Társadalmi Megújulás Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi Megújulás Operatív Program"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok október 2.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A prioritás intézkedéseinek céljai, hogy - lehetıséget teremtsenek a leghátrányosabb helyzető térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására; - mérsékeljék a szegénységet, különösen a gyermekek körében, hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok újratermelıdésének és átörökítésének megelızéséhez; - segítsék a társadalom hátrányos helyzető tagjainak társadalmi és munkaerı-piaci integrációját; - mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat stratégiai tervezési, és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind területi szinteken; növeljék a szolgáltatások átláthatágát, minıségét, megvalítsák a rendszerszerő mőködés és a modernizáció feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális ágazat informáci hátrányait, és járuljanak hozzá az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez; - a szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak; - fejlesszék a komplex és elemi rehabilitációt valamint az egyenlı esélyő hozzáférés (egyetemes tervezés) módszertanának megfelelı, a fizikai és info-kommunikáci akadálymentesítést szolgáló szakmai tudásháttér és szolgáltatások; - támogassák az önszervezıdést, a civil társadalmat a bizalom, az együttmőködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erısödése, az önkéntesség elterjesztése, az elıítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelısséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. - erısítsék a társadalmi kohéziót bőnmegelızési és helyi kezdeményezésekkel, illetve bőnmegelızési és reintegráci programok módszertani megalapozásával. A prioritás intézkedései a következık: - A kiemelt leghátrányosabb helyzető térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása (5.1. intézkedés) /SZMM/ - Beruházás a jövınkbe: gyermek és ifjúsági programok (5.2. intézkedés) /SZMM/ - A halmozottan hátrányos helyzető csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerı-piaci integrációjuk elımozdítása érdekében (5.3. intézkedés) /SZMM/ - A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (5.4. intézkedés) /SZMM/ - Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erısítése (5.5. intézkedés). /SZMM/ - Társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és reintegráci programokkal. (5.6. intézkedés) /IRM/ Indikátor megnevezése Indikátor Indikátor Célértékek mérték- Bázisérték típusa egysége A prioritás célkitőzései 1 A prioritás keretében a output munkaerı-piaci aktivitás és foglalkoztathatág erısítését A TÁMOP alapján. 2

3 támogató szociális szolgáltatásokban részesülı hátrányos helyzető emberek (hajléktalan, szenvedélybeteg, inaktív, stb. ) száma A prioritás keretében képzési, oktatási programokban részt vett szakemberek száma A prioritás keretében elemi és szociális rehabilitáci szolgáltatásokban részt vevı fogyatékossággal élık száma A prioritás keretében támogatott programokban résztvevı gyermekek száma A prioritás keretében támogatott képzéseket sikerrel 2 befejezı szociális és rehabilitáci szakemberek száma A prioritás keretében támogatott szociális programokból pozitív 3 eredménnyel kikerülık száma ESZA által támogatott rehabilitáci programokból pozitív eredménnyel kikerülık száma A prioritás eképpen a nonprofit szervezetek között és helyi önkormányzatok között kialakult hálózatok száma A prioritás keretében bőnmegelızési programokkal elért korúak aránya db % output output output ,10% 0,50% 2 A sikeres befejezést bizonyítvány, tanúsítvány igazolja. 3 Pozitív : a résztvevık öngondoskodási készsége javul, vagy bekapcsolódnak képzési, egészségügyi, munkaerı-piaci programokba 3

4 Sorszám II. A es Akciótervbe javasolt támogatási konstrukciók összefoglaló adatai Konstrukció neve LHH kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységb en élık integrációjáért Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése (2) A korai beavatkozást középpontba helyezı Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzető térségekre (2) Integrált helyi programok a Projekt kiválaszt ás eljárása ÚMFP szerint közvetett Kedvezményezettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (Mrd forint) IH döntés tervezett összege (Mrd forint)* ÚMFP szerint 10,5 10,5 A humánfejlesztésekben és programozásban gyakorlattal és vidéki hálózattal rendelkezı, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló nonprofit szervezetek, és költségvetési szervezetek, illetve ilyen szervezetek vezetésével pályázó konzorciumok Kiemelt SZMI és MTA KTI GYEP 0,612 egyfordul Egyfordul Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások. Közoktatási és gyerekjóléti intézmények. Civil és egyházi szervezetek Többcélú kistérségi társulások, 2011/20 12 Tám. minmax. összege (MFt) ÚMFP szerint Tám. min-max. mértéke (%) ÚMFP szerint 3,066 3, ,61 2 Támogat andó projektek száma ÚMFP szerint Országos koordiná ció + 4 érintett régióban ,72 3,5 3, ,5 2, Támogatás formája vissza nem vissza nem

5 b gyermekszegénys ég csökkentésére (2) Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok (2) Elsı lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt segítı programjai (2) A nık elleni erıszak áldozatait segítı szolgáltatások fejlesztése A hajléktalan emberek vagy LHH projektgy őjtés egyfordul Egyfordul önkormányzatok társulása, civil és egyházi szervezetek, illetve konzorciumaik A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelızéssel foglalkozó, az ilyen programokban tapasztalatot szerzett szervezetek. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, többcélú önkormányzati társulások civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházak, valamint állami drogmegelızési, egészségügyi, oktatási, kulturális, esélyegyenlıségi, ifjúsági, képzı szervezetek, intézmények. ) Szociális és gyermekjóléti/gyerme kvédelmi feladatot ellátó önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartású szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások és ezek konzorciumai 2, Kiemelt 0,5 0, Kiemelt Hajléktalanokért Közalapítvány 0,35 0,

6 b társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása (2) Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerısítése, szociálpolitikai döntések megalapozása (2) Modellprogram az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására Központi szociális informáci fejlesztések (2) Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerısítése A fizikai és infokommunikáció s akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése (2) A fizikai és infokommunikáci akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és konzorciumban az Összefogás a Budapest Hajléktalanokért Közalapítvánnyal Kiemelt SZMI FSZH 1,62 1, Kiemelt 2,7 2, Kiemelt FSZH-SZMI 1,07 1, Egyfordul Önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, szociális képzıintézmények, és ezen intézmények konzorciumai Kiemelt 0,075 Egyfordul Központi közigazgatási szervezet, helyi önkormányzatok és társulásaik, illetve az általuk fenntartott intézmények, továbbá 1,8 1, , ,2 1, vissza nem 6

7 hozzáférhetı szolgáltatások fejlesztése Elemi rehabilitáci szolgáltatások fejlesztése (2) A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerısítése (2) Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása (2) Önkéntesség elterjesztése (2) Antidiszkrimináci mősorok, kampányok támogatása (2) A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás Egyfordul felsıoktatási intézmények, oktatási intézmények, valamint nonprofit szervezetek, amelyek akkreditált felnıttképzési illetve szakképzési intézmények. Elemi rehabilitáci szolgáltatás nyújtásában gyakorlati tapasztalattal rendelkezı szervezetek (állami, önkormányzati, egyházi, nonprofit szervezetek) 1,5 1, Kiemelt ORSZI 3,47 3, közvetett egyfordul Egyfordul egyfordul NCA tv. értelmezı rendelkezései (14. b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Önkéntes program mőködtetésében már tapasztalattal rendelkezı az NCA tv. értelmezı rendelkezései (14. b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Civil szervezetek, felsıoktatási intézmények A fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. tv. 2. h) pontja szerinti fogyasztói érdekek képviseletét 1,1 1, ,66 0, ,786 0,

8 kialakításával (2) ellátó társadalmi szervezetek, illetve ezek szövetségei pályázhatnak. (Egyéb egyesületek KSH 529.) KSH kód: 11, 21, 31, 32, 35, 55, 52, 56, 57, 59, 69, 71, A társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és helyi kezdeményezések kel egyfordul (Büntetés-végrehajtási intézetek és Igazságügyi Hivatalok, rendırség, civil szervezetek, szociális, oktatási és egészségügyi intézmények, alapítványok, gazdasági társaságok, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyházak). 1,151 1,251 1,151 1,25 1 1,1 68 1, A társadalmi kohéziót erısítı KSH kód: 31 bőnmegelızési és (Igazságügyi és reintegráci Kiemelt Rendészeti programok Minisztérium) módszertani 2,0-2, megalapozása *A as akcióterv maradványkereteit nem foglalja magába. A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uni forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államaháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. A helyi önkormányzatok elvárt önrészét differenciálni szükséges: - a támogatandó tevékenységek alapján (pl. kötelezı önkormányzati feladat ellátása), - az adott kistérség fejlettsége alapján (hátrányos helyzető, illetve 33 leghátrányosabb helyzető kistérség preferálása) és - a jövedelemtermelı projektek megvalítása. Jövedelemtermelı projektek esetén, ha a megtérülı rész aránya a projekt "eleve el nem számolható" költségek nélküli összköltségének 10%-át meghaladja, az elszámolható költségek teljes egésze támogatható (finanszírozható uni és központi költségvetési forrásból). Ha a 8

9 megtérülı rész aránya a projekt összköltségének 10%-ánál kisebb, akkor a helyi önkormányzatnak az elszámolható költségek finanszírozásából is olyan arányban kell részesedni, hogy a teljes, az "eleve el nem számolható költségek" nélküli projektköltségen belül az önrésze a 10%-ot elérje. 9

10 III. A támogatási konstrukciók bemutatása (A keret összegek esetében a as akcióterv maradványkereteit nem foglalja magába. ) Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztá s eljárása Egyfordul pályázat Kedvezményezettek köre A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelızéssel foglalkozó, az ilyen programokban tapasztalatot szerzett szervezetek. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, többcélú önkormányzati társulások civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházak, valamint állami drogmegelızési, egészségügyi, oktatási, kulturális, esélyegyenlıségi, ifjúsági, képzı szervezetek, intézmények. ) Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) /20 12 Tám. min.- max. össze ge (MFt) Tám. min.- max. mérték e (%) Támogatandó projekte k száma 2,500 2, A Közép-magyarországi Régió forráskerete a konstrukción belül A megosztás módja Arányosítás:. Igen.. Nem Arányosítás esetén az arányosítás kulcsa (%) A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) ERFA típusú költségek tervezett aránya a konstrukción belül 17% Arányszám (%) 10% A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 2. Pályázatos konstrukció ütemezése 0,425 Mrd Ft Euró 0,04 Mrd Ft Euró Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) december PEMCS május 3. A támogatás célja (max. 500 karakter)

11 Alapvetı cél: Hátrányokkal küzdı gyermekek és fiatalok részére az oktatási rendszeren kívüli integráci, prevenci programok indítása, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, növelik az iskolai esélyeket és a megfelelı társadalmi minták elsajátítását, a munka világára való felkészülést és erısítik a társadalmi részvételt. A programok segítik a gyerekeket és fiatalokat abban, hogy aktív sikeres tagjaivá legyenek a társadalomnak, valamint csökkentik a társadalmi kirekesztıdés kockázatait. Részcélok: Komplex iskolarendszeren kívüli programok a 7-12, gyermekek és éves fiatalok számára, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és a serdülık iskolai nehézségeinek leküzdéséhez, lemorzsolódásuk csökkentéséhez, a családi mőködési zavarok rendezéséhez a fiatalok társadalmigazdasági aktivitásának növekedéséhez és az egészségkárosító magatartásformák kialakulásának megelızéséhez, a kialakult függıség kezeléséhez: - Az iskolai karrier támogatása - Az iskolai agresszió kezelése. - A családi mőködési zavarok csökkentése - A közösségi és egyéni kompetenciák növelése - Az állampolgári aktivitás és részvétel növelése - A fiatalok pályaválasztásának, családtervezésének támogatása, - A társadalmi összetartozás, a tolerancia és a demokrácia, esélyegyenlıséggel kapcsolatos tudások fejlesztése - A fiatalok munkaerı-piaci és vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése a munkaerıpiacra való belépésük elısegítése, gazdasági aktivitásuk fejlesztése - A devianciák megelızése - A drogproblémával küzdı fiatalok megfelelı szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférésének növelése - A célok megvalítását legjobban szolgáló végrehajtási megoldásokat és komponenseket a PEMCS véglegesíti. Célcsoport/ok: Tanköteles korú valamilyen iskolai vagy környezeti, illetve egyéni, családi problémával küzdı: 7-12 éves gyermekek éves gyermekek (serdülık) valamint a éves fiatalok (ifjúsági korosztály) 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Programokba bevont és programokkal elért gyerekek és fiatalok száma (mindegyik projekt esetében alkalmazható) A projekt eként létrejövı formális vagy nemformális közösségek száma (mindegyik projekt esetében alkalmazható) Közösségi aktivitásokban részt vevı gyermekek Pozitív elırelépés (pl. csökken az iskolai hiányzás, javul a tanulmányi elımenetel), javulnak a szociális Indikátor mértékegysége % % db Indikátor típusa kimenet hatás 7-12 évesek Célértékek Bázisérték

12 kompetenciák mérési ei ) évesek Iskolán kívüli közösségi aktivitásokban részt vevı gyermekek Pozitív elırelépés (pl. iskolai lemorzsolódás csökkenése, javulnak a szociális kompetenciák mérési ei, bıvülnek az állampolgári ismeretiek) Drogproblémával küzdı fiatalok egészségügyi, szociális ellátórendszerbe kerülése (projekt szinten választható indikátor) % % Fı évesek A programok eként munkaerı-piaci szempontból aktívvá váló, illetve az aktivitás elısegítı programokban részt vevı fiatalok száma Drogproblémával küzdı fiatalok egészségügyi, szociális ellátórendszerbe kerülése (projekt szinten választható indikátor) A támogatási konstrukció indokoltsága (max. 500 karakter) Szakmai indoklás: A gyermekek, fiatalok számára lehetıségeket kell adni hátrányaik leküzdéséhez, a számukra kockázatot jelentı devianciák csökkentéséhez, az integrációjukat szolgáló programok elérhetıvé tételéhez, emellett gondoskodni kell arról, hogy szabadidejüket lehetıleg személyiségük, képességeik, készségeik fejlesztésére fordíthassák. A család és az intézmények integráló szerepe csökken, a harmadlagos szocializáci terepek (pl. ifjúsági közösségek) sem tudják mindig betölteni szerepüket: (a fiatalok 1,5%-a tölti közösségi helyeken szabadidejét, a községekben élık 40%-ának nincs baráti társasága). A családok (szülık) és szakemberek bevonása, felkészítése fontos ahhoz, hogy a gyermekek és fiatalok lehetıségei az élet minél szélesebb területén bıvülhessenek. Determinációk: 1092/2007. (XI. 29.) Korm. Határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ): 36. pont: A társadalmi, szociális hátrányok (szegénység, szülık munkanélkülisége, iskolázatlan szülık, deviáns családi környezet stb.) miatt az iskolai lemorzsolódás, a sikertelen munkaerı-piaci megjelenés, illetve a bőnelkövetés veszélyének kitett iskoláskorú gyermekek és fiatalok számára a szociális alapkészségeik megerısítését, a szabadidejük hasznos eltöltését segítı, a tanulás és a munka közötti átmenetet támogató integráci programokat kell indítani. A konstrukció célrendszere összhangban áll a Lisszaboni Stratégia, az Ifjúsági Paktum, a D-Plan és a Nemzeti ifjúsági stratégia tervezetének tartalmával. 6. Támogatható tevékenységek köre (max karakter) Egyéni és csoportos fejlesztı tevékenységek - A gyermekek, fiatalok személyiség érését és szocializációját elısegítı, kompetenciáit 12

13 növelı egyéni tanácsadások, és csoportos foglalkozások - Önsegítı, kortárssegítı, közösségépítı, agressziókezelı tematikus csoportfoglalkozások - Iskolarendszeren kívüli fejlesztı, felzárkóztató, tehetséggondozó programok - Szülıi szerepet erısítı, valamint családi konfliktusok megoldását célzó egyéni pszichoterápia, illetve családterápia, párterápia, családkonzultáció, illetve konfliktuskezelı programok - Plaza tanácsadó irodákban egyéni és csoportos konzultáció, tanácsadás, csoportfoglalkozások tartása - Drogalternatíva programok - A közösségi és az állampolgári kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mőködtetése (társadalmi részvétel erısítése); - A munkaerı-piaci és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mőködtetése (gazdasági részvétel erısítése); - Családtervezési kompetenciák fejlesztésére irányuló programok mőködtetése (családtervezés tudatosságának fejlesztése) Hálózatépítés, együttmőködések erısítése - Gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó szervezetek, intézmények területi és szakmai alapon való együttmőködésének kialakítása, fejlesztése - Helyi egészségügyi, szociális, munkaerı-piaci, közmővelıdési és ifjúsági, gyerekjóléti szolgáltatások együttmőködésének kialakítása, fejlesztése Módszertani fejlesztések - A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek, kortárs-segítık programra, szolgáltatásokra való felkészítése és fejlesztése - Programokhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertanok, standardok kidolgozása és terjesztése - Képzési programok, képzési tematikák kidolgozása, akkreditációja Preventív célú szabadidıs programok - Egyénre szabott, iskolán kívül zajló alternatív programok (sportesemények, kreatív foglalkozások, lakótelepi fiatalok klubja, drámapedagógia, filmklub, meditáci és élménypszichológiai foglalkozások) - A családon belüli kapcsolatokat támogató, illetve a család társadalmi beilleszkedését segítı szabadidıs programok egyéb programok - A fent felsorolt programokhoz szervesen kapcsolódó, azzal egy szakmai célkitőzést és programelemet képviselı tábor jellegő (egész napos együttlétet biztosító) programok szervezése.(önállóan nem támogatható) - Értékeket megırzı és teremtı, komplex szabadidıs programok; Elérési típusú, alacsony küszöbő programok, szolgáltatások fejlesztése (felkeresı ifjúságsegítı tevékenység, ifjúsági informáci pont, ifjúsági informáci és tanácsadó iroda, virtuális térben folyó ifjúsági munka: informácizolgáltatás, tanácsadás, közösségi terek) A programban részt vevı szakemberek számára szupervízió biztosítása külsı szakember által ERFA típusú támogatható tevékenységek: - eszközbeszerzések, informatikai fejlesztések, felújítások, - táborozási feltételek biztosítása 7. Projekt kiválasztási szempontok (max karakter) Teljességi szempontok: Az adatlap, mellékletek, elektronikus adathordozók hiánytalanul rendelkezésre állnak Jogosultsági feltételek: A pályázók magyarországi székhelyő, gyerekjóléti, gyerekvédelmi, ifjúsági, drogmegelızési célú szervezetek vagy fenntartóik. A benyújtott dokumentáció és a projektterv megfelel a pályázati kiírásban szereplı jogosultsági elvárásoknak. 13

14 Értékelési szempontok: A pályázó szervezet és környezete bemutatása megfelelı A pályázatban szerepelnek a kötelezı tevékenységek A célcsoport kiválasztása megfelelı A pályázati célok megfelelıek és jól vannak bemutatva Az indikátorok reálisak A projekt szakmai vezetıje és a projektmenedzser megfelelı szakmai tapasztalatokkal rendelkezik A szakmai team szereplıinek képzettsége megfelelı A projekt költségvetése reális, világos és kellıen részletezett A projektben vállalt szolgáltatások, programok és a célcsoportok szükségleteinek, igényeinek összefüggései; A fiatalok részvételének mértéke a projektek kidolgozásában, megvalításában, értékelésében A projekt megvalítása érdekében kiépítendı, megerısítendı szakmai hálózatok mértéke, várható intenzitása 8. A konstrukció megvalításához szükséges feltételek (max. 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı 14

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés. Akcióterv 2009-2010 Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. prioritás: Egészségmegırzés és egészségügyi humánerıforrás fejlesztés Akcióterv 2009-2010 2009. szeptember 7. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv 2009-2010. 2008. december 11. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv 29-21 28. december 11. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 5. prioritás: Humán-infrastruktúra Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, Prioritás

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz

Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Függelékek a Szociális védelemrıl és társadalmi összetartozásról szóló Nemzeti Stratégiai Jelentés c. dokumentumhoz Tartalomjegyzék 1.1. sz. függelék: Statisztikai táblák a helyzetelemzés c. fejezethez...

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata

A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével nyertes pályázóinak eredményvizsgálata A HEFOP 2.2.1 A társadalmi befogadás elısegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével" nyertes pályázóinak eredményvizsgálata Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatómőhelyében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Kisprojektek 2014 A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Az elsı fordulós pályázatok beadási határideje: 2014. február 27. A második fordulós pályázatok tervezett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról

H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat. a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/9965. számú országgyőlési határozati javaslat a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról Elıadó: Dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszter Budapest, 2009. június Az Országgyőlés

Részletesebben

Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz

Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz Vélemény a Komplex telep-program (Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) címő pályázati kiíráshoz A pályázati kiírás a lakhatási szegregáció következményeinek kezelését komplex megközelítéső

Részletesebben

Szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján

Szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján Szakmapolitikai ajánlások a magyar ALEN projekt tapasztalatai alapján Vezetıi összefoglaló A Nyírtelek Görögszálláson megvalósított, 15 halmozottan hátrányos helyzető fiatallal egyéni mentorálás, közösségfejlesztés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv AT010 Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 200-2010 200. január 12. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok esélyegyenlőségének növelése érdekében

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló. Kecskemét, 2009. május 25. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ifjúsági Cselekvési Terve (tervezet) Szakmai összefoglaló Kecskemét, 2009. május 25. Tartalomjegyzék 1. Vezetıi összefoglaló 5 1.1. A cselekvési terv elkészítésében

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észak-alföldi Operatív Program 1. Prioritás Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Észak-Alföldi Operatív Program

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben