KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG HATÁROZAT"

Átírás

1 KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELİSÉG Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Ikt. sz.: KTVF: /2012. Tárgy: INEST Nonprofit Kft. (1108 Budapest, Kozma utca 2.) nem veszélyes hulladékok begyőjtési, szállítási engedélye Elıadó: Pecze Zs. Rita dr. Tompa Balázs Fülöp Júlia HATÁROZAT Az INEST Technológiai Inkubátor Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 31.; telephely: 1108 Budapest, Kozma utca 2. (42528/39/C/l hrsz.); KSH azonosító kód: ; KÜJ szám: ; KTJ szám: ; a továbbiakban: Engedélyes) részére az 1./ pontban megnevezett nem veszélyes hulladékoknak Magyarország egész területén a hulladékok birtokosaitól történı begyőjtését és a begyőjtött hulladékok közúton történı szállítását az átvétel helyei és Engedélyes telephelye, illetve a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között az alábbi feltételekkel: engedélyezem 1./ Begyőjthetı és szállítható nem veszélyes hulladékok: EWC kód Megnevezés Mennyiség (tonna/év) hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladékok papír és karton csomagolási hulladékok papír és karton 300 Összesen: / Engedélyezett hulladékkezelési tevékenység: A határozat 1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékoknak a hulladékok birtokosaitól történı begyőjtése Magyarország egész területén és a begyőjtött hulladékok közúton történı szállítása az átvétel helyei és Engedélyes telephelye, illetve a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között. Engedélyes 1108 Budapest, Kozma utca 2. szám alatti telephelye bérelt, 180 m2 alapterülető. A begyőjtött hulladékokat a telephelyen rácsos tárolókba, ketrecekbe válogatják minıségüknek megfelelıen. A tárolók megtelte után a hulladékokat hasznosításra adják tovább érvényes hulladékkezelési engedéllyel rendelkezı szervezet számára. A hulladékok szállítása zárt rendszerő tehergépkocsival történik, mosását, karbantartását, arra engedéllyel rendelkezı szakcégek végzik. Le v e l e z ési cím: B u d ap est, Pf. : k oz ep d u n a vo l g z old h a t osa g.hu Telef on : , Te l efa x : Hon lap: h t t p :/ / k d vk t vf.zold h a t osag.h u Zöld Pon t Ir od a : B u d ap est, Na g yd i ó fa u. 11. Üg yf é l fo gadás: h ét f ıt ı l csütört ök i g : ig, p én t ek : ig Ügyintézıi ügyfélfogadás: hétfı, szerda: , ig, péntek: I2 00 -ig

2 3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó elıírások: A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen kell végezni. A tevékenység során bekövetkezı havária esetén a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıséget (a továbbiakban: Felügyelıség), illetve a területileg illetékes felügyelıséget haladéktalanul (távközlı hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. A szállítás során a környezet a szállított hulladékokkal nem szennyezıdhet, a szállítás során keletkezı esetleges szennyezıdés esetén a hulladékok eltakarításáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni. A szállításhoz használt eszközök csak megfelelı mőszaki állapotú és felszereltségő gépjármővek lehetnek, amelyek alkalmasak a hulladékok környezetveszélyeztetést és környezetszennyezést kizáró módon történı szállítására. Az alkalmazott győjtı-, csomagoló- és takaróeszközök épségérıl rendszeres ellenırzéssel kell meggyızıdni. A sérült eszközt haladéktalanul épre kell cserélni. A jármő mosása, javítása, karbantartása csak erre vonatkozó telepengedéllyel rendelkezı telephelyen, üzemanyaggal történı feltöltése csak vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy közmő által engedélyezett közmő rákötéssel rendelkezı üzemanyagtöltı állomáson történhet. A hulladékok olyan kezelınek adhatók át, amely rendelkezik az adott EWC kódszámú hulladékra érvényes hulladékkezelési engedéllyel, Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelı engedélyének meglétérıl. Veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék begyőjtése, szállítása tilos. A telephelyen egyidejőleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 30 tonna. A gyúlékony hulladékok tárolását tőzvédelmi szempontból a telephely biztonságos részén kell megvalósítani. A szelektíven győjtött hasznosítható hulladékok hulladékhasznosítás céljára adhatók tovább. Jelen engedély birtokában elıkezelési tevékenység (a hulladékok fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságainak megváltoztatása) nem végezhetı. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minısége nem veszélyeztethetı. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) elıírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyezıdjön. A hulladékszállítási tevékenységre vonatkozó fuvarokmányokat 5 éven keresztül meg kell ırizni. Az engedély 1 példányát (hitelesítve) a közlekedés során a gépjármővön kell tartani. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkezı változást, illetve a hulladékkezelési tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétıl számított 15 napon belül a Felügyelıségnek be kell jelentenie. A hulladékok kezelésérıl a külön jogszabályban foglalt elıírásoknak megfelelı nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell benyújtani a Felügyelıségre.

