Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:"

Átírás

1 Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható hulladéktároló létesítésére kötelezett lakóközösség és lakóközösséget képviselı gazdálkodó szervezet, akik a tételes árajánlat alapján rendelkeznek a zárható tároló létesítéséhez a pályázati felhívásban meghatározott önrésszel, akik vállalják, hogy a támogatás megítélésérıl szóló bizottsági határozatot követı egy éven belül a zárható hulladéktárolót a hatályos jogszabályi elıírások szerint kialakítják, használatba veszik és a hulladékgyőjtı edényeket a létesített helyiségben helyezik el. A 2011-ben megítélt támogatások esetében a zárható tárolók kialakításának és használatbavételének legkésıbbi határideje december 31. akik nyilatkoznak arról, hogy a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezését vállalják és ehhez meglévı helyiséget újítanak fel, vagy közterületen létesítenek tárolót. A nyilatkozattétel határideje: december 31. amennyiben a pályázó a támogatást 2009-ben kívánja igénybe venni; december 31. amennyiben a pályázó a támogatást 2010-ben kívánja igénybe venni; december 31. amennyiben a pályázó a támogatást 2011-ben kívánja igénybe venni. A nem nyilatkozó lakóközösségek a pályázatból kizárhatók. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: meglévı helyiség felújítására, átalakítására a hulladékgyőjtı edények elhelyezésének biztosítása érdekében; új, zárható hulladéktárló létesítésére a pályázó lakóközösség tulajdonában lévı területen; új, zárható hulladéktárló létesítésére közterületen; a hulladékgyőjtı edények mozgatására alkalmas közlekedı út (járda) megépítésére a hulladékgyőjtı edények zárható tároló helye és a szállításhoz kapcsolódóan az edények ideiglenes elhelyezésére kijelölt hely között; a pályázó lakóközösség tulajdonában lévı 1100 literes hulladékgyőjtı edény 120 vagy 240 literesre történı lecserélésére. Közterületen történı új építmény létesítése esetén a zárható hulladéktároló a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán térítésmentesen átvehetı típusterv felhasználásával valósítható meg. A hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezésével kapcsolatban típusterv alatt kell érteni a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítészeti Csoport által kiírt egyszerősített nyílt tervpályázat útján kiválasztott TRESPA-BLOKK nevő tervet, mely kielégíti a városesztétikai, higiéniai és a használhatósági követelményeket. A gyártmánytervtıl eltérni a városi fıépítész írásos hozzájárulása alapján lehet. A terv adaptálása adott helyszínre, a létesítéshez és elhelyezéshez szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzése a hatályos elıírások alapján, valamint a felmerülı költségek az építtetıt terhelik.

2 A pályázatok tartalmi követelményei a. Pályázat a pályázó(k) adataival (név, cím, telefonszám, lakóközösség esetén a pályázó háztartások száma, a lakóközösség képviselıjének elérhetıségével. (Pályázati adatlap) b. A társasházi közgyőlés (szövetkezetek esetében az alapszabály szerint illetékes testület) jegyzıkönyvét a létesítés és a létesítés költségvetésének elfogadásáról, valamint a nevében eljáró, szerzıdéskötésre jogosult meghatalmazott kijelölésérıl. c. A b. pontban meghatározott illetékes szerv, illetıleg személy nyilatkozatát arról, hogy a hulladékgyőjtı edények zárható térben történı elhelyezéséhez szükséges feladatok elvégzésére a saját erı a lakóközösség rendelkezésére áll a pályázat elnyerése esetén, d. Az elıirányzott költségek bemutatása: cégszerően aláírt tételes költségvetés/kivitelezési árajánlat. e. Az építmény létesítéséhez és elhelyezéséhez a hatályos elıírások alapján szükséges hatósági engedélyek, hozzájárulások, nyilatkozatok megszerzése. Az eljárások lefolytatásához szükséges költségek a pályázót terhelik. f. A TAPPE Kft. nyilatkozata arról, hogy a pályázó(k)nak nincs hulladék szállítási Pályázatok benyújtása a pályázat idıtartama alatt folyamatos, a leadás végsı határideje: május óra A határidın túl benyújtott pályázat érvénytelen. A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési Osztályán kell benyújtani (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). A pályázatokat Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezıgazdasági Bizottsága bírálja el, a döntésrıl az érdekeltek írásban kapnak értesítést. A pályázattal elnyerhetı támogatás összege a bekerülési költség %-ában a. Meglévı szeméttároló felújítására, épületen/ingatlanon belül történı kialakítására max. 100 %. b. Közterületen létesülı zárható konténertároló kivitelezésére, amennyiben a lefolytatott hatósági vizsgálat megállapítja, hogy ingatlanon belül nincs lehetıség a hulladékgyőjtı edények elhelyezésére: max. 50 %. c. Közterületen létesülı zárható konténertárolók kivitelezésére, amennyiben a lefolytatott hatósági vizsgálat megállapítja, hogy ingatlanon belül van lehetıség a hulladékgyőjtı edények elhelyezésére: max 25 %. A támogatás a zárható helyiség használatbavételét követıen, számlákkal igazolt költségek alapján kerül kifizetésre a pályázó részére. A nyertes pályázókkal a polgármester - a közgyőlés által átruházott hatáskörben eljárva - céltámogatási szerzıdést köt. További részletes felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (Békéscsaba, Szent István tér 7. fsz. 10., tel.:: /2131) kérhetı.

3 Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7 Tel: P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P vissza nem térítendı támogatásra a lakossági szilárd kommunális hulladékszállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez (A pályázatot nyomtatott betőkkel, olvashatóan kérjük kitölteni. Köszönjük!) I. Pályázó(k) adatai: 1. A pályázatban résztvevı háztartások száma:.. 2. A pályázó lakóközösség: társasház Lakásszövetkezet CSÜSZ egyéb 3. A pályázók használatában lévı ingatlan címe: 4. A közterületen tervezett építmény helyének helyrajzi száma:. 5. Pályázók * ** Pályázó Neve Címe Aláírása * háztartások összefogásával megvalósuló tároló esetén (pl.: társasház alapító okirat hiányában) minden pályázó megnevezése, címe és aláírása szükséges ** a táblázat igény szerint folytatható II. Pályázó megbízottjának, képviselıjének, kapcsolattartójának adatai: 1. Név:. 2. Levelezési cím:.. 3. Telefonszám vonalas:..mobil: cím:... III. Egyéb információk (a pályázat elbírálásánál fontosnak vélt helyzet rövid leírása):

4 IV. Pályázat mellékletei közterületen létesülı zárható tároló esetén Megnevezés A pályázathoz mellékelt dokumentum* 1) Társasházi közgyőlés/alapszabály szerint illetékes testület jegyzıkönyvének másolata, mely tartalmazza a) A zárható tároló létesítésérıl szóló elfogadó döntést/határozatot b) A tervezett zárható tároló költségvetésérıl szóló elfogadó döntést/határozatot c) A lakóközösség nevében eljáró szerzıdéskötésre jogosult meghatalmazott személy kijelölését, adatait 2) Társasház esetén a társasház alapító okirat és annak mőszaki mellékletének másolata. 3) 4) 5) 6) 7) A pályázó nyilatkozata arról, hogy a zárható tároló létesítéséhez szükséges önrész a lakóközösség rendelkezésére áll Nyilatkozat arról, hogy a zárható hulladéktároló helyiséget a hatályos jogszabályi elıírások szerint kialakítják, használatba veszik és a hulladékgyőjtı edényeket a létesített zárható helyiségben helyezik el a pályázati kiírásban meghatározott határidıre. Cégszerően aláírt tételes kivitelezési árajánlat az elıirányzott költségek bemutatására, mely tartalmazza a létesítmény helyrajzi számmal azonosított helyét. a) Amennyiben a létesítés építési engedélyhez kötött, úgy az errıl szóló határozat egy másolati példányát, illetıleg ha az engedélyes eljárás folyamatban van, akkor egy errıl szóló építési hatósági igazolást kell a pályázathoz mellékelve csatolni b) közterületen történı elhelyezés esetén a terület tulajdonosának hozzájárulása vagy közterület használati engedély c) Közüzemi szolgáltatók hozzájáruló nyilatkozata a létesítéshez d/1) gáz d/2) elektromos d/3) víz, szennyvíz d/4) csapadékvíz d/5) telefon d/5) kábel TV A TAPPE Kft. nyilatkozata arról, hogy a pályázó(k)nak nincs hulladék szállítási 8) Egyéb: * a csatolt dokumentumot + jelöléssel szíveskedjen azonosítani

5 V. Pályázat mellékletei meglévı szeméttároló helyiség felújítása és/vagy az 1100 literes győjtıedényzet 204-literesre történı lecserélése esetén Megnevezés A pályázathoz mellékelt dokumentum* 1) 2) 3) Társasházi közgyőlés/alapszabály szerint illetékes testület jegyzıkönyvének másolata, mely tartalmazza: a) A zárható tároló létesítésérıl/hulladékgyőjtı edényzet lecserélésérıl szóló elfogadó döntést/határozatot b) A zárható szeméttároló felújításának/kialakításának költségvetését és/vagy a meglévı 1100 literes győjtıedényzet lecserélése céljából megvásárolni kívánt 240 literes kukák beszerzési költségét elfogadó döntés/határozat c) A lakóközösség nevében eljáró szerzıdéskötésre jogosult meghatalmazott személy kijelölését, adatait Nyilatkozat arról, hogy a zárható tároló felújításához/kialakításához és/vagy a hulladékgyőjtı edény(ek) beszerzéséhez szükséges önrész a lakóközösség rendelkezésére áll. Nyilatkozat arról, hogy a zárható hulladéktároló helyiséget a hatályos jogszabályi elıírások szerint kialakítják, használatba veszik és a hulladékgyőjtı edényeket a létesített zárható helyiségben helyezik el a pályázati kiírásban meghatározott határidıre. 4) Cégszerően aláírt tételes kivitelezési árajánlat az elıirányzott költségek bemutatására 5) A TAPPE Kft. nyilatkozata arról, hogy a pályázó(k)nak nincs hulladék szállítási 6) Egyéb: * a csatolt dokumentumot + jelöléssel szíveskedjen azonosítani Büntetıjogi felelısségünk tudatában kijelentjük, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk közölt adatokat a bíráló bizottság bármikor ellenırizhesse. Békéscsaba, 20. hó... nap. Pályázó vagy meghatalmazottjának aláírása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE E LİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2012 (IV.26.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről Miskolc Megyei

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata lakóház-felújítási pályázatot hirdet A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében, a foglalkoztatás

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II/A. sz. melléklet VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A TÁVHŐVEL LAKÓÉPÜLETEK LAKÁSONKÉNTI HŐFOGYASZTÁSÁNAK SZABÁLYOZÁSÁRA ÉS MÉRÉSÉRE ALKALMAS ESZKÖZÖK BESZERELÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2011. október 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Zárt ülés elrendelése A közgyőlés 13 igen, 2 nem szavazattal a következı

Részletesebben

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE II. számú melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZOCIÁLIS CÉLÚ LAKÁSÉPÍTÉSRE mely létrejött egyrészrıl a HFH International Hungary Szolgáltató Közhasznú Társaság, (székhelye: 1062 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

T A R T A L O M J E G Y Z É K A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 11. szám 2006. június 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 19/2006. (VI. 29.) Ö.r. Az egycsatornás

Részletesebben

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza:

A Rendelet 5. (3) bekezdése jelenleg az alábbi szabályokat tartalmazza: Tárgy: Pályázati kiírás civil szervezetek számára Sorszám: III/5. Előkészítette: Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna aljegyző Sápi András intézményi referens Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Ügyrendi,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Városfejlesztési és Kommunális Bizottságának Ügyrendje I. Általános rendelkezések A Bizottság részt vesz a Város városfejlesztési és rendezési, környezetvédelmi,

Részletesebben

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Budapest PÁLYÁZATI KIÍRÁS az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek részére 2008. évi támogatásra. 1. A Magyar Tűzoltó Szövetség a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 14/2006.(V.25.) sz. rendelettel) 31/2005. (VIII. 25.) rendelet Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról (egységes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről

TÁJÉKOZTATÁS. fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről TÁJÉKOZTATÁS fecske és nyugdíjas lakás program megvalósításának előkészítéséről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 23-án megtartott ülésén tárgyalta a fecske és nyugdíjas

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Támogatási felhívás. 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet az 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelethez Támogatási felhívás Magyarszék Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Magyarszék Önkormányzatának

Részletesebben