30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "30. számú melléklet. Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 30. számú melléklet Útmutató a kapacitásváltozásokkal kapcsolatos eljárásokról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerő regionális onkológiai hálózat kialakítása címő pályázati felhíváshoz Kódszám: TIOP-5/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Útmutató a kapacitás-struktúra módosításához A kapacitás-struktúra módosítást a mindenkori hatályos szabályozásnak megfelelıen lehet biztosítani. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. törvény és végrehajtási rendelete a 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján a kapacitás-struktúra módosítására az alábbiak szerint kerülhet sor. lépés: A pályázat megjelenését követıen a pályázónak döntenie kell a pályázat megvalósításának módjáról/módjairól. - elızetes többletkapacitás befogadás - intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítás - intézmények közötti kapacitás átadás-átvétel lépés: A kiválasztott megvalósítási mód/módok eljárásrend szerinti kérelmet a pályázónak a pályázat benyújtási határidejét megelızıen az egyes eljárástrendeknél feltüntetett határidı betartásával kell benyújtania. Az elızetes többletkapacitás befogadási eljárás esetében a kérelmet a pályázat benyújtási határidejét megelızıen, legalább 75 nappal egyidejőleg kell benyújtani az egészségügyi miniszternek és az illetékes RET-nek. A kérelem részét képezi az egészségügyi szolgáltatások fenntartható finanszírozására a megvalósítás teljes idıszakára és az azt követı két évre vonatkozóan a pályázó által elkészített pénzügyi hatásvizsgálat, amely a kérelmezett befogadással összefüggı feltételek meghatározását, továbbá amennyiben felmerül - a befogadással összefüggı, felszabaduló kapacitásra vonatkozó javaslatot is tartalmazza. Az intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítási eljárás esetén a kérelmet a pályázat benyújtási határidejét megelızıen, legalább 60 nappal kell beérkeztetni az ÁNTSZ illetékes regionális intézetéhez. Az átcsoportosítást a szolgáltató fenntartója egyetértésével kezdeményezheti. Az intézményen belüli kapacitás-átcsoportosítás feltételei: o intézmény össz-kapacitása nem változhat o nem eredményezheti szakma megszőnését o krónikus vagy más ellátási formából aktív fekvıbeteg szakellátásba nem irányulhat o ugyanazon szakmát érintıen egy éven belül újra nem kezdeményezhetı o nem ütközhet pályázatban vállalt kötelezettséggel (ált. 5 év fenntartási kötelezettség!) o új szakma létrehozható (legfeljebb az adott szakma 10 ezer fıre jutó országos átlagáig)

3 o az átcsoportosításkor a kerekítés szabályait kell alkalmazni Az átcsoportosítási kérelem kötelezı tartalmi elemeit és az ahhoz kötelezıen csatolandó dokumentumokat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. (1) bekezdése tartalmazza: o az egészségügyi szolgáltató fenntartójának, illetve az egészségügyi közszolgáltatásért felelıs szervnek az egyetértését igazoló dokumentumot, o az átcsoportosítás részletes szakmai indokolását, o az egészségügyi szolgáltató és fenntartója nyilatkozatát az átcsoportosítás fenntarthatóságáról, o az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy biztosítani tudja az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl szóló rendelet által elıírt személyi és tárgyi feltételeket az átcsoportosítással érintett szakmák tekintetében, o az egészségügyi szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az átcsoportosítással létrejövı állapot nem ütközik az egészségügyi szolgáltató pályázatban vállalt kötelezettségeibe, és megfelel a Tv. 4/A. (3)-(6) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Az éves kapacitás-felosztás módosítás eljárás esetén a pályázó kérelmével november 15-ig fordulhat az ÁNTSZ illetékes regionális intézetéhez. 3. lépés: Az illetékes szerv a választott eljárásrendnek megfelelıen hozott döntésérıl a pályázót értesíti. 4. lépés: A pályázat benyújtása. A pályázatához a pályázónak csatolnia kell az illetékes szerv értesítését, illetve szerzıdéskötés esetén a szerzıdést.

4 30. SZ. MELLÉKLET Idısor Pályázati felhívás Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl szóló évi CXXXII. törvény és végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet hatályos rendelkezései alapján struktúra-módosítási lehetıségek Megvalósítás módjának /módjainak kiválasztása MEGFELELİ ELJÁRÁSREND KIVÁLASZTÁSA PÁLYÁZÓ A kiválasztott megvalósítási mód/módok eljárásrendjének megindítása A pályázat megvalósítása kapacitás többletet igényel. A pályázat megvalósítása kapacitások intézményen belüli átszervezését igényli. A pályázat megvalósítása kapacitások intézmények közötti átadását igényli. Választott eljárás rend szerint Elızetes többletkapacitás befogadási eljárás megindítása RET EÜ. MINISZTER, PM KORMÁNY A) Kérelem benyújtása 3. B) Szerzıdés megkötése Átcsoportosítás 1) meglévı szakmák között, illetve meglévı szakmáról új szakmára 2) fekvıbeteg intézmények aktív kapacitásaiból krónikus, járóbeteg, illetve egynapos ellátási forma létrehozásával /bıvítésével Éves kapacitás-felosztás módosítási eljárás keretében (OEP, RET) REGIONÁLIS ÁNTSZ Döntés a választott eljárásrend alapján 4. Kiértesítés illetve szerzıdés csatolása a pályázathoz Az 1) átcsoportosítás során - a kapacitáscsökkentés mértéke adott szakma kapacitásának 20%-át - a kapacitásnövelés mértéke adott szakma kapacitásának 30%-át - a létrehozandó új szakma ellátási területe alapján számolt 10 ezer fıre jutó kapacitás az adott szakma országos átlagát A 2) átcsoportosítás során - az aktív kapacitások 10%-át Meghaladja Nem haladja meg Szerzıdés megkötése a feladatátadás-átvételrıl. FENNTARTÓ Kapacitás átcsoportosítási eljárás megindítása REGIONÁLIS ÁNTSZ 1) Egészségügyi ellátási szerzıdés - helyi önkormányzat köti fenntartóval 2) Feladatátadási szerzıdés - fenntartó köti szolgáltatóval - egyéb fenntartó köti helyi, ill. nem helyi önkormányzat fenntartóval A pályázat benyújtása

5 Elızetes többletkapacitás-befogadási eljárás (Kérelem benyújtása a pályázat benyújtási határideje elıtt legalább 75 nappal) Fejlesztés: címzett támogatás uniós pályázat ÚMFT egyéb region. fejl. népegészségügyi pr. Korm. határozat éven túli befogadások esetén (soron kívüli eljárásban) Kérelem benyújtás + 2 éves pü. hatásvizsgálat Egészségügyi miniszter Befogadási javaslat OEP-el együtt 15 napon belül Pénzügyminiszter egyetértése szükséges 30 napon belül NFÜ vélemény RET rangsor felállítása 30 napon belül ÁNTSZ dönt az ellátási érdek fennállásáról RET vélemény hiányában Döntésrıl értesíteni: pályázó OEP RET OEP nyilvántartás közzététele febr. 28-ig Elızetes befogadást törölni kell: pályázati támogatás elutasítása szerzıdéskötésre elıírt határidıt követı fél év elteltével, ha a pályázó nem kezdeményezi a szerzıdéskötést Kapacitás átcsoportosítás kezdeményezése fekvıbeteg és járóbeteg szakellátásban (Kérelem benyújtása a pályázat benyújtási határideje elıtt legalább 60 nappal) Szolgáltató kérheti fenntartói egyetértéssel évente 2x (átcsop. fajtánként) Fenntartó kérheti saját fenntartású intézményei esetében Regionális ÁNTSZ dönt 45 munkanapon belül Szakmai kollégiumi vélemény új szakma esetén OEP vélemény 22 munkanapon belül Feltételei: - intézmény össz-kapacitása nem változhat - nem eredményezheti szakma megszőnését - krónikus vagy más ellátási formából aktív fekvıbeteg szakellátásba nem irányulhat - ugyanazon szakmát érintıen egy éven belül nem kezdeményezhetı - nem ütközhet pályázatban vállalt kötelezettséggel (ált. 5 év fenntartási köt.!) - új szakma létrehozható (max az adott szakma 10 ezer fıre jutó országos átlaga) - az átcsoportosításkor a kerekítés szabályait kell alkalmazni

6 A kapacitásfelosztás éves módosítása (Kérelem benyújtása a regionális ÁNTSZ-nek november 15-ig) Egészségbiztosító: vizsgálat, felosztási javaslat készítése régiónként június szeptember Javaslat megküldése szeptember 1-ig RET véleményezi a javaslatot Módosítási javaslat megküldése 45 napon belül Felosztható: Fekvıbeteg regionális ágykapacitás (Eftv. sz.m.) Járóbeteg óraszám (Eftv. 3.sz.m.) + 5%! 3. Tartósan kihasználatlan kapacitások ÁNTSZ döntés a kapacitásfelosztás és ellátási terület módosításáról 22 munkanapon belül Jogerıs határozatról értesítés: RET-nek, egészségbiztosítónak, fenntartóknak/tulajdonosoknak egészségügyi miniszternek Egyeztetés Nem érintheti: Fekvıbeteg súlyponti ágykapacitást (Eftv. sz.m.) Pályázati kapacitásokat a fenntartási kötelezettség ideje alatt

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget

cc) az az egészségügyi ellátás, amely kismértékű költségemelkedéssel a korábban alkalmazott megoldáshoz képest jelentős egészségnyereséget 50/2002. (III. 26.) Korm. rendelet az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások szakmai feltételeiről, eljárási rendjének és az új szolgáltatók befogadásának szabályairól Az egészségügyi szakellátási

Részletesebben

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról

337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet. az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról A Kormány az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

2013. évi XL. törvény

2013. évi XL. törvény 2013. évi XL. törvény az egészségügyet érintı egyes törvényeknek az egészségügyi szakellátási felelısséggel kapcsolatos, valamint egyes közszférában foglalkoztatott egészségügyi dolgozók foglalkoztatási

Részletesebben

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról Tartalom: hatályos: 2011.12.29 1997. évi LXXXIII. törvény kiterjed a a gyógyászati segédeszközt

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 254/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról hatályos: 2013.07.06 1. A kötelezı egészségbiztosítási ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 26294 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Kormány 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelete egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a kötelező

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 125. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek. Tartalomjegyzék. 178/2009. (IX. 4.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY 125. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 4., péntek Tartalomjegyzék 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 179/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 180/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet

Részletesebben

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

Magyar Közbeszerzési Intézet dokumentuma- www.kozbeszerzesiintezet.hu 2010. 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása

Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Egészségügyi technológiák és szakellátások befogadása Kasik Dávid Osztályvezető Általános Finanszírozási Főosztály Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete, 2014. május 16. Egészségügyi technológiák befogadása

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 177. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 177. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. december 9., szerda Tartalomjegyzék 2009. évi CXXVIII. törvény A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosításáról szóló

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet

258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi

Részletesebben

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN

A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN A JOGKÖVETİ MAGATARTÁS A MAGYAR ÁLLAMI INTÉZMÉNYEKBEN 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról KIVELE_2009 1 / 16 A kutatást támogatta: Dr. Juhász Imre A kutatásban részt vett Márkus

Részletesebben

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete

Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete Nemesrádó Község Önkormányzat képviselı-testülete 11/2006. (XII. 14.) számú rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 3/2007./III.1./ sz. 11/2007./XII.12./

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben