DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS"

Átírás

1 DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS DECEMBER ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató

2 PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA ÚJ MUNKAHELYEK A SIKE- RÉRT REGIONÁLIS MUNKAERİPIACI PROGRAM Pécs 2010-ben Európa Kulturális Fıvárosa lesz. A Kulturális Fıváros évéhez számos turisztikai illetve kulturális célú civil szervezet is kapcsolódik szolgáltatásaival, nem csak városi, megyei szinten, hanem az egész dél-dunántúli régióban. Számunkra is biztosítani kívánjuk, hogy pályázat útján, jelenleg regisztrált álláskeresıket foglalkoztatva bıvíthessék a rendelkezésükre álló humánerıforrást, emeljék a város kulturális, turisztikai szolgáltatásainak, programjainak színvonalát. Kiemelt feladat a kulturális intézmények számára, hogy megtalálják a program által támogatott munkavállalók továbbfoglalkoztatásának lehetıségét. A Dél-Dunántúli Régióban 150 fı munkanélküli tartósan munkába helyezése, ezáltal a munkanélküliség csökkentése. A Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa programban kulcsszerepet játszó szervezetekben a jelenleg foglalkoztatott létszám bıvítése, ezáltal a kulturális szolgáltatások színvonalának emelése. a) Álláskeresık Elsısorban diplomával, de legalább középfokú képesítéssel rendelkezı regisztrált álláskeresık. A kiválasztásnál elınyt élvez, ha a foglalkoztatott pályakezdı, tartósan álláskeresı, 50 év feletti, rendszeres szociális segélyben részesülı, vagy megváltozott munkaképességő álláskeresı. b) Foglalkoztatók A támogatott munkavállalók foglalkoztatását biztosító olyan szervezetek, melyek tevékenysége közvetlenül kapcsolódik a Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa program idegenforgalmi marketingjéhez, valamint a kulturális események szervezéséhez, lebonyolításához. 3 év (36 hónap): február január 31. Bérköltség támogatás (Flt. 19/B.. (3) bekezdés; 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11/A.) A résztvevık képzésének támogatása munkaviszony keretében (Flt (1) bekezdés f) pontja; 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 9..) A program részbeni megvalósításának támogatása (Flt. 19/B..; 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26./G.) A Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa projekt sikeres megvalósításának elısegítését szolgáló munkaerı-piaci program eredményének tekinthetı, ha az EKF-et kiszolgáló kulturális és idegenforgalmi szolgáltatások, programok a támogatott idıszak után is tovább mőködnek, azok szakmai színvonalából nem veszítve. Olyan kulturális piacot teremt Pécs város és szélesebb körben a Dél-dunántúli régió, amely után is fennmarad, és a kulturális fogyasztás, valamint az idegenforgalom az EKF évad elıttinél magasabb szinten stabilizálódik. Az EKF eseményeinek hatására megnövekszik a város és a régió ismertsége, az ide látogató turisták száma, a színvonalasabb kulturális események pedig további keresletet generálnak az EKF-et követı évekre is.

3 POSTAPARTNER REGIONÁLIS MUNKAERİPIACI PROGRAM A korszerősítés évek óta a Magyar Posta stratégiájának fı iránya és célja, annak érdekében, hogy továbbra is jól mőködı vállalatként megtarthassa piaci pozícióit és eredményes gazdálkodás mellett megbízható közszolgáltatóként a liberalizációs folyamat nyertese legyen. A Postapartner program keretében javarészt kistelepüléseken mőködı postahivatalok kerülnek kiszervezésre. Rendkívül fontos, hogy ezeken a munkanélküliség által sújtott településeken továbbra is fennmaradjanak a posták, hiszen sok kis faluban az önkormányzaton kívül a postahivatal jelenti az egyetlen munkalehetıséget. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által indítandó, három év alatt megvalósuló ún. Postapartner program az elsı ütemben négy régióban, Észak-Magyarország (Heves megye), Nyugat-Dunántúl (Komárom-Esztergom megye), Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), illetve Dél-Dunántúl (Somogy megye) - érintett 291 postán alkalmazott 571 postai dolgozó foglalkoztatásának elısegítésére irányul. A minisztérium elı kívánja segíteni elsısorban a munkahelyek megırzésével, továbbá új munkahelyek létrehozásával, az érintett dolgozók új pálya elképzelésének támogatásával a postai liberalizáció következtében várható foglalkoztatási feszültségek enyhítését. A Magyar Posta Zrt.-nél korábban foglalkoztatott személyek tartós munkanélkülivé válásának megelızése, a minél rövidebb idın belüli munkába állás elısegítésével, illetve munkaerıpiaci helyzetének javítása foglalkoztatási támogatások, képzések támogatásával. A Magyar Posta Zrt. által Heves, Komárom-Esztergom, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén foglalkoztatott, álláskeresıvé vált, illetve jelenleg is munkaviszonyban álló személyek, akiknek utolsó munkáltatója a Magyar Posta Zrt. és munkaviszonyuk a Postapartner program kapcsán szőnt (szőnik) meg február január 31. (a megvalósítás elsı üteme) A program során alkalmazott támogatási programelemek A program keretében igényelhetı szolgáltatások Motivációs tréning Álláskeresési technikák, álláskeresési tanácsadás A program keretében igényelhetı támogatások Bérköltség támogatás munkába járással összefüggı helyközi utazás, illetve csoportos személyszállítás támogatása munkaerı-piaci képzés önfoglalkoztatás támogatása A program tervezett eredményei A program során az elsı ütemben regionális szinten mintegy 160 fı bevonását tervezzük.

4 MAGYAR POSTA-SZIGETVÁRI KÜLDEMÉNY FELDOLGOZÓ ÜZEM MUNKAERİPIACI PROGRAM A Magyar Posta Zrt. a budaörsi Logisztikai Központjában (OLK) a küldemény feldolgozás nagy részét gépi feldolgozás segítségével végzi. A küldeményeket videó kódoló alkalmazottak irányítják. Jelenleg az ezen a területen dolgozók munkaerı kölcsönzés keretében látják el a tevékenységet, ám a Magyar Posta Zrt. felsı vezetése azt a döntést hozta, hogy a videó kódolási tevékenységet saját munkaerı foglalkoztatásával kívánja a továbbiakban megoldani. A technológia lehetıvé teszi, hogy a tevékenység nem csak a feldolgozás tényleges helyszínén, hanem távoli végpontokon elhelyezett munkaállomásokon is végezhetı. A Magyar Posta Zrt. választása az ország régióinak munkaerı-piaci helyzetének elemzése, valamint a videó kódolási tevékenység ellátásához szükséges infrastruktúra (ingatlan, közlekedés stb.) figyelembevételével a Baranya megyei Szigetvár településre esett, melynek térsége egyike a komplex programokkal támogatandó leghátrányosabb helyzető kistérségeknek. A Magyar Posta Zrt. szigetvári beruházásához kapcsolódóan az alacsony iskolázottságú, szakképesítéssel nem rendelkezı, elsısorban rendszeres szociális segélyben részesülı álláskeresık munkaerıpiacra belépésének és hosszú távú foglalkoztatásának elısegítése, 100 fı bérköltségének részbeni támogatásával, megteremtve ezzel további hasonló munkahelyek létesülésének lehetıségét, a Szigetvár kistérség foglalkoztatási helyzetének javítását A program célcsoportját a szigetvári kistérségben nyilvántartásba vett, elsısorban alacsony iskolázottságú, szakképesítéssel nem rendelkezı álláskeresık alkotják. A célcsoportból a programba bevonandó és munkába helyezendı, rendszeres szociális segélyben részesülık aránya a bevonandó létszám legalább 1/3 része. A programba bevonni kívánt létszám összesen: 100 fı Támogatott foglalkoztatás idıszaka: február január 31. Továbbfoglalkoztatás idıszaka: február január 31. Foglalkoztatás bıvítését szolgáló támogatások (Flt. 16..; 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 11..) START-kártya igénybevétele (2004. évi CXXIII. törvény) 100 fı, hátrányos helyzető kistérségben élı álláskeresı újbóli belépése a munkaerıpiacra, tartós foglalkoztatásuk biztosítása, a Szigetvári kistérség foglalkoztatási helyzetének javulása. A programban résztvevık visszakerülve a munka világába, új ismereteket, készségeket szereznek, a munkavállalói képességek a program eredményeként fejlıdnek.

5 SORSFORDÍTÓ-SORSFORMÁLÓ REGIONÁLIS MUNKAERİPIACI PROGRAM A program pilot projektként olyan két kistérségben kíván modell értékő foglalkoztatási programot megvalósítani, ahol a befektetések az elmúlt idıszakban rendre elmaradtak, azonban a mezıgazdaság kitörési lehetıséget jelent. Ezt bizonyítja a több mikrotérségben sikeresen alkalmazott szociális földprogram is. A jelenlegi tapasztalatokra építve, a piaci oldalt bevonva és érdekeltté téve, a projekt elsı szakaszában a Dél-dunántúli régió két kistérségében (Tamási és Bonyhád kistérségében) pilot projektként, majd a pilot projekt indításának és képzési szakaszának tapasztalatai alapján - további kistérségek bevonásával regionális projektként kívánjuk a programot megvalósítani. A projekt elsı szakaszában régió két kistérségében (Tamási és Bonyhád) pilot projektként, majd további kistérségek bevonásával regionális projektként, fıleg a mezıgazdasági ágazatban a megélhetési lehetıségek bıvítése, valamint a foglalkoztatás növelése érdekében munkaerı-piaci programterv kidolgozása és megvalósítása. a) Fiatal álláskeresık: 8-10 fı év közötti, regisztrált, diplomás, de legalább érettségire épülı középfokú mezıgazdasági szakmai végzettséggel rendelkezı álláskeresık. b) Hátrányos helyzető regisztrált álláskeresık: A bonyhádi és a tamási kistérségek programban résztvevı településein élı, elsısorban rendszeres szociális segélyben részesülı, max. 40 fı regisztrált álláskeresı, akiknek foglalkoztatása az elsıdleges munkaerıpiacon nehézségekbe ütközik. A program második szakaszában a régió más kistérségeiben további max. 160 fı bevonása. c) Foglalkoztatók: önkormányzatok, vagy nonprofit szervezetek, mezıgazdasági vállalkozások, vagy mezıgazdasági vállalkozásokkal kapcsolatban álló gazdálkodó szervezetek január 1-tıl december 31-ig A foglalkoztatás bıvítését szolgáló bértámogatás, Bérköltség támogatás, Munkaerıpiaci képzés, Képzés alatti keresetpótló juttatás, útiköltség támogatás, Program megvalósításának támogatása. A program maximális támogatása mindösszesen: Ft. A programban résztvevık képzése, szociális/mentális fejlesztése, szakmai ismereteik bıvítése, tartós, a program befejezését követı továbbfoglalkoztatásának biztosítása. A régióban a program elsı szakaszában a tamási és bonyhádi kistérségekben, a program második szakaszában további, elsısorban halmozottan hátrányos helyzető kistérségekben - a mezıgazdasági jellegő foglalkoztatás révén a megélhetés biztosítása minél több álláskeresı számára, különös tekintettel a rendszeres szociális segélyben részesülıkre. A pilot projekt megvalósítása során további programok generálása, pályázatokban való közremőködés, források biztosítása. Mintaértékő, adaptálható modell kidolgozása.

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÁSA A VÁLSÁG KEZELÉSÉRE Lipták Katalin Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világgazdaságtan Tanszék Ph.D. hallgató Napjaink egyik fontos munkaerı-piaci kérdése

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek.

A kirendeltségek által regisztrált, létszámleépítés következtében elbocsátott munkanélküliek. regionális (megyei) munkaügyi központok decentralizált keretéből finanszírozott, 2007-ben indított, illetve 2007-re áthúzódó munkaerőpiaci ok 1 célja Támogatások, szolgáltatások ba Dél-alföldi BÁCS-KISKUN

Részletesebben

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve

Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Magyarország Ifjúsági Garancia Akcióterve Az ifjúsági munkanélküliség Európa egyik legégetőbb, legsúlyosabb problémája. A kihívás komolyságát és mélyreható voltát felismerve, az Európai Tanács ajánlása

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT EXPORT-IMPORT MENEDZSMENT SZAKIRÁNY A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉT NÖVELİ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program

Helyi Esélyegyenlıségi Program Helyi Esélyegyenlıségi Program Balatonudvari Község Önkormányzata 2013-2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 9 Célok...

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA

HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. HAJDÚNÁNÁS HELYZETELEMZÉSE... 4 II. HAJDÚNÁNÁS KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJA TEKINTETTEL KÖTELEZİ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 2013. június 6. Helyi Esélyegyenlőségi Program Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. június 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP)

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4

Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaügyi Központ Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban A programról A Társadalmi Megújulás

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye. 2012. év CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. év 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu Készítette:

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere és szolgáltatástervezési koncepciója I. Bevezetés Szekszárd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszerének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÉTERVÁSÁRA, 2013 PÉTERVÁSÁRA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGBÍZÓ: PÉTERVÁSÁRA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉSZÍTETTE : ECORYS MAGYARORSZÁG KFT.

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y -

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL. A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága. - T a n u l m á n y - KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK INGYEN VAGY TÁMOGATÁSSAL A felnıttkori tanulás nem csak a tehetısebbek kiváltsága - T a n u l m á n y - Készítette: S á n d o r J u d i t 2009. szeptember 10. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Szociális gazdagság. Serafin József. fıosztályvezetı-helyettes. 2010. november

Szociális gazdagság. Serafin József. fıosztályvezetı-helyettes. 2010. november Szociális gazdagság Serafin József fıosztályvezetı-helyettes 2010. november A szociális gazdaság - tág fogalom Spanyolországban pl. a GDP több, mint 20%-kát a szociális gazdaság termeli ki, ahol a szociális

Részletesebben

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv

SÁROSPATAK. Sárospataki városközpont fejlesztése. Akcióterületi Terv Sárospatak Város Képviselı-testülete 12.855-2/270/2010. (IX. 24.) KT. számú határozatának melléklete SÁROSPATAK Sárospataki városközpont fejlesztése Akcióterületi Terv SÁROSPATAK SÁROSPATAKI VÁROSKÖZPONT

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Mélykút Város Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program Mélykút Város Önkormányzat 2013 2018. Türr István Képző és Kutató Intézet Cím:

Részletesebben

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló

A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló A Lenti Zöld Gazdaság Innovációs Park megvalósíthatósági tanulmánya 1. Vezetıi összefoglaló Az inkubátor projekt rövid összefoglalása 1. BI/BSC lehetıségek. Ez egy rövid bevezetı, mely kiterjed a javasolt

Részletesebben

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére

Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny. Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére Megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatása - gazdasági- és társadalmi elôny Tájékoztató kiadvány munkáltatók részére 1 Megváltozott munkaképesség munkavállalók foglalkoztatása gazdasági

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY I. Helyzetelemzés, a szolgáltatások hiányainak feltárása 1.1. Települési és kistérségi együttműködések az akcióterületen, térszerkezeti sajátosságok A Dél-Dunántúli régióban

Részletesebben