103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet"

Átírás

1 A növényvédelemrıl szóló évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a következıket rendelem el: 1. E rendeletet kell alkalmazni a) Magyarország területén forgalmazott növényvédı szer csomagolására használt fogyasztói, győjtı és szállítási csomagolóeszköz-hulladékokra, valamint b) azokra a természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, amelyeknél növényvédı szer csomagolóeszköz-hulladék képzıdik, illetve növényvédı szer csomagolóeszköz-hulladékkal kapcsolatos tevékenységet folytatnak. 2. (1) E rendeletben szereplı fogalmakra a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) és a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló jogszabály értelmezı rendelkezéseit alkalmazni kell. (2) E rendelet alkalmazásában: 1. Szennyezett csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédı szerrel közvetlenül érintkezı kiürült csomagolóeszköz, illetve olyan eszköz, amelyet növényvédı szer forgalomba hozatala, szállítása, tárolása, felhasználása során ezen készítmények csomagolására használtak. 2. Tisztított csomagolóeszköz-hulladék: a növényvédı szernek a 4. (1) bekezdése szerint megtisztított, szemmel láthatóan anyagmaradékot nem tartalmazó csomagolóeszköze. 3. Győjtıhely: a növényvédı szer engedéllyel rendelkezı forgalmazó telephelyén kialakított, a felhasználóktól átvett csomagolóeszköz-hulladék környezetszennyezést kizáró győjtését és válogatását biztosító létesítmény. 4. Felhasználó: a növényvédı szert továbbértékesítési cél nélkül raktározó, szállító, elıkészítı, illetve a felhasználásra elıírt technológiai folyamatban kezelı, felhasználó természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet. 5. Átvevı: az adott feladatra engedéllyel rendelkezı természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, amely a felhasználónál képzıdött tisztított csomagolóeszköz-hulladékot átveszi, és győjtıhelyen gondoskodik azok győjtésérıl, kezelésérıl. 6. Összegyőjtı: a csomagolóeszköz-hulladék kezelésére kötelezett vagy a kötelezett által megbízott természetes személy, illetve gazdálkodó szervezet, koordináló szervezet, aki a csomagolóeszköz-hulladék győjtıhelyrıl (átvevıtıl) történı begyőjtését, esetleges kezelését, illetve azok ártalmatlanító, hasznosító helyre történı szállítását végzi, illetve végezteti. 7. Kezelı: az összegyőjtött, tisztított csomagolóeszköz-hulladék kezelését végzı, az adott feladatra jogszabályban elıírt hatósági engedéllyel rendelkezı gazdálkodó szervezet. 3. (1) A tisztított csomagolóeszköz-hulladék kizárólag a felhasználótól a győjtıhelyig való szállítás szempontjából nem veszélyes hulladéknak tekintendı, ha az e rendeletben meghatározottak szerint kezelik. A nem e rendelet szerint kezelt, valamint a győjtıhelyen tárolt és ártalmatlanításra váró csomagolóeszköz-hulladék veszélyes hulladéknak tekintendı az ellenkezı bizonyításig. (2) Csomagoláshoz használt, nem szennyezett (a termékkel közvetlenül nem érintkezı, vagy a növényvédı szerrel közvetlenül érintkezı rétegtıl elkülönített) papír és kezeletlen fa hagyományos tüzelı berendezésben elégethetı, illetve más módon is hasznosítható. (3) Lakossági felhasználásra kerülı 1 liternél, illetve 1 kg-nál nem nagyobb mennyiségő, a növényvédelmi tevékenységrıl szóló jogszabály szerinti III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédı szer csomagolására használt kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékok települési hulladékként kezelhetık, ha szelektív győjtésükrıl és kezelésükrıl jogszabály nem rendelkezik.

2 (4) 250 litert, illetve 250 kg tömeget meghaladó mennyiségő növényvédı szer csomagolására használt csomagolóeszköz-hulladékok (többször használatos konténerek) begyőjtésérıl, ártalmatlanításáról a csomagolóeszközben levı növényvédı szer gyártójának vagy importırének kell gondoskodnia. (5) Növényvédı szerrel szennyezett csomagolóeszköz más célra még tisztított állapotban sem használható. (6) A felhasználótól való hulladékbegyőjtés ösztönzésére visszaváltási díj állapítható meg. 4. (1) A csomagolóeszköz kézi tisztítását a növényvédelmi tevékenységrıl szóló jogszabály szerint kell végezni. Gépi eszközzel történı tisztításkor a berendezésre vonatkozó mőveleti utasítás szerint kell eljárni. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon kell végezni. (2) A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot, a növényvédelemi tevékenységrıl szóló rendelet elıírásainak eleget téve, illetéktelenektıl elzárva kell győjteni, és ott legfeljebb 1 évig szabad tárolni. A tárolt csomagolóeszköz-hulladék mennyiségérıl és fajtájáról folyamatos nyilvántartást kell vezetni. (3) A felhasználó köteles a kiürített, tisztított csomagolóeszköz-hulladékot az átvevınek átadni vagy kezelésérıl saját költségén, a hulladékokra vonatkozó egyéb jogszabály, illetve a 3. (3) bekezdése szerint gondoskodni. (4) 5. (1) A tisztított csomagolóeszköz-hulladékot az átvevı veszi vissza, ezzel maga vagy - a szerzıdésben foglaltak szerint - az összegyőjtı válik a hulladék tulajdonosává. (2) Az átvevı köteles átvenni a 9. szerinti azonosító jelzéssel ellátott, illetve eredeti címkével azonosítható tisztított csomagolóeszköz-hulladékot. (3) Az átvevı nem köteles átvenni a szemmel láthatóan nem megfelelıen tisztított (anyagmaradékot tartalmazó) csomagolóeszköz-hulladékot. Az át nem vett csomagolóeszköz-hulladék további tisztításáról a növényvédelmi tevékenységrıl szóló jogszabályban meghatározottak szerint kell gondoskodni. (4) A csomagolóeszköz-hulladék felhasználótól történı átvételét az átvevınek az 1. számú melléklet szerinti átvételi elismervénnyel (a továbbiakban: elismervény) kell igazolni. (5) Az elismervény a felhasználó hulladék kezelési kötelezettségének teljesítését igazolja, amelyet 5 évig kell megırizni. 6. (1) Az összegyőjtıvel kötött szerzıdés alapján az átvevı állandó vagy idıszakos győjtıhelyeket mőködtethet. (2) A győjtıhelyeket a tisztított csomagolóeszköz-hulladékok tényleges veszélyeire, és más, az üzemi győjtés szempontjából fontos tulajdonságaira tekintettel kell kialakítani. A győjtıhelynek fedettnek kell lenni, és illetéktelenektıl el kell zárni. (3) A győjtıhely mőködtetési szabályait, helyeit az összegyőjtı egységes üzemeltetési szabályzatban rögzíti. A győjtıhely mőködésének külön jogszabály szerinti engedélyezéséhez a környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni az üzemeltetési szabályzatot. (4) A Hgt ának (1) bekezdése alapján a növényvédı szer nagykereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkezı természetes személy, valamint gazdálkodó szervezet a telephelyén belül győjtıhelyet külön engedély nélkül mőködtethet. A tevékenység megkezdésérıl az illetékes környezetvédelmi felügyelıséget a tevékenység megkezdése elıtt tájékoztatni kell. A győjtıhelyen a lerakott hulladék legfeljebb l évig tárolható. (5) A győjtıhelyen győjtött csomagolóeszköz-hulladékról a 2. számú melléklet szerinti naprakész nyilvántartást kell vezetni, illetve ennek alapján kell a külön jogszabályok szerinti bejelentési kötelezettségeknek eleget tenni. A nyilvántartást az egyes bejegyzésektıl számítva öt évig kell megırizni. (6) A győjtıhelyen a tisztított csomagolóeszköz-hulladék tömörítése érdekében elvégzett darabolás, aprítás, darálás külön engedély nélkül végezhetı. 7. (1) A csomagolóeszköz-hulladéknak a győjtıhelyrıl a kezelıhöz történı elszállítását az összegyőjtı, illetve a vele szerzıdéses jogviszonyban álló vállalkozó (a továbbiakban együtt: szállító) végezheti. (2) A felhasználó a tisztított csomagolóeszköz-hulladékot a győjtıhelyre saját jármővel engedély nélkül szállíthatja

3 (3) A csomagolóeszköz-hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet ne szennyezıdjék. A szállító a szállításból eredı szennyezıdés esetén köteles gondoskodni a hulladék eltakarításáról, a terület szennyezıdésmentesítésérıl, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról. (4) A győjtıhelyrıl történı szállításnál a 3. számú melléklet szerinti, győjtıhelyenként kiállított NK kísérıjegyet kell használni. A kísérıjegyet 5 évig kell megırizni. (5) Az összegyőjtı a szállításra elıkészített csomagolóeszköz-hulladékot legfeljebb hét napig tárolhatja, ezalatt megfelelı ırzésérıl gondoskodnia kell. 8. (1) A begyőjtött a) mőanyag csomagolóeszköz-hulladék: 2. a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján anyagában hasznosítható, 3. külön jogszabály alapján hulladékok égetésére engedéllyel rendelkezı berendezésben égethetı, 4. veszélyes hulladéklerakó telepeken történı elhelyezéssel ártalmatlanítható, b) üveg csomagolóeszköz-hulladék: 2. üveggyártásban anyagában hasznosítható, c) fém csomagolóeszköz-hulladék: 2. kohászati segédanyagként anyagában hasznosítható. (2) Az (1) bekezdés a) pontjának 3. alpontja szerinti égetés energetikai hasznosításnak minısül, ebbıl a szempontból a nem veszélyes hulladékok kódszáma alapján kell kezelni és nyilvántartani. (3) Az újratöltésre szánt csomagolóeszköz-felhasználótól történı összegyőjtését, kezelését az adott növényvédı szer gyártója végzi vagy végezteti. (4) A kezelés egyéb módjai csak az eljáró környezetvédelmi hatóság által engedélyezett technológiák alapján alkalmazhatók. 9. A csomagolóeszköz-hulladék e rendelet szerinti hulladékgyőjtı rendszerben történı kezelésére a gyártó a csomagolóeszközön a külön jogszabály szerinti azonosító jelölést alkalmazhatja. 10. A növényvédı szer csomagolóeszköz-hulladékra vonatkozó elıírások betartásának ellenırzésében a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága feladat- és hatáskörének megfelelıen vesz részt. 11. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) 12. Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja. 1. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez Átvételi elismervény növényvédı szer tisztított csomagolóeszköz-hulladékához Sorszám:... Felhasználó neve:... Címe:... Átvevı neve, azonosítója:... Győjtıhely címe:... Az átvett tisztított csomagolóeszköz-hulladék: - 3 -

4 Anyaga/kódja Térfogata/tömege Mennyisége/db Megjegyzés Dátum: számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez... aláírás Nyilvántartó ív növényvédı szer tisztított csomagolóeszköz hulladékáról Sorszám:... Győjtıhely neve:. címe:. A nyilvántartásért felelıs neve:... A győjtött tisztított csomagolóeszköz-hulladék: Fajtája Kódja Mennyisége Győjtıhelyre érkezés ideje Átvételi elismervény sorszáma NK jegy száma 3. számú melléklet a 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelethez NK kísérıjegy növényvédı szer tisztított csomagolóeszköz-hulladékának szállításához Győjtıhely neve: címe/telefonszáma: A tisztított csomagolóeszköz-hulladék anyaga/kódja szállítónak átadott mennyisége (db, kg, 1) Sorszám: Megjegyzés A kezelı neve: telephelyének címe: KSH száma: - 4 -

5 Az átvevı kijelenti: A szállító kijelenti: A kezelı kijelenti: Megjegyzés: c) a jelölt mennyiséget a felhasználóktól vette át. c) a jelölt mennyiséget az átvevıtıl átvette. és -kezelésre c) a jelölt mennyiséget az összegyőjtıtıl átvette A begyőjtés kelte: A szállítás kelte: A kezelınek törté kelte: Az átvevı aláírása A szállító aláírása A kezelı aláírása - 5 -

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20/2009. (IX. 25.) RENDELETE a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Adony Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának?

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának? Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladékokról és a győjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos lehetıségekrıl Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat,

Részletesebben

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2004. (XII.16) RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Sopronhorpács Község Önkormányzatának

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı testületének 3 / 2008. (II. 21.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról. Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı - testülete

Részletesebben

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének

Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének Balatonszabadi Önkormányzat Képviselı-testületének 25/2009.(XII.18.), 24/2009.(IX.03.), 13/2008.(XI.20.), 16/2007.(XII.13.), 25/2006.(XI.30.), 21/2005. (XI.24.) és 17/2004.(XII.13.) rendelettel módosított

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya Page 1 of 13 A jogszabály mai napon hatályos állapota 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2004. (VII.1.) rendelete A köztisztaságról és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás megszervezésérıl és kötelezı igénybevételérıl

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének. 33/2003. (XII. 31.) számú. rendelete Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselıtestületének 33/2003. (XII. 31.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet. a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 14. -a (6) bekezdésének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELİSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 9418/2014. Iktatószám: 53950/2014. Ügyintézı: Bujdosó Julianna H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: 2185-2/2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: I. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés megkötése II. Lajosmizse Város Önkormányzata

Részletesebben

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl

5/2011. (II.17.) R E N D E L E T E. a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelezı igénybevételérıl DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.), 10/2012. (V.17.), 19/2012. (XI.30.) és 21/2012. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete

Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 14/2004. ( VIII.31.) számú önkormányzati rendelete Szekszárd és környéke közös helyi hulladékgazdálkodási tervrıl a 12/2009 (VIII.19.) számú rendelettel

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete. a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 13/2015. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelete a települési hulladékgazdálkodásról Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testületének 16/2004.(IX.23.) számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Belsısárd Község Önkormányzati Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

(módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1 Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 1/1996.(III.11.) rendelete az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl és a köztisztaságról 1 (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról

Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E. a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2010.(XII.16.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Gönyő Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagytarcsa. Község Önkormányzatának 12/2004. (IX.22.) rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Egységes szerkezetben Nagytarcsa Község

Részletesebben

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmezõ rendelkezések 26904 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 160. szám 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról* Az Országgyûlés a környezet és az emberi egészség védelme, a környezetterhelés mérséklése, a természeti erõforrásokkal

Részletesebben

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól

91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet. a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelısége igazolásának részletes szabályairól A fogyasztóvédelemrıl

Részletesebben

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004. (III.01.) önkormányzati rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Biri Község Önkormányzat a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben