PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám: TÁMOP-5.4.7/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvetı cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 4 C. A pályázat tartalma...4 Támogatható tevékenységek köre... 4 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...5 Támogatás formája... 5 Támogatás mértéke... 5 Támogatás összege... 6 E. Kiválasztási kritériumok.6 F. Adminisztratív információk..6 A pályázatok benyújtásának helye és határideje.6 2

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvetı cél A konstrukció alapvetı célja, hogy az aktív korú, betegség vagy baleset következtében megváltozott munkaképességő, vagy szerzett fogyatékossággal élı látássérült személyek az egészségügyi diagnózist, illetve az egészségügyi rehabilitációt követıen elemi rehabilitációs szolgáltatást kapjanak, amely elıfeltétele a társadalomba és a munkaerıpiacra történı reintegrációnak. A népesség 5,7 százalékát jelentı fogyatékossággal élık körében a vakok és a gyengénlátók aránya 14, 4%, vagyis kb. 83 ezer látássérült ember él közöttünk. A látássérültek aránya az életkor elırehaladtával fokozatosan nı es felmérés szerint a négyötödük 40 évesnél idısebb, sıt 51-64%-uk már a 60. életévét is betöltötte. 35%-uk aktív korú. A látássérült személyek majdnem ötöde (18,1%-a) veleszületetten sérült. A többség életének valamely késıbbi szakaszában betegség, baleset, vagy egyéb nem ismert ok miatt szenvedi el látása csökkenését, vagy elvesztését. Évente mintegy ember veszti el teljesen vagy részlegesen a látását. Az érintett kör 35% tartozik az aktív munkavállalási korúak körébe (1575 fı). Magyarországon 2007-ben három szervezet kínált mindössze elemi rehabilitációt az évente látását vesztı közel 4500 fıbıl mindössze 220 fı részére. Ezért valamennyi régióban szükséges - rugalmas, a helyi igényeknek megfelelı, költséghatékony és az egyén számára érdemi segítséget jelentı, az egészségügyi rehabilitációra építı - elemi és szociális rehabilitáció kialakítása, nyújtása és folyamatos fejlesztése, valamint összekapcsolása a foglalkozási rehabilitációval. A cél, hogy a éves aktív korú látássérülté vált emberek hozzájussanak a szükséges elemi rehabilitációs szolgáltatásokhoz az alábbiak alapján: 1. Olyan országos szolgáltatás kiépítése szükséges, amely regionális szervezıdéssel épül fel, a megyeszékhelyeken kirendeltségek (irodák) létrehozásával. 2. Az elemi rehabilitációt nyújtó szolgáltatók mőködésének stabilizálása, a korábbi kapacitások legalább 15%-kal történı növelése. 3. Az ellátott kliensek számának növelése. A programba bevonhatók a 62 év feletti elemi rehabilitációra szoruló emberek is, de részvételi arányuk nem haladhatja meg a 20 %-ot. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg Ft. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE A projekt keretében azok a szakmai szervezetek támogathatók, amelyek elemi rehabilitációban gyakorlattal rendelkezı szakembereket foglalkoztatnak és vállalják a szolgáltatási kapacitásuk további bıvítését. Támogatásban nem részesülı együttmőködı partnerek: együttmőködési partnerséget kell fenntartani valamennyi szolgáltatásnak a szemészeti klinikákkal, szemészetekkel, a megye (kistérség) háziorvosaival, az ORSZI-val, a helyi érdekvédelmi szervezıdésekkel, az ÁFSZ intézményeivel, a területen elérhetı szociális alapszolgáltatásokkal (támogató szolgálatok, házi segítségnyújtás, családsegítı szolgálat, falu- tanyagondnoki szolgálat stb.), a szociális szakellátó rendszerrel, a fogyatékosságok halmozódása esetén más fogyatékossági területek rehabilitációs szolgáltatásaival. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy szolgáltatást csak a székhelye szerinti régióban (KMR) nyújthatnak. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): Központi költségvetési szerv intézménye KSH 312 Alapítvány KSH 56 Egyesület KSH 52 Székhely Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy egy adott régióban történı szolgáltatásnyújtásra kizárólag a Közép-magyarországi régióban székhellyel rendelkezı szervezetek nyújthatnak be pályázatot. Méret Jelen pályázati felhívásra nem vonatkozik. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati felhívás célkitőzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak. A projekttevékenységeket úgy kell megtervezni, hogy azok minden esetben a projekt fı célkitőzéseinek megvalósítását, a tervezett eredmények elérését szolgálják. 1) Az újonnan belépı rehabilitációs szakemberek akkreditált továbbképzése (120 óra mozgástréneri, 120 óra rehabilitációs tanári és 120 óra mindennapos tevékenységek kizárólagos képzése). 2) Szupervízió a szolgáltatást nyújtó belsı munkatársak (trénerek és egyéb, a kliensekkel foglalkozó szakemberek) számára. 3) Elemi rehabilitációs szolgáltatáselemek nyújtásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése a támogatás ERFA átjárhatósága terhére Kötelezıen megvalósítandó tevékenységek, beszerzések 1) Projektmenedzsment 4

5 2) Elıkészítés költségei: szükségletfelmérés, adatgyőjtés, elemzés 3) Együttmőködés kialakítása a szemészeti klinikákkal, szemészetekkel, a megye (kistérség) háziorvosaival, az ORSZI-val, a helyi érdekvédelmi szervezıdésekkel, az ÁFSZ intézményeivel, a területen elérhetı szociális alapszolgáltatásokkal (támogató szolgálatok, házi segítségnyújtás, családsegítı szolgálat, falutanyagondnoki szolgálat stb.), a szociális szakellátó rendszerrel, a fogyatékosságok halmozódása esetén más fogyatékossági területek rehabilitációs szolgáltatásaival (az együttmőködést a projekt szakmai támogatására vonatkozó nyilatkozattal szükséges alátámasztani) 4) Az egészségügyi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások koordinációja: a) Egészségügyi rehabilitáció: A pályázóknak a program során kötelezı egészségügyi rehabilitációt nyújtó szervezettel együttmőködést kialakítani. A partnerség tagjaival az együttmőködés feltételeit, a partnerek feladatait írásos megállapodásban kell rögzíteni. b) Foglalkozási rehabilitáció: A pályázóknak a program során kötelezı foglalkozási rehabilitációt nyújtó szervezettel együttmőködést kialakítani és a programba bevont személyek részére ezt a szolgáltatást elérhetıvé tenni. A partnerség tagjaival az együttmőködés feltételeit, a partnerek feladatait írásos megállapodásban kell rögzíteni. 5) Szolgáltatás ismertté tétele 6) Elemi rehabilitációs szolgáltatáselemek nyújtása, fejlesztése, kapacitásainak bıvítése: a) tájékozódás- és közlekedéstanítás, b) mindennapos tevékenységek újratanítása, c) rehabilitációs-, életviteli- és életmód-tanácsadás, d) kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása, e) funkcionális látásvizsgálat, f) funkcionális látástréning, g) életvitelt segítı eszközök használatának tanítása, h) Braille olvasás-tanítás, i) célzott szociális- és kommunikációs készségfejlesztı tréning, kliens koordináció 7) Siketvak személy projektbe lépése esetén személyre szabott speciális szolgáltatás nyújtása. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája A projektgazda mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás) részesül. Támogatás mértéke A támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 100%-a. Az adott projekthez kapcsolódóan elnyerhetı maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott támogatási intenzitásokkal meghatározott értékeket. 5

6 Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: minimum 80 millió Ft de maximum 113,6 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetıség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által rendszeresített kitöltı program alkalmazásával történhet. A kitöltı program letölthetı a honlapról. Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a projekt adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltı program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell tartalmazza. Az adatlap elektronikus beadásához csak az.xdat kiterjesztéső fájl használható! Minden más formátum (pl:pdf) beadása a pályázat elutasítását eredményezheti. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program (ESZA Kht.) 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület ódszám: TÁMOP /08/1 Közremőködı Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a raktárbérleti címzést kell feltüntetni Budapest, Postafiók Pf: 818. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP /08/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány 6

7 tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása február 1-tıl március 31-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetıek le. További felvilágosítás honlapon, illetve a telefonszámon kapható. 7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3-11/B 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.5.0.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben