PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás támogatási módszertani központ létrehozása

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél:... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 5 C. Pályázat tartalma...5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi korlátozása... 8 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...8 Támogatás formája... 8 Támogatás mértéke... 8 Támogatás összege... 8 E. Kiválasztási kritériumok...8 F. Adminisztratív információk...9 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél: A konstrukció alapvető célja a Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve a Népegészségügyi Program célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása. Ennek keretében elérendő cél az egyének egészségük iránti felelősségének, az öngondoskodás képességének, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok mérhető számbeli növekedése. A pályázat célja a leszokás támogatásának olyan országos intézményi központjának kialakítása, amely orvosszakmai, képzési és szervezési módszertani hátteret nyújt az egyéni és csoportos leszokás támogatás tüdőgondozói bázison kialakuló hálózatának. Specifikus cél: A dohányzók arányának jelentős csökkentése Magyarországon; A dohányzással összefüggésbe hozható megbetegedések gyakoriságának csökkentése; A dohányzók számának csökkentése a tüdőgondozó intézetek bázisán kialakítandó, leszokást támogató intézményrendszer hálózatos fejlesztéséhez szükséges országos központjának kialakításával; A dohányzás leszokást támogató programokban részt vevő számának növelése; A szolgáltatás elérhetőségének, hozzáférhetőségének javítása. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 1 keretösszeg legfeljebb Forint. rendelkezésre álló A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 20 %-a fordítható. A projekt lebonyolítása során a Közép-Magyarországi régióra jutó egészségügyi fejlesztési célú TÁMOP forrásokat a megítélt támogatás 30,7 %-a terheli. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak, illetve vehetnek részt együttműködő partnerként a projekt céljainak megvalósításában, KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján: I. Pályázó illetve konzorciumvezető lehet: Közfinanszírozott tüdőgyógyászati aktív, krónikus és légzésrehabilitációs fekvőbeteg szakellátást nyújtó magas progresszivitású intézmény: - Központi költségvetési szerv (KSH 312); - Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) II. Konzorciumi partner illetve együttműködő partner lehet: Országos hatáskörrel rendelkező népegészségügyi háttérintézmény: - Központi költségvetési szerv (KSH 312); Dohányzás leszokás támogatást végző szervezet: - Központi költségvetési szerv (KSH 312); - Egyéb egyesület (KSH 529); - Közalapítvány (KSH 561); - Közalapítvány önálló intézménye (KSH 562); - Egyéb alapítvány (KSH 569); - Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH 599) - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (KSH 572); - Nonprofit részvénytársaság (KSH 573). III.Egyéb feltételek: Dohányzás leszoktatás támogatást végző szervezet abban az esetben vonható be konzorciumi tagként a projekt megvalósításába, amennyiben létesítő okiratában legalább január 1-től szerepel az alább felsorolt tevékenységek valamelyike, vagy ennek megfelelő tartalom: egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, megelőzés, népegészségügyi feladatok, betegcsoportok képviselete. Amennyiben együttműködő partner bevonására is szükség van, akkor az együttműködő partner támogatásban nem részesül, a Támogatási Szerződést nem írja alá. A jelen kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 9. számú mellékletét képező megállapodás minta alapján. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a 4

5 Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet. (Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt konzorciumi együttműködési megállapodást szkennelt formában kell a pályázatot tartalmazó CD/DVD-n szerepeltetni). A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A konzorcium maximum 5 tagból állhat; Konzorcium vezetője központi költségvetési szerv, vagy helyi önkormányzati költségvetési szerv lehet; Egy szervezet kizárólag egy konzorciumban vehet részt; Önállóan működő költségvetési szerv konzorcium vezetőként vagy konzorciumi tagként való pályázása esetében az útmutató mellékletét képező fenntartói támogató nyilatkozat csatolása szükséges; Finanszírozás módja: tagonként történő finanszírozás. A fentiekben felsorolt szervezetek kizárólag saját nevükben nyújthatnak be pályázatot, az adott szervezet nevében a fenntartó intézmény (amennyiben releváns) nem pályázhat. A konzorciumok esetében valamennyi konzorciumi tagnak meg kell felelnie a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek, minden konzorciumi tag részt vesz a pályázat alapvető céljának megvalósításában, továbbá támogatásban részesül. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA A pályázat célcsoportja Magyarország lakosságán belül a dohányzó, leszokást tervező/leszokás támogatásra szoruló lakosság, valamint a dohányzás leszokást támogató intézményhálózatot képező fekvő- és járóbeteg szakellátáshoz kapcsolódó vagy önálló tüdőgondozó intézetek. A pályázat központi fejlesztési eleme az Országos dohányzás leszokás támogatási módszertani központ létrehozása és az azt befogadó intézmény/szervezet struktúrájába való beillesztése. Jelen pályázati kiírás keretében a Módszertani Központot befogadó intézmény/szervezet kötelezően a pályázó, illetve konzorcium esetén a konzorciumvezetője. Támogatható tevékenységek köre A)Országos dohányzás leszokás támogatási módszertani központ kialakítása a pályázó szervezet székhelyén vagy telephelyén és a pályázó intézmény szervezeti struktúrába való illesztése: o Módszertani központ fizikai elhelyezésére szolgáló helyiségek biztosítása - amennyiben szükséges hatósági engedélyhez nem kötött felújítása, átalakítása az ERFA átjárhatóság terhére - az alábbi funkciók ellátása érdekében: fő képzését biztosító oktató helyiség; fő befogadására alkalmas, konzultációs és csoportos szakmai tevékenységek helyszínéül szolgáló szoba; 5

6 Dohányzásról való leszokást támogató telefonos hívásközpont céljaira kialakított helyiség, helyiségek beleértve szükség szerint az informatikai kiszolgáló helyiséget; Szakmai állomány elhelyezését és adminisztratív funkciókat támogató irodai helyiség, helyiségek. o Módszertani központ berendezése, felszerelése; o Módszertani központ működéséhez szükséges szakember állomány biztosítása a foglalkoztatás fenntartását későbbiekben biztosító Kedvezményezettnél (konzorciumi tagnál). B) A Módszertani Központot befogadó intézmény/szervezet, illetve a Módszertani Központ munkatársai által kötelezően végzendő támogatható tevékenységek: Dohányzás leszoktatás módszertanának, szakmai irányelveinek, eljárási protokolljainak fejlesztéséhez, nemzetközi szakirodalom kutatási eredményeinek gyűjtéséhez, közzétételéhez kapcsolódó tevékenységek, szakmai adatbázis kialakítása o Leszokást támogató szakmai módszertani és lakossági tájékoztatást szolgáló portál fejlesztése (szoftver- és szükséges hardverfejlesztés) o Dohányzás leszokást támogató programban részt vevő személyek, valamint a megyei és területi leszokás támogató pontok (tüdőgondozó intézmények) tevékenységének, a leszokás támogatás eredményességének országos monitorozása, a leszokás támogatás standardizált utánkövetésének kialakítása: szükséges adatbázisok kialakítása; szakmai, módszertani fejlesztések; a jelentési rendszer felülvizsgálata, fejlesztése, online (folyamatos) jelentési rendszer kialakítása; a beérkezett adatok feldolgozása, elemzése. o Szakmai kommunikációs és hálózatfejlesztési tevékenységek minimum 3 alkalommal a projekt megvalósítási időszaka alatt: megyei és térségi leszokást támogató pontok (tüdőgondozók) intézményhálózata számára szakmai konzultációs rendezvények legalább 30 fő/alkalom bevonásával. 6

7 o Lakossági kommunikációs tevékenységek: módszertani központ és a leszokást támogató pontok szolgáltatásával kapcsolatban lakossági tájékoztatás biztosítása az alábbiak szerint: - szórólapok, brosúrák, plakátok készítése, sokszorosítása, terjesztése; - tájékoztató és motiváló kisfilmek készítése és sokszorosítása; - média megjelenések. o Programozott, egyéni telefonos tanácsadás biztosítása a lakosság számára (call center) Call center módszertani központban történő kialakítása, informatikai feltételek biztosítása; Call centeri szolgáltatások biztosítása. o o Minősített (akkreditált) maximum 30 órás továbbképzés tematikájának és segédleteinek kidolgozása, a továbbképzés minősíttetése és a továbbképzés lefolytatása a leszokás támogatással kapcsolatban a tüdőgondozókban működő leszokási pontok szakszemélyzete részére (tüdőgyógyász szakorvos, pszichológus és szakdolgozó részére). Nem tüdőgyógyász szakorvosok és szakdolgozók dohányzás elleni minimál intervenciójának szakmai támogatása az alábbiak szerint: Nem tüdőgyógyász szakorvosok és szakdolgozók részére dohányzással kapcsolatos minimál-intervenció nyújtását támogató maximum 6 órás minősített (akkreditált) továbbképzés tematikájának és képzési segédanyagainak kidolgozása, a továbbképzés minősíttetése és a továbbképzés lefolytatása. C)A konzorcium bármely tagja által végezhető, választható támogatható tevékenységek: Call center Módszertani Központban történő végleges kialakításáig a szolgáltatás folyamatos működtetése a projekt megvalósítás kezdőnapjától (Kizárólag valamely, jelen kiírás keretében konzorciumi tagként bevont szervezet székhelyén lehetséges). D)A Módszertani Központot befogadó intézmény/szervezet, illetve a Módszertani Központ munkatársai által végezhető, választható támogatható tevékenységek: o Dohányzás leszokást segítő, a lakosság számára ingyenesen hozzáférhető csoportos tanácsadás végzése a dohányzás leszokásban alkalmazott bizonyítottan hatékony módszerek alkalmazásával az alábbi területekre kiterjedően: - a nikotinfüggés és a pszichológiai függés; - a gyógyszeres terápiák előnyei és korlátai; - a bizonyítékkal nem rendelkező módszerekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatása; - érzelmi támogatás; - leszokási stratégiák; - az egészségre vonatkozó veszélyek és a leszokással kapcsolatos egészségnyereségek; - táplálkozás és testmozgás. 7

8 Projekt területi korlátozása A projekt megvalósításának földrajzi területe Magyarország. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege legfeljebb Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a pályázati útmutató B, C, D és F pontjaiban foglalt kritériumok alapján történik. 8

9 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD/DVD lemezen) a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal és kinyomtatott projekt adatlappal együtt 1 eredeti példányban, zárt csomagolásban, tértivevényes küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Megújulás Operatív Program Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Közreműködő Szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft Budapest, Postafiók 818. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a 1134 Budapest, Váci út 45./C épület. címzést kell feltüntetni. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word, ill. Excel, illetve szkennelt formátumban történő CD -re másolását jelenti. Kizárólag a projekt adatlapot és a kapcsolódó nyilatkozatot szükséges papír alapon benyújtani. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-6.1.2/11/4), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről, illetőleg hogy a CD/DVD lemezen minden benyújtott dokumentum (a mellékleteket is beleértve) olvasható formában szerepel-e. A pályázatok benyújtása március 20-ától április 20-áig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kapható: Telefon: 06-40/ honlap: 9

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben