Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról"

Átírás

1 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló évi I. törvény 55. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. A rendelet célja 1. A rendelet célja, hogy megalapozza és létrehozza Esztergom Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) sportkoncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint megteremtse a sport támogatására rendelt források felhasználásának átlátható, egyenlő hozzáférési feltételeket biztosító kereteit. 2. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra, valamint a sport támogatására rendelt pénzeszközök felhasználására. (2) A rendelet hatálya kiterjed Esztergom közigazgatási területén működő, vagy esztergomi székhelyű, vagy Esztergom Város közigazgatási területén sporteseményt, sportrendezvényt szervező a) testneveléssel és sporttal foglalkozó jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre b) önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények üzemeltetőjére, c) oktatási és nevelési intézményre, d) iskolai sportkörre, e) olyan gazdasági társaságokra, amelyek működése során e rendelet alapján támogatásban részesül. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 3. Az Önkormányzat illetékességi területén belül a sporttal kapcsolatban az alábbi feladatokat segíti és látja el: a) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározása és lehetőségek szerinti megvalósítása, b) az a) pont szerinti célok alapján a sporttal foglalkozó helyi sportszervezetekkel és sportszövetségekkel való együttműködés, c) a tulajdonában lévő sportlétesítmények, közterületi sportpályák fenntartása, működtetése, d) az önkormányzati, iskolai és óvodai sporttevékenység feltételeinek megteremtése e) a diáksport, az utánpótlás-nevelés, a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, a fogyatékkal élők sportjának, vagy a nagyarányú részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése, f) az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése, g) a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítése, h) lehetőséghez képest megfelelő részvételt biztosít a nemzetközi sportkapcsolatokban, i) fejleszti a szabadidősport feltételeit, a napi mozgást biztosító játszóterek, fitnessparkok, "street workout" pályák, közparkok kialakításával, karbantartásával, j) regionális, különösen az Ister-Granum Eurórégió által szervezett sportrendezvények, sportesemények szervezésének segítése, k) lehetőség szerint a sportorvosi tevékenység támogatása, 1

2 l) lakossági rendezvények, lakossági szabadidő sport lebonyolításának segítése, m) sportoktatás, sportszakember-képzésben és -továbbképzésben lehetőség szerinti közreműködés, n) testnevelési és sportszervezési, valamint a gyermek és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok elősegítése, o) együttműködést a szakszövetségekkel az éves verseny-, illetve szabadidősport-naptár összeállításában, p) közreműködés az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben. 4. Az Önkormányzat sportfeladatok ellátásának struktúrája 4. (1) Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt: a) a város sportkoncepciójáról, b) az éves önkormányzati sporttámogatási keretösszeg meghatározásáról a költségvetési rendeletben külön erre a célra nevesítve (a továbbiakban: sporttámogatási keretösszeg), c) az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények és a közterületi sportpályák fenntartásáról, felújításáról, új létesítmények építéséről, d) a sport területén végzett munka elismeréseként kitüntetés adományozásáról. (2) A Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság (a továbbiakban: KISB) a) dönt a sporttámogatási keretösszeg elosztásáról, felhasználásáról, b) sportcélú pályázatokat írhat ki és kidolgozza a pályázatok elbírálásának főbb szempontjait, c) a sportcélú támogatási kérelmeket (pályázatokat) értékeli, elbírálja és dönt a támogatási összegek odaítéléséről, d) javaslatot tesz a nem építési engedély köteles sport- és szabadidős létesítmény felújítására, építésre, amennyiben a sporttámogatási keretösszegből kerül finanszírozásra, e) dönthet sport célú díjazásról, elismerésről, f) dönt sportrendezvények, sportesemények megrendezésének helyszínéről, g) ellátja a 7. -ban szerinti teendőket. 5. A sporttámogatás felosztása 5. (1) A sporttámogatási keretösszeg felhasználási területei a) a gyermek- és ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés támogatása, b) sportszervezetek működésének támogatása, c) sportesemények, sportrendezvények támogatása, d) kiemelkedő sportteljesítmények elismerése, díjazása. (2) Az (1) bekezdés alkalmazása során az alábbi szempontok vehetők igénybe: a) a sportszervezet utánpótlásnevelés területén végzett tevékenysége, az utánpótlásnevelés színvonala, mind mennyiségi, mind a minőségi szempontból, b) az adott sporttevékenységet rendszeresen űzők - különösen az igazolt sportolók - száma, c) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény alapján a látvány-, csapatsportok sportszervezetei részére nyújtott támogatás aránya, d) a sportszervezetek képzett edzőinek száma és végzettségük foka, e) a sportszervezet tagdíjbevétele, f) a sportszervezet átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodása, g) a sportszervezet sportstatisztikai mutatói és ezek szolgáltatása a város számára (esztergomi résztvevők és helyszínek aránya), h) a helyi sporttal foglalkozó önkormányzati programokon, vagy azok megszervezésében való részvétel, i) a sportot népszerűsítő, arról informáló kezdeményezésekben történő részvétel. 2

3 (3) A sporttámogatási keretösszegnek legalább 30 %-át gyermek-, ifjúsági sport és utánpótlásnevelés céljára kell felhasználni és figyelemmel kell lenni a szakszövetségek sportágaira. 6. (1) A sporttámogatási keretösszegből a 2. (2) bekezdésében felsoroltak pályázat útján nyerhetnek el támogatást. Támogatás igényléséhez az 1. melléklet szerinti adatlap benyújtása szükséges. (2) A pályázatnak tartalmazni kell: a) működési célú támogatási kérelemnél: aa) a kérelmező pontos megnevezését, székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét ab) a igényelt támogatás felhasználási célját, összegét, ac) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát, a szakszövetség által kibocsájtott versenyzői engedélyek másolatát, ad) a sporttevékenység pontos helyét, idejét, ae) az elért eredményeket és szakmai célokat, af) a tárgyév elfogadott tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát, ag) a szervezet jogerős bírósági végzésének másolatát, ah) nyilatkozatot arról, hogy nincs harminc napot meghaladó köztartozása, ai) számlavezető pénzintézet igazolását bankszámlaszámról. b) sportrendezvény, sportesemény vagy részvétellel támogatási kérelemmel kapcsolatosan: ba) a kérelmező nevét/megnevezését, címét/székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét, bb) a rendezvény tervezett időpontját, helyszínét, bc) a rendezvény költségvezetés tervezetét, bd) az igényelt támogatás összegét, be) a rendezvényen résztvevők várható létszámát, bf) a lebonyolításáért és a támogatási összeggel való elszámolásáért felelős személy nevét, címét, és elérhetőségét, ha az nem azonos a ba) pontban megjelölttel, bg) a szervezet jogerős bírósági végzésének másolatát, bh) nyilatkozatot arról, hogy nincs harminc napot meghaladó köztartozása, bi) számlavezető pénzintézet igazolását bankszámlaszámról. c) a gyermek és ifjúsági sport, utánpótlásnevelés célú támogatási kérelemnél: ca) a kérelmező nevét/megnevezését, címét/székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét cb) a szervezet taglétszámát, korosztályonkénti névsorát és lakcímét, a szakszövetség által kibocsátott versenyzői engedélyek másolatát, cc) a sporttevékenység pontos helyét, idejét, cd) az elért eredményeket és szakmai célokat ce) a tárgyév elfogadott tervezett költségvetését, szakmai céljait, eseménynaptárát, cf) nyilatkozatot arról, hogy a megítélt támogatás 5 %-át egészségmegőrzésre fordítja, amelyet az elszámolás alkalmával igazolni kell. (Igazolt sportolóknál sportorvosi hozzájárulás, nem igazolt sportolóknál vitaminok, egészségmegőrző termékek/ szolgáltatások.) cg) a szervezet jogerős bírósági végzésének másolatát, ch) nyilatkozatot arról, hogy nincs harminc napot meghaladó köztartozása, ci) számlavezető pénzintézet igazolását bankszámlaszámról. (3) A megítélt támogatás folyósítása a támogatási megállapodás megkötésével történik. A támogatási megállapodásban rögzíteni kell a támogatás a) felhasználási célját, b) felhasználásának határidejét, c) elszámolásának módját és határidejét, d) fel nem használt részének visszafizetési kötelezettségét, e) a támogatás felhasználásának ellenőrzésében való együttműködési kötelezettséget, f) jogosulatlan felhasználásának következményeit. 3

4 (4) Nem részesülhet támogatásban a) aki a benyújtott pályázatában, a támogatási szerződésben, korábbi támogatásról szóló beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltat vagy valótlan nyilatkozatot tesz, b) akivel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a törvény szerint határidőben nem kezdeményezi, c) akinek az Önkormányzat irányába helyi adó, vagy bármilyen más tartozása van, d) akinek bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte, e) aki nem felel meg az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, f) aki az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó elszámolási vagy visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, g) aki a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, h) akinek a támogató által meghatározott legalább 10%-os forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik. 7. (1) A sporttámogatási keretösszegből kerülnek finanszírozásra az Esztergom Város Jó tanulója-jó sportolója " kitüntető cím adományozásával kapcsolatos költségek. (2) A sporttámogatási keretösszegből támogatható a) a Városi diáksport rendezvények, b) az óvodai sport napok, c) iskolák közötti sportverseny kiírás és díjazás költségei. (3) Az Esztergom Város Jó tanulója-jó sportolója " pályázati kiírás szövegét a 2. melléklet tartalmazza (4) Az Esztergom Város Jó tanulója-jó sportolója " kitüntető címre pályázatot a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapon kell benyújtani. (5) Az Esztergom Város Jó tanulója-jó sportolója " kitüntető címre beérkező pályázatok elbírálása során alkalmazandó értékelési szempontokat a 4. melléklet tartalmazza. 6. Záró rendelkezések 8. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város sportjáról szóló 58/2004. (XII. 16.) ör. rendelete Romanek Etelka polgármester dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző A rendeletet kihirdettem: április 30. Esztergom, dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző 4

5 1. melléklet a 11/2015.(IV. 30.) ör. rendelethez SPORTSZERVEZETI ADATOK..(év) 1. REGISZTRÁCIÓS, AZONOSÍTÓ ADATOK: A sportszervezet neve: Rövidített név :... Elnök:.. Telephelye: Levelezési címe: Tel.: Fax:. .. Bankszámlaszám: Köztartozás*: A sportszervezetnek 30 napot meghaladó adó-, helyi adó, társadalombiztosítási járulék, illetve egyéb köztartozása a) VAN b) NINCS * A szükséges rész aláhúzandó! (Nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés megkötésének feltétele: a számlavezető pénzintézet bankszámla-igazolásának, továbbá a NAV és a helyi adóhatóság igazolásának, illetve nyilatkozat benyújtása arról, hogy köztartozása nincs.) 5

6 2. SZEMÉLYI ÉS LÉTSZÁMADATOK A sportszervezet taglétszáma:../fő Az igazolt sportolók száma: /fő Az utánpótláskorú sportolók száma: /fő Sorszám: A sportoló neve: Korcsoport: Versenyengedélyének száma (ha igazolt sportoló) A lap fénymásolható! 6

7 Korcsoportonként: Korcsoport:, Edzés helye:, Edző neve:..., létszáma:./fő ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: Korcsoport:, Edzés helye:, Edző neve:..., létszáma:./fő ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: Korcsoport:, Edzés helye:, Edző neve:..., létszáma:./fő ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: Korcsoport:, Edzés helye:, Edző neve:..., létszáma:./fő ideje: szakmai végzettsége:.. Bizonyítványának száma: 7

8 3. SZAKMAI ADATOK: A..(tárgyév) év eredményei korcsoportonként:. Szakmai célok.(a következő év):. 8

9 4. GAZDASÁGI ADATOK: A sportszervezet... évre (a következő évre) tervezett költségvetésének fő összege:.ft. Ebből kiadásként: - létesítmény fenntartás:..ft - bérlemény:.ft - versenyeztetés:...ft - felszerelés vásárlás: Ft - edzői díjak:. Ft - alkalmazottak fizetései:..ft - versenyrendezési költségek:...ft - egyebek:..ft. Ebből bevételként: - szponzori támogatás:.ft - tagdíjak:. Ft - rendezvények, tanfolyamok:.ft - alapítvány:. Ft - önkormányzattól várt támogatás:.. Ft - egyebek: Ft.,..(év) (hó).(nap) PH... sportszervezet elnöke 9

10 2. melléklet a 11 /2015.(IV. 30.) ör. rendelethez Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója pályázat Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága (a továbbiakban: KISB) pályázatot ír ki Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója cím elnyerésére. A pályázaton részt vehet minden olyan Esztergomban tanuló és Esztergomban sportoló általánosvagy középiskolás diák, aki kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt ért el. A pályázat célja: - a tanulóifjúság ösztönzése, a szellemi és fizikai képességek fejlesztése, - az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés, - a fair play szellemének ápolása, - az utánpótlás nevelés célkitűzéseinek segítése, - a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. A pályázat keretén belül elismerésre a bejegyzett sportszervezetben sportoló fiatalokat lehet felterjeszteni. A pályázatokat nemenként külön, két korosztályban (általános iskolás korosztály: II., III., IV. korcsoportban és középiskolai korosztály: V., VI., VII. korcsoportban) értékeljük a tanulmányi eredmény és az egyesületi vagy diákolimpiai sporteredmények figyelembevételével. A pályázatot az iskola és a sportszervezet közösen kitöltött és hitelesen dokumentált pályázati adatlapon adhatja be a sportoló 201 /201 -es tanév tanulmányi eredménye és a 201 -es sporteredményei alapján. A pályázathoz csatolni kell a tanuló bizonyítványának másolatát is. A sporteredményekhez minden eredményt be lehet írni, de az értékelésnél a KISB egy, a tanuló számára legkedvezőbbet veszi figyelembe. A pályázathoz csatolható (amennyiben van ilyen) a pályázóról a sportesemény vagy a díjazás során készült fénykép, és ahhoz egy-két mondatos szöveges leírás. A nemzetközi versenyeken (világbajnokság, Európa bajnokság, olimpia és egyéb nemzetközi versenyek) elért eredmények külön díjazásban, elismerésben részesülnek. A pályázat benyújtásának határideje: 201 (év) (hó)..(nap) A pályázatokat zárt borítékban a Városháza Iktatójába kell eljuttatni személyesen, vagy postai úton a következő címre: Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal, 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. A borítékon kérjük feltüntetni: Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója PÁLYÁZAT". A pályázat elektronikusan is benyújtható a címre, ezesetben a kitöltött pályázati adatlapot beszkennelve kell megküldeni és a mellékleteket szkennelve kell csatolni. A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött vagy melléklet nélküli) pályázatokat nem tudjuk elfogadni. Az Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója cím díjátadó ünnepségére én. órától kerül sor a. (helyiségben). Esztergom,

11 KISB elnök 3. melléklet a 11/2015. (IV. 30.) ör. rendelethez Pályázati adatlap az Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója kitüntető címre A tanuló (sportoló) neve: Születési hely:, születési idő: év:. hónap: nap: Korcsoport:.. Felterjesztést javasló iskola:.. Iskolaigazgató:.. Testnevelője: Sportága: Edzője: Felterjesztő sportszervezet:... Eredményei: Tanulmányi átlaga a /201 -as tanévben: Pontszám: Elért sporteredmények: Szakszövetség által kiírt Magyar Bajnokságon:. Területi (minimum négy megye részvételével tartott) bajnokságon... Megyei bajnokságon... Diákolimpia országos döntőjén:... Egyéb hazai versenyen: Összpontszám:.. Nemzetközi versenyen:... Szakszövetség által szervezett világbajnokságon:... Szakszövetség által szervezett Európa bajnokságon:... Olimpián:..... igazgató, PH tanuló 11 sportszervezet, PH

12 4. melléklet a 11/2015.(IV. 30.) ör. rendelethez Az értékelés szempontjai az Esztergom Város jó tanulója-jó sportolója kitüntetőcímre beérkezőpályázatok elbírálása során 1. A tanulmányi eredmény értékelése: Átlag: 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 Pont: A sporteredmény értékelése: (helyezés / pontszám) I. II. III. IV. V. VI. Szakszövetség által kiírt magyar bajnokság Szakszövetség által szervezett területi (minimum négy megye részvételével tartott) versenyen Diákolimpia országos döntő Megyei bajnokság Egyéb verseny: országos területi (minimum 4 megye részvételével megyei

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.)

45/2009.(X.27.), 24/2010.(IX.14.), 29/2010.(X.26.), 26/2011.(V.26.) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2008.(II.12.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól, a sportfeladatok finanszírozásáról és a sporttámogatás rendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV.14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere n;~,,., ~ szamu előterjesztes Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 2/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására CIV-15/1 Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról-átvételéről szóló 2/2014.(II.7.)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG SZABÁLYZATA AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS ELLENŐRZÉSÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014. november 3 tól 1 BEVEZETÉS A Magyar Olimpiai

Részletesebben

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 2011. évi LXXXII. törvény A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A hátrányos helyzetű térségekben 1 élő tehetséges fiatalok támogatására (A pályázat kódja: NTP-HHT-MPA-12) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) megbízásából az Oktatáskutató

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról

11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet. Az önkormányzati támogatásokról 11/2015. (IV. 15.) önkormányzati rendelet Az önkormányzati támogatásokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím:

Mizse KC. Sápi Zsombor. SE elnök E-mail cím: Sápi Zsombor E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Mizse Kézilabda Club Mizse KC 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBI/B Áfa levonásra

Részletesebben

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza 1 / 6 2012.11.02. 9:11 Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Gyermekek és fiatalok közösségeinek, valamint ifjúsági civil szervezetek téli

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*

2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 74. szám 22159 2011. évi LXXXII. törvény a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról* 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására

Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására 1.számú melléklet Pályázati felhívás közművelődéshez kapcsolódó programok támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kerületben 2015.

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben