PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Integrált szociális városrehabilitáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Integrált szociális városrehabilitáció"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Integrált szociális városrehabilitáció Hagyományos építéső városi területek rehabilitációja (Kódszám: KMOP /A) és Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (Kódszám: KMOP /C) A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...2 Alapvetı cél... 2 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...3 Jogi forma... 3 Méret... 4 C. Pályázat tartalma...5 Támogatható tevékenységek köre... 5 D. Pénzügyi feltételek...9 Támogatás formája... 9 Támogatás mértéke... 9 Támogatás összege... 9 E. Kiválasztási kritériumok...9 F. Adminisztratív információk...10 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvetı cél A pályázat keretében meghirdetett komponensek július 25-én a Kormány által elfogadott Közép-Magyarországi Operatív Program 5. Települési területek megújítása c évekre szóló Akcióterven (továbbiakban: AT) belül egyazon intézkedésben és konstrukcióban, önálló komponensként szerepelnek. Jelen pályázati kiírás egyben jelenteti meg a két a hagyományos építéső városi területek rehabilitációja és az ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja komponenst. Budapest és Pest megye hagyományos beépítéső belsı városrészeiben, illetve az iparosított technológiával épült, a társadalmilag és fizikailag is leromlott, szegregálódó területeken történı integrált rehabilitáció elsıdleges célja az ott élı lakosság életesélyeinek javítása és a terület további leromlásának megakadályozása új gazdasági, kulturális, és közösségi funkciók kialakításával, illetve a meglévı funkciók megerısítése. A konstrukció a támogatható tevékenységei által egy sok szempontú, sok szereplıt bevonó rehabilitációs program, amely fenntartható eredményekre törekszik. Az Integrált szociális városrehabilitáció konstrukció fenti céljainak eléréséhez jelen kiírás értelmében pályázat az alábbi két komponensre nyújtható be: Hagyományos építéső városi területek rehabilitációja (KMOP /A) és Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP /C) Az Integrált szociális városrehabilitáció az Európai Unió URBAN közösségi kezdeményezések szociális városrehabilitációs programjának mintájára akcióterületi alapú és kizárólag a leromlott városrészeket érinti. Ez alapján a szociális városrehabilitáció csak olyan városrészeket érinthet, ahol a társadalmi és többnyire ebbıl adódóan a fizikai állapot a településen elfogadható átlagos szintnél lényegesen rosszabb. A leromlott helyzetet a C12. b) pontban és a Városrehabilitáció ban Kézikönyv a városok számára (a továbbiakban: Városrehabilitációs Kézikönyv) 1. sz. mellékletében található indikátorokkal kell igazolni. Módszertani útmutatást nyújt a pályázat elkészítéséhez az ÖTM által kiadott Városrehabilitációs Kézikönyv. A pályázati felhívás elválaszthatatlan része jelen Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 2

4 Egyéb, a Pályázati felhívásban és az Útmutatóban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet, Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérıl szóló 1083/2006/EK rendelet, valamint a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A kétfordulós eljárás Jelen pályázati konstrukció keretében a projektkiválasztás kétfordulós eljárásrend szerint történik. Az elsı fordulót követıen a támogatott pályázók a pályázat kidolgozása céljából pénzügyi támogatásban, valamint a közremőködı szervezet részérıl tanácsadásban részesülnek. Az elsı fordulót követıen kerül sor a végleges pályázatok kidolgozására, amelyre a pályázónak az elsı fordulóban született támogatási döntés idıpontjától egy év áll rendelkezésére. A pályázatról végérvényes támogatási döntés az eljárás második fordulójában születik. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra, rendelkezésre álló keretösszeg a következık szerint alakul: Hagyományos építéső városi területek rehabilitációja (KMOP /A): a évben millió Ft; Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP /C): a évben millió Ft. Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag: az évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok közül a Közép-magyarországi régió városi rangú 3

5 önkormányzatai, illetve a budapesti kerületi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot. Egyéb szervezetek kizárólag partnerként vehetnek részt a projekt megvalósításában, az alábbiak szerint: Támogatásban részesülı partnerek lehetnek: Helyi önkormányzatok (1990. évi LXV. törvény 1. ), és önkormányzati intézmények (1992. évi XXXVIII. törvény 66. ; 87. ; Ptk. 36. ); Önkormányzati tulajdonú szervezetek; Társasházak, lakásszövetkezetek; Központi költségvetési szervek és intézményeik (a költségvetési szervek szabályozása: Ptk. 36. ; Áht. 87. ), amennyiben a pályázó támogatható tevékenységei között a bőnmegelızés megjelenik, kötelezı bevonni partnerként az illetékes rendvédelmi szervet; Állami gazdálkodó szervezet: állami vállalat (1977. évi VI. tv., évi LV. tv.), egyéb állami gazdálkodó szervezet; Nonprofit szervezetek: egyház (az évi IV. törvény a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról; Eht.); alapítvány (Ptk. 74/A ); közalapítvány (Ptk. 74/G ); egyesület (Ptk. 61. ); köztestület (Ptk. 65. ); közhasznú társaság (Ptk ); Kis- és középvállalkozások (2006. IV. törvény a gazdasági társaságokról; évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról). 1 A támogatásban részesülı partnerek minden tekintetben a fı pályázóra vonatkozó feltételek szerint részesülhetnek támogatásban! A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetıség, ebben az esetben be kell nyújtani a Pályázati útmutató 10. sz. mellékletét képezı Konzorciumi együttmőködési megállapodás -t. Méret A fejlesztéseknek a C12. b) pontban meghatározott kritériumok által lehatárolt beavatkozási területen, akcióterületen kell megvalósulniuk. A beavatkozások által érintett lakónépesség: Hagyományos építéső városi területek rehabilitációja (KMOP /A): Minden város/kerület esetében legalább 1000 fı; Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja (KMOP /C): 1 Gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók támogathatóságával kapcsolatban az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: a) Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet. b) Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a csekély összegő (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás. Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegő támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forint összeget. 4

6 Budapesti lakótelepek esetében legalább 1000 fı; Pest megyei városokban lévı lakótelepek esetében legalább 750 fı. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Az integrált szociális városrehabilitáció célja a Városrehabilitációs Kézikönyvvel összhangban olyan komplex rehabilitációs programok megvalósítása, amelyek segítségével egyrészt a nagyobb kiterjedéső, városi szövetbe ágyazott, hagyományos építéső, vegyes lakosság összetételő, leromlott városrészeken a további szegregációs folyamatok megállíthatók és lehetıség szerint a terület státusza emelkedik, másrészt, amelyek hozzájárulnak az ipari technológiával épült lakótelepek esetében a késıbbi gettósodás megelızéséhez. Ezen célok eléréséhez az A) komponens Hagyományos építéső városi területek rehabilitációja és a C) komponens Ipari technológiával épült lakótelepek rehabilitációja esetében egyaránt az alábbi hat beavatkozási területhez illeszkedı tevékenységekre nyújthatnak be pályázatot: I. Lakófunkció megerısítését szolgáló fejlesztések Többlakásos lakóépületek közös tulajdonú részeinek felújítása mind önkormányzati 2, mind társasházi, mind lakásszövetkezeti épületek esetében (az energiahatékonyság javításának szempontját lehetıség szerint szem elıtt tartva): - Az épület fı szerkezeti elemeinek felújítása: tetı, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése; a homlokzaton lévı ajtók és ablakok felújítása, cseréje; lépcsıház, külsı és belsı folyosók, bejáratok és azok külsı részei utólagos vízszigetelés. - Az épület gépészeti berendezések felújítása, cseréje (fıvezetékek, lift, termofor győjtıkémények, stb.). Főtési rendszerek felújítása esetében főtıtest csere nem támogatható. - Megújuló energia alkalmazásának rendszereinek kiépítése (használati melegvíz, illetve villamos energia elıállítására). 2 Önkormányzati lakóépületeknél a közös tulajdonrész a társasházaknak megfelelıen definiálható, azaz közös épületrész mindaz, amit a társasházi törvény magántulajdon esetén is közös tulajdonnak tekint. 5

7 Kapcsolódó tevékenységek: - Energiahatékonysági beruházások megvalósítása, pl. külsı falon végzett szigetelés; - A felújított lakóépületek, középületek akadálymentesítése; - Azbesztmentesítés; - Több lakásos lakóépületek parkolási problémáinak megoldása a közterület rendezéssel egybekötve. Önkormányzati vagy önkormányzati tulajdonú nonprofit szolgáltató tulajdonában lévı lakóépületek felújítása a modern szociális bérlakások kialakítása érdekében, függetlenül az épületben lévı lakások számától (egy és többlakásosak egyaránt): - A többlakásos épületeknél támogatható a szerkezeti és gépészeti elemek felújítása (a többlakásos társasházakkal azonos tartalommal), az egylakásos épületeknél a fı szerkezeti elemek felújítása (külsı falak, tetı, födém, homlokzati nyílászárók). Mind a társasházi, mind az önkormányzati tulajdonú lakóépületekben támogatható a szociális bérlakások komfortosítása. A komfortosítás keretében kizárólag az alábbi tevékenységek támogathatók: - A belsı vezetékrendszerek (víz, csatorna, elektromos, gáz) kiépítése és cseréje. - A lakáshoz tartozó szerelvények tekintetében fürdıszobai szaniterek beszerelése abban az esetben, ha az a komfortosítást megelızıen hiányzott (tehát a lakás nem rendelkezett fürdıszobával, WC-vel). - A főtési rendszer modernizálása esetében csak a hagyományos (fa, szén), illetve a villanyfőtés átállítása támogatható gázalapú főtésre, beleértve a kazánt, vezetékeket, szerelvényeket és főtıtesteket, konvektorokat. Már meglévı gázfőtéses rendszerek modernizálása nem támogatható. Nem támogatható a komfortosításon túl semmilyen egyéb lakáson belüli felújítási tevékenység (pl. falfestés, fal és padló burkolások, a lakáshoz tartozó egyéb felszerelés vagy bútorzati elem beszerzése, beépítése). Meglévı, eredetileg más funkciójú önkormányzati tulajdonú épületek átalakításával, felújításával modern szociális bérlakások kialakítása. Ennek érdekében támogatható az épületszerkezeti, gépészeti elemek felújítása, és legalább komfortos szintő lakások kialakítása. A lakások kialakításánál a válaszfalak beépítésén kívül kizárólag az elızı pontban meghatározott tevékenységek támogathatóak. Nem támogatható az épület bıvítése, az épületre való ráépítés. A komfortosított és az eredetileg nem lakócélú épületekben létrehozott szociális bérlakásokat legalább 10 évig szociális bérlakásként kell mőködtetnie az önkormányzatnak. Szociális bérlakásnak kell tekinteni azokat a bérlakásokat, 6

8 melyekre a helyi önkormányzat a helyi rendelete alapján szociális kritériumok szerint köt bérleti szerzıdést. II. Városi funkció megerısítését szolgáló fejlesztések A lakóterülethez közvetlenül kapcsolódó közterületek komplex felújítása, a kapcsolódó infrastruktúra (közmővek, közvilágítás) felújításával, korszerősítésével, illetve zöldfelületek fejlesztésével igényes, esztétikus közterületek, találkozóhelyek kialakításával. A) komponens esetében: az akcióterületen található a település életében meghatározó, köztulajdonban lévı helyi vagy országos mőemléki védettséget élvezı épületek gazdaságilag is fenntartható módon történı felújítása, értékmegırzı fejlesztése, (új) funkcióval történı felruházása, a mőemlékhez méltó épített környezet kialakítása lehetséges (környezı épületek, közterületek átalakítása). Az akcióterületen lévı barnamezıs (volt ipari, katonai, közlekedési, stb.) területek funkcióváltása közösségi, illetve szociális célú funkciók kialakítása érdekében. III. Közszféra funkcióinak megerısítését szolgáló fejlesztések Közintézmények (önkormányzati tulajdonú, köz- és államigazgatási funkciót ellátó épületek) felújítása, bıvítése a kötelezıen elıírt akadálymentesítéssel és ahol szükséges azbesztmentesítéssel együtt. Új építés, valamint oktatási és szociális intézmények felújítása nem támogatható. IV. Közösségi funkciókat erısítı fejlesztések Közösségi szolgáltató létesítmények felújítása, bıvítése, mint például: - kulturális, sport és szabadidıs létesítmények épületének, épületrészének felújítása, átalakítása, bıvítése; helyiségek, belsı terek kialakítása; - templom, egyházi fenntartású intézmény épületének teljeskörő külsı felújítása; - szociális blokk kialakítása (pl.: tusoló, mosdó, WC, piszoár, mosótál, bébi- és gyermekszoba fürdetıkádakkal és pelenkázókkal, öltözı) halmozottan hátrányos lakosság által lakott leromlott infrastruktúrájú városi részeken. V. Gazdasági funkciókat erısítı fejlesztések 7

9 A gazdasági funkciókat erısítı fejlesztésekhez az akcióterületi terv keretében alapos helyzetértékelésen, SWOT elemzésen alapuló részletes helyi gazdaságfejlesztési stratégiai fejezet elvárás az akcióterületre. Kis- és középvállalkozások által üzemeltetett üzletek, irodák, kereskedelmi egységek esetében kizárólag az épületek külsı felújítása támogatott. Amennyiben az épület az önkormányzat tulajdonát képezi, úgy az épület teljes körő felújítása, bıvítése is támogatható. VI. A program keretében további támogatható tevékenységek lehetnek szociális jellegő (ESZA típusú), illetve imázsformáló beavatkozások, a fentiek kiegészítéseként A beavatkozásoknál a következı tevékenységek támogathatók: Közösségépítés: - Közösségfejlesztést és szabadidı hasznos eltöltését szolgáló szolgáltatások, tanfolyamok, képzési programok kialakítása meglévı épületekben: hagyományırzı közösségi kezdeményezések; játszó- és foglalkoztató házak; kulturális, ifjúsági, szabadidıs és sport rendezvények; kiállítások; egészségmegırzı, civil programok (tolerancia programok) megvalósítása, stb. A hátrányos helyzetőek támogatása: - Munkaerıpiaci beilleszkedést elısegítı tevékenységek, képzési, oktatási foglalkoztatási programok lebonyolítása; - Foglalkoztatási kezdeményezések: a felsorolt ESZA tevékenységek megvalósítására munkahelyek kialakítása, hátrányos helyzető foglalkoztatottak számára bértámogatás, az akcióterületen élı hátrányos helyzetőek bevonása az akcióterületi rehabilitáció megvalósításába amennyiben épp nem vesznek részt közmunkaprogramban; - Családsegítı szolgáltatás kiterjesztése, bıvítése a helyszínen, valamint a kötelezı önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása; - Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnıttképzésig) kialakítása. Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai mőködésének segítése tanácsadási rendszeren keresztül. Promóció (ERFA finanszírozású): - Helyi identitást, közösségformálást, imázst erısítı társadalmi akciók a területen megvalósuló integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódóan, a fenntarthatóság érdekében (városmarketing); - Helyi környezettudatosság elterjesztését segítı tájékoztatási, szemléletformálási akciók. 8

10 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája A pályázó mőködési támogatásának nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendı támogatás) részesül. Támogatás mértéke A projekt egészére vonatkozó maximális támogatási intenzitás (összes támogatás/az összes elszámolható költség): 85%-a. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján: Amennyiben a kedvezményezett partnere vállalkozás, az egy projekthez igénybe vett bármely állami támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a 85/2004. Korm. rendelet 30. -ában meghatározott mértéket. A Pest megyében megvalósuló beruházások esetében 30%, Budapesten 25%. A fenti területi besorolás szerinti támogatási intenzitások kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növekednek. Amennyiben a költségvetési intézmények, illetve nonprofit szervezetek a támogatni kért projekt tekintetében üzletszerő, vállalkozási tevékenységet végeznek, a vállalkozásokra vonatkozó szabályok irányadóak rájuk. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhetı támogatás mértéke: minimum 250 millió Ft, de maximum 1000 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képezı pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. 9

11 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (XDat-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következı címre kell beküldeni: Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht Budapest, Hermina út 17. II. em. A borítékon kérjük feltüntetni: Közép-Magyarországi Operatív Program Kódszám: KMOP /A, vagy KMOP /C Felhívás kódszámát: KMOP /A, vagy KMOP /C, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenırizze a kitöltött adatokat, illetve gyızıdjön meg a kitöltés sikerességérıl, az adathordozó épségérıl! A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetıség! Kérjük, ügyeljen rá, hogy a pályázat összefőzve, oldalszámozott tartalomjegyzékkel és megszámozott oldalakkal kerüljön benyújtásra. A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerően aláírt példány tekintendı hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezıségérıl a pályázó köteles gondoskodni. Az elbírálás (mind a formai, mind a tartalmai értékelés) során a pályázat hiteles példánya tekintendı irányadónak. A pályázatok benyújtása január 18-tól május 16-ig lehetséges. Benyújtásnak az a nap minısül, amikor a postai bélyegzı szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követıen az ellenırzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenırzését! A pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit telefonon a 06-40/ as számon, írásban az címen teheti meg. 10

12 A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. 11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1.D/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló

Közép-dunántúli Operatív Program. Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló Közép-dunántúli Operatív Program 3. prioritás: Fenntartható településfejlesztés Akcióterv (2007-2008) vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a DÉL-ALFÖLDI ÉSZAK-ALFÖLDI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Szociális célú városrehabilitáció c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a DÉL-ALFÖLDI ÉSZAK-ALFÖLDI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Szociális célú városrehabilitáció c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI ÉSZAK-ALFÖLDI és ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Szociális célú városrehabilitáció c. konstrukciójához Kódszám: DAOP-5.1.1.-12 ÉAOP-5.1.1./A-12 ÉMOP-3.1.1.-12 Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A látássérült emberek számára elemi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése támogatására A közép-magyarországi regió területén Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Fenntartható életmód és fogyasztás. címő pályázati konstrukció támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében a Fenntartható életmód és fogyasztás címő pályázati konstrukció támogatására Kódszám: KMOP-2007-3.3.4-A/B A projektek az Európai Unió

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez

TERVEZÉSI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Mentésirányítási rendszer fejlesztése. címő kiemelt projekthez TERVEZÉSI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/09/2 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben