Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL"

Átírás

1 Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében, valamint a sportfeladatok ellátásáról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. Fejezet Általános rendelkezések l. (1) Bak Község Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja. A sportolás olyan értékhordozó közösségi tevékenység, amely a lakosság életmin ségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehet ségei függvényében az önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvev sportszervezetek, intézmények és szervezetek támogatását. (2) Az önkormányzat feladatának tekinti: a) a tanulók szervezett formában történ - a közoktatási intézményekben és azon kívül megvalósuló - rendszeres testedzéshez, sporttevékenységhez szükséges feltételek biztosítását. b) a lakosság széles rétegei számára vonzóvá és hozzáférhet vé kell tenni a sportolási és rekreációs lehet ségeket. c) a tehetséges sportolók számára a sporttevékenység versenysport keretében való gyakorlását, a kiemelked teljesítmények elismerését. d) a sporttevékenység gyakorlásához az intézményi háttér és infrastruktúra megteremtésének lehet ségét, a már meglev létesítmények fenntartását és fejlesztését. e) az eredményekhez, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás megvalósítását. A rendelet célja 2. (1) A képvisel -testület megalapozza és létrehozza Bak község sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint szerkezeti keretet ad a sport támogatására rendelt összegek felhasználásának. (2) A képvisel -testület a helyi társadalom sport iránti igényeinek figyelembevételével, a sportról szóló törvény szabályaival összhangban, a helyi hagyományok és sajátosságok alapján egységes alapelvek szerint határozza meg az általa támogatott sporttevékenységek körét, azok 1

2 ellátásának módját és feltételeit, a szakmai és finanszírozási alapelveket, valamint jogszabályi keretet teremt a támogatás igénylésének és elosztásának. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvev személyekre, b) az önkormányzat társulásban fenntartott közoktatási intézményeire, azok m ködtet ire, c) az önkormányzat tulajdonában lév sportlétesítményeire, d) a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. 3. II. Fejezet Az önkormányzat kötelez és önként vállalt sportfeladatai Az iskolai testnevelés és sport 4. (1.) A képvisel -testület az iskolai sportversenyek, sportrendezvények, egyéb szabadid s rendezvények el készítésével, szervezésével és lebonyolításával a Göcsej Kapuja Bak Általános M vel dési Központot bízza meg. (2) A helyi szint alapfokú versenyek, diákolimpiai versenyek, s az ezekre felkészít tornák költségeit az intézmény költségvetésében kell megtervezni és biztosítani. (3) Biztosítani kell az egyesületekben nem sportoló, a versenysportba be nem kerül tanulók mindennapos testnevelését - a testnevelési órákon túlmen en - a délutáni tömegsport keretében. (4) A Göcsej Kapuja Bak ÁMK-ban biztosítani kell a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez szükséges feltételeket. Tömegsport, szabadid sport 5. (1) A tömeg és szabadid sport tevékenység alapvet en öntevékeny, önszervez désen alapuló formákra épül. (2) A képvisel -testület által szervezett tömeg- és szabadid sport rendezvények lebonyolításához szükséges pénzeszközöket az önkormányzat költségvetési rendeletében biztosítja. 2

3 (3) A kulturális rendezvényekhez kapcsolódó tömeg- és szabadid sport eseményeket a rendezvényekért felel s civil szervezetek szervezik és bonyolítják le. A versenysport támogatása 6. (1) A versenysportot els sorban a létesítmények feltételeinek javításával kell el bbre juttatni. (2) A képvisel -testület a versenysportban részt vev sportolók eredményes szerepléséért adható juttatásokat külön rendeletben szabályozza. Az önkormányzat sportfeladat-ellátásának szervezeti keretei 7. (1) Az önkormányzat okban meghatározott feladatait a Göcsej Kapuja Bak ÁMK, a helyi sport- és civil szervezeteken, valamint Bak Község Cigány Kisebbségi Önkormányzatán keresztül látja el. (2) Az (1) bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a község sportfeladatainak ellátása érdekében a képvisel -testület sportmegállapodáson alapuló szerz déses kapcsolatot létesíthet. (3) A sportmegállapodás megkötésér l a képvisel -testület dönt. III. Fejezet A sporttevékenység irányítása és ellen rzése 8. (1) A sportról szóló évi I. törvény és a jelen rendelet által meghatározott sportfeladatokkal kapcsolatos jogköröket a képvisel -testület gyakorolja. (2) A képvisel -testület feladatai: a) dönt a sportszervezetek önkormányzati támogatásának mértékér l a költségvetésben meghatározottak szerint, b) ellen rzi a sportegyesületeknél, szervezeteknél a támogatás felhasználását, c) véleményt nyilvánít az önkormányzati hatáskörbe tartozó iskolai testnevelési és sport, valamint a lakossági tömeg és szabadid sporttal kapcsolatos kérdésekben, d) kezdeményezi a sport- és egyéb szabadid s rendezvényeket. 3

4 A sporttevékenység finanszírozása 9. (1) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból - sportfeladatok támogatására - kiírt pályázatokhoz a szükséges önrészt a mindenkori költségvetésében határozza meg. (2) A képvisel -testület a sportcélú támogatás mértékét /iskolai és diáksport, lakossági szabadid sport, versenysport m ködtetési támogatása/ a m ködési költségvetésének 1-2 %- ában állapítja meg. (3) A sportcélú támogatást az önkormányzat pénzben és természetben is nyújthatja /pl. ingatlan biztosítása/. (4) Az általános iskola saját sportrendezvényeinek lebonyolításának pénzügyi fedezetét a normatív állami támogatásból fedezik. (5) A képvisel -testület az önkormányzat kötelez és vállalt szabadid sport feladatainak ellátásához, illetve az abban közrem köd intézményei és sportszervezetei részére a szükséges pénzügyi támogatást átadott pénzeszközként biztosítja. Sporttevékenység támogatása 10. (1) Az önkormányzat jelen rendeletében meghatározott feladatokat ellátó, Bak község területére bejegyzett sportegyesületek, sportszervezetek részére kérelem alapján biztosít támogatást évente egy alkalommal. (2) A támogatás összegét a Körjegyz ség Pénzügyi Csoportja a mindenkori pénzeszköz átadási megállapodás alapján utalja a kérelmez számlájára. (3) Év közben befogadott el re nem tervezett sportesemények támogatásáról kérelem alapján a Képvisel -testület dönt. (4) A támogatás felhasználásáról a támogatott köteles a következ év január 31. napjáig tájékoztatást adni a Képvisel -testületnek. 4

5 IV. Fejezet Záró rendelkezések 11. (1) Ez a rendelet április 22. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésér l a körjegyz gondoskodik. Molnár Károly polgármester dr. Gombos Gábor körjegyz A rendelet kihirdetve: Bak, április 22. dr. Gombos Gábor körjegyz 5

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2012.(IV.03.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A sportról Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel -testületének 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete helyi társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjér l Nyírbátor Város Önkormányzata Képvisel testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. augusztus 28. XIX. évfolyam 6. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 11 IV. Hirdetmények 13 2 I. Személyi rész Heves

Részletesebben

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei 1. számú melléklet a 33.123/2011.XIV. előterjesztéshez 3 Tájékoztatás az előzetes hatásvizsgálat eredményeiről A 2011. január 1. napjától hatályba lépett jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. -a

Részletesebben

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés

A sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés Pacsa Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2004./IV.20./ számú rendelete a sportról és a helyi társadalmi szervezetek és vállalkozások támogatásáról 7/2008./IV.15./ sz. 16/2009./XII.21./ sz. rendelettel

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30.

Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.), 42/2007. (XII.19.), a 11/2008. (IV.30.), a 16/2009. (V.04.) és a 13/2010. (IV.30. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 6/2007. (III.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Egységes szerkezetben a 17/2007. (VI.20.),

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.

Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25. Az Esztergomi Önkormányzat 58/2004. (XII.16.) ör. rendelete a város sportjáról (Egységes szerkezetben a 6/2010.(II.25.)* rendelettel) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 I./ Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok II./ Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében II/1. Óvodai, iskolai testnevelés II/2. Diáksport

Részletesebben