A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010."

Átírás

1 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira 2010.

2 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban: KvVM) a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CII. törvényben, a Magyar Köztársaság évi költségvetésérıl szóló évi CXXX törvényben, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól szóló 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben (továbbiakban: R) foglaltaknak megfelelıen az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira pályázatot hirdet. A támogatás célja A támogatás célja a közterületen található illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása (felszedése és kezelése, ártalmatlanítása), megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás jelenségének megváltoztatását, az ismétlıdı lerakások megakadályozását célzó komplex programok (elızetes felmérés, takarítás, utánkövetés, szemléletformálás stb.) támogatása. A támogatás forrása A évi CII. Tv. XVI. Fejezet által kezelt a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása elıirányzatból Ft keretösszeg. A évi CXXX. Tv. XVI. Fejezet az illegális hulladék-elhelyezés felszámolásának feladatai elıirányzat Ft keretösszege. Azaz összesen: Ft A támogatás igénybevételére jogosultak köre - Települési önkormányzatok, - Non-profit társadalmi szervezetek Az elbírálás során elınyt élveznek azok a pályázatok, ahol az illegális lerakók felszámolása érdekében a társadalmi szervezetek és a települési önkormányzat együttmőködnek. Nem pályázhatnak: A környezetvédelmi- és vízügyi miniszter szeptember 10-i döntése szerinti, az illegális hulladéklerakók felszámolása c. pályázati felhívás alapján támogatásban részesített - települési önkormányzatok, - társadalmi szervezetek pályázatában szereplı települések, valamint - azon non-profit társadalmi szervezetek, melyek a évben támogatott pályázatukban érintett település megtisztítását tervezik. Kizáró feltételek Nem bírálható el az a pályázat, - amelyet nem a támogatásra jogosult szervezet nyújtott be - amelynek témaköre nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak - amely nem felel meg a felhívásban és a pályázati útmutatóban elıírt formai és tartalmi feltételeknek (hiányos vagy nem megfelelıen kitöltött, nem tartalmazza a kötelezı mellékleteket) - amely nem tartalmaz részletes költségtervet (költségvetés) a megvalósítás költségeire - amelynek benyújtója a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott támogatással/támogatásokkal összefüggésben a támogatási szerzıdés(ek)ben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette - amelynél a pályázónak az államháztartás alrendszereibıl folyósított támogatásból eredı lejárt, és ki nem egyenlített tartozása van - amelynél a pályázó az adott (cél)elıirányzatból vagy jogelıdjétıl korábban kapott támogatás(ok) felhasználására vonatkozó szerzıdésben vállalt kötelezettségeit - beleértve az elszámolási kötelezettséget - nem teljesítette (kivéve, ha annak megfelelı teljesítése a támogatási szerzıdés szerint folyamatban van). 2

3 Nem támogatható az a pályázat, - amely az Ámr ban foglaltak értelmében kizárásra került - amelynek benyújtója nem felel meg a a) a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvényben, illetve b) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban Áht.) 15. -ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének. A támogatás formája és mértéke Vissza nem térítendı, vegyes finanszírozású támogatás. Az igényelhetı támogatás maximális mértéke, a pályázati költségvetés 80 % -ának megfelelı összeg, de legfeljebb Ft. A támogatás intenzitása: 80 % A támogatás folyósítása a) Ft összegő támogatásig: a támogatás teljes összege a támogatási szerzıdés szerzıdı felek által történı aláírását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. b) Ft feletti összegő támogatás esetén: - a támogatás összegének 90%-a a támogatási szerzıdés szerzıdı felek által történı aláírását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. - a fennmaradó 10% támogatási összeg a projekt befejezését és a támogatás és a hozzá kapcsolódó önerı teljes összegének elszámolását követıen, az elszámolás Támogató által történı elfogadását követı legkésıbb 60 napon belül kerül folyósításra a Támogatott részére. Az elszámolás ellenırzésére az elszámolás Támogató által történt kézhezvételét követı legkésıbb 3 hónapon belül kerül sor. A támogatási keretet meghaladó, illetve több évre szóló kötelezettség az elıirányzat terhére nem vállalható. Az Önerı A pályázat teljes költségének legalább 20%-át a pályázónak kell biztosítania. Az önerı alatt a pályázó saját és egyéb, a pályázatban szereplı projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerı legalább 25%-ának a pályázó pénzbeli saját forrásának kell lennie. Az önerı 75%-a az alábbiakból tevıdhet össze: bankszámlapénz egyéb támogatás természetbeni hozzájárulás (pl. önkéntes munka, munkagépek használatának költsége stb.) A teljes önerı rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor nyilatkozni szükséges, igazolása a támogatási szerzıdés megkötésének elıfeltétele. Nem tekinthetı saját forrásnak az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatás, kivéve a támogatást igénylı költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra elıirányzott összeget, továbbá az Önkormányzati Önerı Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatást. E pályázati felhívás keretén belül: a) Illegális hulladéklerakó: elhagyott hulladékkal szennyezett közterület b) Közterület: állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület 3

4 c) Települési szilárd hulladék (TSZH): A háztartásokból származó szilárd hulladék, illetıleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegő és összetételő, azzal együtt kezelhetı más hulladék d) Veszélyes hulladék: hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény (Hgt) 2.számú mellékletében felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezı, illetve ilyen anyagokat vagy összetevıket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt ez egészségre, a környezetre kockázatot jelentı hulladék e) Hasznosítás: A hulladéknak vagy valamely összetevıjének a termelésben vagy a szolgáltatásban a Hgt. 4. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával történı felhasználása f) Ártalmatlanítás: A hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztetı, szennyezı, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitıl történı elszigeteléssel vagy anyagi minıségének megváltoztatásával - a Hgt. 3. mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával g) Utánkövetés: a megtisztított terület szennyezıdésmentesen tartására irányuló tevékenység (pl. ellenırzés, ırzés, parkosítás) Támogatható tevékenységek: Az elhagyott hulladék felszámolására, és a terület rehabilitációjára, hosszú távú tisztántartására irányuló tevékenységek: az illegális hulladéklerakók felszámolása, a felszedett hulladékok elszállítása, hasznosítása, a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezı lerakóhelyen történı ártalmatlanítása Azon pályázatok támogatása lehetséges, amelyek nemcsak a közterületen elhagyott hulladék egyszeri összeszedését célozzák, hanem komplex kezdeményezések a megtisztítandó terület sorsát illetıen, amelyekben a megelızés, tájékoztatás, feltérképezés, felszámolás, ellenırzés, a területek utógondozása és funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap, azaz amelyekben az alábbi tevékenységek szerepelnek: a megtisztított terület újraszennyezıdésének megakadályozása megtisztított terület funkciójának megváltoztatása a közösségi használathoz (ahol lehetséges) utánkövetés a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatására irányuló szemléletváltoztató tevékenység (szemléletformálás, tájékoztatás, oktatási program) a megvalósításban helyi társadalmi szervezet(ek) is tevékenyen részt vesznek Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósítás során a terület(ek) teljes megtisztítását kell elvégezni. Nem támogatható tevékenységek: A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekrıl szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint települési szilárdhulladék-lerakónak minısülı lerakók rekultiválása, tájba illesztése, valamint ezen mőszaki beavatkozásokhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési elıkészítı tevékenységek. Útfelújítási, útkarbantartási munkálatok. Amennyiben a hulladéktest nem csak önkormányzati, vagy állami tulajdonú területet érint (pl. a hulladék más, nem köztulajdonú területre átnyúlik), akkor a magánterületen végzett felszámolási tevékenység nem támogatható. A tervezett projektek keretében felmerülı kármentesítési tevékenység. A pályázati díj A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni. 4

5 A pályázatok benyújtása és elbírálása A pályázatot kizárólag elektronikus módon lehet benyújtani az alábbiak szerint: A pályázati adatlap és mellékletei, valamint a pályázati felhívás a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos web oldaláról (www.kvvm.hu) tölthetı le. A letöltést követıen az általános nyomtatványkitöltı alkalmazás használatával (AbevJava) APEH-nál már alkalmazott kitöltı program, mely az APEH honlapjáról letölthetı: az ÁNYK-AbevJava szóra kattintva indítható a letöltés), a pályázati útmutató instrukciói alapján kell kitölteni a pályázati adatlapot és mellékleteit, majd azokat az ügyfélkapun keresztül a dokumentum feltöltı alkalmazás segítségével feltölteni a kormányzati portálra (www.mo.hu). Amennyiben a pályázó nem rendelkezik, ügyfélkapuval kapcsolatos regisztrációval, úgy azt bármelyik, erre a célra kijelölt okmányirodában kérheti, ill. helyette regisztrációval rendelkezı bármely személy feltöltheti. Az Általános Nyomtatványkitöltı program használatához segítséget a 189-es díjmentesen hívható számon lehet kérni, ahol a magyarország.hu ügyfélszolgálat munkatársai készséggel állnak rendelkezésre. Az adatlap és mellékletei feltöltését követıen a kormányzati portál egy üzenetet helyez el, a pályázó által regisztrált postafiókban (a pályázó kormányzati portálon megadott értesítési helyére). Ebben az értesítésben közli az iktatás pontos idejét és az iktatószámot, melyen nyilvántartásba vételre került az ügyfélkapun keresztül feltöltött dokumentum. Az idıpecsét csak azt bizonyítja, hogy a pályázat átjutott az ügyfélkapun, a pályázati adatlap hibamentességére nem vonatkozik. Ezt követıen a KvVM az elektronikus adatlapot beolvassa a pályázati rendszerébe. A beolvasás eredményérıl a pályázó -ben értesül. Az tartalmazni fogja a pályázat azonosító számát. A késıbbiekben erre az azonosító számra hivatkozva tudja megtekinteni a pályázat aktuális állapotát a pályázó a portálon. A pályázatnak tartalmaznia kell az Ámr. 9. számú melléklete szerinti adatlap I. részét, valamint az Ámr a szerinti nyilatkozatot (ezen dokumentumok, a pályázati adatlap nyomtatvány részei). A pályázati adatlap kitöltése elıtt kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati útmutató vonatkozó részeit! A pályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdések a következı címen és telefonszámon tehetık fel: A pályázatok benyújtásának határideje Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Fıosztály és Költségvetési Fıosztály 1011 Budapest, Fı u Tel: /637, 526, 478 mellékek A pályázatokat legkésıbb a pályázati felhívás közzétételétıl számított 30 napon belül lehet feltölteni a kormányzati portálra. A közzététel idıpontja: január 26., így a pályázatok benyújtásának határideje: február 25. (csütörtök) óra. A pályázat befogadásáról, vagy annak formai hiba miatt történı elutasításáról a pályázó írásbeli tájékoztatást kap. A beadási határidı elıtt benyújtott és formai hiba miatt visszaküldött pályázatot kijavítva ismételten be lehet nyújtani a benyújtási határidıig. A befogadásra került pályázatok a benyújtási határidıt követı 5 munkanapon belül a KvVM honlapján kerülnek közzétételre. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a közzétételtıl számított 10 munkanapon túl a pályázatok feltöltésével, benyújtásával kapcsolatos reklamációt nem áll módunkban elfogadni. 5

6 Hiánypótlás Hiánypótlásra nincs lehetıség. A kormányzati portálra csak a hiánytalanul kitöltött adatlapot és mellékleteket tartalmazó pályázatok tölthetık fel. A hiányos, a kizáró feltételek alá tartozó és/vagy a vonatkozó jogszabályoknak meg nem felelı pályázatok nem kerülnek be az elbírálási folyamatba. Döntés A határidıre benyújtott és befogadott pályázatokról a benyújtási határidıtıl számított 3 hónapon belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter dönt, az általa felkért személyek, ill. szervezetek által delegált tagokból álló Értékelı Bizottság (Bizottság) javaslata alapján. A bizottság szükség szerint ülésezik. Az elbírálásnál elınyben részesül: - széles bázisú összefogások és példaértékő programok - önkormányzatok és társadalmi szervezet együttmőködése - fenntartható utánkövetési programot tartalmazó pályázatok - vállalt önrész mértéke (minél nagyobb vállalt önrész) - védettség alatt álló területet érintı kezdeményezések - azon pályázatok, melyek esetében az önkormányzat a külön jogszabályban meghatározott települési környezetvédelmi programmal rendelkezik. A Bizottság a pályázatok értékelése alapján, azok elbírálására javaslatot fogalmaz meg a Miniszter részére (mely tartalmazza a javasolt támogatás összegét, a támogatható költségek megnevezését, valamint a támogatási szerzıdésben elıírandó feltételeket). A Bizottság ülésérıl a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési Fıosztálya emlékeztetıt készít, majd azt - a döntés meghozatala céljából - a Miniszter elé terjeszti. A döntés eredménye a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapján (www.kvvm.hu) kerül közzétételre. Az Ámr ban foglaltak szerint, Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában a nem közigazgatási hatósági határozattal államháztartáson kívüli kedvezményezetteknek biztosított költségvetésbõl nyújtott támogatások esetén a támogatás igénylõje, vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetõjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerzõdések megkötésére, a költségvetésbõl nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértõ. A kifogást benyújtásával, elbírálásával kapcsolatos eljárási szabályokat az Áht ának (9) bekezdése alapján kiadott jogszabályban kell meghatározni. Szerzıdéskötés A támogatásra irányuló jogviszony a szerzıdés megkötésének idıpontjában keletkezik. A pályázót a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési fıosztálya értesíti a szerzıdéskötés feltételeirıl a döntést követı 15 napon belül. A pályázati útmutató tartalmazza az általános szerzıdéskötési feltételeket, valamint az elszámolásra vonatkozó elıírásokat. A támogatási szerzıdésben egyéb feltételek is elıírásra kerülhetnek az adott pályázatra vonatkozó miniszteri döntés alapján. A támogatásban részesülıvel a szerzıdéskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési fıosztálya által elıkészített támogatási szerzıdést a miniszter, illetve a miniszter nevében az általa megbízott személy köti meg. A kedvezményezettnek a szerzıdés megkötésére a támogatásról szóló értesítésben meghatározott idıtartam, de legfeljebb a döntésrıl szóló értesítés kézhezvételétıl számított 30 nap áll a rendelkezésére. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétıl számított 60 napon belül, a kedvezményezettnek felróhatóan nem jön létre a támogatási szerzıdés. 6

7 Szerzıdéskötésre, a támogatás kifizetésére, valamint a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a Támogató által alkalmazható intézkedésekre általánosan az Ámr , aiban foglaltak az irányadók. A támogatási szerzıdés módosítása A támogatási szerzıdés módosítására a 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak szerint, a kedvezményezettnek fel nem róható okból, vis major, illetve a szerzıdésben szereplı adatok változása miatt kerülhet sor. A támogatási szerzıdés módosítására irányuló kérelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Költségvetési fıosztályához kell benyújtani. A befejezési határidı módosítására irányuló kérelmet, a szerzıdésben szereplı befejezési határidıt megelızı 15 naptári napon belül már nem lehet benyújtani. A nyilvánosság biztosítása A projekt megvalósítójának biztosítania kell, hogy - minden, a projekt megvalósításához kapcsolódó dokumentumon és bármely információs anyagon (pl. nyomtatvány, plakát, hirdetıtábla, tájékoztató tábla) - az elektronikus úton közzétett anyagokon (pl. honlap,), illetve az audio-vizuális anyagokon - a programból támogatott projektek megvalósításával kapcsolatos rendezvények bonyolítása esetén tájékoztatást adjon arról, hogy a projekt a KvVM támogatásával valósult meg. A projektre vonatkozó kiadványoknak egyértelmő jelzést kell tartalmazniuk a KvVM nevével és logójával (a logó a KvVM honlapjáról letölthetı). Javasolt a programok, rendezvények közzététele a honlapon is. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot idıben (lehetıség szerint legalább 10 munkanappal elıbb) kell tájékoztatni a program végrehajtása során megrendezésre kerülı rendezvényekrıl annak érdekében, hogy annak képviselıje/képviselıi a rendezvényen megjelenhessen(ek). Beszámoló, dokumentálás A Támogatott köteles a Projekt összes költségére és a folyósított támogatására vonatkozóan tételes és az ellenırzés céljára pontos, rendszeres és teljes körő könyvviteli nyilvántartást vezetni, annak érdekében, hogy a Projekt gazdálkodása egyértelmően követhetı és egyéb tranzakcióktól elkülöníthetı legyen. A Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitıl elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani, és a felhasználásra vonatkozó minden dokumentumot, a projekt befejezését követı 8 évig elkülönítetten megırizni. A támogatás felhasználásának ellenırzése A pályázónak a program, illetve a tevékenység - támogatási szerzıdésben rögzített - befejezését követı 30 napon belül írásbeli beszámolót (értékelést) kell készítenie a támogatási összeg felhasználásáról, a támogatott cél szerzıdésszerő megvalósításáról, az elért környezet- és természetvédelmi eredményekrıl. A beszámoló tartalmi és formai követelményeit a Pályázati Útmutató, illetve a támogatási szerzıdés melléklete (beszámoló segédlet) tartalmazza. A felhasználás ellenırzése a 4 /2008. (II.14) KvVM rendeletben foglaltak alapján történik. Az ellenırzés a szabályszerőség mellett kiterjed a program, projekt megvalósítására, a felhasználás rendeltetésszerőségének, az elıírt jogszabályoknak való megfelelésének, az elért környezet- és természetvédelmi cél teljesülésének ellenırzésére is. A támogatás felhasználásának ellenırzésekor alkalmazni kell a évi XXIV. tv. és a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó szabályait, különös tekintettel az Állami Számvevıszék és a Kormányzati Ellenırzési Hivatal ellenırzési jogosultságára és az üzleti titkokra vonatkozó rendelkezésekre. A Támogatott köteles hozzájárulni a támogatott projekt megvalósításának, a támogatás felhasználásának a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vagy az általa megbízott szervezet által a nyilvántartás alapján történı vagy helyszíni ellenırzéséhez, ha szükséges, teljes könyvvizsgálat lefolytatásához a könyvelési bizonylatok, vagy bármilyen más, a Projekt finanszírozására vonatkozó dokumentum alapján. Ezen ellenırzések a projekt befejezését követı 8 éven belül lefolytathatók. 7

8 A 292/2009. (XII.19) Korm. rendelet a alapján, ha a támogatott tevékenység beruházás, az elıirányzatból támogatott beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába illetve vagyonkezelésébe kerül - a projekt befejezését követı 5 éven belül csak a támogató elõzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthetõ el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhetõ meg. A támogató elõzetes jóváhagyásával a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása nélkül is lehetséges az idõ elıtt elhasználódott vagy elavult vagyontárgyak pótlással együtt járó teljes vagy részleges elidegenítése vagy selejtezése. Ha a vissza nem térítendı támogatásból beruházással tárgyi eszköz jön létre, akkor a támogatási szerzıdésben meghatározott idıpont lejárata elıtt, a beszámoló elfogadására jogosult szerv jogosult az eszköz meglétét ellenırizni (ellenıriztetni). A Támogató döntése alapján, a kedvezményezett meghatározott idıre - de legfeljebb öt évre - kizárható az érintett elıirányzatok támogatási rendszerébıl, ha megállapítást nyer a támogatási szerzıdésben rögzített céltól és feltételektıl eltérı teljesítés, vagy a támogatás nem szabályszerő felhasználása, illetve az Ámr ban foglaltak bármelyike bekövetkezik. - / - Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási Fıosztály Költségvetési Fıosztály 8

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, rendezvényeinek (tábor, ifjúsági program) támogatása (elıfinanszírozott) A pályázat kódja: IFJ-GY-11-A A Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

Energiahatékonysági Alprogram

Energiahatékonysági Alprogram Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat

Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési Pályázat TET_IL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ 2011 Tartalomjegyzék Magyar-Izraeli Ipari Kutatás-fejlesztési Co-funding Együttmőködési

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag

Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag Észak-alföldi Régió Baross Gábor Program Regionális Innovációs Fejlesztési Programcsomag EA_KFI_07 Pályázati útmutató a Kutatás-fejlesztési és innovációs programhoz 2008 1 Tartalomjegyzék 1. A támogatás

Részletesebben

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése

Összefoglaló. Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Összefoglaló Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro- kis- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2009-1.2.1/A Pályázati kiírás alapján Az összefoglalót készítette: OTP Hungaro-Projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-KAZ/14 2014. szeptember 22. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei... 3 1. Előzmények... 3 2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1

Tartalomjegyzék VÁZLATOS ÚTMUTATÓ 1 VÁZLATOS ÚTMUTATÓ A Kohéziós Alap társfinanszírozásával megvalósuló vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási projektekben részt vevı önkormányzatok együttmőködési megállapodásának tartalmi elemeirıl Tartalomjegyzék

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA Azonosító szám: Iktatószám: TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MINTA amely létrejött egyrészről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (1055 Budapest, Honvéd u 13-15.), mint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ ÉS ELJÁRÁSREND A Nemzeti Energiatakarékossági Programból és a Sikeres Magyarországért Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogramból

Részletesebben