PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP B-11/1. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 5 C. pályázat tartalma...5 Általános elvárások a pályázatokkal szemben:... 5 Támogatható tevékenységek köre... 8 Projekt területi korlátozása D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...10 E. Kiválasztási kritériumok...10 F. Adminisztratív információk...10 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A gyermekvédelmi bentlakást nyújtó intézmények egy része korszerűtlen, nagy létszámú intézményként működik, gyakran az ellátás céljaira alkalmatlan körülmények között. Ez megnehezíti az ellátottak társadalmi integrációját és a családjukkal való kapcsolattartást is. A gyermekvédelmi szolgáltatások több mint egy évtizedes tudatos, rendszerszerű fejlesztésének eredményeképpen az intézmények jelentős mértékben átalakultak, továbbra is vannak azonban olyan hiányosságok - korszerűtlen épületekben működő szolgáltatások, illetve a törvényi kötelezettségként előírt szolgáltatások hiánya - amelyek nehezítik a gyermekek, fiatal felnőttek megfelelő ellátását. A TIOP es és TIOP es konstrukciók a bentlakásos intézmények modernizációját célozzák, a TIOP es konstrukció a bentlakásos intézmények kiváltásával a TIOP es konstrukció pedig a bentlakásos intézmények korszerűsítés révén az alábbiak szerint: TIOP B-11/1 Bentlakásos intézmények kiváltása - gyermekvédelmi komponens TIOP /1 Bentlakásos intézmények korszerűsítése A pályázati felhívások egy időben jelennek meg, hogy a pályázók eldönthessék, hogy az egyes intézmények (telephelyek/ellátási egységek) esetében melyik pályázat szolgálja inkább az ellátottak érdekeit. A fent említett kiírások közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, hogy a pályázók azok mindegyikét tanulmányozzák! A TIOP konstrukció B komponensének célja a bentlakásos gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése a rossz adottságú épületekben működő intézmények kiváltásával és az ellátottak szükségleteinek megfelelően normál, átlagos körülményeket nyújtó lakókörnyezetbe integrált új intézmények, telephelyek (gyermekotthonok, lakásotthonok, utógondozó otthonok stb.) létrehozásával, illetve új (nem kiváltással létrehozott) kapacitások létesítésével. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a komponens elszámolható közkiadásaira 1 rendelkezésre álló keretösszege 3 milliárd forint, melynek teljes összege a konvergencia régiókban (Észak- 1 Közkiadás: a műveletek finanszírozásához nyújtott bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az Európai Közösségek költségvetéséből származó közpénzből való hozzájárulás, amely kapcsolódik a strukturális alapokhoz és a Kohéziós Alaphoz, továbbá bármely hasonló kiadás. A műveletek finanszírozásához nyújtott bármely olyan hozzájárulás, amely egy vagy több regionális vagy helyi hatóság közjogi intézményei vagy társulásai, vagy az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban eljáró közjogi intézmények költségvetéséből származik, hasonló kiadásnak tekintendő 3

4 Magyarország, Észak-Alföld, Dél-alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) területén használható fel. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet, A projekt keretében átjárhatóság alapján ESZA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10 százaléka fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Kiváltás és új kapacitás létesítése esetén bentlakásos gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményt/intézményeket fenntartó szervezetek, Új kapacitás létesítése esetén bentlakásos gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményt/intézményeket fenntartó szervezetek Egy intézményre vonatkozóan csak egy pályázat nyújtható be. A fenntartónak az alábbi fejlesztési tevékenység szerint kell egy pályázatban kezelnie a projektben érintett intézményeit. - kiváltás amely együtt járhat férőhely bővítéssel - új kapacitás létrehozása o több, különböző szolgáltatási formájú (gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon) új kapacitáslétesítése, illetve ha egy szolgáltatási formából több új kapacitást biztosító intézmény (pl. több utógondozó otthon) létesítése valósul meg - a megelőző kettő olyan kombinációja, amely esetben a két tevékenység között szoros szakmai összefüggés van, amit a szakmai tervben be kell mutatni (a pályázati útmutató 11. számú melléklete). Egy pályázat nyújtandó be akkor, ha a kiváltás eredményeként több szolgáltatási forma (pl. különleges gyermekotthon és utógondozó otthon) jön létre, akár egy ingatlanban, akár külön ingatlanokban. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi bentlakásos szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fenntartói pályázhatnak (KSH besorolással, a 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról. alapján): Helyi önkormányzat (KSH 321) Helyi önkormányzati költségvetési szerv (KSH 322) Központi költségvetési irányító szerv (KSH 311) Központi költségvetési szerv (KSH 312) Jogi személyiséggel rendelkező Területfejlesztési társulás (KSH 364) Többcélú kistérségi társulás (KSH 326) 4

5 Egyház (KSH 551) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Önálló egyházi intézmény (KSH 552) feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül Egyház önálló szervezete (KSH 553), amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik, feltéve, ha az évi III. tv. és az évi XXXI. tv. szerint egyházi fenntartónak minősül non-profit szervezetek (Egyéb egyesület KSH 529, Egyéb Alapítvány KSH 569,) Nonprofit gazdasági társaság (nonprofit korlátolt felelősségű társaság KSH 572, nonprofit részvénytársaság KSH 573). Jelen pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot a fenntartó olyan gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetre nézve, amely december 31. után újonnan alakult. Amennyiben a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó szervezet átalakulással jött létre, akkor az alapítás időpontjára vonatkozó feltételnek a jogelőd szervezet alapítási időpontjának figyelembe vételével is megfelelhet, amennyiben az átalakulást és jogutódlást alátámasztó okiratok a pályázat mellékleteként benyújtásra kerülnek és azt igazolják. A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Méret Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Általános elvárások a pályázatokkal szemben: A kiváltás az intézményi ellátást jelenleg is szolgáló épület(ek) helyett új épület (ek) létesítése vagy intézményi célokra történő átalakítása új (azaz nem a jelenlegi intézmény helyén: az épületének helyrajzi számán és/vagy postacímén) ingatlanon. Minden esetben alapfeltétel, hogy a kiváltással létrehozandó, ellátási célokat szolgáló épületek belterületen, jól megközelíthetően helyezkedjenek el. Ez alól kivételt jelenthet a kiváltással vagy új kapacitásként létesített speciális gyermekotthon, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni pl. a pszichoaktív szerhasználó, illetve áldozattá vált - ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. A kiváltás a meglévő férőhelyekre terjed ki és alapesetben nem jár férőhelybővüléssel, legfeljebb a fejlesztésben közvetlenül érintett férőhelyek 10%-ának erejéig. Új férőhely-kapacitásokat biztosító intézmény (vagy telephely, ellátási egység) is létrehozható: ellátás szempontjából kapacitáshiányos területeken (lásd 23. számú melléklet), hiányzó szolgáltatási formánál (speciális gyermekotthon), a későbbiekben részletezett módon. 5

6 A korszerűtlen, nagy létszámú intézmények kiváltása esetében a fejlesztésben közvetlenül érintett szolgáltatás működési engedélyében rögzített férőhelyszámot maximum 10 százalékkal lehet bővíteni a beruházás során, de a vonatkozó 15/1998. (IV.30) NM rendelet előírásokban foglalt férőhelynormák betartásával. Amennyiben a 10%-os bővítés nem éri el a jogszabályban meghatározott csoportlétszámot ( ), akkor a létesülő új férőhelyek számát a csoportlétszám maximumáig ki lehet egészíteni a 15/1998. (IV.30) NM rendeletnek megfelelően. Az új kapacitások létesítése (2. részcél) esetében szintén a 15/1998. (IV.30) NM rendelet meghatározottak vonatkoznak a férőhelyszámokra. Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak és helyi szükségleteken alapulnak. Az intézményi férőhelyek száma a kiváltás eredményeképpen, illetve új kapacitás létesítéseként nem lehet magasabb, mint a gyermekvédelmi jogszabályokban foglalt férőhelymaximum. Kiváltást csak legalább 20 éves, 1991 előtt épült épület esetében lehet kezdeményezni. A létrejövő ingatlan(ok) a rájuk vonatkozó jogszabályok előírásainak mind építészeti, mind gyermekvédelmi szempontból feleljen(ek) meg a szolgáltatás funkciójának, a gyerekek, fiatal felnőttek elhelyezési, ellátási igényeinek. Az új intézményben a gyermekek, fiatal felnőttek ellátása a szükségleteikhez igazodó szakmai program alapján történjen. A fejlesztés, a pályázati útmutató 11 sz. mellékletét képező Szakmai terv kötelező tartalmi elemei a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás B/ gyermekvédelmi komponenséhez című dokumentum szerint elkészített szakmai terv alapján kerüljön megtervezésre. E szakmai terv részeként, a szakmai terv 10 pontjában meghatározottak szerint köteles a pályázó bemutatni az általa választott kiváltási forma költséghatékonysági elemzését valamint a kiváltott ingatlanra vonatkozó hasznosítási tervet szakmai terv 11. pontja. A lakókörnyezet többféle kommunikációs csatornán keresztüli tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére, amely tevékenységet a szakmai terv 2. pontja Célcsoportok alpontjában meghatározottak szerint köteles bemutatni és végrehajtani. Amennyiben az alapvető célkitűzésben foglalt fejlesztés eredményeképpen létrejövő ingatlan, épület nem a pályázó tulajdonában van, úgy bérelt ingatlanon valósul meg úgy: - pályázathoz tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy hozzájárul a pályázat benyújtásához és megvalósításához; - a pályázónak az fenntartási időszakra, határozott időtartamra (legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig) szóló bérleti szerződéssel kell rendelkeznie (ami a támogatási szerződés megkötésének feltétele) és az épület tulajdonosának nyilatkoznia kell, hogy a bérleti szerződés hatálya alatt a fejlesztendő területet, épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben határozatlan idejű bérleti szerződéssel rendelkezik a pályázó, abban az esetben tulajdonosi nyilatkozat szükséges arról, hogy a tulajdonos a fejlesztendő épületet a pályázó rendelkezésére bocsátja legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított 15 évig, valamint beleegyezését adja a pályázat 6

7 benyújtásához, illetve a projektben vállalt fejlesztéshez. ERFA Elszámolható Költségek Általános Útmutató pont alapján kell eljárni. Amennyiben a projekt eredményeként a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás olyan ingatlan(ok)ban folyik, amely(ek) a pályázat benyújtásakor nem a pályázó tulajdonában volt(ak) úgy ingatlanvásárlás esetén a pályázathoz csatolni kell a fejlesztési célokhoz való illeszkedés alátámasztásaként az alábbiakat : amennyiben a pályázó rendelkezik épülettel, o a tervező költségbecsléssel alátámasztott nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a meglévő épület gazdaságos átalakításra alkalmatlan vagy életveszélyes állapotban van, továbbá amennyiben a meglévő épület életveszélyes állapotban van a statikus által kiállított igazolást. amennyiben nincs a pályázó tulajdonában ingatlan, akkor o a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatás(ok) nyújtásához megfelelő épülettel,. o ingatlanvásárlás esetén a költséghatékonyság alátámasztására független minősített értékbecslő által készített és hitelesített ingatlan értékbecslői szakvélemény becsatolása szükséges a szakmai terv mellékleteként. A pályázat benyújtásának feltétele építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázó nevére szóló elvi építési engedély csatolása, nem engedélyköteles tevékenység esetén építésügyi hatóság igazolása, hogy az adott építési tevékenység nem építési, vagy egyéb szakhatósági engedély köteles. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig szükséges az építési engedély köteles tevékenység esetén a pályázó szervezet nevére szóló jogerős építési engedély csatolása, vagy az azok megadására vonatkozó kérelmek benyújtását igazoló dokumentumok. A pályázónak a projekt megvalósulásának napjára a pályázatban érintett infrastruktúrára vonatkozóan rendelkeznie kell a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. (9) bekezdése c) pontjában meghatározott szakhatósági engedélyekkel és azokat a projekt zárójelentésével együtt be kell nyújtania. A pályázónak a projekt záró jelentéséhez csatolnia kell a beruházással érintett intézmény érvényes és jogerős működési engedélyét, a működési engedélyre kötelezett ellátások tekintetében. Legkésőbb a projekt lezárásának időpontjára az intézménynek/intézményeknek meg kell kezdenie a működést. A pályázatban érintett intézményekkel/telephelyekkel szembeni elvárások: A kiváltás eredményeként, vagy új kapacitásként létesített gyermekotthon/lakásotthon, gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon, tárgyi, környezeti feltételei feleljenek meg a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározottaknak. A kiváltás eredményeként létesített illetve új intézményegységekkel (telephelyekkel) szembeni elvárások: legfeljebb 1 km-en belül tömegközlekedési lehetőség; 7

8 csak belterületen megvalósuló beruházás támogatható. Ez alól kivételt jelenthet a speciális gyermekotthon, amely esetenként éppen az izolációval képes megvédeni pl. a pszichoaktív szerhasználó, illetve áldozattá vált - ellátottakat a problémák súlyosabbá válásától. A kiváltott ingatlanra a pályázónak hasznosítási tervvel kell rendelkezni. A hasznosítási tervben be kell mutatni a kiváltott ingatlan tervezett hasznosítását és a várható bevételeket. Támogatható tevékenységek köre 1. A pályázó fenntartásában lévő gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézmények kiváltása: - új, gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület már a pályázó tulajdonát képező ingatlanon történő megépítésével, amelyet a kiváltandó intézmény területén kívül (az intézmény elhelyezésére szolgáló építési telek helyrajzi számától és/vagy postacímétől különböző helyrajzi számú telken) létesít a pályázó. - új, gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület megépítéséhez szükséges belterületi telek megvásárlásával, és új gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló épület megépítésével. - belterületen fekvő ingatlan(ok) megvásárlásával és szükség esetén az(ok) gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló átalakításával és/vagy felújításával. - a pályázó (fenntartó) tulajdonát képező, a szolgáltatást jelenleg nyújtó intézmény területén kívüli (az intézmény elhelyezésére szolgáló építési telek helyrajzi számától és/vagy postacímétől különböző helyrajzi számú ingatlanon, telken), korábban más célra használt, vagy használaton kívüli, belterületen fekvő épület (ingatlan) gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló átalakításával és/vagy felújításával - a pályázó (fenntartó) bérlés jogcímen tartós használatában lévő korábban más célra használt, vagy használaton kívüli, belterületen fekvő épület (ingatlan) gyermekvédelmi ellátási célokat szolgáló átépítésével és/vagy átalakításával és/vagy felújításával, amennyiben a projekt keretében az adott ingatlanon végzett építési munkálatok megkezdésétől számított legalább 15 évre az ingatlan tulajdonosa a pályázónak bérbe adja az átalakítással, felújítással érintett épületet (ingatlant). o Egy a pályázó fenntartásában lévő gyermekvédelmi szakellátási szolgáltatást nyújtó bentlakásos intézmény kiváltása megvalósítható a fenti tevékenységek kombinációjával is. - sportolásra, játékra alkalmas udvar kialakítása kizárólag csak a fent felsorolt tevékenységek mellett, a szolgáltatásnak helyet adó ingatlan területén támogatható. - beruházáshoz szükséges bontási munkálatok az új intézmény(ek) területén ( amelyek szükségességét, indokoltságát a pályázónak a szakmai terv 10 pontjában be kell mutatnia). - költözéssel kapcsolatos tevékenységek. 2. Új kapacitást létesítő, gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézmény (telephely, ellátási egység) - nem kiváltással történő létrehozása: - új épület (gyermekek átmeneti otthona, speciális gyermekotthon, vagy utógondozó otthon, illetve a két utóbbi kapacitásának bővítése esetén épületrész) megépítésével, vagy - a korábban más célra használt, vagy használaton kívüli épület (ingatlan) átépítésével, átalakításával, felújításával. 8

9 - Ingatlan vásárlásával (a C.3.6 Föld- és ingatlan vásárlás (122. és 123. sor) B.) pont szerinti földvásárlás legfeljebb az összes elszámolható költség 10%-a lehet. - Az intézmény udvarának, kertjének rendezése (15/1998. (IV.30) NM rendelet alapján) csak az előzőekben felsorolt tevékenységek mellett! - A beruházáshoz szükséges bontási munkálatok. 3. Eszközbeszerzés (1. és 2. pontokhoz kapcsolódóan): - Jelen pályázati felhívás keretében eszközök beszerzése csak az épület infrastruktúrájának fejlesztésével, kialakításával együttesen pályázható, kizárólag olyan új eszközök beszerzése történhet meg a projekt keretén belül, amelyek a közvetlenül kapcsolódnak a programban megvalósítani kívánt célkitűzések teljesüléséhez. Lásd. 12. számú melléklet 3. pontja. - A gyermekjóléti/gyermekvédelmi intézményekben a beruházásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésen kívül, kizárólag olyan eszközök szerezhetők be, melyek a gyermekek biztonságos, eredményes gondozását-nevelését, fejlesztését, önálló életre való felkészítését, illetve a fiatal felnőttek foglalkoztatását segítik, összhangban az ESZA típusú, átjárhatóság terhére megvalósítani kívánt tevékenységekkel. - A kiváltandó intézmény jelenleg meglévő eszközeit és azok hasznosítására vonatkozó terveket, valamint az új eszközök beszerzési igényeit a szakmai tervben kell bemutatni. 3.1 Kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, internet elérés és olvasópont kialakításához, biztosításához szükséges hardver és szoftver elemek Egyéb, az infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó eszközök, berendezés, bútorzat, amelyek a gyermekek, fiatal felnőttek biztonságos, egészséges fejlődését szolgálják. A pályázat keretében csak új eszköz beszerzése lehetséges. 4. A beruházással érintett területeken teljes körű akadálymentesség biztosítása. Az akadálymentesítés nem lehet a beruházás kizárólagos célja. 5. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása; 6. A beruházás idején indokolt esetben az ellátottak időszakos elhelyezésének biztosítása külső szolgáltató által biztosított helyszínen (amelyet a szakmai tervben alátámasztottan kell megjeleníteni. A projekt keretében elszámolható költségek nem haladhatják meg az 1000 Ft/ellátott/nap mértéket.) 7. Projekt menedzsment biztosítása; 8. Projekt előkészítés költségei (szükségletfelmérés, szakmai terv, a szükséges engedélyezési dokumentumok,) 9. A szakmai terv (lásd. fogalomtár) elkészítése 9

10 10. Szükséges engedélyek, műszaki tervek és az ezekkel kapcsolatos hatósági ügyintézés; 11. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; 12.ESZA típusú támogatható tevékenységek: - Az intézményben ellátottak felkészítése a kiváltással járó változásokra; - Az intézmény munkatársainak felkészítése a kiváltással járó változásokra; - Új kapacitásként létrejövő intézmény létesítése esetén a munkatársak szakmai képzése, továbbképzése akkreditált intézménytől vásárolt szolgáltatás keretében - A lakókörnyezet tájékoztatása, felkészítése, különös tekintettel az érintett település(rész) lakosainak felkészítésére. Projekt területi korlátozása A beruházás megvalósítása csak a hat konvergencia régióban történhet meg. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás mértéke: a project elszámolható összes költségének max. 100 százaléka. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen) és a projektadatlapot papír alapon 1 eredeti és 1 másolati példányban, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP B-11/1 Közreműködő Szervezet: 10

11 ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Nonprofit Kft.) 1385 Budapest, Postafiók 818. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a 1134 Budapest, Váci út 45/C. épület címzést kell feltüntetni. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. Személyesen: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1077 Budapest, Wesselényi u honlap: Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jelen kiírás keretében a pályázati adatlapot nem kitöltő program segítségével kell kitölteni és benyújtani. Az elektronikus benyújtás jelen kiírásban a kitöltött dokumentumok Word ill. Excel formátumban történő CD -re másolását jelenti. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP B-11/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A kétféle módon benyújtott projektadatlapban található eltérés esetén a papír alapú és aláírt projektadatlap tekintendő hitelesnek azzal, hogy a papír alapú és az elektronikus projektadatlap megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása december 19-től február 13-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, amelynek címe: Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! Felhívjuk a figyelmet, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 21. (7) bekezdése alapján az ESZA Nonprofit Kft. a pályázatok benyújtásának határidejét megelőző tizedik napig biztosítja, hogy a támogatást igénylők kérdéseket tehessenek fel, és azokra ésszerű határidőn, de legkésőbb a kérdés közreműködő szervezethez való érkezését követő 7 napon belül tájékoztatást kapjanak. 11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben