Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS"

Átírás

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) intézkedése keretében, a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény 19/B -a, a foglalkoztatást elısegítı támogatásokról szóló 6/1996.(VII. 16.) MüM rendelet 26/A-G -a alapján PÁLYÁZATOT HIRDET Álláskeresık munkaerı-piaci (re)integrációját elısegítı termelıiskola típusú tranzitfoglalkoztatási projektek kidolgozására és megvalósítására 1. A pályázat célja: a) Olyan komplex tranzitfoglalkoztatási projektek támogatása, amelyek jelentısen növelik a munkaerı-piacon hátrányos helyzető álláskeresık elhelyezkedési esélyeit, munkaerı-piaci és társadalmi (re)integrációját. b) A dél-dunántúli régió három megyéjében 30-30, összesen 90 fı év közötti regisztrált álláskeresı képzése és foglalkoztatása. 2. A pályázaton történı részvétel feltételei: A pályázó olyan a) az évi CLVI. törvény 2. -a szerinti, legkésıbb január 1-jéig jogerısen nyilvántartásba vett/bejegyzett közhasznú szervezet, illetve b) a pályázatra létrehozott, az a) pontban leírt feltételeknek egyenként is megfelelı közhasznú szervezetek által alakított konzorcium lehet: amely vállalja, hogy saját maga önállóan, vagy konzorciumi tagjain keresztül Baranya, Somogy és Tolna megyében termelıiskolát mőködtet, amelynek/tagjainak alapító okirata szerinti céljai körében szerepel az évi CLVI. törvény 26. c) pontjában meghatározott munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, amely rendelkezik a projekt megvalósításához szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételekkel (a megvalósításhoz szükséges ingatlan, eszközök, berendezések, szakemberek stb.), amely vállalja, hogy a projektben a pályázat 2. célcsoportjába tartozó megfelelı szakmai végzettséggel rendelkezı szociális munkást, vagy ifjúságsegítıt alkalmaz, amely vállalja, hogy a projekt irányításában közremőködı szakembereket teljes munkaidıs munkaviszony keretében foglalkoztatja, amely vállalja, hogy a projekt megvalósítása során együttmőködik a munkaügyi központtal, önkormányzatokkal, más civil szervezetekkel, valamint szociális, közösségi szolgáltatókkal, amely eleget tett a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi 7621 Pécs, Király u. 46. Telefon: (72) , Fax: (72)

2 CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségre, illetve érintettség fennállására vagy hiányára vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségének és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, amely szervezetnek/konzorcium esetén tagjainak nincsen lejárt esedékességő, állami vagy helyi adó, vagy járulék tartozása, kivéve, ha az adóhatóság annak megfizetésére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, amely vállalja, hogy a projekt végrehajtása során keletkezett árbevételt a projekt megvalósítására fordítja. Pályázatot csak a három megyeszékhelyen megvalósuló termelıiskolákra együtt lehet benyújtani! Pályázatot konzorcium esetén a konzorcium vezetıjének kell mindhárom megyére vonatkozóan benyújtania, de a feltételeknek való megfelelést valamennyi partner esetében igazolni kell! 3. A termelıiskolai projekt célja, célcsoportja, tartalma, elemei és a várt eredmények A projekt célja: elısegíteni a hátrányos helyzetőek elhelyezkedését a foglalkoztatásukkal összekapcsolt OKJ-s szakképesítést nyújtó képzések és a munkaerı-piaci (re)integrációt segítı szolgáltatások (családgondozás, háttér szociális munka) biztosításával, 10 fı, a hátrányos helyzető rétegek segítéséhez megfelelı szakképzettséggel rendelkezı, jelenleg nyilvántartott álláskeresı szakember foglalkoztatása (Megyénként 3 fı, a megvalósításban, segítı szolgáltatásokban résztvevı szakember foglalkoztatása lehetséges, valamint a három megyei részprojekt koordinációjára további 1 fı engedélyezett). A projekt célcsoportja: 1.) a TÁMOP intézkedés dél-dunántúli régiós programtervének 1. célcsoportjában szereplı hátrányos helyzető, szakképzettséggel nem rendelkezı, illetve a 2. célcsoportjába tartozó, pályakorrekcióra szoruló, szakképzettséggel rendelkezı év közötti regisztrált álláskeresık. 2.) a hátrányos helyzető rétegek segítéséhez megfelelı szakképzettséggel rendelkezı szakemberek (10 fı), akik nyilvántartott álláskeresık és megfelelnek a TÁMOP intézkedés dél-dunántúli régiós programterv bármely célcsoportjának. A megvalósításában segítıként csak fıállású (teljes munkaidıs) munkaviszonyban álló személyeket lehet foglalkoztatni. A projekt tartalma: A projekt a fent felsorolt 1. célcsoport elhelyezkedési, önfoglalkoztatási esélyeinek javítását komplex módon, a képzést, az átmeneti foglalkoztatást és a segítı szolgáltatást egymás mellett biztosítva segíti elı. A pályázó által megvalósítandó programelemek: Képzés: Általános tanulási képesség fejlesztése, meglévı ismeretek felújítása, bıvítése, kommunikációs készség fejlesztése, szakmai képzés, vállalkozásra való felkészítés. A termelıiskolai projekt képzési részeire vonatkozóan a pályázónak a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 5. (5) bekezdésének megfelelı dokumentáció kell benyújtania, melyben a piaci igények és a célcsoport ismeretében javaslatot kell tennie a képzési szakirányokra. A képzési ajánlat elutasítása esetén a pályázat nem támogatható! 2

3 Foglalkoztatás: Részmunkaidıs (minimum 6 órás) munkaviszony keretein belül az elméleti képzés során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, ezáltal felkészülés az elsıdleges munkaerıpiacra történı visszatérésre. Segítı szolgáltatások: (családgondozás, háttér szociális munka) a foglalkoztatási program teljes idıtartama alatt. Munkába helyezés: A képzési szakasz befejezését követı 3 hónapos idıszakban a résztvevık munkába helyezése. Az egyes programelemektıl elvárt eredmény: Képzés: A hallgatók felkészítése a szakmunkásvizsga elméleti és gyakorlati követelményeinek megfelelıen. Foglalkoztatás: Gyakorlati ismeretek elsajátítása, a támogatott képzések között szereplı szakmacsoport irányadó munkakultúrájának elérése. Segítı szolgáltatások: A pozitív pszichés klíma, valamint az egészséges mentálhigiénés környezet megteremtése. Megfelelı önismeret kialakítása, az álláskeresési módszerek elsajátítása. Munkába helyezés: A képzési szakasz befejezését követı 3 hónapos idıszakban a projektbe belépık minimum 70 %-ának (90 fı belépı esetén minimum 63 fı) az elsıdleges munkaerıpiacon történı elhelyezése, illetve önfoglalkoztatóvá válásának biztosítása. Ennek nyomonkövetése és dokumentálása a pályázó feladata. A projekthez nyújtott támogatás formája, mértéke, forrása: A támogatás formája: vissza nem térítendı támogatás A támogatás forrása: Az Európai Szociális Alapnak a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) intézkedése keretében a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ (DDRMK) részére biztosított keret. A támogatás mértéke: Munkaerı-piaci támogatások formája Támogatás mértéke Bérköltség támogatás a pályázat 1. célcsoportja számára (max. 100 % ,- Ft/fı/hó) A munkába járás költségeinek támogatása a pályázat % célcsoportja számára Képzési költség 100 % Bérköltség támogatás a menedzsment (pályázat 2. célcsoportja) 100 % számára (max ,- Ft/fı/hó) A munkába járás költségeinek támogatása menedzsment (pályázat 100 % 2. célcsoportja) számára A támogatás idıtartama max. 12 hónap max. 16 hónap 4. A projekt megvalósításának helyszíne(i) és létszámok: A pályázó szervezetnek/konzorciumnak a projektet három helyszínen, Pécsett, Kaposváron és Szekszárdon kell megvalósítania. A képzési program elméleti oktatásának helyszíne: Pécs, Kaposvár, Szekszárd. 3

4 A támogatásba bevonható létszámok: Célcsoport: 90 fı - Pécs: 30 fı - Kaposvár: 30 fı - Szekszárd: 30 fı Menedzsment: 10 fı - Pécs: 3 fı - Kaposvár: 3 fı - Szekszárd: 3 fı - a projekt koordinációjára további 1 fı 5. A projekt idıtartama: A projekt teljes idıtartama legfeljebb 16 hónap. A képzési és foglalkoztatási programelem legfeljebb 12 hónap, a projekt elıkészítés, a segítı szolgáltatások, a projektirányítás, a munkába helyezés legfeljebb 16 hónapig tarthatnak. 6. A projekt megvalósításának tervezett idıpontja: június szeptember 30. A képzési és foglalkoztatási programelem legkésıbbi kezdési idıpontja július Beszámolás rendje, ideje és formája: Képzés: a képzés befejezését követı 2 héten belül írásos pénzügyi és szakmai beszámoló. Foglalkoztatás: havi írásos szakmai és pénzügyi beszámoló minden tárgyhót követı hónap 15-ig. Segítı szolgáltatások, munkába helyezések: havi írásos szakmai beszámoló minden tárgyhót követı hónap 15-ig. A projekt lezárását követıen: pénzügyi összesítı, és írásos záró szakmai beszámoló. 8. A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag a DDRMK által rendszeresített pályázati dokumentáció formájában lehet benyújtani. A DDRMK elutasíthatja azokat a pályázatokat, amelyek esetében a pályázati dokumentáció nincs, illetve hiányosan van kitöltve, illetıleg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek nem felel meg. Hiánypótlásra csak a kötelezıen csatolandó mellékletek esetében van lehetıség, amennyiben azt a DDRMK kéri. 9. Beadási határidı, a pályázat beküldése: A pályázat benyújtásának helye: A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, valamint elektronikus adathordozón a Dél- 4

5 dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP Irodájához (7100 Szekszárd, Szent István tér ) zárt borítékban, ajánlott postai küldemény formájában, vagy személyesen kell benyújtani. Beadási határidı: május óra Határidın belül érkezett pályázatnak számít az, amely a pályázat benyújtási határidejének utolsó napján óráig a DDRMK-hoz beérkezik, vagy aznap postára adták. A határidın túl érkezett pályázat formai hibás, elutasításra kerül. A pályázati dosszié a címen, illetve személyesen (7100 Szekszárd, Szent István tér II. em. 219.) igényelhetı, valamint letölthetı a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ honlapjáról. 10. A pályázatok elbírálása: A pályázatok támogatásáról vagy a támogatási kérelem elutasításáról a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ fıigazgatója dönt. A támogatásban részesülı pályázóval a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a támogatás keretszabályaira vonatkozó hatósági szerzıdést köt, mely tartalmazza a támogatottnak a projekt megvalósításával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit, valamint a támogatás megszegésébıl adódó jogkövetkezményeket. Ezen hatósági szerzıdés alapján a DDRMK illetékes kirendeltsége készíti el az egyes támogatásokra vonatkozó hatósági szerzıdéseket, melyek tartalmazzák a támogatások részletes szabályait. A pályázat elbírálásának határideje: május 30. A pályázat eredményérıl a pályázót írásban értesítjük. 11. Kötelezı mellékletek: a legutolsó módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat / alapszabály / társasági szerzıdés másolata, közhasznú szervezet esetén a pályázó székhelye szerinti megyei bíróság által kiállított, 30 napnál nem régebbi nyilvántartásba vételi igazolás, közhasznú társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs köztartozása (adó, járulék, helyi adók), ha ezek megfizetésére halasztást kapott, akkor a halasztást engedélyezı határozat, a szervezetben aláírásra jogosult személyek aláírási címpéldánya, igazolás a programhoz kapcsolódó egyéb forrásokról (pl. együttmőködési megállapodás, támogató nyilatkozat, pénzügyi kötelezettségvállalás), a megvalósításra létrejött konzorciumok esetében a közös pályázatra vonatkozó konzorciumi megállapodás (a megállapodásban meg kell határozni az egyes szervezetek által ellátni kívánt feladatokat, és a közremőködık létszámának megoszlását), a programban közremőködı szakemberek szakmai önéletrajza, 5

6 amennyiben rendelkezik ilyennel, akkor a képzési és foglalkoztatási programot követı idıszakra vonatkozóan az elsıdleges munkaerıpiacon dolgozó munkáltatói szándéknyilatkozatok(at) a továbbfoglalkoztatásról, a képzési programelem vonatkozásában a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 5. (5) bekezdésének megfelelı képzés dokumentáció (csak a képzést folytató szervezet nyújtja be), a pályázó 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozatai nyilatkozatok a közpénzekrıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenségrıl, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról. 12. A támogatott projektek nyomon követése, ellenırzése: A DDRMK programkoordinátorai folyamatosan figyelemmel kísérik a projektek megvalósítását. Szükség esetén a projekt sikertelenségének elkerülése érdekében segítséget adnak, illetve ajánlanak, vagy közvetítenek a támogatottnak. A projektek megvalósítását, az adott ellenszolgáltatás felhasználását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erıforrás Programok Irányító Hatósága, a Regionális Munkaügyi Központ, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, a Magyar Államkincstár, a Társadalmi Megújulás Operatív Programot felügyelı minisztérium ellenırzési szervezete, a Kormányzati Ellenırzési Hivatal, az Állami Számvevıszék, Pénzügyminisztérium Kifizetı Hatóság, az Európai Bizottság és az Európai Számvevıszék és az erre felhatalmazott egyéb ellenırzı szervek vizsgálhatják. Pécs, május 9. Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 6

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG

DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG DDRFÜ Nonprofit Kft. SZMSZ 2014. DDRFÜ DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014.07.15. Tartalom I. Általános

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése...

Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi munkavállalásának engedélyezése, engedélymentes munkavállalás bejelentésének intézése... 1 Álláskeresési ellátások... 4 Munkaviszonyban állók képzési támogatása...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére

Ú T M U T A T Ó. Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére Ú T M U T A T Ó Saját dolgozók képzési költségeinek elszámolása a szakképzési hozzájárulás terhére A 2003. évi LXXXVI. törvény lehetıvé teszi a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek számára, hogy az

Részletesebben