3 3.1./ Budapest Fıváros Kormányhivatala Budapest X.,XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézet /2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez az alábbi elıírásokkal járult hozzá: Az egészségügyi kártevık (rágcsálók) elleni védekezésre irányuló, megelızı jellegő, rendszeres (legalább évente kétszeri) irtásról gondoskodni szükséges. A hulladékok szállítását szóródást kizáró módon kell végezni. A szállítóeszközök (jármővek) rendszeres tisztításáról, fertıtlenítésérıl gondoskodni szükséges. A munkaterület (csarnok) főtését biztosítani szükséges. A fenti elıírások - határidıre történı vagy megfelelı - önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Két.) ában és 61. -ában foglaltak alkalmazásának van helye. Amennyiben a Felügyelıség megállapítja, hogy az engedélyt kérı a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához elıírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérı módon gyakorolja, a hulladékkezelési engedélyt vissza kell vonnia. Amennyiben a Felügyelıség megállapítja, hogy Engedélyes nem vagy nem megfelelıen tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének, továbbá abban az esetben is, ha Engedélyes akadályozza a hatóságnak a hulladékkezelés ellenırzésével kapcsolatos eljárását, a hulladékkezelési engedélyt visszavonhatja. Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a rá vonatkozó hatósági határozat elıírásainak nem tesz eleget, a külön jogszabályban meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. 4./ Az engedély február 28. napjáig hatályos. Egyidejőleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke Ft, melyet Engedélyes megfizetett. Jelen döntés ellen a közléstıl számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıségnek címzett, de a Felügyelıséghez három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja Ft, amit a Felügyelıség Magyar Államkincstárnál vezetett számú elıirányzat-felhasználási számlájára kell befizetni átutalási megbízással, vagy készpénz átutalási megbízással (csekk) postai úton. A fellebbezés elektronikus úton történı benyújtására a megfelelı technikai háttér hiánya miatt jelenleg nincs lehetıség. INDOKOLÁS Engedélyes kérelemmel fordult a Felügyelıség felé, hogy öt évre engedélyezze a határozat rendelkezı részében megnevezett nem veszélyes hulladékoknak Magyarország egész területére kiterjedıen a hulladékok birtokosaitól történı begyőjtését és begyőjtött hulladékok szállítását az átvétel helyei és Engedélyes telephelye, illetve a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között. A kérelembıl és mellékleteibıl, valamint a február 24. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján megállapítottam, hogy a fenti elıírások betartása mellett Engedélyes

4 tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 5. -ával összhangban van. A begyőjthetı, szállítható nem veszélyes hulladékok meghatározása a hulladékok jegyzékérıl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. számú melléklete szerint történt. Felhívom Engedélyes figyelmét a Hgt.-ben a hulladék begyőjtıje, szállítója számára elıírt kötelezettségek teljesítésére. Budapest Fıváros X. Kerület Kıbányai Önkormányzatának Jegyzıje Engedélyes tárgyi telephelyen folytatott tevékenységét 1437/2011. számon nyilvántartásba vette a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelı és egyes szolgáltató tevékenységekrıl, valamint a telepengedélyezés rendjérıl és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint. A telephelyen egyidejőleg tárolható hulladékok mennyiségének meghatározása a telephely mőszaki jellemzıinek figyelembevételével történt. Budapest Fıváros Kormányhivatala Budapest X., XVII. Kerületi Népegészségügyi Intézet /2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a tevékenység végzéséhez a rendelkezı részben tett elıírásokkal hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta: Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrıl szóló évi XI. törvény által megállapított hatósági jogkörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatiból és a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérıl szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormány rendelet által meghatározott hatáskörömben és illetékességemben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 44..(1) (2) bekezdése alapján hoztam meg Az eljárás során közremőködı szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Két. 72. (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Két. 44. (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. -a értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenırzött körülmények között történhet, és úgy végezhetı, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitőzések teljesülését. Fenti kikötéseimet ennek figyelembevételével tettem. Fentieket figyelembe véve megállapítottam, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Hgt. 14. (2) bekezdése, 15. (3) bekezdése, 16. (3) bekezdése, valamint a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeirıl szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 17. (1) bekezdése, a 20. (1) bekezdésének a) és b) pontja, továbbá a 22. -a alapján a rendelkezı részben foglaltak szerint, a kérelmezett nem veszélyes hulladékok begyőjtését és szállítását engedélyezem. Jelen engedély a Két. 71. (1) bekezdésén és 72. (1) bekezdésén alapul. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. számú mellékletének 3., 4. pontjában megállapított Ft igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette (KTVF: /2011. számon iktatva, számla száma: KI-3767/2011).

5 A fellebbezéshez való jogot a Két. 98. (1) bekezdése biztosítja, elıterjesztésének idejét a Két. 99. (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. (4) bekezdése írja elı. Felhívom Engedélyes figyelmét, hogy a Hgt. 49. (1) bekezdés értelmében, aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat elıírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelıen tesz eleget, hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül vagy attól eltérıen végez, a hulladékgazdálkodásra vonatkozó elıírások megsértésével a környezetet veszélyezteti, károsítja, hulladékgazdálkodási bírságot köteles fizetni. Tájékoztatom továbbá, hogy az elıírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban elıírtak nem megfelelı teljesítése esetén a Ket (2) bekezdése alapján a végrehajtást végzéssel elrendelem, továbbá a Ket d) pontja szerint, a 61. -ban meghatározott mértékő eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható. Felhívom Engedélyes figyelmét a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendeletben foglaltak betartására. A Felügyelıség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. (1) bekezdése és 10. (1) bekezdése és 1. számú mellékletének IV. 5. pontja szabályozza. Jelen döntés - fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül - a fellebbezési határidı leteltét követı napon jogerıre emelkedik. Budapest, február 27. Dolla Eszter s. k. igazgató Kapják: Ügyintézıi utasítás szerint.

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszámunk: 18383/2013. Iktatószámunk: 88850/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa H A T Á R

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Határozat Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 11481-6/2011. Tárgy: METÁL-BOY Kft. (2030 Érd, Délibáb u.

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16.

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 4025 DEBRECEN. HATVAN U. 16. LEVÜ,

Részletesebben

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7.

Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Kirendeltsége, Gyula 5700 Gyula, Megyeház u. 5-7. Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 4025 DEBRECEN, HATVAN U. 16. LEVÉLCÍM: 4001 DEBRECEN. Pf. 27. E-MAIL: tiszantuli@zoldhatosag.hu TELEFON: 52-511-000 TELEFAX: 52-511-097 Tiszántúli

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése

Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése Szám: 36600/3626-21/2015.ált. Tárgy: Túrkeve város hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ideiglenes ellátására közérdekű szolgáltató kijelölése HATÁROZAT Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft-t

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAKDUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 2832. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524000, Ügyfélszolgálat: 96/524001 Fax: 96/524024 web: http://edktvf.zoldhatosag.hu

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI HIVATALA ÉTDR ügyazonosító: 201300052984 ÉTDR iratazonosító: IR-000282540/2013. Szám: KE-03D/EP/00142-9/2013. Üi.: Szalai

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl A

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL.

Zalaszántó település. Helyi Hulladékgazdálkodási Terve. MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. Zalaszántó település MEGRENDELŐ: Zalaszántó Község Önkormányzata 1-018/2011. VÉGH SZILÁRD OKL. KÖRNYEZETMÉRNÖK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELİZMÉNYEK... 5 1. A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

Haszonbérleti Pályázati Felhívás

Haszonbérleti Pályázati Felhívás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Székhely:7625 Pécs Tettye tér 9. Haszonbérleti Pályázati Felhívás Tamási település 4/2012 pályázati azonosító számú eljáráshoz amelynek célja a természeti értékek megóvása

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

)o:~. számú előterjesztés

)o:~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )o:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest X. kerület, Magyarfalu utca

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbh.hu Ikt. sz.: PBK/482-20/2011. Melléklet: 1 pl. számviteli bizonylat Üi.: Kovács

Részletesebben

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának?

Veszélyes hulladékok Milyen feladatai vannak a veszélyes hulladék tulajdonosának? Tájékoztatás az egészségügyi intézményekben keletkezı hulladékokról és a győjtésükkel, szállításukkal és ártalmatlanításukkal kapcsolatos lehetıségekrıl Ez az összeállítás tartalmazza azokat az információkat,

Részletesebben

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet. az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Page 1 of 6 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2011.I.1. ) 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételérıl

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala HUMÁN FŐOSZTÁLY IGAZGATÁSI OSZTÁLY V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11.

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Iktatószám: 1110-6/2011. Tárgy: Balatonszárszói partszakasz fürdıvízprofil megállapítása Elıadó: Szanyi Attiláné Hivatkozási szám: Melléklet: 1 db HATÁROZAT Somogy

Részletesebben

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Bíróság 13.K.32249/2006/4 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Bíróság a dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvéd (...) által képviselt...,... felperesnek a dr. Meller Éva Cecília ügyvéd (...) által képviselt

Részletesebben

HATÁROZAT. kiterjesztem.

HATÁROZAT. kiterjesztem. ORSZÁGOS TISZTIFOORVOSI HIVATAL KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 1437 Budapest, Pf. 839. Központ: 476-1100/2961. mellék; Telefax: (36-1) 476-6428 4- o2cö^ Iktatószám: OTH/4561/2006.

Részletesebben