TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez"

Átírás

1 TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. oldal

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3 Részcélok... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Projektgazdák köre... 4 Jogi forma... 4 Méret... 4 C. Kiemelt projekt tartalma... 4 Támogatható tevékenységek köre... 4 Projekt területi korlátozása... 5 D. Pénzügyi feltételek... 5 Támogatás formája... 5 Támogatás mértéke... 5 Támogatás összege... 5 E. Értékelési szempontok... 5 F. Adminisztratív információk... 5 A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje oldal

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A sürgısségi betegellátás területén alapvetı követelmény az esélyegyenlıség biztosítása a folyamatos, helytıl és idıtıl függetlenül, magas szakmai színvonalon nyújtott szolgáltatásokon keresztül. A mentésirányítási rendszerek fejlesztése, illetve az OMSZ szolgáltatások minıségének uniós normáknak való megfelelés szerinti - javítása kulcstényezı a beteg életesélyeinek növelése és a maradandó károsodások megelızése érdekében. A mentésirányítás összetett tevékenység, ahol kritikus jelentıségő, hogy az érintett szakemberek a legszélesebb körő információkra alapozva, megfelelı idıben tudják meghozni, a más emberek életesélyeit jelentısen befolyásoló - döntéseiket. A mentésirányítási feladatok informatikai támogatása kiemelkedıen fontos, mivel a jelenlegi, papíralapú, egyéni (ad-hoc) jellegő döntéseken alapuló mentésirányítási rendszer nem képes megfelelni a minıségi szolgáltatások terén szakmai szempontból megfogalmazódott sürgısségi és uniós igényeknek és normáknak. A problémák hátterében fıként az OMSZ mentésirányítási rendszerének korszerőtlensége, valamint az integráció és irányítás hiányosságai húzódnak meg. Így az OMSz nem képes végrehajtani megfelelı színvonalon, és a legrövidebb idıintervallumon belül a 27 irányító központ 197 munkahelyén, 218 mentıállomáson, valamint 800 mentıegységen 1 jelentkezı segélyhívási és mentésirányítással kapcsolatos feladatait. A rendszerek közti kommunikáció hiányában nem állnak rendelkezésre valid, kontrolling funkciót is betöltı információk, nem lehetséges a racionális erıforrás hozzárendelés megvalósítása, így nem valósul meg a hatékony és gyorsan reagáló szervezeti mőködés. Korszerő informatikai infrastruktúra hiányában nem lehetséges a kellıen következetes mentésirányítói tevékenységet eredményezı, térinformatikai támogatással bíró, nagy találati valószínőséget biztosító mentésirányítási rendszer mőködtetése. Az OMSZ költséghatékony mőködését gátolja az is, hogy a szervezet jelenleg nem rendelkezik gazdálkodásának eredményességét elısegítı vállalatirányítási rendszerrel. Részcélok az indokolatlan és párhuzamos igénybevételek számának csökkenése, költséghatékony mőködés, az OMSZ költséghatékony mőködéséhez szükséges informatikai támogatás kialakítása, a prehospitális sürgısségi ellátáshoz való hozzáférés esélyegyenlıségének biztosítása az ország egész területén; az ország területének legalább 90%-ában a 15 perces elérési idı biztosításához való hozzájárulás, a helytıl és idıtıl független, egységesen magas szakmai színvonalú szolgáltatások a sürgısségi lánc biztosításában. Rendelkezésre álló forrás A Tervezési Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3,5 milliárd forint, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint. A projekt lebonyolítása során a Közép-Magyarországi régióban nem használható fel forrás. A projekt Közép-Magyarországi régióban megvalósuló tükörprojektjéhez szükséges forrást a KMOP /B A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése címő konstrukció tartalmazza január 1-i adat. 3. oldal

4 Jelen Tervezési Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ESZA típusú tevékenységek fedezésére nem használható fel forrás. B. PROJEKTGAZDÁK KÖRE Jelen tervezési felhívás az Országos Mentıszolgálat (OMSZ) részére készült. Jogi forma KSH 312 Költségvetési szerv. Méret Jelen tervezési felhívás esetében nem releváns. C. KIEMELT PROJEKT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre a) A mentésirányítás korszerősítése (kötelezı elem) - A prehospitális ellátórendszer számára egységes mentésirányítási rendszer kialakításához szükséges informatikai és kommunikáció-technológiai fejlesztések, mely gyors kapcsolat létrehozására képes a hospitális ellátórendszerrel, biztosítva ezáltal is az optimális betegutat. - Az Irányító Csoportok (ICS) tekintetében épület átalakítás, felújítás, annak felszerelése és a berendezések biztosítása energiatudatos tervezéssel, a munkahigiénés, ergonómiai szempontok figyelembe vételével. b) A vállalatirányítási rendszer bevezetése, korszerősítése (kötelezı elem) Az Országos Mentıszolgálat integrált vállalatirányítási és vezetıi információs valamint minıségirányítási rendszerének kiépítése, üzembe helyezése. A vállalatirányítási rendszer bevezetéséhez szükséges támogatható tevékenységek: - A vállalatirányítási és minıségirányítási rendszerhez szükséges informatikai infrastruktúra kiépítése (Európai Uniós elvárásoknak megfelelı szintre történı fejlesztése), üzembe helyezése. c) Az a és b pontban szereplı fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek A mentésirányítás korszerősítését, fejlesztést és az irányítást támogató-kiszolgáló rendszer bevezetését, valamint a vállalatirányítási rendszer, továbbá a minıségirányítási rendszerek bevezetését megalapozó tevékenységek, folyamatok elızetes felmérése, modellezése, vizsgálata, elemzése és optimalizálása: - Az Országos Mentıszolgálat segélyhívás fogadási és mentésirányítási információ feldolgozási, döntés elıkészítési, döntéstámogatási, riasztási és mentésfelügyeleti dinamikus tevékenységeinek átvilágítása, modellezése, optimalizálása, dokumentálása. 4. oldal

5 - Az Országos Mentıszolgálat statikus belsı intézményirányítási, gazdálkodási, humánerıforrás kezelési és vezetıi információ áramlási folyamatainak és mőködésének felmérése, optimalizálása, dokumentálása. Ezzel összefüggésben: o Az erıforrás-szükségletek meghatározása. o o Munkakörök, felelısségi körök, jogkörök elemzése. Beszámolási utak és a beszámolás rendjének meghatározása a (szervezeten belül és kívül). A fenti tevékenységek nem irányulhatnak a humán erıforrás képzésére/tréningjére. Projekt területi korlátozása A Közép-Magyarországi régió kivételével Magyarország területe. A projekt Közép- Magyarországi régióban megvalósuló tükörprojektjéhez szükséges forrást a KMOP /B a Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése címő konstrukció tartalmazza. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendı támogatás. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Támogatás összege A jelen tervezési felhívás keretében elnyerhetı támogatás összege legfeljebb: 3,5 milliárd forint, azaz hárommilliárd-ötszázmillió forint lehet. E. ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A Korm. határozatban nevesített projektek részletes projekt javaslatának benyújtását követıen az alábbi szempontok ellenırzése történik meg: befogadási, jogosultsági, szakmai. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt javaslattal kapcsolatos részletes eljárásokat a 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelete a idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló rendelet szabályozza. 5. oldal

6 A projekt javaslat benyújtásának módja, helye és határideje A projekt javaslat magyar nyelven, kizárólag a projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projekt javaslatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 Közremőködı Szervezet: Strukturális Alapok Programiroda 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér Amennyiben a projekt javaslatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a Strukturális Alapok Programiroda 1241 Budapest, Pf.: 258. raktárbérleti címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a kiemelt projekt tervezési felhívás kódszámát (TIOP-2.3.4/09/2), a projekt gazda nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a melléklet megegyezıségérıl a projekt gazda köteles gondoskodni. A projekt javaslat benyújtása június 2-tıl június 19-ig lehetséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy a projekt javaslat benyújtását követıen az ellenırzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenırzését! A projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva (kivétel: az esélyegyenlıségi szempontoknál csak a releváns részt kell kitölteni) és az elıírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, az alábbiakra! A benyújtást követıen a projekt tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetıség. Az ilyen jellegő módosítási igények nem vehetık figyelembe. A projekt anyagot összefőzve (pl. dossziéban lefőzve, spirálozottan) kell beadni, az elejétıl a végéig mellékleteket is beleértve folyamatosan oldalszámozni kell, továbbá oldalszámozott tartalomjegyzéket kell mellékelni. A projekt dokumentáció hitelesítéséül elegendı az eredeti projekt adatlapot a nyilatkozatok végén cégszerően aláírni (a cégkivonatban, önkormányzatok esetében a felhatalmazó határozatban lévı szabályozással megegyezı módon). A csomagoláson is fel kell tüntetni a projekt pontos címét és a hivatkozási kódszámot, A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál (www.nfu.hu), felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma: oldal

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben