PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról szóló 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet 26/G -a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET A Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítása 1. A pályázat célja: A projekt elsı szakaszában elsısorban a dél-dunántúli régió két kistérségében (Tamási és Bonyhád kistérségében) pilot projektként, majd a pilot projekt indításának és képzési szakaszának taoasztalatai alapján - további kistérségek bevonásával regionális projektként, fıleg a mezıgazdasági ágazatban a megélhetési lehetıségek bıvítése, valamint a foglalkoztatás növelése érdekében munkaerı-piaci programterv kidolgozása és megvalósítása. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: A pályázaton kizárólag olyan konzorcium vehet részt, amely legalább egy akkreditált képzı intézménybıl, és a szociális földprogramban, vagy egyéb, mezıgazdasági tevékenységben érintett önkormányzat(ok)ból, és legalább egy mezıgazdasági vállalkozásból, vagy mezıgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetbıl áll. A konzorcium bıvíthetı civil szervezetekkel, területfejlesztésben jártas szervezetekkel is. A munkaerı-piaci program megvalósításért, a program megvalósításáért/koordinációjáért felelıs gesztor szervezetet a konzorcium tagjai jelölik ki. A pályázó konzorciumi tagok feleljenek meg a következı feltételeknek: rendelkeznek a program kidolgozásához és megvalósításához szükséges anyagi és tárgyi feltételekkel, rendelkeznek a program kidolgozásához és megvalósításhoz szükséges, képzett szakemberekkel, vállalják, hogy a program kidolgozása és megvalósítása során együttmőködnek a munkaügyi központtal, jogerıs bírói határozat alapján felszámolási eljárás, csıdeljárás, vagy végelszámolás, illetve adósságrendezései eljárás alatt nem állnak, lejárt esedékességő, meg nem fizetett adó-, járulék-, illeték-, vámtartozással (továbbiakban: köztartozás) nem rendelkeznek, amennyiben lejárt esedékességő adó- vagy adók módjára behajtandó egyéb meg nem fizetett köztartozásuk van, azt a fizetési határidı lejártától számított 15 napon belül, de legkésıbb a támogatás igényléséig írásban bejelentik, megfelelnek a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben (Áht.) meghatározott feltételeinek.

2 3. A program célja: 1. A régió megyéiben a program koordinációjának, irányításának biztosítása legalább 3 fı (megyénként 1-1 fı) bevonásával, akik a megvalósítást folyamatosan nyomon kísérik, és a programba újabb szereplıket (termelıket, integrátorokat, feldolgozókat), valamint egyéb forrásokat is bevonnak fı, 30 év alatti, elsısorban pályakezdı, agrárdiplomával, de legalább érettségi bizonyítvánnyal és középfokú mezıgazdasági szakmai végzettséggel rendelkezı fiatal gyakornoki jellegő foglalkoztatási lehetıségének kidolgozása, a gyakornoki foglalkoztatás megvalósítása, elsısorban a komplex programmal támogatandó leghátrányosabb kistérségekben, ahol a legfontosabb feladataik: technikai, technológiai, logisztikai, növényvédelmi és marketing tanácsadás nyújtása a projekthez kapcsolódó agrár vállalkozásoknak, valamint a kistérségekben mőködı szociális földprogramokban, vagy egyéb mezıgazdasági tevékenységekben résztvevık számára. 3. Kísérleti jelleggel a bonyhádi és a tamási kistérség mikrotérségeiben szociális földprogramot megvalósító vagy egyéb formában mezıgazdasági területen foglalkoztatást szervezı önkormányzatoknál, valamint vállalkozásoknál a programban részvevı maximum 40 fı álláskeresı képzése és foglalkoztatásának támogatása. A program második évében a képzés és a foglalkoztatás támogatása a pilot projekt addigi tapasztalatai aklapján kiterjeszthetı a régió további elsısorban a komplex programokkal támogatandó leghátrányosabb helyzető - kistérségeire is, lehetıség szerint Baranya és Somogy megyékben, további maximum 160 fı bevonásával. 4. A projektben résztvevı vállalkozások és a szociális földprogramban, vagy egyéb, a mezıgazdaságot érintı tevékenységben résztvevı önkormányzatok együttmőködésének, marketing stratégiájának fejlesztése. Hosszú távú cél: 5. A program által támogatott, a szociális földprogramban, vagy egyéb mezıgazdasági tevékenységben részt vevı álláskeresık a képzés és a munkagyakorlat során elsajátított ismeretekkel képessé válnak hosszú távon a mezıgazdaságból és a termékek feldolgozásából biztosítani megélhetésüket. 6. A programban résztvevı önkormányzatok a program során elıállított termékeket szociális célra, valamint az intézményeik ellátására is fordíthatják. 7. A program megalapozhatja szociális szövetkezetek, vagy TÉSZ-ek létrejöttét. 8. A program a térségekben mőködı vállalkozások számára biztosíthatja a képzett és felkészített munkaerıt, hosszú távú megoldást is nyújtva ezáltal a foglalkoztatásra. 4. A program célcsoportja: a) Fiatal álláskeresık év közötti, regisztrált, diplomás, de legalább érettségire épülı középfokú mezıgazdasági szakmai végzettséggel rendelkezı álláskeresık. A programban való részvételnél elınyt jelent, ha a fiatal hátrányos helyzető településen él, több mint 3 hónapja szerepel a munkaügyi szervezet nyilvántartásában, 2

3 elhelyezése az elsıdleges munkaerıpiacon nehézségekbe ütközik. b) Hátrányos helyzető regisztrált álláskeresık A bonyhádi és a tamási kistérségek programban résztvevı településein élı, elsısorban rendszeres szociális segélyben részesülı, max. 40 fı regisztrált álláskeresı, akiknek foglalkoztatása az elsıdleges munkaerıpiacon nehézségekbe ütközik. A program második szakaszában a régió más kistérségeiben további max. 160 fı bevonása. c) Foglalkoztatók: Önkormányzatok, vagy nonprofit szervezetek, melyek szociális földprogramot valósítanak meg, vagy egyéb formában foglalkoztatnak mezıgazdasági jellegő munkában álláskeresıket. Mezıgazdasági vállalkozások, vagy mezıgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek melyek a gyakornoki munka keretében biztosítják a fiatalok foglalkoztatását, illetve vállalják a programban résztvevı álláskeresık támogatott foglalkoztatását. 5. A program tartalmára vonatkozó elvárások: a) A kidolgozandó programterv biztosítja a programelemek megfelelı szintő összehangolását, a különbözı résztvevık együttmőködését. b) A régió megyéiben a pilot projekt révén további programok generálódnak, és további források bevonására nyílik lehetıség. c) A fiatal agrárszakemberek számára megfelelı jövıképet és hosszú távú munkalehetıséget biztosít a gyakornoki foglalkoztatás eredményeként. d) A programban résztvevı hátrányos helyzető álláskeresık számára a mezıgazdasági termékek elıállításához és feldolgozásához szükséges, megfelelı színvonalú készségeket, képességeket, és tudást nyújt, munkaerı-piaci képzés keretében. e) Megteremti a program fenntarthatóságát. 6. A pályázó konzorcium által kidolgozandó programterv tartalmi elemei: Helyzetfelmérés készítése A program céljainak megfelelı részletes programterv készítése Képzési, fejlesztési programterv összeállítása A konzorciumi megállapodás tervezetének elkészítése A konzorciumi megállapodás alapján a partnerek tevékenységének meghatározása A program eredményeinek és várható hatásainak kidolgozása (indikátorok) A fenntarthatóság feltételeinek számbavétele, kidolgozása Kockázatelemzés készítése Részletes program-költségvetés készítése A pályázó konzorcium által megvalósítandó feladatok: A regionális koordináció mőködtetése megyénként 1-1 fı (legalább 3 fı) tanácsadó/koordinátor alkalmazásával (programmegvalósítás) A gyakornoki foglalkoztatásban résztvevı álláskeresı fiatalok kiválasztásában való közremőködés A hátrányos helyzető álláskeresık kiválasztásában való közremőködés A program mőködési feltételeinek meghatározása A szakmai, valamint a szociális/mentális fejlesztési igények, képzési igények meghatározása 3

4 Képzési, fejlesztési program összeállítása A képzések szervezése, lebonyolítása A célcsoport foglalkoztatásának megszervezése A résztvevık nyomon követése a képzés és a foglalkoztatás alatt A program folyamatos értékelési rendszerének kidolgozása, folyamatos értékelés Szakmai beszámolók készítése a programelemek teljesítésérıl 7. A programtól elvárt eredmény: A programban résztvevık képzése, szociális/mentális fejlesztése, szakmai ismereteik bıvítése, tartós foglalkoztatásuk biztosítása. A résztvevık a program befejezését követı továbbfoglalkoztatásának biztosítása. A régióban a program elsı szakaszában a tamási és bonyhádi kistérségekben, a program második szakaszában további, elsısorban halmozottan hátrányos helyzető kistérségekben - a mezıgazdasági jellegő foglalkoztatás révén a megélhetés biztosítása minél több álláskeresı számára, különös tekintettel a rendszeres szociális segélyben részesülıkre. A pilot projekt megvalósítása során további programok generálása, pályázatokban való közremőködés, források biztosítása. Mintaértékő, adaptálható modell kidolgozása. 8. Tervezhetı programelemek: A megvalósítás támogatása (a legalább 3 fı megvalósító/koordinátor munkabére, vagy megbízási díja, utazási és kommunikációs költségek, monitoring költségek) Képzési költség támogatása, valamint a képzés idıtartama alatt keresetpótló juttatás biztosítása a programba bevont hátrányos helyzető álláskeresık számára A célcsoportok foglalkoztatását elısegítı támogatások (foglalkoztatás bıvítı bértámogatás, illetve bérköltség támogatás, az utóbbi támogatási formánál a de minimis szabályok figyelembe vételével) 9. A megvalósítandó program tervezett idıtartama: január 1-tıl december 31-ig 10. A program kidolgozásához nyújtott támogatás formája, mértéke, forrása: Mérték: A pályázható összeg a program kidolgozásának támogatására maximum Ft. Forma: Vissza nem térítendı támogatás. A folyósítás ütemezése: A programterv elfogadását követıen a támogatási összeg 100%-a Forrás: MPA decentralizált foglalkoztatási alaprésze. 11. A program megvalósításához nyújtott támogatás formája, mértéke, forrása: Mérték: A pályázható összeg a program megvalósításának támogatására maximum ,- Ft. A program megvalósításához nyújtott támogatás tartalmazza a program megvalósításában/koordinációjában közremőködık bérjellegő költségeit (megbízási díj, vagy munkabér), az utazási és kommunikációs, valamint a monitoring költségeket. A program megvalósításához nyújtott támogatás 10 %-a a program lezárását követıen az eredmény elfogadása esetén kerül kifizetésre. Forma: Vissza nem térítendı támogatás. Forrás: 4

5 MPA decentralizált foglalkoztatási alaprésze. Az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegő (de minimis) támogatásokra történı alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK rendeletben foglaltaknak megfelelıen a munkaerı-piaci program kidolgozásának és/vagy megvalósításának támogatása csekély összegő támogatás. Amennyiben a programot kidolgozó és/vagy megvalósító költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság, a program kidolgozásához és/vagy megvalósításához nyújtott támogatás nem minısül csekély összegő (de minimis) támogatásnak kivéve, ha e jogi személyek által végzett támogatott tevékenység gazdasági tevékenységnek minısül, illetve a támogatással érintett munkavállalók foglalkoztatására gazdasági tevékenység keretében kerül sor. Csekély összegő (de minimis) állami támogatásnak minısül minden olyan állami (központi költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követı év alatt (az adott pénzügyi év, illetve az azt megelızı két pénzügyi év vonatkozásában) nem haladja meg a eurónak megfelelı forintösszeget, és amelyrıl a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A közúti szállításban mőködı vállalkozások esetében ezt a felsı határt euróban kell megállapítani. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. Nem nyújtható támogatás annak a program kidolgozónak és/vagy megvalósítónak, akinek a csekély összegő (de minimis) támogatásai elérték az EK rendeletben meghatározott mértéket, vagy az EK rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik. 12. A pályázat (kidolgozott programterv) benyújtásának helye: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya 7624 Pécs, Király u A pályázat (kidolgozott programterv) benyújtásának határideje: november 10. (hétfı) 14:00 óra 14. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az e támogatási programra kidolgozott pályázati dokumentáció kitöltésével, elkészítésével lehet benyújtani. A pályázatot három nyomtatott példányban (egy eredeti, két másolat) és floppyn, vagy CD-n kell eljuttatni Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központba, zárt borítékban, ajánlott postai küldemény formájában, vagy személyesen. A pályázó a borítékra írja rá a következıket: Pályázat a Sorsfordító - sorsformáló elnevezéső munkaerı-piaci program kidolgozására és megvalósítására 15. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk A pályázati dokumentáció megjelenik a DDRMK honlapján, amelynek címe: A pályázók a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket ben és telefonon tehetik fel az alábbi címen: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási Programok Osztálya Sasvári Gábor 7621 Pécs, Király u.46. 5

6 Tel: (36) 72/ A pályázatot elbíráló szerv megnevezése: A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. A pályázatról a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ fıigazgatója mérlegelési jogkörében eljárva dönt. A támogatás mértékérıl, idıtartamáról, a támogatás részletes feltételeirıl a támogatásban részesülı pályázó és a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hatósági szerzıdést köt. 17. A pályázat elbírálásának határideje: november Kötelezı mellékletek: alapító okirat, cégbírósági végzés pályázó által elkészített olyan másolata, amelyet a pályázó az eredetivel mindenben megegyezı és a kiállítás napja óta nem változott jelzéssel, és az aláírási címpéldánynak megfelelıen aláírással és annak léte esetén pecséttel lát el, a cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldánya vagy annak a pályázó által az eredetivel mindenben megegyezı felirattal és az aláírási címpéldánynak megfelelı aláírással és pecséttel ellátott másolata a pályázati formanyomtatvány részét képezı kötelezı nyilatkozatok hiánytalan megléte, támogatás megítélése esetén - a hatósági szerzıdés megkötésekor - nyilatkozat az azonnali beszedési megbízásról. igazolás a programhoz kapcsolódó egyéb forrásokról (amennyiben vannak) a programban közremőködı szakemberek szakmai önéletrajza Pécs, október 15. 6