Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25."

Átírás

1 Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, továbbá a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1. A rendelet célja A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Esztergom Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert és szerkezeti keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. 2. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezıen ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden, Esztergom közigazgatási területén mőködı, hivatalosan bejegyzett, sporttevékenységet végzı jogi személyiségő sportszervezetre, minden önkormányzati tulajdonban lévı sportlétesítmény üzemeltetıjére, oktatási és nevelési intézményre, iskolai sportkörre és olyan gazdasági társaságokra, amelyek mőködése során e rendelet alapján támogatásban részesül. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai (1) Az Önkormányzat kötelezı feladata illetékességi területén a városi sporttevékenység támogatása. (2) Ennek formái különösen: a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelı helyi sportkoncepció meghatározása és megvalósítása, b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttmőködés, c) a tulajdonában lévı sportlétesítmények fenntartása, mőködtetése, d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése. (3) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti feladatok keretében illetékességi területén a (2) bekezdésben foglaltak mellett lehetıségei szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök mőködésének feltételeit is. (4) Az Önkormányzat feladatai illetékességi területén a sport hosszú távú fejlesztési céljaira figyelemmel a következık: a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése, b) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése, c) a szabadidısport feltételeinek fejlesztése, d) a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzető társadalmi csoportok és a fogyatékkal élık sportjának, illetve a nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, e) adottságainak megfelelı részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban, f) az iskolán kívüli, önszervezıdı sporttevékenység feltételeinek elısegítése, g) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerősítése. (5) Az Önkormányzat az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezı feladatai mellett

2 illetékességi területén a helyi sporttevékenységet elsısorban a következı módon biztosítja: a) a sporttal foglalkozó helyi szervezetek támogatásával, b) területi versenyrendszerek kialakításának és mőködtetésének segítésével, c) az Ister-Granum Eurórégió-s sportrendezvények, sportesemények szervezésének segítésével, d) a szakszövetség területi szervei mőködésének segítésével, e) a szakszövetségekkel való együttmőködés az éves verseny-, illetve szabadidısport naptár megjelentetésével, f) közremőködés a szakszövetségekkel együttmőködve a sportszakember képzésben és továbbképzésben, valamint az egészséges életmóddal összefüggı felvilágosító, prevenciós tevékenységben, g) a sportorvosi tevékenység támogatásával. (6) Az Önkormányzat az illetékességi területén segíti az olimpiai utánpótlás mőhelyek mőködését. 4. A sporttámogatás felosztási területei (1) A Képviselı-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletében az alábbi három terület szerint határozza meg: a) gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlásnevelés támogatása, b) sportszervezetek mőködésének támogatása, c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, kiemelkedı sportteljesítmények elismerése, olimpiai felkészülés támogatása. (2) Az Önkormányzat által a sport támogatására fordított összegbıl sportszervezetek az (1) bekezdés a), b) és c) pontjában meghatározott feladatokra pályázat útján nyerhetnek el támogatást.* (3) A támogatás elnyeréséhez az egységes egyesületi adatlap (3. sz. függelék) benyújtása szükséges. (4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) mőködési célú támogatási kérelemnél: aa) a kérelmezı pontos megnevezését, képviselıjének nevét, címét, ab) a kért támogatás célját, összegét, ac) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által kibocsátott versenyzıi engedélyek fénymásolatát, ad) a sporttevékenység pontos helyét, idejét, ae) az elért eredményeket és szakmai célokat, af) a tárgyév tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát, ag) a szervezet jogerıs bírósági végzésének fénymásolatát, nyilatkozatát arról, hogy harminc napot meghaladó köztartozása nincs, számlavezetı pénzintézet bankszámlaszámát.* b) rendezvény-támogatási kérelemmel vagy rendezvényen való részvétellel kapcsolatosan: ba) a kérelmezı pontos megnevezését, képviselıjének nevét, címét, bb) a rendezvény idıpontját, helyszínét, bc) a rendezvény költségvetés-tervezetét, a kért támogatás összegét, bd) a rendezvényen résztvevık várható létszámát, be) a rendezvény, esemény lebonyolításáért, elszámolásáért felelıs személy és szervezet nevét, címét, bf) a szervezet jogerıs bírósági végzésének fénymásolatát, nyilatkozatát arról, hogy harminc napot meghaladó köztartozása nincs, bankszámlaszámát.* c) a gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás nevelés célú támogatási kérelemnél: ca) kérelmezı pontos megnevezését, képviselıjének nevét, címét, 2

3 cb) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által kibocsátott versenyzıi engedélyek fénymásolatát, cc) a sporttevékenység pontos helyét, idejét, cd) az elért eredményeket és szakmai célokat, ce) a tárgyév tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát, cf) a szervezet jogerıs bírósági végzésének fénymásolatát, nyilatkozatát arról, hogy harminc napot meghaladó köztartozása nincs, bankszámlaszámát.* (5) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott terület támogatása a Képviselı-testület által a költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható összeg 60 %-a. (6) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott területek támogatása a Képviselıtestület által a költségvetési rendeletben a sport támogatására fordítható összeg %-a. (7) A pályázatok kiírását, értékelését és elbírálását a Kulturális és Sport Bizottság (továbbiakban: KSB) végzi. A 4. (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladat támogatására a 4. (5) bekezdése szerint rendelkezésre álló összeget, a pályázaton nyertes sportszervezetek részére a gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés korosztályú tagok létszámának arányában ítéli oda a KSB. A pályázatok elbírálásának fıbb szempontjait a KSB dolgozza ki.* (3) A támogatott szervezetek szakmai munkáját csak államilag elismert szakirányú végzettséggel rendelkezı személyek irányíthatják, végezhetik. 6. A sportesemények és rendezvények támogatása (1) Az Önkormányzat támogatja a városban hagyományosan megrendezésre kerülı városi, országos, nemzetközi sporteseményeket, amelyek a következık: a) Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója pályázat ünnepsége, b) Ister-Granum Teremlabdarúgó Torna, c) Mária Valéria Hídfutás, d) Utcai Kosárlabda Bajnokság, e) Városi Kispályás Amatır Labdarúgó Bajnokság, f) Nemzetközi Duna Túra (TID), g) Szent István Úszóverseny, h) Amatır Teke Csapatbajnokság. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában megnevezett cím pályázati kiírását, értékelését és elbírálását a KSB végzi az 1. és 2. számú függelék alapján.*. 7. Záró rendelkezések Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 5. A sportszervezetek támogatása Esztergom, december 9. (1) Az Önkormányzat a támogatott sportszervezettel támogatási szerzıdést köt. (2) A támogatott sportszervezet a támogatást kizárólag a támogatási szerzıdésben meghatározott kiadásokra használhatja fel. Meggyes Tamás polgármester Dr. Csomor Sándor jegyzı 3

4 A rendeletet december 16-án kihirdettem. Dr. Csomor Sándor jegyzı * 6/2010.(II.25.) rendelettel módosítva. 4

5 A 6/2010. (II.25.) esztergomi ör. 1. sz. függeléke 1. számú függelék az 58/2004.(XII.16.) ör. rendelethez.* Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója pályázat Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban: KSB) pályázatot ír ki Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója cím elnyerésére. A pályázat célja: - a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek fejlesztése, - az eredményes tanulásra és magasabb szintő sportolásra való ösztönzés, - a fair play szellemének ápolása, - az utánpótlás nevelés célkitőzéseinek segítése, - a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. A pályázaton esztergomi székhellyel és mőködéssel bejegyzett sportszervezetben sportoló fiatalokat lehet felterjeszteni. A pályázatokat nemenként külön két korosztályban (általános iskolás korosztály: II., III., IV. korcsoportban és középiskolai korosztály: V., VI., VII. korcsoportban) értékeljük a tanulmányi eredmény és az egyesületi vagy diákolimpiai sporteredmények figyelembevételével. A pályázatot az iskola és a sportszervezet közösen kitöltött és hitelesen dokumentált pályázati adatlapon adhatja be a sportoló 200 /200 -es tanév tanulmányi eredménye és a 200 -es sporteredményei alapján. A pályázathoz csatolni kell a tanuló fénymásolt bizonyítványát is. A sporteredményekhez minden eredményt be lehet írni, de az értékelésnél a KSB egy, a tanuló számára legkedvezıbbet veszi figyelembe. A pályázat benyújtásának határideje: 200 (év) (hó)..(nap) A pályázatokat zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal Iktatójába kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton a következı címre: Esztergom Város Polgármesteri Hivatala, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója pályázat A határidın túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött vagy melléklet nélküli) pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Az Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója cím díjátadó ünnepségére én. órától kerül sor a.(helyiségben). Esztergom, 20. elnök 5

6 Pályázati adatlap Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója A tanuló (sportoló) neve: Szül. hely:, év:., hónap:, nap: Korcsoport:.. Felterjesztést javasló iskola:.. Iskolaigazgató:.. Testnevelıje: Sportága: Edzıje: Felterjesztı sportszervezet:... Eredményei: Tanulmányi átlaga a /200 -as tanévben: Elért sporteredmények: Világversenyen: Szakszövetség által kiírt Magyar Bajnokságon:. Nemzetközi versenyen:. Országos versenyen, Diákolimpia országos döntıjén: Egyéb hazai versenyen:.. Pontszám: Összpontszám:... igazgató, PH sportszervezet, PH tanuló 6

7 2. számú függelék az 58/2004.(XII.16.) ör. rendelethez. Az értékelés szempontjai: 1. A tanulmányi eredmény értékelése: Átlag: 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 Pont: A sporteredmény értékelése: Világbajnokság Világversenyen: Európa-bajnokság I. II. III. IV. V. VI Világ Kupa A szakszövetség által kiírt Magyar Bajnokság Nemzetközi verseny ( min. 4 ország) Országos verseny, Diákolimpia országos döntő Egyéb verseny: területi megyei

8 A 6/2010.(II.25.) esztergomi ör. 2. sz. függeléke* 3. számú függelék az 58/2004.(XII.16.) ör. rendelethez. SPORTSZERVEZETI ADATOK..(év) 1. REGISZTRÁCIÓS, AZONOSÍTÓ ADATOK: A sportszervezet neve: Rövidített név :... Elnök:.. Telephelye: Levelezési címe: Tel.: Fax:. .. Bankszámlaszám: Köztartozás*: A sportszervezetnek 30 napot meghaladó adó-, helyi adó, társadalombiztosítási járulék, illetve egyéb köztartozása a) VAN b) NINCS * A szükséges rész aláhúzandó! (Nyertes pályázat esetén a támogatási szerzıdés megkötésének feltétele: a számlavezetı pénzintézet bankszámla-igazolásának, továbbá az APEH és a helyi adóhatóság igazolásának, illetve nyilatkozat benyújtása arról, hogy köztartozása nincs.) 8

9 2. SZEMÉLYI ÉS LÉTSZÁMADATOK A sportszervezet taglétszáma:../fı Az igazolt sportolók száma: /fı Az utánpótláskorú sportolók száma: /fı Sorszám: A sportoló neve: Korcsoport: Versenyengedélyének száma (ha igazolt sportoló) A lap fénymásolható! 9

10 Korcsoportonként: Korcsoport:, Edzés helye:, Edzı neve:..., létszáma:./fı ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: Korcsoport:, Edzés helye:, Edzı neve:..., létszáma:./fı ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: Korcsoport:, Edzés helye:, Edzı neve:..., létszáma:./fı ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: Korcsoport:, Edzés helye:, Edzı neve:..., létszáma:./fı ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: 10

11 3. SZAKMAI ADATOK: A..(tárgyév) év eredményei korcsoportonként:. Szakmai célok.(a következı év):. 11

12 4. GAZDASÁGI ADATOK: A sportszervezet... évre (a következı évre) tervezett költségvetésének fı összege:.ft. Ebbıl kiadásként: - létesítmény fenntartás:..ft - bérlemény:.ft - versenyeztetés:...ft - felszerelés vásárlás: Ft - edzıi díjak:. Ft - alkalmazottak fizetései:..ft - versenyrendezési költségek:...ft - egyebek:..ft. Ebbıl bevételként: - szponzori támogatás:.ft - tagdíjak:. Ft - rendezvények, tanfolyamok:.ft - alapítvány:. Ft - önkormányzattól várt támogatás:.. Ft - egyebek: Ft.,..(év) (hó).(nap) PH... sportszervezet elnöke 12

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem/print?w=1 1 / 14 2011.11.23. 15:07 1 Ügyiratszám : T-2011/54 1 Érkezett : A kérelmezı szervezet teljes neve: A kérelmezı szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Kelen Sport Club Kelen SC A kérelmezı

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. március 26- án megtartott

Részletesebben

A rendelet alapelvei. A rendelet célja

A rendelet alapelvei. A rendelet célja Pomáz Város Önkormányzatának 6/2014.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 12/2008. (V.6.) sz. rendelete a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. augusztus 28. XIX. évfolyam 6. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 11 IV. Hirdetmények 13 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet

22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet. az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról. I. Fejezet 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjér l Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel testülete

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre. A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója címre A Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot ír ki A Magyarország Jó tanulója - Jó sportolója 2013 cím elnyerésére A pályázat

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2008. április 24. XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemény, tájékoztató 17 V. Hirdetmény

Részletesebben

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9 Budapest (irányítószám, helység) Rozsnyai (út, utca) 4. (házszám)

ÖSSZESÍTİ ADATLAP. A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9 Budapest (irányítószám, helység) Rozsnyai (út, utca) 4. (házszám) Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTİ ADATLAP 1. A KÉRELMEZİ ADATAI A kérelmezı szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület A kérelmezı szervezet rövidített neve: ASI DSE Gazdálkodási

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 2. szám 2010. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. évi 2. szám Komárom-Esztergom megye 2010. február TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról

Az emberi erőforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@csanadiiskola.hu Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet Az emberi

Részletesebben

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés

SPORTKONCEPCIÓ. 1. Bevezetés SPORTKONCEPCIÓ 1. Bevezetés Az állam sport-szakigazgatási és hatósági jellegő feladatainak csökkenése, valamint a sport finanszírozásából való kivonulása megsokszorozta az önkormányzatok felelısségét az

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-i ülésére Tárgy: 2008. évi intézkedési terv a megye sportkoncepciójának végrehajtására

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl

Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl Esztergom Város Önkormányzatának 10/2008. (II.7.) ör. rendelete a családok és gyermekek támogatásáról, valamint a Szent Miklós Program elemeirıl (Egységes szerkezetben a 39/2008.(V.29.)*, 61/2008.(X.1.)**

Részletesebben

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl

Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl Tájékoztatás a társasági adó támogatási rendszerérıl A Parlament által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.

Részletesebben

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MŐUGRÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. (1) A Magyar Mőugró Szakszövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) alapszabályában és a sportról szóló 2004. évi I. Törvényben

Részletesebben