TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZET. 1. A pályázat célja. 2. A pályázók köre"

Átírás

1 TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottságának pályázati felhívása helyi szabaidısport-programok. évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 57/2005. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdésében megfogalmazott átruházott hatáskörében eljárva az önkormányzat.. rendelete alapján pályázatot ír ki a évi szabadidısport programok támogatására. 1. A pályázat célja Kisújszálláson megvalósuló szabadidısport-programok megvalósításának. évi támogatása. 2. A pályázók köre Helyi, városi szintő szabadidısport-programok szervezését, lebonyolítását végzı civil szervetek, helyi sportegyesületek, magánszemélyek, nevelési-oktatási intézmények. A támogatásból alapítvány részére forrás nem biztosítható. 3. A pályázattal elnyerhetı támogatás Rendelkezésre álló keretösszeg:.. Ft Maximálisan elnyerhetı támogatási összeg: a bekerülési költség 40%-a. A támogatás egyszeri, vissza nem térítendı támogatás. 4. A pályázat benyújtásának feltételei a.) A pályázat benyújtása az e célra készített pályázati adatlapon történhet, mely átvehetı a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztályán (21. sz. iroda), a Polgármesteri Hivatal portáján, továbbá letölthetı a honlapról. b.) Elbírálásra csak azok a pályázatok kerülnek, amelyek benyújtói az elızı évi nyertes pályázatukkal határidıre elszámoltak. c.) A Bizottság a 20 fınél kevesebb résztvevıjő, illetve az értékelési szempontrendszer alapján a 6 pontot el nem érı pályázatokat nem támogatja. d.) A Bizottság kizárólag olyan rendezvényeket támogat, amelyeken valamennyi, a célcsoportba tartozó lakos részt vehet, azaz csak a lakosság számára nyitott rendezvényeket támogatja. e.) A Bizottság a nem sportjellegő rendezvényekkel egy idıben és ugyanazon helyszínen szervezett sportrendezvényeket csak akkor támogatja, ha a nem sport jellegő rendezvény szervezıje nyilatkozik (a pályázati kiírás melléklete szerint), hogy a civil szervezetek támogatása, illetve a rendezvények támogatása keretbıl a rendezvény tömegsport részére nem kért támogatást. f.) 18 éven aluliak gyógyúszására vonatkozó pályázatot a Bizottság nem támogat, tekintettel arra, hogy a Kumánia Gyógyfürdı Kft. tervezi e szolgáltatás OEP finanszírozott megszervezését. 5. A pályázathoz csatolandó mellékletek a.) Civil és sportszervezetek esetén igazolás arról, hogy a évi CLXXV. törvény alapján a szervezet a pályázat benyújtásának idıpontjában bejegyzett civil szervezetnek számít. b.) Egyidejő rendezvények esetén nyilatkozat a pályázati adatlap melléklete szerint. c.) Szponzori támogatás esetén a támogatásról szóló megállapodás, nyilatkozat. 6. A pályázat benyújtásának módja, határideje A pályázatot az e célra készített pályázati adatlapon, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani postai úton vagy személyesen. Cím: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. (21. sz. iroda) A pályázat benyújtási határideje:.

2 7. Az elbírálás szempontrendszere A pályázatok bírálata a formai és tartalmi szempontok figyelembevételével történik. Értékelési szempontrendszer: Értékelési szempont Pontérték I. Résztvevık száma: fı között fı között 81 fı felett II. Családok számára hirdették meg 1 III. Egynél több mozgásformát végeznek a résztvevık 1 IV. Rendszeres rendezvények: évente 3-4 alkalommal évente 5-8 alkalommal havonta kéthetente, vagy sőrőbben V. Szponzor* 2 VI. A rendezvény keretében végeznek: - egészségfelmérést, - felvilágosítást, egészségnevelést 1 1 * Szponzor: A pályázó a pályázatában hitelesített melléklettel igazolja, hogy az általa tervezett tömegsportrendezvényt egy gazdasági társaság kötelezettségvállalásnak minısülı nyilatkozattal vagy szerzıdéssel támogatja. Támogatásnak minısül a pénzbeli támogatás és a forintban kifejezhetı szolgáltatás vagy áru is, amelynek az értéke meghaladja a Ft-ot. Az értékelés szabályai: Minimum pontszám: 6 pont, a maximálisan elérhetı pontszám: 18 pont. A támogatási összeg meghatározása a pontozás alapján kialakított rangsor szerint történik. Érvénytelen a pályázat, és nem fogadható be, ha a.) támogatásra nem jogosult pályázó nyújtotta be; b.) határidın túl nyújtották be; c.) hiányosan, a követelményeknek nem megfelelıen nyújtották be. 8. A pályázatok elbírálása a.) Kisújszállás Város Önkormányzatának Humán Erıforrás Bizottsága a pályázatokat a februári soros ülésén bírálja el. b.) Amennyiben a költségvetés elfogadása során a szabadidısport-keret módosul, a bizottság a évi februári soros ülésén hozott döntését (év) március elején soron kívüli ülésen felülvizsgálja, ezért a pályázat elbírálásáról.. (idıpont) követıen kapnak tájékoztatást a pályázók. c.) A döntéstıl számított 8 napon belül a bizottsági elnök és az önkormányzat írásban értesíti a pályázókat, valamint a nyertes pályázók részére kiküldi a támogatási szerzıdést. d.) A támogatási szerzıdés aláírását követıen az önkormányzat a pályázó által a támogatási szerzıdésben megjelölt idıpontban átutalja a támogatási összeget. e.) A pályázat eredményét az önkormányzat a Kisbíró önkormányzati hírlevélben, valamint a honlapon is megjelenteti.

3 9. A pályázó kötelezettségei a.) A pályázó a pályázaton elnyert támogatási összeget kizárólag a pályázati célban megjelölt rendezvények megvalósításához használhatja fel. Az elszámolást (fényképekkel illusztrált, egyoldalas szakmai beszámolót, pontos pénzügyi elszámolást) legkésıbb. (év) december 31-ig kell eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára. A támogatási összeg felhasználását az eredeti bizonylatok hitelesített másolatával kell igazolni. b.) Ha a támogatások felhasználásának ellenırzése során helyszíni ellenırzésre is sor kerül, a pályázónak kötelessége biztosítani ennek lehetıségét; c.) A pályázónak kötelessége tájékoztatni a lakosságot, az önkormányzatot és a Humán Erıforrás Bizottság elnökét a pályázatban szereplı rendezvényérıl/rendezvényeirıl. A lakosság tájékoztatása érdekében az önkormányzat felajánlja az általa mőködtetett helyi kommunikációs fórumokat.

4 Iktatószám:.. / Pályázati adatlap Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottsága által helyi szabaidısport-programok támogatására kiírt. évi pályázathoz A pályázó neve: Adószáma: Bankszámlaszáma: Képviselıje: Székhelye: (Az adatlap letölthetı a honlapról) Taglétszáma (szervezet esetén): fı Levelezési címe (ha eltér a székhelytıl): A pályázat ügyintézıje: Elérhetısége: - telefon: - A pályázó tevékenységének rövid ismertetése: A pályázati program - megnevezése: - helyszíne(i): - idıpontja(i): A várható résztvevık száma (Kérjük, hogy konkrét számot adjon meg, ne tól-ig, vagy maximumminimum számot.): A program családok számára lett-e meghirdetve?: igen nem Mely korosztályok számára kerül meghirdetésre?: Hány alkalommal kerül megrendezésre?: Sorolja fel, hogy a résztvevık milyen sporttevékenysége(ke)t fognak végezni a rendezvényen (pl.: tenisz, futás, úszás, gyógytorna): A rendezvény keretében végeznek-e egészségfelmérı, felvilágosító, egészségnevelı tevékenységet? Amennyiben igen, kérjük, hogy mutassa be:

5 Annak rövid indoklása, hogy a pályázati program hogyan illeszkedik a pályázó tevékenységi köréhez: A pályázati program társszervezıi, külsı szakmai segítıi: Mellékelt a pályázati felhívás szerinti szponzori megállapodást vagy nyilatkozatot? (A megfelelı válasz aláhúzandó): igen nem A pályázati program költségvetése: BEVÉTELEK KIADÁSOK Tétel megnevezése Összege (Ft) Tétel megnevezése Összege (Ft) Igényelt önkormányzati támogatás Marketing (pl.: plakát) Önerı (saját forrás) Anyagköltség, eszközök Más pályázati forrás Díjazás (pl.: érem, kupa, oklevél) Szponzori támogatás Egyéb, éspedig: Belépıdíj - Egyéb, éspedig: - Bevétel összesen: Kiadás összesen: Figyelem! A költségvetésnek egyensúlyban kell lennie (bevétel = kiadás). Tekintettel arra, hogy a rendezvény nonprofit (nem nyereségorientált), nem tervezhetı sem haszon, sem hiány (fedezetlen kiadás). A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy - támogatás esetén - megjelenései (televízió, rádió, plakát, honlap stb.) során feltüntetni, hogy a rendezvényt Kisújszállás Város Önkormányzata támogatja, továbbá a program helyszínén a Kisújszállás Város Önkormányzata által támogatott rendezvény feliratú molinót kihelyezi (átvehetı a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal as irodájában). Kisújszállás,.év.hó..nap P.H... a szervezet/intézmény képviselıjének /pályázó magánszemélynek aláírása A pályázathoz kötelezıen csatolandó mellékletek: - igazolás arról, hogy a évi CLXXV. törvény alapján a szervezet a pályázat benyújtásának idıpontjában bejegyzett civil szervezetnek számít, - egyidejő rendezvények esetén nyilatkozat a pályázati adatlap melléklete szerint; - szponzori támogatás esetén a támogatásról szóló megállapodás, nyilatkozat. A pályázat benyújtási határideje:. Cím: Kisújszállás Város Önkormányzata, Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztály (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) Információ: Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és -Üzemeltetési Osztálya, tel.: 59/ ,

6 Melléklet Kisújszállás Város Önkormányzata Humán Erıforrás Bizottsága által helyi szabaidısport-programok támogatására kiírt. évi pályázati adatlaphoz Egyidejő rendezvények esetén kitöltendı nyilatkozat. (a nyilatkozó személy neve, születési helye és ideje, anyja neve). (sportszervezet neve) képviselıjeként nyilatkozom, hogy a megpályázott sportrendezvényt a rendezvénnyel (kapcsolódó rendezvény) egy idıben és helyszínen kívánom megszervezni.. a pályázó szervezet hivatalos képviselıje. (a nyilatkozó személy neve, születési helye és ideje, anyja neve), az egy idıben tartandó, nem sport jellegő rendezvény szervezıjeként nyilatkozom, hogy az önkormányzat civil szervezetek támogatása és rendezvények támogatása keretébıl nem kértem támogatást az e szabadidısport pályázatban szereplı rendezvényre. Kisújszállás,..... az egyidejő rendezvényt szervezı szervezet hivatalos képviselıje

Határozati javaslat. Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása

Határozati javaslat. Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása Határozati javaslat Tárgy: A 2014. évi Sportkeret pályázati felhívása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a mellékelt Sportkeret pályázati felhívását elfogadja.

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázati felhívása HIV/AIDS megelızése a civil szervezetekkel címmel Hatályosság: 2009.12.09 - Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet HIV/AIDS

Részletesebben

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása

A helyi civil szervezetek alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló rendelet megalkotása Az előterjesztés száma: 42/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18 órakor megtartandó ülésére A helyi civil

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre

szabadidősport egyesületek éves működési támogatására A pályázat célja A pályázók köre A támogatott tevékenységek köre Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottság pályázati felhívása a 176/2014. (IV. 22.) sz. határozata alapján a szabadidősport egyesületek éves

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT. a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek és civil társaságok önkormányzati támogatásáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a városban működő civil szervezetek

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati támogatások rendjéről Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS PÁLYÁZATI KIÍRÁSA A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ A családbarát szolgáltatások fejlesztésének támogatására kiírt

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz.

Cím: Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája Jászberény, Lehel vezér tér 18. sz. A pályázott feladat végrehajtásáról és a nyert pénzösszeg Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához II. ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmaimódszertani megalapozása és a program kísérése c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete

Kistelek Város Képviselő-testületének rendelete KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 38/2006. (XII.20.) RENDELETE AZ EGYESÜLETEKNEK, TÁRSADALMI SZERVEZETEKNEK, ALAPÍTVÁNYOKNAK ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖKRŐL Kistelek Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata 3/2012. ( IV. 20.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Balatonszőlős Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben