetésében már tapasztalattal rendelkezı az NCA tv. értelmezı rendelkezései (14. b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Civil szervezetek, felsıoktatási intézmények A fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. tv. 2. h) pontja szerinti fogyasztói érdekek képviseletét 1,1 1, ,66 0, ,786 0,

8 kialakításával (2) ellátó társadalmi szervezetek, illetve ezek szövetségei pályázhatnak. (Egyéb egyesületek KSH 529.) KSH kód: 11, 21, 31, 32, 35, 55, 52, 56, 57, 59, 69, 71, A társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és helyi kezdeményezések kel egyfordul (Büntetés-végrehajtási intézetek és Igazságügyi Hivatalok, rendırség, civil szervezetek, szociális, oktatási és egészségügyi intézmények, alapítványok, gazdasági társaságok, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyházak). 1,151 1,251 1,151 1,25 1 1,1 68 1, A társadalmi kohéziót erısítı KSH kód: 31 bőnmegelızési és (Igazságügyi és reintegráci Kiemelt Rendészeti programok Minisztérium) módszertani 2,0-2, megalapozása *A as akcióterv maradványkereteit nem foglalja magába. A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uni forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államaháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 10%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uni és központi költségvetési forrásból). Ha a 8

9 megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 10%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 10%-ot elérje. 9

10 III. A támogatási konstrukciók bemutatása (A keret összegek esetében a as akcióterv maradványkereteit nem foglalja magába. ) Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztá s eljárása Egyfordul pályázat Kedvezményezettek köre A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelızéssel foglalkozó, az ilyen programokban tapasztalatot szerzett szervezetek. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, többcélú önkormányzati társulások civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházak, valamint állami drogmegelızési, egészségügyi, oktatási, kulturális, esélyegyenlıségi, ifjúsági, képzı szervezetek, intézmények. ) Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) /20 12 Tám. min.- max. össze ge (MFt) Tám. min.- max. mérték e (%) Támogatandó projekte k száma 2,500 2, A Közép-magyarországi Régió forráskerete a konstrukción belül A megosztás módja Arányosítás:. Igen.. Nem Arányosítás esetén az arányosítás kulcsa (%) A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) ERFA típusú költségek tervezett aránya a konstrukción belül 17% Arányszám (%) 10% A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 2. Pályázatos konstrukció ütemezése 0,425 Mrd Ft Euró 0,04 Mrd Ft Euró Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) december PEMCS május 3. A támogatás célja (max. 500 karakter)

11 Alapvetı cél: Hátrányokkal küzdı gyermekek és fiatalok részére az oktatási rendszeren kívüli integráci, prevenci programok indítása, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, növelik az iskolai esélyeket és a megfelelı társadalmi minták elsajátítását, a munka világára való felkészülést és erısítik a társadalmi részvételt. A programok segítik a gyerekeket és fiatalokat abban, hogy aktív sikeres tagjaivá legyenek a társadalomnak, valamint csökkentik a társadalmi kirekesztıdés kockázatait. Részcélok: Komplex iskolarendszeren kívüli programok a 7-12, gyermekek és éves fiatalok számára, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és a serdülık iskolai nehézségeinek leküzdéséhez, lemorzsolódásuk csökkentéséhez, a családi mőködési zavarok rendezéséhez a fiatalok társadalmigazdasági aktivitásának növekedéséhez és az egészségkárosító magatartásformák kialakulásának megelızéséhez, a kialakult függıség kezeléséhez: - Az iskolai karrier támogatása - Az iskolai agresszió kezelése. - A családi mőködési zavarok csökkentése - A közösségi és egyéni kompetenciák növelése - Az állampolgári aktivitás és részvétel növelése - A fiatalok pályaválasztásának, családtervezésének támogatása, - A társadalmi összetartozás, a tolerancia és a demokrácia, esélyegyenlıséggel kapcsolatos tudások fejlesztése - A fiatalok munkaerı-piaci és vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése a munkaerıpiacra való belépésük elısegítése, gazdasági aktivitásuk fejlesztése - A devianciák megelızése - A drogproblémával küzdı fiatalok megfelelı szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférésének növelése - A célok megvalítását legjobban szolgáló végrehajtási megoldásokat és komponenseket a PEMCS véglegesíti. Célcsoport/ok: Tanköteles korú valamilyen iskolai vagy környezeti, illetve egyéni, családi problémával küzdı: 7-12 éves gyermekek éves gyermekek (serdülık) valamint a éves fiatalok (ifjúsági korosztály) 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Programokba bevont és programokkal elért gyerekek és fiatalok száma (mindegyik projekt esetében alkalmazható) A projekt eként létrejövı formális vagy nemformális közösségek száma (mindegyik projekt esetében alkalmazható) Közösségi aktivitásokban részt vevı gyermekek Pozitív elırelépés (pl. csökken az iskolai hiányzás, javul a tanulmányi elımenetel), javulnak a szociális Indikátor mértékegysége % % db Indikátor típusa kimenet hatás 7-12 évesek Célértékek Bázisérték

12 kompetenciák mérési ei ) évesek Iskolán kívüli közösségi aktivitásokban részt vevı gyermekek Pozitív elırelépés (pl. iskolai lemorzsolódás csökkenése, javulnak a szociális kompetenciák mérési ei, bıvülnek az állampolgári ismeretiek) Drogproblémával küzdı fiatalok egészségügyi, szociális ellátórendszerbe kerülése (projekt szinten választható indikátor) % % Fı évesek A programok eként munkaerı-piaci szempontból aktívvá váló, illetve az aktivitás elısegítı programokban részt vevı fiatalok száma Drogproblémával küzdı fiatalok egészségügyi, szociális ellátórendszerbe kerülése (projekt szinten választható indikátor) A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Szakmai indoklás: A gyermekek, fiatalok számára lehetıségeket kell adni hátrányaik leküzdéséhez, a számukra kockázatot jelentı devianciák csökkentéséhez, az integrációjukat szolgáló programok elérhetıvé tételéhez, emellett gondoskodni kell arról, hogy szabadidejüket lehetıleg személyiségük, képességeik, készségeik fejlesztésére fordíthassák. A család és az intézmények integráló szerepe csökken, a harmadlagos szocializáci terepek (pl. ifjúsági közösségek) sem tudják mindig betölteni szerepüket: (a fiatalok 1,5%-a tölti közösségi helyeken szabadidejét, a községekben élık 40%-ának nincs baráti társasága). A családok (szülık) és szakemberek bevonása, felkészítése fontos ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok lehetıségei az élet minél szélesebb területén bıvülhessenek. Determinációk: 1092/2007. (XI. 29.) Korm. Határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ): 36. pont: A társadalmi, szociális hátrányok (szegénység, szülık munkanélkülisége, iskolázatlan szülık, deviáns családi környezet stb.) miatt az iskolai lemorzsolódás, a sikertelen munkaerı-piaci megjelenés, illetve a bőnelkövetés veszélyének kitett iskoláskorú gyermekek és fiatalok számára a szociális alapkészségeik megerısítését, a szabadidejük hasznos eltöltését segítı, a tanulás és a munka közötti átmenetet támogató integráci programokat kell indítani. A konstrukció célrendszere összhangban áll a Lisszaboni Stratégia, az Ifjúsági Paktum, a D-Plan és a Nemzeti ifjúsági stratégia tervezetének tartalmával. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Egyéni és csoportos fejlesztı tevékenységek - A gyermekek, fiatalok személyiség érését és szocializációját elısegítı, kompetenciáit 12

13 növelı egyéni tanácsadások, és csoportos foglalkozások - Önsegítı, kortárssegítı, közösségépítı, agressziókezelı tematikus csoportfoglalkozások - Iskolarendszeren kívüli fejlesztı, felzárkóztató, tehetséggondozó programok - Szülıi szerepet erısítı, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápia, párterápia, családkonzultáció, illetve konfliktuskezelı programok - Plaza tanácsadó irodákban egyéni és csoportos konzultáció, tanácsadás, csoportfoglalkozások tartása - Drogalternatíva programok - A közösségi és az állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mőködtetése (társadalmi részvétel erısítése); - A munkaerı-piaci és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mőködtetése (gazdasági részvétel erısítése); - Családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mőködtetése (családtervezés tudatosságának fejlesztése) Hálózatépítés, együttmőködések erısítése - Gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való együttmőködésének kialakítása, fejlesztése - Helyi egészségügyi, szociális, munkaerı-piaci, közmővelıdési és ifjúsági, gyerekjóléti szolgáltatások együttmőködésének kialakítása, fejlesztése Módszertani fejlesztések - A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek, kortárs-segítık programra, szolgáltatásokra való felkészítése és fejlesztése - Programokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertanok, standardok kidolgozása és terjesztése - Képzési programok, képzési tematikák kidolgozása, akkreditációja Preventív célú szabadidıs programok - Egyénre szabott, iskolán kívül zajló alternatív programok (sportesemények, kreatív foglalkozások, lakótelepi fiatalok klubja, drámapedagógia, filmklub, meditáci és élménypszichológiai foglalkozások) - A családon belüli kapcsolatokat támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését segítı szabadidıs programok egyéb programok - A fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitőzést és programelemet képviselı tábor jellegő (egész napos együttlétet biztosító) programok szervezése.(önállóan nem támogatható) - Értékeket megırzı és teremtı, komplex szabadidıs programok; Elérési típusú, alacsony küszöbő programok, szolgáltatások fejlesztése (felkeresı ifjúságsegítı tevékenység, ifjúsági informáci pont, ifjúsági informáci és tanácsadó iroda, virtuális térben folyó ifjúsági munka: informácizolgáltatás, tanácsadás, közösségi terek) A programban részt vevı szakemberek számára szupervízió biztosítása külsı szakember által ERFA típusú támogatható tevékenységek: - eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások, - táborozási feltételek biztosítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: Az adatlap, mellékletek, elektronikus adathordozók hiánytalanul rendelkezésre állnak Jogosultsági feltételek: A pályázók magyarországi székhelyő, gyerekjóléti, gyerekvédelmi, ifjúsági, drogmegelızési célú szervezetek vagy fenntartóik. A benyújtott dokumentáció és a projektterv megfelel a pályázati kiírásban szereplı jogosultsági elvárásoknak. 13

14 Értékelési szempontok: A pályázó szervezet és környezete bemutatása megfelelı A pályázatban szerepelnek a kötelezı tevékenységek A célcsoport kiválasztása megfelelı A pályázati célok megfelelıek és jól vannak bemutatva Az indikátorok reálisak A projekt szakmai vezetıje és a projektmenedzser megfelelı szakmai tapasztalatokkal rendelkezik A szakmai team szereplıinek képzettsége megfelelı A projekt költségvetése reális, világos és kellıen részletezett A projektben vállalt szolgáltatások, programok és a célcsoportok szükségleteinek, igényeinek összefüggései; A fiatalok részvételének mértéke a projektek kidolgozásában, megvalításában, értékelésében A projekt megvalítása érdekében kiépítendı, megerısítendı szakmai hálózatok mértéke, várható intenzitása 8. A konstrukció megvalításához szükséges feltételek (max. 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı 14

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Társadalmi infrastruktúra operatív program

Társadalmi infrastruktúra operatív program Társadalmi infrastruktúra operatív program 3. prioritás: A munkaerı-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2009. november I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok A Gyermekvédelmi komponens

2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok A Gyermekvédelmi komponens 2010. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok A Gyermekvédelmi komponens 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 9. számú melléklet Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Átfogó célja:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program

Társadalmi megújulás operatív program Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. július I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei

Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei Kiemelt projekt tervezési felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22.

Gábor Edina. lehetıségei. Budapest, 2009. szeptember 22. Gábor Edina Az egészségfejlesztés és a TÁMOP 6.1.2. lehetıségei Budapest, 2009. szeptember 22. Feladataink: Intézetünkrıl Korszerő tudásbázis kialakítása a szakterület számára Szakmai és módszertani fejlesztı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11.

Dél-alföldi Operatív Program. Akcióterv 2009-10. 2008. december 11. Dél-alföldi Operatív Program Akcióterv 29-1 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 5 karakter) A prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22.

Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Civil környezetvédelmi programok a KEOP-ban Budapest, 2009.06.22. Szabó Gábor Dávid (tanácsadó projekt menedzser, KvVM FI) Prioritás HÁTTÉR KEOP 2007-13 Keret Keret Mrd Ft (260Ft/ ) Százalékos megoszlás

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP /

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP / GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAM A HEVESI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-5.2.3-09/1-2009-0004 HEVESI KISTÉRSÉG BEMUTATÁSA I Állandó népessége 37.498 fő 17 település alkotja Központ: Heves város Egyenlőtlen fejlődés

Részletesebben

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE EFOP-3.8.2-16-2016-00001 KIEMELT PROJEKT SPIESZ TAMÁS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ A PROJEKT ALAPADATAI

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda

A projekt elırehaladásának bemutatása. Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda A projekt elırehaladásának bemutatása Jakobsenné Szentmihályi Rózsa Szakmai vezetı Edu-Coop Pedagógiai Intézet Coop System Projektiroda Regionális Hálózatfejlesztı Központ TÁMOP 3.2.2 Az RHK alapvetıen

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil részvétel erısítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében Antidiszkriminációs

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2009. november I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve

A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A Dél-Dunántúli Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. november 30. 1/13 I. Prioritás bemutatása - DDOP 1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program 3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Akcióterv

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program. Akcióterv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. prioritás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2009. január 13. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

2007. december 18. Pécs

2007. december 18. Pécs 2007. december 18. Pécs Az LLL program és a Grundtvig lehetőségei Horváth Katalin Tempus Közalapítvány Múlt és jövő Erasmus 1987- LEONARDO DA VINCI 1995-1999, 2000-2006 SOCRATES2007-2013 1996-2000; 2000-2006

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca /

KÉPZÉSI PROGRAM. Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 5 Megye: - Helység: Budapest Irányítószám: 1 0 2 5 Utca / KÉPZÉSI PROGRAM I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0 2 Megye: - Utca

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam: 2007-2013 Költségvetés: 885.000.000 Célcsoport: 13-30 éves fiatalok 2 A Fiatalok

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben