A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008."

Átírás

1 Jóváhagyom: Budapest, március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

2 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet- és természetvédelmi célú programjainak támogatására A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: KvVM) a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CLXIX. törvényben, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól szóló, a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben (továbbiakban: R) foglaltaknak megfelelıen, a közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program (132/2003 (XII.11) OGY határozat) céljai megvalósításának, ezen belül kiemelten a fenntartható fejlıdés követelményeinek teljesítését, a környezet és természet védelmét, értékeinek megırzését közvetlenül elısegítı programok, tevékenységek megvalósításának érdekében, az alábbiakban teszi közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet- és természetvédelmi célú programjainak támogatására vonatkozó Pályázati Felhívását. Általános szabályok Jelen pályázati felhívás keretein belül: A pályázat forrása: évi CLXIX. tv XVI. Fejezet Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP megvalósításában, keretösszeg: Ft A támogatás igénybevételére jogosultak köre A Kövi-bıl támogatást a Magyarországon bejegyzett, az alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok kaphatnak. Közalapítványok és közhasznú társaságok nem pályázhatnak. A támogatás formája Vissza nem térítendı, vegyes finanszírozású támogatás (VNT). Az igényelhetı támogatás maximális mértéke: pályázatonként Ft, a következık figyelembe vételével: Ha a pályázó szervezet vagy évi teljes ráfordítása nem több mint 5 millió Ft, akkor maximálisan Ft támogatásra pályázhat, vagy 2007 évi teljes ráfordítása nagyobb, mint 5 millió forint, akkor maximum Ft támogatásra pályázhat (amennyiben a pályázat május 31. elıtt kerül benyújtásra a évi beszámolót kell alapul venni, ha a pályázat május 31-én kerül benyújtásra a évi beszámolót kell alapul venni az igényelhetı összeg meghatározásakor). Egy szervezet a tárgyi pályázati felhívásra összesen 3 db pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban 1 támogatási célt (pl. 1.5 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem) lehet megjelölni. 2

3 A támogatás folyósítása a) Ft összegő támogatásig: a támogatás összege a támogatási szerzıdés szerzıdı felek által történı aláírását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. b) Ft feletti összegő támogatás esetén: - a támogatás összeg 90%-a a támogatási szerzıdés szerzıdı felek által történı aláírását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. - a fennmaradó 10% támogatási összeg a projekt befejezését és elszámolását követıen, az elszámolás Támogató által történı elfogadását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. Az elszámolás ellenırzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követı legkésıbb 3 hónapon belül kerül sor. Kizáró feltételek Nem bírálható el az a pályázat, - amelyet nem a támogatásra jogosult nyújtott be, - amely nem felel meg a pályázati felhívásban szereplı támogatási célok egyikének sem, illetve a felhívásban és a pályázati útmutatóban elıírt formai és tartalmi feltételeknek, - amelynél a pályázó nem rendelkezik a támogatásban részesítendı tevékenység végzéséhez szükséges, vagy azzal összefüggı engedélyekkel, illetıleg bejegyzett (nyilvántartott) tevékenységi körében az adott tevékenység nem szerepel, - amelynél a pályázó a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerzıdés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, - amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból eredı lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van, - amelynél a pályázó az adott (cél)elıirányzatból vagy jogelıdjétıl korábban kapott támogatás(ok) felhasználására vonatkozó szerzıdésben vállalt kötelezettségeit - beleértve az elszámolási kötelezettséget - nem teljesítette (kivéve ha annak megfelelı teljesítése a támogatási szerzıdés szerint folyamatban van). Nem támogatható az a pályázat, amely az Ámr. 81. (2)-(3) bekezdésében foglaltak értelmében kizárásra került. A pályázónak meg kell felelnie a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ában meghatározott - feltételeinek. A pályázati díj A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni. A pályázatok benyújtása és elbírálása A pályázatot a pályázati felhívás vonatkozó részében és a pályázati útmutatóban foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelıen, pályázati adatlapon 3 példányban kizárólag postán, ajánlott küldeményként kell feladni, a felhívásban megjelölt Befogadó szervezethez. A pályázat befogadásáról a pályázót tájékoztatni kell. A befogadó szervezet neve, és címe: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási fıosztály 1011 Budapest, Fı utca

4 A pályázati adatlap és útmutató letölthetı a KvVM honlapjáról (www.kvvm.hu), illetve beszerezhetı kedden és szerdán 9-15 óráig, csütörtökön 9-17 óráig, illetve pénteken 9-14 óráig a következı címen: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld-Pont Szolgálat 1011 Budapest, Fı u Tel: , A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatokat legkésıbb május 31-ig lehet benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell az Ámr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlap I. részét, valamint az Ámr. 83. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (ezen dokumentumok a jelen pályázati útmutató mellékletét képezik), valamint a kötelezıen csatolandó dokumentumok meglétére vonatkozó nyilatkozatot. Hiánypótlás Hiánypótlásra nincs lehetıség. A kötelezıen csatolandó dokumentumok listáját a pályázati útmutató tartalmazza. A kizáró feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelı pályázatok a pályázók részére az útmutatóban részletezett módon visszaküldésre kerülnek. Döntés A pályázatokról a benyújtási határidıtıl (azaz május 31-tıl) számított 3 hónapon belül a miniszter írásban dönt. A miniszteri döntés eredményérıl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium értesíti a pályázókat. A miniszteri döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs. A támogatásra irányuló jogviszony a szerzıdés megkötésének idıpontjában keletkezik. A minisztert döntésének meghozatalában, a pályázati felhívásban szereplı támogatási céloknak megfelelıen létrehozott szakmai munkabizottság a döntésre vonatkozó javaslattétellel, valamint a támogatható pályázatok rangsorolásával segíti. A bizottság szükség szerint ülésezik. Szerzıdéskötés és teljesítés A pályázót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási fıosztálya értesíti a szerzıdéskötés feltételeirıl. A pályázati útmutató tartalmazza az általános szerzıdéskötési feltételeket, ezen túlmenı feltételek a támogatási döntés során is meghatározhatók. A támogatásban részesülıvel a szerzıdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási fıosztálya által elıkészített támogatási szerzıdést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A kedvezményezettnek a szerzıdés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott idıtartam, de legfeljebb a döntésrıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 60 nap áll a rendelkezésére. Szerzıdéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ámr. 87., 88., ában foglaltak az irányadók. A döntést követıen a szerzıdés megkötésének általános feltételeit, valamint az elszámolásra vonatkozó elıírásokat a pályázati útmutató tartalmazza. 4

5 Az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján, a pályázati útmutatóban, valamint a fentieken kívül egyéb feltételek is elıírásra kerülhetnek a támogatási szerzıdésben. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha az aláírás céljából megküldött támogatási szerzıdés kézhezvételétıl számított 60 napon belül a pályázónak felróhatóan nem jön létre a támogatási szerzıdés. A 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet 89. -a alapján az elıirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába kerül - a projekt befejezését követı 5 éven belül csak a támogatási döntést hozó elızetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetı el, adható bérbe, illetve terhelhetı meg. A támogatási döntést hozó elızetes jóváhagyásával, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idı elıtt elhasználódott, egy-egy vagyontárgy pótlással együtt járó selejtezése. Természetbeni telephely juttatás esetén, vagy ha a Támogatott a telephelyet vissza nem térítendı támogatásból vásárolta vagy építette meg, teljes elidegenítési és terhelési tilalmat, keretbiztosítéki jelzálogot kell érvényesítenie a Támogatónak. A támogatási szerzıdés módosítása A támogatási szerzıdés módosítására 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak szerint, a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis major, illetve a szerzıdésben szereplı adatok változása miatt kerülhet sor. A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási fıosztályához kell benyújtani. A befejezési határidı módosítására irányuló kérelem benyújtásának határideje, a szerzıdésben szereplı befejezési határidıt megelızı 30 nap. A nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítójának biztosítani kell, hogy minden a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumon és bármely propaganda vagy információs anyagon (például brosúra, nyomtatvány, plakát, hirdetıtábla, tájékoztató tábla) tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt a KvVM Zöld Forrás programja támogatásával valósult meg. A projektre vonatkozó kiadványoknak egyértelmő jelzést kell tartalmazniuk a címoldalon a KvVM Zöld Forrás program megnevezésével, és a KvVM logójával (a logó a KvVM honlapjától letölthetı). Az elektronikus úton közzétett anyagokra (honlap, adatbázis potenciális kedvezményezettek számára) illetve az audio-vizuális anyagokra a fenti elveket kell alkalmazni. A Zöld Forrás programból támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos rendezvények bonyolítása esetén (pl. konferenciák, kiállítások) a szervezıknek biztosítaniuk kell a tájékoztatást a támogatásáról. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot idıben (lehetıség szerint legalább 10 munkanappal elıbb) kell tájékoztatni a projekt végrehajtás során megvalósításra kerülı jelentısebb rendezvényekrıl annak érdekében, hogy annak képviselıje/képviselıi a rendezvényen megjelenhessen(ek). Könyvelés, dokumentálás A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenırzés céljára pontos, rendszeres és teljes körő könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a Projekt gazdálkodása egyértelmően követhetı és egyéb tranzakcióktól elkülöníthetı legyen. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitıl elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot, a projekt befejezését követı 8 évig elkülönítetten megırizni. 5

6 A támogatás felhasználásának ellenırzése A pályázónak a program, illetve a tevékenység - szerzıdésben rögzített - befejezését követı 30 napon belül írásbeli beszámolót (értékelést) kell készítenie - a Pályázati Útmutatóban és a támogatási szerzıdés mellékletét képezı beszámoló segédletben meghatározottak szerint a támogatási összeg felhasználásáról, a támogatott cél szerzıdésszerő megvalósításáról és az elért környezet- és természetvédelmi eredményekrıl. A beszámoló tartalmi és formai követelményeit a Pályázati Útmutató, ill. a támogatási szerzıdés melléklete (beszámoló segédlet) tartalmazza. A felhasználás ellenırzése a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az ellenırzés a szabályszerőség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerőségének, az elıírt jogszabályoknak való megfelelésének és az elért környezet- és természetvédelmi illetve vízgazdálkodási cél ellenırzésére is. A támogatás felhasználásának ellenırzésekor alkalmazni kell a évi XXIV. tv. és a 217/1998 (XII.30) Korm. rendelet vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevıszék és a Kormányzati Ellenırzési Hivatal ellenırzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre. A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vagy az általa megbízott szervezet által a nyilvántartás alapján történı vagy helyszíni ellenırzéséhez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenırzések a projekt befejezését követı 8 éven belül lefolytathatók. A Támogató döntése alapján, a kedvezményezett meghatározott idıre - de legfeljebb öt évre - kizárható az érintett elıirányzatok támogatási rendszerébıl, ha az ellenırzés alapján megállapítást nyer a támogatási szerzıdésben rögzített céltól, és feltételektıl eltérı teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerő felhasználása. A Pályázati Felhívás hatálya Jelen pályázati felhívás a pályázatok benyújtására megadott utolsó határidı határnapjáig, azaz a év május 31-ig érvényes. 6

7 Társadalmi szerepvállalás a második Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósításában, és/vagy a Minisztérium évi kiemelt szakmai programjaival összhangban lévı környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítása Keretösszeg: 200 millió Ft A pályázat címe: Társadalmi szerepvállalás a második Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósításában, és/vagy a Minisztérium évi kiemelt szakmai programjaival (megtalálható a honlapon) összhangban lévı környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítása A pályázat célja: A civil társadalom projektjeinek támogatása, aktív részvételének biztosítása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program - alábbi - tematikus akcióprogramjai célkitőzéseinek megvalósításában, továbbá a Minisztérium évi kiemelt szakmai programjaival összhangban megvalósuló környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósításában: 1.1 Környezettudatosság növelése 1.2 Éghajlatváltozási 1.3 Környezetegészségügyi és élelmiszerbiztonsági 1.4 Városi környezetminıség 1.5 Biológiai sokféleség védelme és tájvédelem 1.6 Vidéki környezetminıség, terület- és földhasználat 1.7 Vizeink védelme és fenntartható használata 1.8 Hulladékgazdálkodási 1.9 Környezetbiztonság. A pályázatok megvalósítási határideje legkésıbb: augusztus 31. A támogatás igénybe vételére jogosultak köre: A Magyarországon bejegyzett, az alapító okiratukban/alapszabályában rögzítetten környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek és alapítványok kaphatnak. Közalapítványok és közhasznú társaságok nem pályázhatnak. A benyújtható pályázatok darabszáma szervezetenként: 3 db Egy pályázaton belül egy támogatási célt lehet megjelölni! A támogatás formája: Vissza nem térítendı, vegyes finanszírozású támogatás. A támogatás folyósítása a) Ft összegő támogatásig: a támogatás összege a támogatási szerzıdés szerzıdı felek által történı aláírását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. b) Ft feletti összegő támogatás esetén: - a támogatás összeg 90%-a a támogatási szerzıdés szerzıdı felek által történı aláírását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. - a fennmaradó 10% támogatási összeg a projekt befejezését és elszámolását követıen, az elszámolás Támogató által történı elfogadását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. Az elszámolás ellenırzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követı legkésıbb 3 hónapon belül kerül sor. 7

8 A támogatás felsı határa: A pályázatok benyújtásának szabályai: maximum Ft, az alábbiak figyelembe vételével: ha a pályázó szervezet vagy évi teljes ráfordítása nem több mint 5 millió Ft, akkor maximálisan Ft támogatásra pályázhat, vagy 2007 évi teljes ráfordítása nagyobb, mint 5 millió forint, akkor maximum Ft támogatásra pályázhat (amennyiben a pályázat május 31. elıtt kerül benyújtásra, a évi beszámolót kell alapul venni, ha a pályázat május 31-én kerül benyújtásra, a évi beszámolót kell alapul venni) A pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési és beruházási fıosztályához kell benyújtani, 3 példányban. A szükséges pályázati adatlapot, a kitöltési útmutatót és a kötelezıen csatolandó mellékleteket a PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ tartalmazza. 8

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Vidékfejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vidékfejlesztési Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Gazdasági és Közlekedési Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból megvalósuló, lakossági energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítő szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Környezet és Energia Operatív Program Harmadik feles finanszírozás c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.2.0/A A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott)

Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A Pályázati Útmutató 1/23 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen:

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló jogszabályok különösen: Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A LÉTSZÁMLEÉPÍTÉSEK MEGELİZÉSE ÉRDEKÉBEN RÉSZMUNKAIDİS FOGLALKOZTATÁS TÁMOGATÁSA ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI I. A támogatás nyújtásának alapjául szolgáló

Részletesebben