PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP /1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...3 Jogi forma... 3 Méret... 3 C. pályázat tartaloma...4 Támogatható tevékenységek köre... 4 Projekt területi korlátozása... 4 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...6 Támogatás formája... 6 Támogatás mértéke... 6 Támogatás összege... 6 E. Kiválasztási kritériumok...6 F. Adminisztratív információk...7 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél A társadalmi befogadás növelése érdekében szükséges azoknak a szolgáltatásoknak a fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése és javítása, amelyek a munkaerőpiaci és társadalmi integrációt segítik, továbbá hozzájárulnak az ellátottak társadalmi aktivitásának növeléséhez. Az infrastrukturális fejlesztéseknek célja, hogy a munkaerő-piaci részvételt és társadalmi befogadást segítő rendszerek magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsanak, rugalmasabban alkalmazkodjanak a gazdaság igényeihez, és megteremtsék a strukturális reformok fizikai feltételeit. A szociális és gyermekvédelmi bentlakásos ellátást nyújtó, jelenleg is működő intézmények egy része nem felel meg az 1/2000 (I.7) SZCSM rendeletben előírt szakmai feltételeknek. Magas az ideiglenes és határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkező intézmények száma, az elhelyezési körülmények tekintetében nem megfelelő intézmények felújításra, korszerűsítésre szorulnak az ellátási feltételek javítása, az igénybe vevők életminőségének javítása érdekében. A szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése szükséges a fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg, hajléktalan, idős emberek, valamint a gyermekjóléti alapellátásban, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyerekek, fiatalok életkörülményeinek javítása és szakszerű ellátási körülmények biztosítása céljából, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben (a továbbiakban: szociális törvény), a Fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény, a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény kihirdetéséről szóló évi XCII. Törvény, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt., gyermekvédelmi törvény) szabályozott bentlakásos intézmények tekintetében. A bentlakásos intézményi szakellátás nyitása, bővítése szükséges az ellátásra szoruló egyének otthonában történő alapszolgáltatások nyújtása felé. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg forint. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szociális és/vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek pályázhatnak: 3

4 Helyi önkormányzat Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321) Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322) Központi költségvetési szerv és intézménye (KSH 31); Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei Többcélú kistérségi társulás (KSH 366)) és intézményei Egyházak, non-profit szervezetek (KSH 52, 55, 56, 57,) és intézményei július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok (KSH 59) és intézményei Pályázó szervezetre vonatkozó kritérium: Jelen konstrukcióban nem pályázhatnak december 31. után újonnan alakult szervezetek. Jelen konstrukcióban konzorciumok nem pályázhatnak. Méret Szociális intézmények esetében maximum 150 férőhelyes intézmény fejlesztésére lehet pályázni. Fogyatékos embereket ellátó intézmények esetében a pályázó intézmény maximum 50 férőhelyes lehet. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetében a Gyvt. 50. (3), 51. (2), valamint az 59. (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottnál nagyobb intézmény nem pályázhat. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre 1 A pályázó tulajdonában, vagyonkezelésében vagy használatában lévő szociális és gyermekjóléti alapellátást, szociális és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, energiatakarékossá tétele. 1.1 Szociális intézmények esetében: A pályázat a korszerűtlen, nagy létszámú intézmények rekonstrukciója esetében irányuljon az ellátási körülményeknek a jogszabályi előírásoknak (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, Gyvt., 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet) való megfeleltetésére. (pl. maximum 4 ágyas lakószobák, legalább 20m²-es közösségi tér, foglalkoztatás háttérfeltételeinek megteremtésére szolgáló helyiségek, stb.) A pályázatban szerepeljen az otthoni ápolás-gondozás lehetőségeinek bővítése, az intézmény szolgáltatásainak kinyitása a lakosság, illetve a működő alapszolgáltatások felé (csak a bentlakásos intézmények korszerűsítése, mint fő tevékenység mellett) A pályázat közösségbe integrált lakóotthonok, átmeneti intézmények felújítására, átalakítására irányuljon. 1.2 Hajléktalan-szálláshelyek esetében: 4

5 1.2.1 Az éjjeli menedékhelyek átalakítása irányuljon a tömegszállás jelleg csökkentésére a lakószobák kisebb egységekre bontásával, illetve új lakószobák építésével Az átmeneti szállások esetében a korszerűsítés eredménye legyen, hogy az átmeneti intézmény képessé váljék a különféle speciális problémákkal rendelkező hajléktalan emberek ellátására; foglalkoztató és fejlesztő programok tartására alkalmas helyiségek, egyéni és páros elhelyezésre alkalmas lakószobák, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, felújításra; kisebb, maximum 6-10 fős lakóterek, kapcsolódó kiszolgáló helyiségek kerülnek kialakításra, felújításra. 1.3 Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények esetében: A gyermekotthonok belső átalakítása oly módon történjen, hogy az átalakítással egy vagy több a gyermekvédelmi törvénynek megfelelő - gyermekotthoni lakóegység létesüljön, illetve a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő anya és gyermeke együttes elhelyezésének a feltételei teremtődjenek meg A 15-nél több gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermeket ellátó általános iskola és diákotthonokban gyermekotthoni rész kerüljön kialakításra, belső átalakítással Speciális gyermekotthonok kialakítása, maximum 4 csoporttal. Ez esetben új épület, ellátási egység létesítése, funkcióját vesztett épület átalakítása is megengedett Gyermekotthonok (utógondozó otthonok), lakásotthonok, családok és gyermekek átmeneti otthonainak korszerűsítése (pl. fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, festésmázolás, jogszabály által előírt, hiányzó helyiségek kialakítása stb.). Lakásotthonok korszerűsítése esetén a fenntartónak vagy az intézménynek egyidejűleg legalább 4 lakásotthon korszerűsítésére kell pályáznia. 2 Eszközbeszerzés: Jelen pályázati felhívás keretében eszközök beszerzése csak az épület infrastruktúrájának fejlesztésével együttesen pályázható. A pályázat keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. 2.1 Kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, internet elérés kialakításához, biztosításához szükséges hardver és szoftver elemek. 2.2 Egyéb, infrastruktúrához kapcsolódó kül- és beltéri eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek az ellátottak életkörülményei javítását szolgálják; 3 A korszerűsítés idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének biztosítása külső szolgáltató által biztosított helyszínen (amelyet a megvalósíthatósági tanulmányban alátámasztottan kell megjeleníteni. A költségek nem haladhatják meg az 1000 Ft/ellátott/nap mértéket.) 4 Az intézményben dolgozók, az intézményi szolgáltatást igénybe vevők felkészítése a modernizációval járó változásokra. A szervezet keretein belül eseti jelleggel, a projekt kapcsán megvalósított ismeretbővítés, képességfejlesztés előadások, tréningek keretében, specifikusan a modernizációval járó változásokkal összefüggően, valamint ezek szervezése és lebonyolítása a szervezet dolgozói és az intézményi szolgáltatást igénybevevők számára. 5 A beruházással érintett területeken az ellátottak igényeihez igazodó akadálymentesség 5

6 biztosítása. 6 Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 7 Projekt menedzsment biztosítása 8 Projekt előkészítés Projekt területi korlátozása A beruházás megvalósítása csak a hat konvergencia régióban történhet meg. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 94%-a. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 20 millió Ft, de maximum 200 millió Ft lehet. A korszerűsítésben érintett intézmények esetében a támogatás és az önrész összegéből számított egy férőhelyre jutó költség (amely alatt a következőket értjük: az infrastrukturális beruházások költségei, azaz építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés, illetőleg speciális gyermekotthonok esetében ingatlanvásárlás költségei) maximuma: Lakásotthon, lakóotthon: 0,5 millió Ft/korszerűsített férőhely. Nem lakásotthoni, lakóotthoni formában működő intézmények: Szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése: 1 millió Ft/ korszerűsített férőhely Gyermekvédelmi intézmények belső átalakítása: 2 millió Ft/ átalakított férőhely Speciális gyermekotthon kialakítása esetén: 4 millió Ft/ kialakított férőhely. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 6

7 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a projekt adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell tartalmazza. Az adatlap elektronikus beadásához csak az.xdat kiterjesztésű fájl használható! Minden más formátum (pl:pdf) beadása a pályázat elutasítását eredményezheti. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP /1 Közreműködő Szervezet: ESZA Kht. ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht Budapest, Postafiók Pf./Rb Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP /1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatokat május 15-től október 21-ig lehet benyújtani. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. A pályázati ablak bezárása előtt a pályázók kérdéseiket a as telefonszámon vagy az címen tehetik fel. A pályázati ablak bezárását megelőző két hétben beérkező kérdésekre válaszadás már nem kötelező. 7

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett Akadálymentesítés támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben