Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi Megújulás Operatív Program. Akcióterv"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv január 13.

2 I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter) A prioritás intézkedéseinek céljai, hogy - lehetıséget teremtsenek a leghátrányosabb helyzető térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására; - mérsékeljék a szegénységet, különösen a gyermekek körében, hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok újratermelıdésének és átörökítésének megelızéséhez; - segítsék a társadalom hátrányos helyzető tagjainak társadalmi és munkaerı-piaci integrációját; - mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat stratégiai tervezési, és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind területi szinteken; növeljék a szolgáltatások átláthatóságát, minıségét, megvalósítsák a rendszerszerő mőködés és a modernizáció feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális ágazat információs hátrányait, és járuljanak hozzá az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez; - a szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak; - fejlesszék a komplex és elemi rehabilitációt valamint az egyenlı esélyő hozzáférés (egyetemes tervezés) módszertanának megfelelı, a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítést szolgáló szakmai tudásháttér és szolgáltatások; - támogassák az önszervezıdést, a civil társadalmat a bizalom, az együttmőködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erısödése, az önkéntesség elterjesztése, az elıítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett csoportjai részt és felelısséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában. - erısítsék a társadalmi kohéziót bőnmegelızési és helyi kezdeményezésekkel, illetve bőnmegelızési és reintegrációs programok módszertani megalapozásával. A prioritás intézkedései a következık: - A kiemelt leghátrányosabb helyzető térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása (5.1. intézkedés) /SZMM/ - Beruházás a jövınkbe: gyermek és ifjúsági programok (5.2. intézkedés) /SZMM/ - A halmozottan hátrányos helyzető csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerı-piaci integrációjuk elımozdítása érdekében (5.3. intézkedés) /SZMM/ - A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (5.4. intézkedés) /SZMM/ - Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése: aktív állampolgári magatartás ösztönzése, társadalmi szolidaritás erısítése (5.5. intézkedés). /SZMM/ - Társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és reintegrációs programokkal. (5.6. intézkedés) /IRM/ 2

3 Indikátor megnevezése Indikátor Indikátor Célértékek mérték- Bázisérték típusa egysége A prioritás célkitőzései 1 A prioritás keretében a munkaerı-piaci aktivitás és foglalkoztathatóság erısítését támogató szociális szolgáltatásokban részesülı fı output hátrányos helyzető emberek (hajléktalan, szenvedélybeteg, inaktív, stb. ) száma A prioritás keretében képzési, oktatási programokban részt fı output vett szakemberek száma A prioritás keretében elemi és szociális rehabilitációs szolgáltatásokban részt vevı fı output fogyatékossággal élık száma A prioritás keretében támogatott programokban fı output résztvevı gyermekek száma A prioritás keretében támogatott képzéseket sikerrel 2 befejezı szociális és fı eredmény rehabilitációs szakemberek száma A prioritás keretében támogatott szociális programokból pozitív 3 fı eredmény eredménnyel kikerülık száma ESZA által támogatott rehabilitációs programokból pozitív eredménnyel kikerülık fı eredmény száma A prioritás eredményeképpen a nonprofit szervezetek között és helyi önkormányzatok között db eredmény kialakult hálózatok száma A prioritás keretében bőnmegelızési programokkal elért korúak aránya % eredmény 0,10% 0,50% 1 A TÁMOP alapján. 2 A sikeres befejezést bizonyítvány, tanúsítvány igazolja. 3 Pozitív eredmény: a résztvevık öngondoskodási készsége javul, vagy bekapcsolódnak képzési, egészségügyi, munkaerı-piaci programokba 3

4 II. A es Akciótervbe javasolt támogatási konstrukciók összefoglaló adatai Sorszám Konstrukció neve LHH kistérségek projektjei Projekt kiválaszt ás eljárása Egyfordul ós pályázat / kistérsé gi programb an meghatár ozott projekt Kedvezményezettek köre Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei Központi költségvetési szerv és intézménye; Önkormányzati fejlesztési társulás és intézményei; Többcélú kistérségi társulás és intézményei; Egyházak, non-profit szervezetek: egyesületek, alapítványok, és az általuk fenntartott intézmények; Helyi önkormányzat által alapított közalapítványok; egyéb jogi személyiségő nonprofit szervezetek; július 1-jét követıen átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok és intézményei. Pályázatok, kiemelt projektek kerete (Mrd forint) IH döntés tervezett összege (Mrd forint) ,2 15,2 2011/20 12 min összege (MFt) Projektgyő jtés követıen határozhat ó meg min- mértéke (%) 100 Támogat andó projektek száma Projektgy őjtés követıen határozh ató meg Támogatás formája vissza nem térítendı Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységb en élık integrációjáért egyfordul ós /kétfordu lós pályázat 1.) A humánfejlesztésekben és programozásban gyakorlattal és vidéki hálózattal rendelkezı, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló nonprofit 3,066 3,066 1) ) ) 1 2.) vissza nem térítendı

5 szervezetek, és költségvetési szervezetek, illetve ezen szervezetek konzorciumai 2) A humánfejlesztésekben és/vagy humán szolgáltatásokban és/vagy a közösségi programozásban gyakorlattal rendelkezı, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló, az LHH kistérségekben mőködı vagy/és szolgáltatást végzı nonprofit szervezetek, költségvetési szervezetek, önkormányzati és kistérségi társulások, illetve ezen szervezetek konzorciumai Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése A korai beavatkozást Kiemelt SZMI és MTA KTI GYEP 0,5 4 0, egyfordul Helyi önkormányzatok, önkormányzati 3,5 3, Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı 4 A as AT folyamatban lévı módosítását követıen az összeg 0,416 Mrd Ft-ra módosul 5

6 középpontba helyezı Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzető térségekre ós társulások. Közoktatási és gyerekjóléti intézmények. Civil és egyházi szervezetek Integrált helyi programok a gyermekszegénys ég csökkentésére Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok Elsı lépés Egyfordul ós vagy / kistérsé gi programb an meghatár ozott projekt egyfordul ós Egyfordul ós Többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok társulása, civil és egyházi szervezetek, illetve konzorciumaik A gyerekekkel, fiatalokkal, drogmegelızéssel foglalkozó, az ilyen programokban tapasztalatot szerzett szervezetek. (Helyi önkormányzatok, önkormányzati szervezetek, többcélú önkormányzati társulások civil szervezetek (egyesületek, alapítványok), egyházak, valamint állami drogmegelızési, egészségügyi, oktatási, kulturális, esélyegyenlıségi, ifjúsági, képzı szervezetek, intézmények. ) Szociális és gyermekjóléti/gyerme 2,5 2,5 2,5 2, a) komponens 1 b) komponens 1,5 B. komponens 1,4 A kompone 2, A komponen 100 a) b) A kompone Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı 6

7 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezık képessé tevı és önálló életvitelt segítı programjai A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása A nık elleni erıszak áldozatait segítı szolgáltatások fejlesztése Kísérleti program az adósságcsapda megelızése érdekében Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerısítése, szociálpolitikai döntések megalapozása Központi szociális információs fejlesztések Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi Kiemelt Kiemelt Egyfordul ós kvédelmi feladatot ellátó önkormányzati, egyházi vagy civil fenntartású szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások és ezek konzorciumai Hajléktalanokért Közalapítvány konzorciumban az Összefogás a Budapest Hajléktalanokért Közalapítvánnyal Kijelölt módszertani intézmény Non-profit szervezetek és konzorciumaik ns 4,6 s B komponen s ns 150 B kompone ns 30 0,326 0, ,5 0, ,5 0, Kiemelt SZMI FSZH 1,619 1, Kiemelt FSZH-SZMI 1,069 1, Egyfordul ós Önkormányzatok, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, szociális 1,8 1, Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı 7

8 5.4.5.b fejlesztési kapacitások megerısítése A fizikai és infokommunikáció s akadálymentesítés szakmai hátterének fejlesztése A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és hozzáférhetı szolgáltatások fejlesztése Elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése) A komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerısítése Modellprogram az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására képzıintézmények, és ezen intézmények konzorciumai Kiemelt FSZK 0,075 0, Egyfordul ós Egyfordul ós Központi közigazgatási szervezet, helyi önkormányzatok és társulásaik, illetve az általuk fenntartott intézmények, továbbá felsıoktatási intézmények, oktatási intézmények, valamint nonprofit szervezetek, amelyek akkreditált felnıttképzési illetve szakképzési intézmények. Elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában gyakorlati tapasztalattal rendelkezı szervezetek (állami, önkormányzati, egyházi, nonprofit szervezetek) 1,2 1, ,5 1, Kiemelt ORSZI 3,433 3, Kiemelt/e gyforduló s 3 (10, ill. 30 ezer fıs kistérségben vagy mikrotérségben mőködı) önkormányzati társulás 2,69 2, Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı vissza nem térítendı Közösségi közvetett NCA tv. értelmezı 1,1 1, Vissza nem 8

9 kezdeményezések és önkéntes programok támogatása Önkéntesség elterjesztése Antidiszkriminációs mősorok, kampányok támogatása A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával A társadalmi kohézió erısítése bőnmegelızési és helyi kezdeményezések kel az erkölcsi veszélyzónába került gyermekés fiatalok segítése ) A társadalmi kohéziót erısítı bőnmegelızési és reintegrációs programok módszertani megalapozása egyfordul ós Egyfordul ós egyfordul ós Egyfordul ós kiemelt rendelkezései (14. b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Önkéntes program mőködtetésében már tapasztalattal rendelkezı az NCA tv. értelmezı rendelkezései (14. b) között definiált civil szervezetek, KSH besorolás szerint. Civil szervezetek, felsıoktatási intézmények A fogyasztóvédelemrıl szóló évi CLV. tv. 2. h) pontja szerinti fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek, illetve ezek szövetségei pályázhatnak. (Egyéb egyesületek KSH 529.) javítóintézetek és Igazságügyi Hivatalok, rendırség, civil szervezetek, szociális, oktatási, egészségügyi intézmények, alapítványok, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyházak. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 0,653 0, ,786 0, ,4 0, térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı Vissza nem térítendı 9

10 Tartalé k- árfolya mválto zás* 3,33 1 Az összegek 260 Ft/euró árfolyamon szerepelnek. * Az árfolyam különbözet miatt prioritásonként tartalékot képeztünk. A konstrukciók az eredeti keretösszegekkel kerülnek meghirdetésre, a tartalék prioritáson belüli esetleges felhasználásáról a beérkezı pályázati szándékok ismeretében születhetnek javaslatok. A támogatási intenzitások mértékét minden esetben úgy kell meghatározni, hogy érvényesüljön az elszámolható költségekre vetített 85% uniós forrás - 15 % hazai államháztartási forrás szerinti finanszírozási arány. Ettıl eltérni csak jogszabályban meghatározott állami támogatási szabályok érvényesítése esetén lehet. Definíció alapján a hazai államháztartási forrás részét képezi a helyi önkormányzatok, mint kedvezményezettek önrésze is. 10

11 III. A támogatási konstrukciók bemutatása TÁMOP LHH konstrukció 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezménye zettek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) /2 012 összege (MFt) mértéke (%) Támogatandó projektek száma Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézményei Központi költségvetési szerv és intézménye; Önkormányzat i fejlesztési társulás és intézményei; Többcélú kistérségi társulás és intézményei; Egyházak, egyforduló non-profit s szervezetek: / kistérségi egyesületek, programban alapítványok, meghatároz és az általuk ott projekt fenntartott intézmények; Helyi önkormányzat által alapított közalapítványo k; egyéb jogi személyiségő non-profit szervezetek; július 1- jét követıen átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok és intézményei. 15,2 15,2 Projektg yőjtést követıe n határozh ató meg 100 Projektgy őjtés követıen határozh ató meg A Közép-magyarországi Régió forráskerete a konstrukción belül A megosztás módja Arányosítás:. Igen.. Nem Arányosítás esetén az arányosítás kulcsa (%) A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) Mrd Ft Nem releváns Euró ERFA típusú költségek tervezett aránya a konstrukción belül Arányszám (%) 15%

12 A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 2. Ütemezés Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) 0 Mrd Ft 0 Euró UMFP / LHH eljárásrend szerint 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Célok: A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletben meghatározott 33 leghátrányosabb helyzető kistérségekre irányuló Új Magyarország Felzárkóztató Program helyi komplex fejlesztéseinek megalapozása, helyi programok koordinációs és szakmai hátterének támogatása. Módszertani, felkészítı, mentorálási szolgáltatások, képzések kialakítása, biztosítása, együttmőködések segítése, a helyi közösségek mozgósítása, a helyi humánkapacitások megerısítése. térségspecifikus, a helyi szükségletekre válaszoló, a térségi fejlesztési tervekben megfogalmazásra kerülı szociális, gyermekügyi és esélyegyenlıségi programok támogatása. a térségben élık foglalkoztathatóságának javítása, felkészítése a munkavállalásra. Tranzit foglalkoztatás a nyílt munkaerıpiacra átvezetı, szakképzéssel összekapcsolt foglalkoztatás. Állami szervek által megrendelt szolgáltatásoknál a hátrányos helyzető térségekbe való kihelyezés lehetıségének vizsgálata, és ezekre épülı foglalkoztatási programok megvalósítása. A térségben munkaehetıséget teremtı munkaáltatók részére foglalkoztatási támogatás. Amennyiben az LHH projektjavaslat olyan fejlesztést céloz, amelynek támogatására önálló konstrukció is szerepel az AT-ban, akkor a projektjavaslat befogadása esetén a projekt véglegesítését azon konstrukció szakmai szempontjai és elvárásai szerint kell elvégezni. 4. A támogatási konstrukció célértékei 5 Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A támogatott projektek keretében képzésben résztvevık száma A támogatott projektek keretében a képzést sikeresen elvégzık száma A projektek révén szociális/segítı szolgáltatásban részesülık száma A támogatott projektek keretében foglalkoztatottak száma Fı Output 0 Fı Eredmény 0 Fı Eredmény 0 Fı Eredmény 0 A célértékeket és további indikátorokat a projektek értékelése alapján, a támogatási szerzıdésben lehet rögzíteni. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) Támogatható tevékenységek: A támogatható tevékenységek köre a projektgyőjtés során elkészített projekttervek feldolgozását követıen bıvíthetı, illetve véglegesíthetı. - a komplex fejlesztéshez szükséges helyi együttmőködések kialakítása, támogatása, - célzott, térség-specifikusfoglalkoztatási és képzési programok, különös tekintettel az alacsony iskolai végzettségőekre, - a nyílt munkaerıpiacra átvezetı foglalkoztatási programok megvalósítása; - fenntartható szolgáltatási és foglalkoztatási modellek a szociális gazdaságban - a térségben élı fiatalok és gyermekek társadalmi integrációjának elısegítése és a munka-erıpiaci hátrányok megelızése, - a térségben élık foglalkoztathatósági esélyeinek javítása - képzés, szakképzés, átképzés, - ifjúsági szolgáltatások kialakítás, és fejlesztése, sikeres életkezdését segítı, valamint elkallódását, a devianciákat megelızı programok támogatása - szakemberek kompetenciáinak és szektorközi, ágazatközi együttmőködéseinek erısítése, képzésük, továbbképzésük támogatása tudásuk korszerősítése érdekében. - A gyermekek/fiatalok szocializációját és integrációs esélyeit elısegítı csoportos foglalkozások 5 12

13 - szülıi kompetenciákat, családi funkciókat erısítı, családi kríziseket kezelı családfenntartást támogató programok - szociális, állampolgári és önálló életvezetési készségek erısítése - alapkészségek, kompetenciák fejlesztése, motiváció erısítése, állapotjavító, személyiségzavarokat korrigáló személyiségfejlesztı programok, - szociális munkások révén személyes segítség, tanácsadás, mentorálás - a személy legalapvetıbb problémáját kiküszöbölı segítségek - személyiségfejlesztı, kompetenciákat növelı foglalkozások - együttmőködési formák és modellek kialakítása foglalkoztatási, egészségügyi, oktatási, munkaadói szervezetekkel, civil és érdekvédelmi szervezetekkel, érintettek bevonásával - iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, szabadidıs és prevenciós programokkal (pl. tehetséggondozás, felzárkóztatás, az utcán csellengık bevonása, sportprogramok, alternatív napközbeni ellátások stb.). - a helyi civil társadalom megerısítése, civil szervezetek kapacitásainak fejlesztése, - alternatív prevenciós programok a kábítószer-fogyasztás megelızésére - helyi szociális szolgáltatások kapacitásainak megerısítése, szakemberek felkészítése, - szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés segítése; - a komplex fejlesztés végrehajtásához szükséges szakmai és módszertani háttér biztosítása, központi és helyi szintő menedzsment és koordináció. - együttmőködés egyes fejlesztések központilag kialakított módszertani és támogató hátterét jelentı kiemelt projektekkel - digitális kompetenciafejlesztés - Minden típusú projektben kötelezıen megvalósítandó tevékenység: - Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása - Projektmenedzsment biztosítása Amennyiben az lhh projektjavaslat olyan fejlesztést céloz, amelynek támogatására önálló konstrukció is szerepel az AT-ban, akkor a projektjavaslat befogadása esetén a projekt véglegesítését azon konstrukció szakmai szempontjai és elvárásai szerint kell elvégezni. 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) Teljességi szempontok: Az adatlap, mellékletek, elektronikus adathordozók hiánytalanul rendelkezésre állnak és megfelelnek az egyfordulós eljárásrend elıírásainak. Jogosultsági kritériumok: Illeszkedik az ágazati szakpolitikai stratégiákhoz, fejlesztési irányokhoz, Illeszkedik a térségi és regionális fejlesztési stratégiákhoz, egyfordulós eljárásrend szerint meghatározott elvárásoknak megfelel, A projekt megvalósítása az adott kistérségben történik, A támogatást igénylı rendelkezik a szükséges saját forrással, A támogatást igénylı nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, Horizontális szempontok érvényesítése: társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság és a területi kohézió szempontjainak érvényesítése valamint az esetleges multiplikáló hatások; az esélyegyenlıség szempontjainak érvényesítése (roma emberek, fogyatékos emberek, férfiak és nık). Értékelési szempontok: A pályázó szervezet(ek) értékelése: a partnerek részvétele és reális munkamegosztás a partnerek között, a cselekvési terv megvalósíthatósága kielégítı. A projekt céljának értékelése: a pályázat kapcsolódása az OP-ban meghatározott célkitőzésekhez, a pályázat szinergikus hatása az OP vagy más OP-k konstrukcióival; A projekt céljában, ütemezésében illeszkedik a térség szociális és gyermekjóléti ellátórendszeréhez A projekt céljaiban és ütemezésében illeszkedik a kistérségben végrehajtott vagy végrehajtandó egyéb gazdaságfejlesztési tervekhez /munkahely teremtı beruházáshoz, a kapcsolódás bemutatása a fejlesztési tervekben megjelenik Szakmai-mőszaki értékelés: a projekt eredményeit objektív módon mérni képes indikátorok alkalmazása, különös tekintettel a horizontális szempontok érvényesülésére. A pályázó és partnereinek erıforrásai (emberi erıforrások és eszközök): releváns tapasztalat, tudás, készségek és képesítés megléte a szakértık részérıl, vagy ezen tapasztalatok más szervezet általi biztosítása megoldott. Pénzügyi értékelés: részletes és indokolt költségvetési terv, amely a költséghatékonyság szempontja szerint került kidolgozásra; az egyes tevékenységek költségei a piaci áraknak megfelelıen tervezettek; a pályázó által benyújtott költségvetés összhangban van a vállalt szakmai feladatokkal Projekt értékelése: a pályázat szerkezetének egységessége; célcsoportokkal kapcsolatos szempontok (pl. megfelelı-e a célcsoportok igényeinek felmérésére és nyomon követésére tervezett tevékenységek, illeszkednek-e a projekt végrehajtása során tervezett módszerek, tevékenységek a célcsoport sajátosságaihoz, 13

14 stb.) Amennyiben az LHH projektjavaslat olyan fejlesztést céloz, amelynek támogatására önálló konstrukció is szerepel az AT-ban, akkor a projekt tartalma azon konstrukció szakmai szempontjainak és elvárásainak kell, hogy megfeleljen. Elınyt élveznek azon projektek, melyek megvalósításába helyi szervezetek is bevonásra kerülnek. Elınyt élveznek azok a projektek, amelyek a térségen belül a leghátrányosabb helyzető csoportoknak a munkaerı-piaci és társadalmi integrációját segítik. Fenntarthatóság A pályázó bemutatja a projekt által létrehozott fejlesztés fenntarthatóságára vonatkozó elképzeléseit. 8. A konstrukció megvalósításához szükséges feltételek ( 3 db) A feltételezés leírása Felelıs Határidı Végrehajtás (értékelés, zsőrizés, pályáztatás, szerzıdéskötés) eljárásrend tisztázása NFÜ UMFP Programiroda NFÜ- SZMM I. negyedév 14

15 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élık integrációjáért 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Egyfordulós/kétf ordulós pályázat 1) komponens: Módszertani és szakmai háttérszolgáltatások 2) komponens: Helyi Közösségi Felzárkóztató Programok Kedvezményezettek köre 1. )A humánfejlesztésekben és/vagy humán szolgáltatásokban és/vagy programozásban gyakorlattal és vidéki hálózattal rendelkezı, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló nonprofit szervezetek, költségvetési szervezetek, illetve ilyen ezen szervezetek konzorciumai. 2.) A humánfejlesz-tésekben és/vagy humán szolgáltatá-sokban és/vagy programozásban gyakorlattal rendelkezı, vagy azokkal partnerkapcsolatban álló, az LHH kistérségekben mőködı vagy/és szolgáltatást végzı nonprofit szervezetek, költségvetési szervezetek, önkormányzati és kistérségi társulások, illetve ezen szervezetek konzorciumai Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) ,066 3,066 IH döntés tervezett összege (MrdFt) /201 2 összeg e (MFt) 1) ) mérték e (%) 100% 1.) 1 Támo-gatandó projektek száma 2.) A komponensek véglegesítését, meghirdetésük egymáshoz viszonyított ütemezését és éves forráselosztásukat az elkészített háttéranyagok felhasználásával a PEMCS során véglegesítjük, amely pontosítások elvégzése újabb kormánydöntés kezdeményezését nem igényli. 15

16 A Közép-magyarországi régió forráskerete a konstrukción belül A megosztás módja Arányosítás:. Igen.. Nem Arányosítás esetén az arányosítás kulcsa (%) A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) ERFA típusú költségek tervezett aránya a konstrukción belül Nem releváns Arányszám (%) Maximum 15% A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 2. Pályázatos konstrukció ütemezése 0 Mrd Ft 0 Euró 0 Mrd Ft 0 Euró Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) II. negyedév 2013.II. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Általános cél: Az LHH térségek legkedvezıtlenebb helyzető településein élık helyzetének javítása, az elszegényedés, a leszakadás mértékének és hatásainak csökkentése, továbbá az etnikai és szociális szegregáció fékezése. A szegénység mélyülésének és újratermelıdésének fékezése települési közösségek és / vagy családok hálózatával végzett közösségi, a kötelezı alapszolgáltatásokon kívüli körbe tartozó szociális- és más humán segítı szolgáltatások nyújtásával, a társadalmi reintegráció ösztönzésével, szegregációs jelenségek mérséklésével. A tartós mélyszegénység (mikro)-társadalmi hatásainak mérséklése közösség- és szervezetfejlesztési akciókkal, az LHH kistérségekben folyó fejlesztési folyamatba való formális bekapcsolódással a kapcsolati szálak erısítésével, Részcélok: 1) komponens: A 2. komponens nyertes konzorziumai által végzett tevékenyégek (szociális és közösségi munka, közösségi animáció) szakmai megfelelıségének és hálózatos mőködésének biztosítása. Szakmapolitikai módszerek és ajánlások kidolgozása. A részcélok megvalósításának eszközei: Rendszeres mőhelymunkák és szupervízió, továbbá szakmai rendezvények szervezése, megtartása Az akcióterületen és kontrollcsoportokban végzett felmérések A projekt módszertani eredményeinek és hosszútávú fenntarthatóságának összegzése és elterjesztése módszertani támogatás, disszemináció 2) komponens A tartós mélyszegénység következményeinek mérséklése, az elesettség és kirekesztettség, kiszolgáltatottság valamint az etnikai és szociális szegregáció csökkentése, a rászorultság generációs áthagyományozásának mérséklése, a tartós kirekesztettség következményeinek enyhítése humán szolgáltatásokkal (közösségi munka, szociális munka, más humán szolgáltatások). Érdekképviselet, szervezetgenerálás a marginalizálódás következményeinek oldása (a szóban forgó települések bekapcsolása az LHH kistérségek fejlesztési intézményrendszerébe, forrásszerzı tevékenység a helyi szükségletekkel harmonizáló fejlesztésekhez. A részcélok megvalósításának eszközei: Komplex, humán szolgáltatásokkal kiegészített közösségfejlesztés, továbbá az egyéni válságkezelést kombináló közösségi és szociális tevékenység, amelyet a települési közösségek és/vagy családok számára szolgáltatást végzı, szakmai team-ek látnak el. (A team-ek tagjai: közösségi munkások, szociális munkások, más humán közszolgáltatásokat végzı szakemberek, civilek, vidékfejlesztık, eseti szakértık) A team maga állítja össze, hogy a tematikus és partnerségi projekteket (tartalmakat) milyen szakértıi és partneri kör bevonásával szeretné megvalósítani. Kötelezı tevékenységek: o Szociális támasz (a legszegényebb családok helyzetének javítása a konstrukció fı célkitőzéseinek megfelelıen olyan szolgáltató tevékenységekkel, amelyek kívül esnek a kötelezı önkormányzati és/vagy vállalt kistérségi szociális alapszolgáltatások körén) o Egyéni (családokat involváló) és közösségi tematikus ( rehabilitációs ) projektek Közösségfejlesztési tevékenységek Családok célzott mentorálása, amely az életvezetési technikák, ismeretek bıvítésére, készségek fejlesztésére, a foglalkoztathatósági 16

17 o o o oktatási és munkaerı-piaci, valamint mobilitási (ingázás, migráció) képességek javítása, ezáltal a szegénység csökkentése és az együttmőködési képesség javítására szolgál A humán szolgáltatások és fejlesztési kapacitás bıvítése (a projekt területéhez tartozó települések / településrészek formális bekapcsolására az LHH kistérségekben intézményesülı fejlesztési folyamatba, fejlesztési projektek kimunkálása részvételi alapon) hiányzó humán szolgáltatások megszervezése, kapacitáshiányos szolgáltatások bıvítése, civil szervezetek generálása és szervezetfejlesztése Képzés: képzések és tréningek a kulcsszereplık, kiemelten a mélyszegénységben élı családok és közösségek, valamint a számukra humán közszolgáltatásokat végzık, továbbá a döntéshozók számára. Partnerség: a pályázóknak kötelezıen be kell vonni az adott települési körben illetékes humán közszolgáltatókat (vagy a tematikus projektekbe vagy/és a szakmai partnerség kiépítését / megerısítését célzó partnerségi projektekbe ). Célterület: Az UMFP célterületét jelentı - a 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében nevesített komplex programmal segítendı - 33 leghátrányosabb helyzető kistérségekhez tartozó települések és településcsoportok. (A továbbiakban mélyszegény települések és szegregátumok, amelyek listája a pályázat mellékletét képezi. ) A pályázó konzorciumok maguk döntik el, hogy milyen települési körben ( akcióterületen ) kívánnak dolgozni, amennyiben teljesítik az alábbi feltételeket: A projektbe vont mélyszegény települések száma nem lehet kevesebb 10-nél A mélyszegény településeknek a projektbe vont összes település ( akcióterület ) legalább 80%-át kell kitenni, A konzorcium partnerségi megállapodást köt a projekt területéhez tartozó települési önkormányzatok képviselıtestületével. A célterület véglegesítésére a PEMCS keretében kerül sor. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek A szakmai programokba bevont személyek száma A fszakmaiprogramokat sikeresen elvégzett személyek száma Szakmai és módszertani ajánlások Részvételi alapon született, a mélyszegénységben élık felzárkóztatását szolgáló kidolgozott projektek száma Az önszervezıdés megerısítését jelzı, újonnan alakult civil szervezetek száma Az indikátorokat a PEMCS véglegesíti. fı kimeneti fı eredmény Db eredmény Db Eredmény Db eredmény A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) A leghátrányosabb helyzető kistérségek nem homogén téregységek. A kistérségeken belül, fıként a periférikus helyzető mélyszegény településeken találunk tömegesen olyan családokat, amelyek jelenét és jövıjét meghatározzák a tartós mélyszegénység következményei tudás- és ismerethiány, kapcsolathiány, motivációhiány) és akik gyermekeikre is hasonló sorsot örökítenek. Miközben ezeken a településeken volna a legnagyobb szükség magas színvonalon nyújtott közszolgáltatásokra, éppen itt szenvednek a legnagyobb hiányt ezen a téren: itt találjuk a legtöbb, szociális támasz nélkül mőködı,szegregálódó iskolát, s a szociális szolgáltatásokkal elért állampolgárok száma és aránya harmada, negyede a jobb helyzető településeken nyújtottakénak. Bár a gettófalvak kivételével a mélyszegény települések infrastrukturális elmaradottsága lényegesen kisebb mértékő, mint társadalmi-jóléti hátrányuk, erıforrások és megfelelı önszervezıdési, érdekképviseleti képesség 17

18 híján kirekesztıdnek a fejlesztési folyamatokból is, így a szakadék nı a margón lévı települések és lakóik, továbbá a kedvezıbb helyzető területek között. A mélyszegény településeken helyi non-profit, civil vagy egyházi szervezetek alig találhatóak. Ha vannak egyáltalán, akkor mőködésképtelenségüket tovább fokozza a szervezetek pénzügyi kiszolgáltatottsága, ami nem teszi lehetıvé, hogy részt vállaljanak projektek végrehajtásában, már a folyamatos mőködést is nehezen tudják biztosítani. A roma civil szervezetek esetében ezek a problémák hatványozottan jelentkeznek.(2. komponens) A koordinációs és komplex szakmai szolgáltatások révén biztosíthatóvá válik a hálózatszerő mőködés, ami segíti a kölcsönös tanulást, a jó gyakorlatok cseréjét. Mód nyílik arra, hogy megtörténjék az alternatív ingtegrációs modellek és helyi programok tapasztalatainak összegzése, és ezek alapján szakmapolitikai alternatívák kidolgozása. (1. komponens) 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) 1. komponens: Módszertani és szakmai háttér-szolgáltatások 1.a) A 2. komponens nyertes konzorciumai számára - Módszertani koordinációs és szakmai szolgáltatások biztosítása, -koordináció, hálózatépítés - Képzések, tréningek,konferenciák, rendszeres mőhelymunkák, szakmai rendezvények, szupervízió szervezése és lebonyolítása, Képzéseken, felkészítı programokon, tréningeken, a projekt részét képezı rendezvényeken való részvétel, 1.b.) Egyéb tevékenységek Az akcióterületen és kontrolcsoportokban végzett felmérések, A mélyszegénység kezelésére kínált modellek módszertani és szakmai összegzések megfogalmazása és közzététele, A mélyszegénység csökkentését célzó szak- és szakmapolitikai alternatívák kidolgozása Tájékoztatás, nyilvánosság, Menedzsment, adminisztrációs tevékenységek, 2. komponens: Helyi Közösségi Felzárkóztató Programok Közösségi munka, közösségfejlesztés Szociális támogató munkaformák alkalmazása, segítı munka keretében ill. ahhoz kapcsolódóan végzett tanácsadás, tréning, felkészítés. Szegregáció és adósságcsapda mérséklését, uzsorához vezetı élethelyzetek megelızését segítı tevékenységek és felkészítés Más, normatívákkal nem támogatott humán szolgáltatások Konzultáció és az eseti probléma-megoldásban való közremőködés Közösségi animáció: fejlesztési projektek közösségi részvételi alapú kidolgozása, továbbfejlesztése (ÚMFT, ÚMVP és hazai támogatások) Az önszervezıdést és a közösségi aktivitást elısegítı projektek kidolgozása és megvalósítása Szociális és etnikai szegregációt csökkentı közösségi projektek kidolgozása és megvalósítása Foglalkoztathatósági, oktatási-képzési és munkaerı-piaci mobilitási képességek javítását célzó akciók Tájékoztatás, nyilvánosság megteremtése, biztosítása Projektek kidolgozása A projekt megvalósításához szükséges szakmai anyagok (tájékoztató, felkészítı, tudástranszfer stb.) elıállítása Csoportmunkák, felkészítı programok szervezése, vezetése Együttmőködés az I. komponens tevékenységeiben: mőhelymunkában való részvétel és a szakértık munkájának támogatása, kötelezı adatszolgáltatás, módszertani és szakmai beszámolók készítése A rendszeres mőhelymunkákon, szakmai rendezvényeken, hálózatépítı akciókon való részvétel Szervezetfejlesztés, tanácsadás, Konzultáció és az eseti probléma-megoldásban való közremőködés Menedzsment, adminisztrációs tevékenységek, ERFA típusú támogatható tevékenységek: A célcsoport bevonását célzó támogatott tevékenységek végzéséhez szükséges eszközök, 18

19 berendezések beszerzése, helyiség kialakítása, felújítása, stb. A projekt összes költségének maximum a 15%-ig. 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) A verzió Teljességi szempontok: Az adatlap, mellékletek, elektronikus adathordozók hiánytalanul rendelkezésre állnak Jogosultsági feltételek, Kiválasztási kritériumok Helyi Közösségi Felzárkóztató Programok A pályázók a közösségfejlesztésben, szociális munkában, más humán szolgáltatásokban és/vagy részvételi alapú (vidék)fejlesztésben jártas szervezetek vagy fenntartóik, továbbá önkormányzati társulások. A pályázó konzorcium vezetı szervezete és a csatlakozó szervezetek legalább harmada székhellyel rendelkezik azon LHH kistérség(ek)ben, amely(ek)hez a pályázat célterületként meghatározott mélyszegény települések tartoznak A konzorcium legalább 5 fı teljes állású szociális és/vagy közösségi munkás és/vagy más humán szolgáltatásokat végzı alkalmazott foglalkoztatását vállalja a három éves futamidı alatt (vagy ezt kiváltó szolgáltatást vásárol az összes költség legfeljebb 30%-ának erejéig) A pályázatban foglalt tevékenységeket a konzorcium kritériumoknak megfelelı települési körben végzi (LHH kistérségek mélyszegény települései közül legalább 10 település. A mélyszegény települések az akcióterületbe vont összes település legalább 80%-át képviselik) A pályázó konzorcium rendelkezik az elıírt partnerségi megállapodásokkal (a bevont települések képviselıtestületei és az illetékes humán szolgáltatók) A pályázatban szerepelnek a kötelezı tevékenységek A pályázó szervezet (konzorcium) és a konzorcium szakmai vezetıjének tapasztalatai és referenciái A konzorciumban részt vevı humán fejlesztık fejlesztési, programozási gyakorlata, a projekt megvalósításában részt vevı szakmai team referenciái Az ajánlott projekt tartalma, a konstrukció céljainak való megfelelése és a tartalomhoz viszonyított ára A projekt költségvetése reális, világos és kellıen részletezett Az indikátorok reálisak 8. A konstrukció megvalósításához szükséges feltételek A feltételezés leírása Felelıs Határidı A mélyszegénység definiciója meghatározásra SZMM 2009.I. negyedév kerül legkésıbb a felhívás megjelenéséig. A konstrukció célkitőzéseihez igazított SZMM-NFÜ indikátorok pontosítása A konstrukció illesztése az UMFP eljárásrendjéhez és UMFP Programiroda NFÜ a projektgyőjtés során felmerülı hasonló SZMM programokhoz I. negyedév 2009.I. negyedév 19

20 A gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválas ztás eljárás a Kedvezményeze ttek köre Szociálpolitikai és Munkaügyi Kiemel Intézet t konzorciumi projekt partnerségben az MTA KTI GYEP-pel Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) /201 2 összeg e (MFt) mérték e (%) Támogatandó projektek száma 0,5 0, Forrásigény-kalkuláció: A konstrukció teljes kerete 1,3 Mrd forint. A as AT-ban 0,800 Mrd keretösszeg szerepelt 2008-ra. Az SZMI-el kötött szerzıdés 0,688 Mrd Ft-ra szól. Az idıközben felmerült az IH-SZMI-SZMM egyetértésével elfogadott - többletfeladatok miatt a források emelése szükséges. A as AT most áll módosítás alatt, aminek során a 2007/2008. évi összeg várhatóan 0,884 Mrd Ft-ra változik. Ez esetben a es AT-ban jelenleg szereplı összeg 0,416 Mrd Ft-ra csökken. A pályázatos folyamatok kísérésének biztosítása érdekében viszont várhatóan 2011-tıl újabb forrásokat szükséges átcsoportosítani a konstrukcióhoz. A Közép-magyarországi Régió forráskerete a konstrukción belül A megosztás módja Arányosítás:. Igen.. Nem Arányosítás esetén az arányosítás kulcsa (%) A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 0,05049 Mrd Ft ERFA típusú költségek tervezett aránya a konstrukción belül 10,2 Arányszám (%) 10 A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 2. Ütemezés 0, Mrd Ft Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) IV. negyedév IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Alapvetı cél: A gyerekszegénység csökkentését célzó Biztos Kezdet és Szécsény- típusú komplex kistérségi programok elterjesztését segítı szakmai módszertani fejlesztések és támogatások biztosítása. (Az elsı akcióterv idıszakában kidolgozott szakmai, módszertani anyagok jelentik az alapját az 522 és 523 pályázati konstrukciók elindításának. A második akciótervi idıszakban az induló programok tapasztalataira is építve megtörténik a módszertanok fejlesztése és bıvítése, valamint szélesebb körben folytatódik a képzık és mentorok képzése a bıvülı számú helyi programok szakmai támogatására. Az elsı akcióterv idıszakában történik meg a Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának elsı hullámaként a bemeneti adatok felvétele, a második idıszakban kerül sor a programok eredményeinek rövid távú hatásainak elsı mérésére. ) Részcélok: - Az elsı támogatási idıszakban kifejlesztett módszertani anyagok felülvizsgálata, újabb innovatív módszertanok fejlesztése, - Helyi programok folyamat-támogatása ( és pályázatos programok esetében) 20

21 - Képzık és mentorok körének bıvítése - Az alapján megvalósuló helyi programok hatékonyság mérésnek folytatása. (A programok mérése az elsı akciótervi idıszakban a bemeneti adatok rögzítésével kezdıdik. A több hullámban induló pályázatos programok hatásának vizsgálata rendszeres mérést igényel). - A kisgyermekekkel foglalkozók számára az egységes képzési struktúra megalapozását segítı további szakmai anyagok és javaslatok kidolgozása - A programban összegyőjtött ismeretek széles körő terjesztése - A program fenntarthatóságának megalapozására vonatkozó javaslatok továbbfejlesztése (az elsı szakaszban elvégzett munka folytatása) - Helyi igényeknek megfelelı továbbképzések biztosítása - Ágazatközi koordináció és együttmőködés - A szakemberek együttmőködésének fejlesztése Célcsoport/ok: Közvetlen: A gyerekekkel foglalkozó szakemberek általában. Helyi döntéshozók, helyi közösségek és a programok megvalósításában részt vevı szakemberek Közvetett: Gyerekek, fiatalok, gyerekes családok Kiemelten az LHH térségekben és hh településeken élı és dolgozó szakemberek, családok. 4. A támogatási konstrukció célértékei Indikátor megnevezése Képzık és mentorok képzésébe bevont személyek/szakemberek száma Indikátor mértékegysége Indikátor típusa Bázisérték Célértékek fı kimenet Képzık és mentorok képzésben végzettséget szerzett személyek/szakemberek száma Módszertani anyagok és modellprogramhoz kapcsolódó, közzétett módszertani ajánlások. fı eredmény db eredmény Akkreditációra benyújtott képzési anyagok. Megjelent kötetek a gyermekkori fejlıdésrıl db eredmény db kimeneti A támogatási konstrukció indokoltsága ( 500 karakter) Szakmai indoklás: A Gyerekesély programok megkezdett fejlesztéseinek folytatása elengedhetetlen ahhoz, hogy a programok országosan is terjeszthetık legyenek szélesebb körben. A Gyerekesély programok a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégia részeként hosszú távon megvalósuló társadalompolitikai programokat indítanak el. A programok hosszú távú sikerének feltétele az, hogy a megalapozó idıszak (elsı akcióterv) fejlesztéseinek értékelése és korrekciója megtörténjen és folyamatossá váljon. Az elemzések és értékelések alapján történı fejlesztések teremtik meg az alapját a Gyerekesély programok széleskörő országos terjesztésének. Az as elsı akcióterv során kerül kidolgozásra az konstrukcióban induló helyi programokat megvalósító munkatársakat a feladatra felkészítı több modulból és 200 kontakt órából álló alapképzési program. A második akcióterv során a bıvülı helyi programok támogatásához szükséges a képzık körének 21

22 bıvítése. Az alapképzési csomagon túl pedig a szolgáltatások bıvítéséhez és újabb szolgáltatások indításához szükséges képzési csomagok kidolgozása indokolt. (Ezek a helyi szükségletek szerint lehetnek pl. a szülık különösen sérülékeny csoportjaival - fiatalkorú szülıkkel, sérült szülıkkel, bántalmazó szülıkkel való munka, intenzív munka sokproblémás gyereket váró szülıkkel, a szülıi készségek fejlesztése a családok otthonában, csecsemıkonzultációs képzések adaptációja a hátrányos helyzető családokra, képzési csomagok közvetlenül a szülık számára, képzés az írásbeliség megalapozását ösztönzı otthoni környezet kialakítására). Az elsı akcióterv idıszakában történik meg a Biztos Kezdet program hatásvizsgálatának elsı hullámaként a bemeneti adatok felvétele, a második idıszakban kerül sor a programok eredményeinek rövid távú hatásainak elsı mérésére. ) A hatékony társadalompolitikai programok tervezése és megvalósítása feltételezi az eredmények kutatásokkal való alátámasztását is. Ezt szolgálja részben a Biztos Kezdet programot kísérı hatásvizsgálat és az 523 programokat kísérı értékelések, vizsgálatok. A forrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenetlenségének mérséklése jelentıs koordinációt igényel az ágazatközi együttmőködés kormányzati és helyi szintjein. A gyerekekre irányuló hatékony társadalompolitikai programok magas színvonalú és rugalmas szolgáltatások kereteinek megteremtésével hozzájárulnak egyrészt a gyerekek egészségesebb fejlıdéséhez, de egyúttal a szülık munkaerı-piaci esélyeinek növeléséhez is, a változó társadalmi elvárásoknak jobban megfelelı generációk megerısödéséhez. A kisgyerekek fejlıdésére vonatkozó gyorsan bıvülı ismeretek terjesztése feladata a programnak, ennek érdekében további két tanulmánykötet megjelentetésére kerül sor. Determinációk: 1092/2007. (XI. 29.) Korm. Határozat a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégiáról, szóló 47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról ( ) az alábbiak szerint: A/ Teljesebb körő hozzáférés a korai felzárkóztatást szolgáló ellátási formákhoz: 1. pont A problémák korai felismerése, a 0-7 éves korú gyermekek testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlıdésének segítése,a gyermekek sikeres iskolakezdése érdekében preventív képességgondozó és fejlesztı szolgáltatásokat kell nyújtani,elsısorban a leghátrányosabb helyzető, szolgáltatáshiányos térségekben. C/ Az uniós források felhasználások koordinációja 23. pont A szolgáltatáshiányos, illetve a férıhelyhiányos településeken ösztönözni kell a gyermekek napközbeni ellátásának kiépítését. Módszertani segítséget kell nyújtani az önkormányzatoknak az ellátórendszer teljesebb körő és jobb minıségő mőködtetéséhez, figyelembe véve az alternatív formák mőködtetésének lehetıségeit is. 45. pont A gyermekekre és a családokra irányuló szolgáltatások és programok színvonalának és elérhetıségének, s ezáltal a gyermekek integrációs esélyeinek javítása érdekében biztosítani kell az uniós forrásból induló programok szakmai, módszertani megalapozását és háttértámogatását, a gyermekek érdekeire érzékeny szemlélet kialakulásának elısegítését minden szereplı, illetve minden érintett körében. 46. pont 2010-ig 10 modell- értékő, komplex, kistérségi szintő kiemelt programot kell elindítani a Stratégiában megfogalmazott célok összehangolt érvényesítésére. 6. Támogatható tevékenységek köre ( 1000 karakter) - A helyi és kistérségi gyerekprogramok eredményeinek és hatásainak vizsgálata a helyi és térségi programok eltérı jellegére alkalmazott kutatási módszerekkel - Az újonnan keletkezı nemzetközi kutatási tapasztalatok győjtése és közzététele - Nemzetközi tapasztalatcsere, az elsı akciótervi idıszakban kialakult együttmőködések folytatása. - Új, speciális módszertanok fejlesztése, tesztelése, bevezetése (pl. kisgyerekkel és családokkal foglalkozók és szülık számára) - Hazai rendezvények tapasztalatcsere céljából és az ismeretek terjesztésére - A megvalósuló programok szakmai kísérése, támogatása, teljesítményük értékelése - Új programok indításának elıkészítése - Ágazatközi koordináció biztosítása - Képzési programok továbbfejlesztése (az elsı akciótervben kidolgozott alapképzési csomagon túl újabb speciális területekre fókuszáló képzések) - Helyi programok szakemberei számára képzések szervezése és megvalósítása - Szakemberek, képzık, mentorok, döntéshozók, helyi programokban résztvevık felkészítése. 22

23 - Akkreditációs tevékenységek. - Javaslatok kidolgozása a programok fenntarthatóságára, költséghatékony szolgáltatásszervezési formák kialakítására. - A programok hatékonyságának méréséhez eszközök, módszerek továbbfejlesztése - A program eredményeinek kommunikációja és elterjesztése Támogatni kívánt ERFA tevékenységek: - Eszköz és információs fejlesztés (amennyiben a projekthez kapcsolódó kapacitásbıvülés ezt indokolja) 7. Projekt kiválasztási szempontok ( 1000 karakter) Teljességi szempontok: Az adatlap, mellékletek, elektronikus adathordozók hiánytalanul rendelkezésre állnak Jogosultsági feltételek: A projektgazda és partnere megfelel a tervezési felhívásban szereplı elvárásoknak Értékelési szempontok: A pályázó szervezet és környezete bemutatása megfelelı A pályázatban szerepelnek a kötelezı tevékenységek A célcsoport kiválasztása megfelelı A pályázati célok megfelelıek és jól vannak bemutatva Az indikátorok reálisak A projekt szakmai vezetıje és a projektmenedzser megfelelı szakmai tapasztalatokkal rendelkezik A szakmai team szereplıinek képzettsége megfelelı A projekt költségvetése reális, világos és kellıen részletezett 8. A konstrukció megvalósításához szükséges feltételek A feltételezés leírása Felelıs Határidı A as AT keretére kötött SZMI MTA SZMM III. negyedév szerzıdésben rögzítettek szerinti elırehaladás NFÜ- KSZ A bıvülı feladatok és a teljes idıszakban a folyamatos mőködés miatt át kell tekinteni többletforrás bevonásának lehetıségét! (Felelıs: SZMM- IH. Határidı: december.) 23

24 A korai beavatkozást középpontba helyezı Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzető térségekre 1. Összefoglaló adatok Projekt kiválasztás eljárása Kedvezményezet tek köre Pályázatok, kiemelt projektek kerete (MrdFt) IH döntés tervezett összege (MrdFt) / 2012 összeg e (MFt) mérték e (%) Támogatand ó projekt ek száma Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások. Egyfordulós Közoktatási és 3,5 3, gyerekjóléti intézmények. Civil és egyházi szervezetek Forrásigény-kalkuláció: A települések és térségek eltérı helyzete, erıforrásai miatt differenciált projektméretet tervezünk. A Közép-magyarországi Régió forráskerete a konstrukción belül A megosztás módja Arányosítás:. Igen.. Nem Arányosítás esetén az arányosítás kulcsa (%) A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 0, Mrd Ft ERFA típusú költségek tervezett aránya a konstrukción belül Arányszám (%) 15% A KMR prioritás terhére elszámolható keret összege (euró) 2. Pályázatos konstrukció ütemezése 0, Mrd Ft 12% Konstrukció indítása és zárása (év/hónap) IV. negyedév IV. negyedév 3. A támogatás célja ( 500 karakter) Alapvetı cél: Már mőködı helyi programok tevékenységének bıvítése és új helyi programok indítása a tankötelezettségi kor alatti (0-5 éves) gyermekek esélyeinek növelése, óvoda- és iskolaérettségi mutatóik javítása a korai problémafelismerı és fejlesztı tevékenység elterjesztésével és helyben történı nyújtásával. Biztos Kezdet programok hálózatának kialakítása a 2008-ban elindult TÁMOP szakmai támogatása mellett. Részcélok: - Az ország egyre több hátrányos helyzető településén biztosítani a Biztos Kezdet program célkitőzéseinek megvalósulását (a veleszületett képességek kibontakoztatását, szülıi kompetenciák erısítését, a helyi segítı szakmák együttmőködésének segítését)a kora gyerekkorról alkotott szemlélet változtatása, a koragyermekkori fejlıdés jelentıségének és szülık és szakemberek szerepének, felelısségének széleskörő tudatosítása, az együttmőködı és megelızı szolgáltatói szemlélet erısítése - A már mőködı Biztos Kezdet programok tevékenységének bıvítése, szakmai tapasztalataik, tudásuk becsatornázása a bıvülı hálózatba - Regionális Biztos Kezdet hálózat kialakítása Célcsoport/ok: Hátrányos helyzető települések, településrészek kisgyermekes családjai, és érintett szakemberek, LHH térségeket kiemelt elınyben kell részesíteni! 24

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret A társadalmi befogadás és részvétel erısítése a 2007-2008-as és a 2009-2010-es Akcióterv keretében 2009. június 22. Új Magyarország Fejlesztési Terv- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret Magyarország 2007-2013

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Társadalmi Megújulás Operatív Program 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erısítése Akcióterv 2009-2010 5.2.5. Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok 2008. október

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve

Társadalmi Megújulás Operatív Program. 2009-2010. évi akcióterve Társadalmi Megújulás Operatív Program 7. és 9. prioritás: Technikai segítségnyújtás 2009-2010. évi akcióterve 2009. augusztus 31. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december

A Végrehajtás Operatív Program as akcióterve december 1. számú melléklet A Végrehajtás Operatív Program 2011-13-as akcióterve 2010. december 1. Prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv

A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv A munkahelyi egészségfejlesztés forrásteremtési lehetıségei és az Új Magyarország Fejlesztési Terv dr. Molnár-Gallatz Zsolt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT prioritások és OP-k Foglalkoztatás és növekedés

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva

V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány foglalkoztathatóság javítása, foglalkoztatás bıvítése projekt rövid címe SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ munkaerı-piaci

Részletesebben

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma

A programban részvevı és együttmőködı szervezetek száma V., Projektek egyenkénti bemutatása, fejlesztési irányonként csoportosítva fejlesztési irány Foglalkoztathatóság, alkalmazkodóképesség, célzott, térségspecifikus foglalkoztatási és képzési programok, különös

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritás: A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2.2.1 Vállalati folyamat-menedzsment támogatása 2008. október 1. I. Prioritás

Részletesebben

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK

KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A TÉNYEK KOMPLEX KISTÉRSÉGI GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI PROGRAMOK A gyerekek, pontosabban a gyerekes háztartások körében a szegénységi ráták évek óta meghaladják az ország népességére jellemzı átlagos szintet.

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság koncepciója a Szociális, Gyermek és Családvédelmi keret felhasználására Az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Gyermek és Családvédelmi

Részletesebben

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag

Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra. Háttéranyag Áprilisban és májusban már lehet pályázni az új innovációs pályázatokra Háttéranyag EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása Cél: a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS A 2014-2020 KÖZÖTTI FEJLESZTÉSI IDŐSZAKBAN SZAKMAI KERETEK Tanuljunk a korábbi 2007-13-as periódus problémáiból (aszinkronitás a támogatások, tevékenységek között,

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20.

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. Közép-dunántúli Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter) A

Részletesebben

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu)

1 sz melléklet NFÜ pályázati menetrend NFÜ PÁLYÁZATI MENETREND 1. számú melléklet (forrás: www.nfu.hu) 1.1.1/F Telephelyfejlesztés 2009. március 17,32 TDM 2009. március 3,8 5.1.3 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 2009. március 10,71 Akadálymentesítés 2009. március 7,59 Belterületi utak fejlesztése 2009.

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra

Tárgy: Pályázatok benyújtása TÁMOP keretein belül megjelent pályázati konstrukciókra BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2012. Elıkészítı: Ján Krisztina ELİTERJESZTÉS A Képviselı-testület 2012. július 26-i ülésére Tárgy: Pályázatok

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Társadalmi infrastruktúra operatív program

Társadalmi infrastruktúra operatív program Társadalmi infrastruktúra operatív program 3. prioritás: A munkaerı-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése Akcióterv 2009-2010 2009. november I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

Végrehajtás Operatív Program

Végrehajtás Operatív Program Végrehajtás Operatív Program 1. prioritás: A támogatások felhasználásáért felelıs központi és horizontális intézmények mőködtetése és fejlesztése Akcióterv 2009-2010 Tervezet! 2008. október 30. I. Prioritás

Részletesebben

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE

GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE GYEREKESÉLY PROGRAM ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK SZAKMAI-MÓDSZERTANI MEGALAPOZÁSA ÉS A PROGRAM KÍSÉRÉSE Kecskés Éva szakmai vezető Budapest - Moha Ház, 2014.12.12. ELŐZMÉNYEK, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, KOMPLEXITÁS

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16.

ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások. Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. ÚMFT, projekt kiválasztási eljárások Magyar Természetvédık Szövetsége Mőhelymunka MB tagok számára - 2008. 05. 16. TARTALOMJEGYZÉK I. Rövid áttekintés az ÚMFT programozási rendszerérıl II. Projekt kiválasztási

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil részvétel erısítése az oktatási diszkrimináció elleni fellépés és a tanulók iskolai sikerességének támogatása érdekében Antidiszkriminációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03.

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN. 2008. április 03. SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK A HUMÁNERŐFORRÁS OPERATÍV PROGRAMOKBAN 2008. április 03. TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akcióterveket az EU-nak nem kell benyújtani, a Kormány fogadja el

Részletesebben

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió

Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató. A válság és a régió Berkecz Balázs, DDRFÜ regionális hálózati igazgató A válság és a régió Szakmai berkekben köztudott, hogy a gazdaságfejlesztéshez és pályázatokhoz kapcsolódó intézményrendszer meglehetısen sokszereplıs

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében A városi örökség megırzése és korszerősítése pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-5.1.2/B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Társadalmi megújulás operatív program

Társadalmi megújulás operatív program Társadalmi megújulás operatív program 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása Akcióterv 2009-2010 2009. július I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma ( 500 karakter)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA

EFOP ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA EFOP-1.3.8-17 ÖNKÉNTESSÉG SZEMÉLYRE SZABVA PÁLYÁZAT CÉLJA: A fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtés, önkéntességen és társadalmi szolgálaton

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése

A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálatról Az intézmény küldetése A magyarországi

Részletesebben

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal

9. számú melléklet. Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 9. számú melléklet Az oktatás fejlesztési program kapcsolata a Nemzeti Stratégiai Referencia Kerettel (NSRK) és az Operatív Programokkal 1 A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Átfogó célja:

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21.

2010.10.27. Kalocsai Kornél Miskolc 2010. október 21. 21.1.27. Kalocsai Kornél Miskolc 21. október 21. 1. Célok az értékelés fıbb kérdései, elemzett pályázati struktúra 2. Pénzügyi elırehaladás értékelése 3. Szakmai elırehaladás értékelése 4. Egyéb külsı

Részletesebben

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE

SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal SZOCIÁLIS HUMÁN ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE EFOP-3.8.2-16-2016-00001 KIEMELT PROJEKT SPIESZ TAMÁS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI FŐOSZTÁLY MB. FŐOSZTÁLYVEZETŐ A PROJEKT ALAPADATAI

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása

Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Szinergia és jövőkép: a projekt kapcsolódásai, kimenete és a tapasztalatok hasznosítása Tett - Program az áldozatokért és tettesekért 2011. március 2. Siófok Lénárd Krisztina Projekt szakmai koordinátor

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-dunántúli Operatív program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-dunántúli Operatív program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 1. Prioritás tartalma

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása címő program támogatására Kódszám: TÁMOP-5.4.5/07/1

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása - 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21

EGYMI EGYESÜLET. Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 EGYMI EGYESÜLET Hogyan tovább EGYMI-k? Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök Budapest, 2012. május 21 Szeretettel köszöntjük a szakmai nap résztvevıit! 2012. Május 21 1 Az Országos EGYMI Egyesület

Részletesebben

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése

Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Elmaradott vidéki térségek fejlesztése Varga Péter 2010. november 12. Tokaj Kik és miért akarják fejleszteni az elmaradott térségeket? Mert ott élı emberek életkörülményeik javítása érdekében fejleszteni

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15.

LHH program. Koordinációs Irányító Hatóság. Gergely Bernadett 2011. 02. 15. LHH program Koordinációs Irányító Hatóság Gergely Bernadett 2011. 02. 15. Tartalom - elızmények, célok, források - tervezés folyamata - zsőrizés - a program elırehaladása - problémák, tanulságok Elızmények

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

EFOP VÉGTELEN LEHETŐSÉG KÍSÉRLETI PROGRAM A LEGINKÁBB ELMARADOTT JÁRÁSOK TERÜLETI FELZÁRKÓZÁSA ÉRDEKÉBEN

EFOP VÉGTELEN LEHETŐSÉG KÍSÉRLETI PROGRAM A LEGINKÁBB ELMARADOTT JÁRÁSOK TERÜLETI FELZÁRKÓZÁSA ÉRDEKÉBEN EFOP-1.5.1-17 VÉGTELEN LEHETŐSÉG KÍSÉRLETI PROGRAM A LEGINKÁBB ELMARADOTT JÁRÁSOK TERÜLETI FELZÁRKÓZÁSA ÉRDEKÉBEN PÁLYÁZAT CÉLJA: Az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson

Részletesebben

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése

A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése A társadalmi befogadást szolgáló fejlesztések (TÁMOP 5. prioritás) értékelése Hajléktalanellátás Országos Konferenciája 2013. augusztus 29. ÉS TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁSBAN 1 Az összefoglaló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere

Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Az e-befogadás területének politikai háttere és támogatási rendszere Bódi Gábor Infokommunikációért és e-közigazgatásért felelıs szakállamtitkár Informatikai és távközlési albizottság Budapest, 2009. március

Részletesebben

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20.

Dél-Alföldi Operatív Program. Akcióterv ( ) december 20. Dél-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2010. december 20. I. Prioritás bemutatása: 1. Prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon

MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon MTA Gyerekesély program Gyerekesélyek Dél-Dunántúlon Dandé István MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda Szekszárd, 2011. 05. 31. Egy kis történelem 2005. MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda megalakul

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív program (EFOP) 2015 Pályázatok listája és megjelenésének tervezett ideje Együttműködő társadalom EFOP első prioritás EFOP-1.1.1. Megváltozott munkaképességű emberek

Részletesebben